Hotărârea nr. 394/2009

HCL 394 Privind susiinerea proiectului "TIRGU MURE¬ - ORA¬ DIGITAL EUROPEAN".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 394

Din 7 octombrie 2009

privind susținerea proiectului “TÎRGU MUREȘ - oRaȘ DIGITAL EUROPEAN”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 290 din 6.10.2009 întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane privind susținerea cererii de finanțare pentru proiectul „TÎRGU MUREȘ - ORAȘ DIGITAL EUROPEAN”, de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă aplicarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a proiectului „TÎRGU MUREȘ - ORAȘ DIGITAL EUROPEAN”, în valoare totală de 6.366.500 RON (TVA inclus), în vederea contractării unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice.

Art. 2. Se aprobă contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de minim 107.000 RON, reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 3. Se aprobă asigurarea cofinanțării pentru toate cheltuielile neeligibile, în valoare de 1.016.500 lei, inclusiv cheltuielile conexe și a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului.

Art. 4. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică și Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban