Hotărârea nr. 397/2009

HCL 397 Privind acceptarea unor propuneri de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului ¦i administrarea Ministerului Apararii Naiionale in domeniul public al Municipiului Tirgu Mure¦ ¦i in administrarea Consiliului local municipal Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 397

din 29 octombrie 2009

privind acceptarea unor propuneri de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al

Municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr._______din____________________2009

privind aprobarea unor propuneri de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, prezentată de Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș,

Văzând prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „c”, art. 45, alin. (2) și alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se acceptă propunerile de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, după cum urmează:

  • - construcții și teren de 4,5 ha din Cazarma 542 (Podul Mureș) urmând a se întocmi documentele de urbanism (P.U.Z. și P.U.D.) pentru 6,5 ha și asigurarea din locuințele ce se vor construi pe acest amplasament a unui număr de 15% pentru cadrele militare;

  • - Cazarma nr. 462 - în prezent UM 01021 - construcții cu teren aferent sau a unor corpuri de clădiri cu terenul aferent, urmând a se asigura dacă va fi cazul spații de depozitare a obiectelor din construcțiile transmise;

  • - teren de 1609 mp situat în incinta UM 01010 Tîrgu Mureș situat pe aliniamentul paralel cu str. Libertății urmând ca cheltuielile de mutare a gardului să fie suportate de municipalitate;

- Poligonul de Garnizoană din Sîngeorgiu de Mureș sub condiția reabilitării pe cheltuiala Municipiului Tîrgu Mureș a Poligonului din orașul Ungheni.

Art. 2. Se aprobă demararea procedurilor legale pentru efectuarea evaluărilor financiare pentru mutarea gardului din str. Libertății, pentru reabilitarea Poligonului din orașul Ungheni, a lucrărilor necesare la spațiile din incinta Cercului Militar cu clarificarea situației juridice a acestora.

Art. 3. După efectuarea tuturor operațiunilor de la art. 2 autoritatea publică executivă va promova în vederea aprobării de către consiliul local municipal un proiect de hotărâre privind definitivarea obiectivelor și a condițiilor de preluare a imobilelor în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureș.

Art. 4. De executarea prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică, Administrația domeniului public și Compartimentul Arhitect șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban