Hotărârea nr. 396/2009

HCL 396 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 69/28.02.2008 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiiia "Schimbare de destinaiie, adaugire ¦i mansardare ap. II de la imobilul din str. Al. Papiu Ilarian, nr. 19, Tirgu Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 396

Din 7 octombrie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 69/28.02.2008 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiția „Schimbare de destinație, adăugire și mansardare ap. II de la imobilul din str. Al. Papiu Ilarian, nr. 19, Tîrgu Mureș”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 429 din 01.10.2009 a Serviciului de Investiții și Control Investiții pentru modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 69/28.02.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici stabilite în Studiul de Fezabilitate elaborat în februarie 2005 pentru investiția Schimbare de destinație, adăugire și mansardare ap. II de la imobilul din str. Al. Papiu Ilarian, nr. 19, Tîrgu Mureș și aprobarea Studiului de Fezabilitate cu noii indicatori tehnico-economici pentru investiția Schimbare de destinație, adăugire și mansardare ap. II de la imobilul din str. Al. Papiu Ilarian, nr. 19, Tîrgu Mureș,

Ținând cont de modificările soluțiilor tehnice, lucrările suplimentare care intervin ca urmare acestor soluții și datorită reevaluării lucrărilor prevăzute și inițial (de la prețurile inițiale din decembrie 2005 la prețuri din septembrie 2009) care au dus la majorarea valorică a investiției,

Având în vedere prevederile art. 38, lit. „d”, „f”, „k”, „m” și „n”, art. 128 și art. 129 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În conformitate cu dispozițiile art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 69/28.02.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici stabilite în Studiul de Fezabilitate elaborat în februarie 2005 pentru investiția Schimbare de destinație, adăugire și mansardare ap.II de la imobilul din str. Al.Papiu Ilarian, nr. 19, Tîrgu Mureș, în sensul modificării indicatorilor astfel:

valoare totală (inclusiv TVA)

din care C+M

durata de execuție

9

capacitate


690.651,56 lei (preț septembrie 2009)

540.113,81 lei

12 luni Adesf = 143,48 mp

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului local municipal nr. 69/28.02.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici stabilite în Studiul de Fezabilitate elaborat în februarie 2005 pentru investiția Schimbare de destinație, adăugire și mansardare ap.II de la imobilul din str. Al. Papiu Ilarian, nr. 19, Tîrgu Mureș.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul investiții și control investiții, Administrația domeniului public și Direcția economică.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul M unicipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban