Hotărârea nr. 399/2009

HCL 399 Privind aprobarea propunerii de transmitere a unui imobil din domeniul privat al Statului ¦i administrarea Ministerului Tineretului ¦i Sportului in domeniul public al Municipiului Tirgu Mure¦ ¦i in administrarea Consiliului local municipal Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 399

din 29 octombrie 2009

privind aprobarea propunerii de transmitere a unui imobil din domeniul privat al Statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. ________ din ____________________ 2009 privind

aprobarea propunerii de transmitere a unui imobil din domeniul privat al Statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, prezentată de Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș,

Văzând prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „c”, art. 45, alin. (2) și alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă propunerea privind trecerea din domeniul privat al Statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv , ,Mureșul” și folosința gratuită temporară a C.N.I. în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, a terenului și construcțiilor situate în Tîrgu Mureș, Aleea Carpați, nr. 57 identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Autoritățile publice locale, deliberativă și executivă, se obligă să preia imobilul și să mențină destinația actuală pentru activitatea de sport a imobilului menționat la art. 1 respectiv să asigure Clubului Sportiv „Mureșul” atât condițiile necesare privind desfășurarea activității de performanță la nivel de club cât și cofinanțarea activității, în condițiile legii, după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor obiectivului de investiții „Complex de natație”.

Art. 3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică, Administrația domeniului public și Administrația Complexului de agrement și sport „Mureșul”.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

Anexa

DATELE DE IDENTIFICARE

privind imobilul care se transmite din domeniul privat al Statului și administrarea Ministerul Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Mureșul în domeniul public al Municipiului Tîrgu-Mureș și administrarea Consiliului local

Denumire imobil și

nr. atribuit de MF

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

0

1

2

3

4

Strandul" 1Mai"

  • a)  100916

  • b) 144710

Ștrandul” 1Mai” (Bazin

Olimpic de înot descoperit) situat în

Tîrgu- Mureș str. Aleea Carpați nr.57 identificat prin CF nr.3374/a număr top 5783/1/3;

5784/1/1/8/1/12/1/7; 2397/a/17/6;

5784/1/1/8/1/12/1/8; 5783/1/4

Vecinătăți: Fabrica de confecții și râul Mureș

Proprietate privată a statului, în administrarea Ministerului

Tineretului și

Șportului prin Clubul Șportiv

Mureșul

Municipiul Tîrgu-

Mureș în administrarea

Consiliului Local

Tîrgu-Mureș

Teren în suprafață totală de 22.996 mp supraedificat cu:

  • a) Bazine de înot (Șc= 2.318 mp - nr. atribuit de

Ministerul Finanțelor 100916)

Casa de bilete (Șc =15 mp) Casa de bilete (Șc = 86 mp) Grup social (Șc = 276 mp) Vestiar (Șc = 11 mp)

Sală cazane (Sc= 155,6 mp)

Bazine de decantare (Șc= 278 mp)

Vestiare (Șc= 81 mp)

  • b) Pistă pe role cu lungime de 250m (anul dobândirii 2002-număr atribuit de

Ministerul Finanțelor 144710)        '