Hotărârea nr. 398/2009

HCL 398 Privind aprobarea propunerii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului ¦i administrarea Ministerului Tineretului ¦i Sportului prin Clubul Sportiv "Mure¦ul" in domeniul public al Municipiului Tirgu Mure¦ ¦i in administrarea Consiliului local municipal Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 398 din 29 octombrie 2009

privind aprobarea propunerii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul” în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. ________ din ____________________ 2009 privind

aprobarea propunerii de transmitere unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul” în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, prezentată de Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș,

Văzând prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „c”, art. 45, alin. (2) și alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă propunerea de trecere din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul” în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, a unor imobile construcții și terenuri, constând din Parcul Sportiv Municipal și str. Plutelor, nr. 1, identificate în anexele 1 - 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Autoritățile publice locale, deliberativă și executivă, se obligă să mențină destinația actuală pentru activitatea de sport a imobilelor menționate la art. 1 și să asigure Clubului Sportiv „Mureșul” atât condițiile necesare privind desfășurarea activității de performanță la nivel de club cât și cofinanțarea activității, în condițiile legii, începând cu data publicării în Monitorul Oficial a unei hotărâri a Guvernului de transmitere a imobilelor în cauză către Municipiul Tîrgu Mureș în administrarea Consiliului local municipal.

Art. 3. Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârile Consiliului local municipal nr. 134/25.09.2008, nr. 240/18.12.2008 și nr. 283/23.06.2009.

Art. 4. De executarea prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică, Administrația domeniului public și Administrația Complexului de agrement și sport „Mureșul”.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul” în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în domeniul public

Caracteristicil

e tehnice ale imobilului

Str. Plutelor, nr. 1,

Municipiul Tîrgu

Mureș, jud. Mureș

Statul român,

Ministerul

Tineretului și

Sportului

Municipiul Tîrgu Mureș

 • - imobil 2.843

 • - cod 8.29.09

 • - nr. M.F. 104.111

 • - Suprafața construită -827 mp;

 • - Suprafața desfășurată -

1.265 mp;

 • - Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile -27.900 mp

DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor care se transmit din domeniul public al Statului administrat de Ministerul Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Mureșul în domeniul public al Municipiului Tîrgu-Mureș și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș

Denumire imobil și

nr. atribuit de MF

Cod

clasificare

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Parc sportiv

municipal

 • a)  37008

 • b) 37009

 • c)  37015

 • d) 100918

e) 100922

f) 37014

8.29.06

Parc sportiv municipal situat in Tîrgu. Mureș intre str. Parc Sportiv identificat prin CF nr.3374/a nr. top 4961/1/1, 4962/1; 4962/2, 4963/1/3/1; 4963/1/2; , 4963/2, 4964, 4965/2, 4966, 4967, 4968, 4969,4971/1/4, 4971/1/3, 4973/2, 4974, 4974/a, 4982/1/2, 4982/1/3/2/2, 4972/2/2, , 5057/2, 5064/2 5064/3, 5067/1, 5067/2, 5068/2, 5071, 5073, 5074, 5074/a, 5075, 5076/1, 5077/1, 5085/1/2, 5058/2, 5089/1, 5090/1, 5090/2.

Proprietatea publică a Statului în administrarea Ministerului

Tineretului și

Sportului

Municipiul Tg. Mureș în administrarea

Consiliului

Local Tîrgu

Mureș

Teren în suprafață de 78171 mp, supraedificat cu:

 • a) Teren de fotbal cu Sc=21932 mp cu tribune de 12000 locuri, pista de atletism si anexe (anul dobândirii 1960 - nr. atribuit MF 37008)

 • b) Terenuri competiționale de tenis cu Sc=5462mp, 5 terenuri cu zgură cu tribună de 200 de locuri și anexe(anul dobândirii 1965-nr. atribuit MF 37009)

 • c) Centrala termică cu 2 cazane și instalație aferentă (nr. atribuit MF 37015)

 • d) Patinoar artificial cu Sc=2827 mp cu tribune de 1000 locuri, instalație iluminat, anexe(anul dobândirii 1981- nr. atribuit MF 100918)

 • e) Sală de sport de 38/7 m, acoperită cu coritan, sală de forță și anexe (nr. atribuit MF 100922)

 • f) Bac de iarnă -simulator pentru canotaj în suprafață de 15x5 m(anul dobândirii 199 -nr. atribuit MF 37014)