Hotărârea nr. 40/2009

HCL 40 Privind aprobarea constituirii ¦i a componeniei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului ¦i urbanism.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A n r. 40

din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea constituirii si a componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Compartimentului Arhitect Sef nr. 15274/02.12.2008 privind aprobarea constituirii si a componentei comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si avizul comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile Legii nr. 50/1991***republicata, art. 37, alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 289/2006 privind modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul art. 36, alin. (5), lit.”c”, art. 45, alin. (1), alin. 2 lit. e, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, ca organ consultativ cu atributii de avizare, expertizare tehnica si consultanta, în scopul îmbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea spatiala durabila a Municipiului Tîrgu Mures, în urmatoarea componenta:

  • - presedinte: D-na arh. Mihet Florina Daniela - Arhitect Sef

  • - membrii:        D-nul arh. Fisus Danut Ioan

D-nul arh. Gheorghiu Petru D-nul arh. Kereszetes Geza D-nul arh. Lipovan Octavian D-na arh. Raus Adriana D-nul ing. Torzsok Sandor Laszlo D-na arh. Kovacs Angela

D-nul arh. Glaja Eugen

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local prin compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria