Hotărârea nr. 393/2009

HCL 393 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "TIRGU MURE¬ - ORA¬ DIGITAL EUROPEAN".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 393

Din 7 octombrie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “TÎRGU MUREȘ - ORAȘ DIGITAL EUROPEAN”

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 291 din 06.10.2009 privind aprobarea Studiul de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “TÎRGU MUREȘ - ORAȘ DIGITAL EUROPEAN”

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „c”, alin. (4), lit. „b” și „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “TÎRGU MUREȘ - ORAȘ DIGITAL EUROPEAN”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin Direcția economică și Serviciul public municipal - Administrația domeniului public.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXA NR.1

la Hotararea nr. ______ din ______

Indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul

“TÎRGU - MUREȘ - ORAȘ DIGITAL EUROPEAN”

-valoare lurării (inclusiv TVA)    6.366.500,00 lei

Investiția propusa consta în dezvoltarea și introducerea unui sistem informatic integrat la Municipiul Tirgu Mures constând din urmatoarele module:

• Sistem integrat pentru evidența contabilă a unităților bugetare

 • •     Achiziții publice și gestiunea documentelor contractuale

 • •      Gestionarea derulării proiectelor care au ca scop realizarea obiectivelor investițiilor respectiv a achizițiilor aferente acestora

 • •     Registru Agricol este destinată asigurării unei evidențe unitare și complete a terenurilor pe categorii de folosință și a inventarului fiecărei gospodării agricole

 • •      Aplicație StareCivilă gestionează evidența nașterilor, căsătoriilor și deceselor împreună cu mențiunile și listările aferente acestora

 • •      acordarea și urmărirea ajutoarelor sociale

 • •      sistem integrat de gestionare și colectare a taxelor și impozitelor locale, dezvoltat în conformitate cu normele Ordonanței 36-2002, a legii 571-2003, codului fiscal în vigoare și actualizat cu ultimele modificări legislative și normele metodologice de aplicare ale acestora

 • •     Plata taxelor si impozitelor locale pe internet, prin card bancar

 • •      evidență a autorizațiilor de funcționare, de la culegerea datelor primare, până la debitarea sumelor datorate și a încasării acestora

 • •      Sistem destinat încasării impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili, prin intermediul oficiilor poștei române, unităților CEC sau ale altor instituții cu care primăria are un acord în acest sens

 • •     Circulația Internă a Documentelor destinat urmăririi fluxului și stocării documentelor în format electronic și a imaginilor documentelor scrise din cadrul unei instituții

 • •     Modulul Urbanism gestionează documentele specifice Direcțiilor de Urbanism din cadrul primăriilor și consiliilor județene: Certificate de Urbanism, Autorizații de construire-desființare, Acorduri Unice

 • •     sistem interactiv grafic pentru management în administrație - sistem care integreaza toate modulele de mai sus, prezinta datele din modulele instalate intr-un mod consolidate, pe interfata grafica si pe harta

Pentru ca sistemul sa fie fucțional va mai fi necesar achizitia a urmatoarelor echipamente:

 • - 12 servere de inalta perfomanta pentru baza de date, arhivare, gestionarea fluxurilor de documente, portalul web

 • - echipamente de retea: router, switch, cabluri

 • - 20 de calculatoare de birou

 • - 5 laptopuri

 • - 5 multifunctionale (copiator, scanner, fax)

 • - certificate digitale

 • - alte echipamente periferice

Sistemul integrat vizează asistarea managementului la nivel înalt din administrația publică în procesul de analiză și fundametare a deciziilor privitoare la gestionarea informațiilor, resurselor, cheltuielilor și relațiilor cu partenerii și cetățenii, precum și în stabilirea politicilor și strategiilor de dezvoltare regională.

Se dorește o soluție software care îmbină capabilități avansate de management cu funcții GIS esențiale, interfața fiind construită peste o hartă digitală interactivă. Scopul acestei abordări este facilitarea interpretării mai bune și mai rapide a datelor prin reprezentarea grafică geospațială.

Sistemul informatic este din categoria business intelligence, combinând date din surse diverse și oferind atât facilități de analiză, raportare și predicție cât și instrumente de simulare a unor scenarii de intervenție și evaluare a rezultatelor.