Hotărârea nr. 395/2009

HCL 395 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 301 din 30 iunie 2009 referitoare la aprobarea garantarii plaiii datoriilor acumulate de S.C. Energomur S.A. catre E.on Gaz Romania.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 395

Din 7 octombrie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 301 din 30 iunie 2009 referitoare la aprobarea garantării plății datoriilor acumulate de S.C. Energomur S.A. către E.on Gaz Romania

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile :

  • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 30 iunie 2009;

  • -  Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006;

  • -  Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36, alin. (2), pct. „a”, „c” și „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14;

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit „d”, art. 45, alin. (2) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Consiliului local nr. 301 din 30 iunie 2009 și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. Suma de 10.801.451 lei va fi achitată de către Municipiul Tîrgu Mureș eșalonat, astfel:

GRAFICUL

pentru plata datoriilor catre furnizorul de gaze, in perioada octombrie 2009-septembrie 2011

Nr crt

Luna

Rata lunara restanta

Rata liniara dobinda*

Datorie lunara ( rata +dobinada)

1

2

3

4

5=3+4

Sold Restant datorie catre E.ON Gaz Romania la data de 06.10.2009

10.801.451 lei

1

octombrie 2009

450,060

73,838

523,898

2

noiembrie 2009

450,060

73,838

523,898

3

decembrie 2009

450,060

73,838

523,898

4

ianuarie 2010

450,060

73,838

523,898

5

februarie 2010

450,060

73,838

523,898

6

martie 2010

450,060

73,838

523,898

7

aprilie 2010

450,060

73,838

523,898

8

mai 2010

450,060

73,838

523,898

9

iunie 2010

450,060

73,838

523,898

10

iulie 2010

450,060

73,838

523,898

11

august 2010

450,060

73,838

523,898

12

septembrie 2010

450,060

73,838

523,898

13

octombrie 2010

450,060

73,838

523,898

14

noiembrie 2010

450,060

73,838

523,898

15

decembrie 2010

450,060

73,838

523,898

16

ianuarie 2011

450,060

73,838

523,898

17

februarie 2011

450,060

73,838

523,898

18

martie 2011

450,060

73,838

523,898

19

aprilie 2011

450,060

73,838

523,898

20

mai 2011

450,060

73,838

523,898

21

iunie 2011

450,060

73,838

523,898

22

iulie 2011

450,060

73,838

523,898

23

august 2011

450,060

73,838

523,898

24

septembrie 2011

450,060

73,838

523,898

Total

10,801,451

1,772,112

12,573,563

Nota: nivelul anual al ratei dobanzii este de 15,75%

Art. 2. Municipiul Tîrgu Mureș va garanta un eventual credit ce urmează să fie contractat de S.C. Energomur S.A. pentru onorarea datoriilor acumulate de operatorul seviciului public de energie termică față de furnizorului de gaze naturale.

Art. 3. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului local nr. 301 din 30 iunie 2009, se mențin nemodificate.

~                       5

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Conducerea S.C. Energomur S.A..

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban