Hotărârea nr. 4/2009

HCL 4 Privind aprobarea casarii ¦i valorificarii mijloacelor fixe devenite disponibile apariinind Serviciul public Administraiia Pieielor Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 4 din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea casarii si valorificarii mijloacelor fixe devenite disponibile apartinând Serviciul public Administratia Pietelor Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru;

Vazând Expunerea de motive a Inspectorului sef al Serviciului public Administratia Pietelor Tîrgu Mures nr. 195 din 19 ianuarie 2009 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii în vederea valorificarii mijloacelor fixe devenite disponibile;

Cu luarea în considerare a prevederilor H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, a prevederilor art. 17 si urm. din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicata, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, modificata si completata prin O.G. nr. 54/1997, cap. III, art. 21 si urm.;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 38, lit. “d”, “j” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) si alin. (2), precum si alin. (4) lit. „d”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba casarea mijloacelor fixe cuprinse în lista din Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre, cu o valoare de inventar de 22.093,47 lei, aflate în patrimoniul privat al Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures si în gestiunea Serviciului public Administratia Pietelor Tîrgu Mures.

Art. 2. Se aproba valorificarea, în conditiile legii, a mijloacelor fixe casate sub forma de deseuri (recuperabile si irecuperabile) si piese de schimb pentru repararea altor utilaje din acelasi patrimoniu, aflate înca în functiune.

Art. 3. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe, dupa deducerea cheltuielilor efectuate cu casarea, demontarea, dezmembrarea si transportul acestora se vor gestiona de detinator si autoritatea publica locala, în conditiile legii.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiul Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Serviciul public Administratia Pietelor.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

CONSILIUL LOCAL TG-MURES

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

ANEXA 1


Aprob

Inspector Sef

Ec. FILIMON VASILE

LISTA

Mijloace fixe - aparținând domeniului privat aprobate a fi scoase din funcțiune si propuse pentru casare.

Nr. crt.

Denumirea mijlocului fix

Anul

Nr inventar

Gestiune

Buc

Pret unitar

Valoare de inventar

Tip si cantitate deseu rezultat

1

VITRINA LACTATE

2001

20004

BALICI DORIN C-TIN

1

5975.58

5975.58

25 kg fier

2

VITRINA LACTATE

2001

20005

BALICI DORIN C-TIN

1

5975.58

5975.58

25 kg fier

3

P.C. KG DURONJURIDIC

2001

30001

STAN RAMONA

1

4923.60

4923.60

-

4

P.C. CONTABILITATE

2001

30021

BOER JUDIT

1

3150.00

3150.00

-

5

TELEFON MOBIL NOKIA 8800

2006

200022

FILIMON VASILE

1

2068.71

2068.71

-

TOTAL GENERAL

22093.47

50 kg fier

COMISIA CENTRALA DE INVENTARIERE

FILIMON VASILE______________

STAN RAMONA_______________

ROGOJA NADIA_______________