Hotărârea nr. 392/2009

HCL 392 Privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotarirea Consiliului local municipal nr. 205/08.05.2009 referitoare la modificarea ¦i completarea art. 2, art. 4, art. 5 alin. (1) ¦i art. 7 din Hotarirea Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 privind aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. ¦i a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa ¦i de canalizare.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 392 din 7 octombrie 2009

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 205/08.05.2009 referitoare la modificarea și completarea art. 2, art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 7 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 privind aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. _________ din _________________

2009 a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 205/08.05.2009 referitor la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,

Având în vedere prevederile:

- art. 5, lit. „a” și art. 17, lit. „d” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST Mureș;

 • - art. 8, alin. (2), lit. „d”, art. 10, alin. (4), art. 30 și art. 311 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilități publice;

 • - art. 10, lit. „d” și art. 12, alin. (1), lit. „e” din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare;

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, „c”, „d”, alin. (6), lit. „a” pct. 14, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Articol unic. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 205/08.05.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

Anexa

Modificările aduse formei inițiale a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Forma proiectului de contract transmisă cu adresa nr. 1/22.01.2009, a suferit modificări ca urmare a observațiilor făcute de Ministerul Mediului și altor asociați și a însemnat un proces de îmbunătățire prin reformularea unor articole, înlocuirea unor termeni improprii, astfel încât textele au căpătat mai multă precizie și claritate.

Pentru omai bună și ușoară vizualizare a modificărilor operate, textele în cauză în contractul anexat, apar cu litere bolduite (îngroșate față de celelalte).

Subliniem câteva din modificările importante:

 • -  definirea mai clară a noțiunii de „autoritate delegantă” ca fiind „unitățile administrativ-teritoriale asociate”, fapt ce a adus la eliminarea unor neclarități vizavi de regimul juridic al bunurilor din domeniul public ce face obiectul concesiunii;

 • -  reglementarea mai tranșantă a garanții și a acordului de executare a garanției;

 • -  întinderea și exercitarea controlului de către autoritatea delegantă asupra operatorului;

 • -  completarea art.25 în indicatorii de performanță pentru unitățile administrativ-teritoriale care dispun la ora actuală de sisteme de alimentare cu apă operate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.;

 • -  modificarea art. 59 referitor la răscumpărarea concesiunii prin înlocuirea termenului de „răscumpărare”cu „reziliere” întrucât legislația în vigoare nu reglementează și nu utilizează termenul.

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII GENERALE

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII GENERALE

TITLUL I- DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND DELEGAREA

CAPITOLUL I - DELEGAREA

Articolul 1 - Definiții

9

Articolul 2 - Valoarea preambulului și a anexelor

Articolul 3 - Scopul, principii generale și obiective ale prezentului Contract de delegare

Articolul 4 - Obiectul Contractului

Articolul 5 - Serviciile ............................................................................................................... 1

Articolul 6 - Aria delegării

CAPITOLUL II - BUNURILE DELEGĂRII

Articolul 7 - Bunurile de Retur

Articolul 8 - Sistemul Bunurilor de Retur .................................................................................. 1

Articolul 9 - Bunuri de Retur care pot fi reînnoite

Articolul 10 - Inventarul Bunurilor de Retur

Articolul 11 - Grănițuirea

Articolul 12 - Bunuri de Preluare

Articolul 13 - Inventarul Bunurilor de Preluare

Articolul 14 - Bunurile proprii

Articolul 15 - Sistemul Bunurilor de Preluare și a Bunurilor Proprii

CAPITOLUL III - PĂRȚILE CONTRACTANTE

9

Secțiunea 1 - Drepturile și Obligațiile Autorității delegante

Articolul 16 - Drepturile Autorității delegante

Articolul 17 - Obligațiile Autorității delegante

Secțiunea 2 - Obligațiile Operatorului ....................................................................................... 1

Articolul 18 -Principiile de bază ale Serviciilor ......................................................................... 1

Articolul 20 - Obligații generale privind lucrările

Articolul 21 - Obligații financiare privind Lucrările de Înlocuire

Articolul 22 - Obligații specifice în cursul Perioadei de Tranziție

Articolul 23 - Exercitarea drepturilor și intereselor contractuale ale părților

Articolul 24 - Respectarea prevederilor legale

Articolul 25 - Responsabilitățile și asigurările Operatorului

Articolul 26 - Obligațiile față de terți și contracte cu terții

Secțiunea 3- Drepturile și atribuțiile Operatorului

Articolul 27 - Drepturile Operatorului ....................................................................................... 2

3.să aplice tariful aprobat conform prevederilor legale; .............................................................. 2

 • 4. să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; .................................................................................................................................................25

 • 5. să folosească sursele sale proprii și pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea Bunurilor Proprii.    25


Articolul 28 - Întinderea exclusivității furnizării Serviciilor

Articolul 29 - Atribuțiile Operatorului privind lucrările

Articolul 30 - Atribuțiile Operatorului privind aprovizionarea sa cu apă brută

Secțiunea 4 - Personalul Operatorului și Politica de Resurse Umane

Articolul 31- Personalul

Articolul 32 - Personalul și pregătirea profesională

Articolul 33 - Atribuțiile specifice ale agenților Operatorului

CAPITOLUL IV - CONTRACTE DE ALIMENTARE CU APĂ CU TERȚII

9

Articolul 34 - Condiții specifice de producție

Articolul 35 - Continuarea contractelor

TITLUL II- SISTEMUL FINANCIAR ȘI SISTEMUL CONTABIL

CAPITOLUL 1 - SISTEMUL FINANCIAR

Articolul 36 - Prețurile, Tarifele și alte surse de venit

Articolul 37 - Obligațiile Fiscale ale Operatorului ..................................................................... 3

Articolul 38 - Cheltuieli pentru ocuparea domeniului public

Articolul 39 - Alte costuri, taxe și suprataxe

Articolul 40 - Garanțiile oferite de Operator

Articolul 41 - Sistemul de Garanții

CAPITOLUL II - SISTEMUL CONTABIL

Articolul 42 - Principiul separației între activități

 • 6. Părțile precizează că dispozițiile de mai sus ale prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile

legale aplicabile o vor permite

 • 7. Prevederile referitoare la Provizioane și Uzura Morală din prezentul articol se vor aplica începând cu data la

care costurile aferente vor fi incluse și aprobate în tarife.

Articolul 44 - Proceduri contabile specifice pentru Bunurile de Retur

Articolul 45 - Procedura de înregistrare contabilă a bunurilor Operatorului

TITLUL III - CONTROLUL SERVICIILOR

Articolul 46 - Întinderea controlului exercitat de Autoritatea delegantă

Articolul 47 - Monitorizarea gestiunii și furnizării Serviciilor

Articolul 48 - Rapoartele Anuale

Articolul 49 - Revizuirea la cinci ani

Articolul 50 - Finanțarea costurilor cu studiile

Articolul 51- Penalități Contractuale

TITLUL IV- DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I - DURATA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 52 - Data Intrării în Vigoare și Condiții

Articolul 53 - Durata și prelungirea

Articolul 54 - Reînnoirea prezentului Contract de delegare

CAPITOLUL II - EXPIRAREA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE .. 41

Articolul 55 - Motive de încetare a Prezentului Contract de delegare

Articolul 56 - Continuitatea Serviciilor

Articolul 57 - Returnarea Bunurilor către Autoritate delegantă

Articolul 58 - Luarea în primire a Bunurilor de către Autoritatea delegantă

Articolul 59 - Rezilierea prezentului Contract de delegare

Articolul 60 - Luarea în primire a bunurilor în cazul încetării înainte de termen a prezentului Contract 43

CAPITOLUL III - MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 61 - Modificarea de comun acord

Articolul 62 - Modificarea unilaterală

Articolul 63 - Modificarea datorată unei schimbări semnificative a condițiilor economice

CAPITOLUL IV - MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALITĂȚI

Articolul 66 - Alte cazuri de încetare a Contractului de delegare

CAPITOLUL V - DIVERSE

Articolul 68 - Legislația aplicabilă

Articolul 69 - Soluționarea disputelor și litigiilor

Articolul 71 - Integralitatea prezentului Contract

Articolul 72 - Sediul

Articolul 74 - Împărțirea responsabilităților de mediu între Autoritatea delegantă și Operator

Articolul 75 - Înregistrarea și diverse cheltuieli

CAPITOLUL VI - LISTA ANEXELOR

Articolul 76 - Documente anexate prezentului Contract

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

încheiat astăzi ............. la ................

DISPOZIȚII GENERALE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ÎNTRE

Asociația de dezvoltare intercomunitară „ AQUA INVEST MURES ” (denumită Asociația), cu sediul în Tg. Mureș, str. Primăriei nr. 2, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei Tg. Mureș cu nr. 26/2008, reprezentată de Lokodi Edita Emoke în calitate de Președinte al Asociației,

în numele și pe seama următoarelor unități administrativ-teritoriale membre:

 • 1.  Consiliul Județean Mureș, în baza Hotărârii ___________________________________

 • 2. Consiliul Local al municipiului Reghin, în baza Hotărârii ________________________

 • 3.  Consiliul Local al municipiului Sighișoara, în baza Hotărârii ______________________

 • 4.  Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureș, în baza Hotărârii _____________________

 • 5.  Consiliul Local al municipiului Tîrnăveni, în baza Hotărârii ________________________;

 • 6.  Consiliul Local al orașului Cristuru Secuiesc, în baza Hotărârii ______________________

 • 7.  Consiliului Local al orașului Iernut, în baza Hotărârii ______________________________

 • 8.  Consiliul Local al orașului Luduș, în baza Hotărârii _______________________________

 • 9.  Consiliul Local al orașului Miercurea Nirajului, în baza Hotărârii ____________________

 • 10. Consiliul Local al orașului Sărmașu, în baza Hotărârii ______________________________

 • 11. Consiliul Local al orașului Sângeorgiu de Pădure, în baza Hotărârii ___________________

 • 12. Consiliul Local al orașului Ungheni, în baza Hotărârii ______________________________

 • 13. Consiliul Local al comunei Acățari, în baza Hotărârii _______________________________

 • 14. Consiliul Local al comunei Adămuș, în baza Hotărârii ______________________________

 • 15. Consiliul Local al comunei Albești, în baza Hotărârii _______________________________

 • 16. Consiliul Local al comunei Aluniș, în baza Hotărârii _______________________________

 • 17. Consiliul Local al comunei Band, în baza Hotărârii ________________________________

 • 18. Consiliul Local al comunei Brîncovenești, în baza Hotărârii __________________________

 • 19. Consiliul Local al comunei Ceuașu de Câmpie, în baza Hotărârii ______________________

 • 20. Consiliul Local al comunei Crăciunești, în baza Hotărârii ____________________________

 • 21. Consiliul Local al comunei Cristești, în baza Hotărârii ______________________________

 • 22. Consiliul Local al comunei Corunca, în baza Hotărârii ______________________________

 • 23. Consiliul Local al comunei Daneș, în baza Hotărârii

 • 24. Consiliul Local al comunei Deda, în baza Hotărârii ________________________________

 • 25. Consiliul Local al comunei Ernei, în baza Hotărârii ________________________________

 • 26. Consiliul Local al comunei Gănești, în baza Hotărârii__________________________________

 • 27. Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, în baza Hotărârii ________________________

 • 28. Consiliul Local al comunei Gornești, în baza Hotărârii___________________________________

 • 29. Consiliul Local al comunei Ibănești, în baza Hotărârii___________________________________

 • 30. Consiliul Local al comunei Livezeni, în baza Hotărârii ______________________________

 • 31. Consiliul Local al comunei Mădăraș, în baza Hotărârii _____________________________

 • 32. Consiliul Local al comunei Pănet, în baza Hotărârii ________________________________

 • 33. Consiliul Local al comunei Pogăceaua, în baza Hotărârii ____________________________

 • 34. Consiliul Local al comunei Porumbeni, în baza Hotărârii ____________________________

 • 35. Consiliul Local al comunei Rîciu, în baza Hotărârii ______________________________

 • 36. Consiliul Local al comunei Rușii Munți, în baza Hotărârii________________________________

 • 37. Consiliul Local al comunei Sîngeorgiu de Mureș, în baza Hotărârii ____________________

 • 38. Consiliul Local al comunei Sînpaul, în baza Hotărârii _____________________________

 • 39. Consiliul Local al comunei Sînpetru de Cîmpie, în baza Hotărârii _____________________

 • 40. Consiliul Local al comunei Șincai, în baza Hotărârii_____________________________________

 • 41. Consiliul Local al comunei Zau de Cîmpie, în baza Hotărârii ________________

Aceste unități administrativ — teritoriale fiind denumite în continuare “Autoritate Delegantă ”

Și

Societatea Comercială _Compania Aquaserv S.A., codul de înregistrare fiscală RO 10755074 înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Mures cu numărul J26/464/1998 cu sediul principal în Tg. Mureș, str. Kos Karoly nr.1 județul/sectorul Mureș reprezentată de _______________, având

funcția de _______________,

denumită în continuare „Operatorul ”,

numite împreună „Părțile” și separat „Partea”

PREAMBUL

Următoarele aspecte au fost discutate si convenite anterior semnării Contractului de delegare

 • a) Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în sectorul de apă și canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu locuitor-echivalent (l.e..) mai mare de 10.000 și până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un l.e. cuprins între 2.000 și 10.000.

 • b) Un element esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase de investiții îl reprezintă implementarea unui model instituțional care să permită unor operatori mai mari, puternici și cu experiență să furnizeze serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități administrativ teritoriale, în baza unui singur contract de delegare a gestiunii acestor servicii, denumit în prezentul Contract „Dezvoltarea Regională” și definit în art. 1 din prezentul Contract.

MECANISMUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ este proiectat pentru a fi convingător, progresiv și eficient.

Convingător:

Prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în vederea gestionării procesului de conștientizare și informare a Consiliilor Locale din regiune despre obiectivele proiectului comun de dezvoltare regională, precum și pentru determinarea fiecăruia dintre ele să devină membru al asociației.

Prin Contractul de delegare care dovedește că Mecanismul de Dezvoltare Regională din cadrul procesului de integrare europeană respectă hotărârile Consiliilor Locale privind, mai ales, planul de investiții, politica de prețuri și tarife, sistemul de garanții și drepturile de control.

Progresiv:

Prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în vederea gestionării unui proces de integrare operațională progresivă a fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, prin semnarea unui Contract de delegare.

Prin Contractul de delegare care introduce Perioada de Tranziție și condițiile de îndeplinire a obligațiilor comune, pentru noii semnatari.

Eficient:

Prin Contractul de delegare care introduce drepturi și obligații detaliate, operaționale și echilibrate pentru Autoritatea delegantă și pentru Operator.

În mod special, acest Contract de delegare recunoaște obiectivul Operatorului de a dobândi mai multă eficiențășidea-și dezvolta propriile sale capacități de autofinanțare bazate pe un sistem regional veritabil de gestiune a activelor.

 • c) Conform legislației române, Consiliul Local are competența exclusivă de a defini principiile organizaționale și operaționale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și modificările și completările aduse acestora în interes public. Art. 136 din Constituția României, Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (denumită în continuare „Legea nr. 213/1998”) și Legea 215/2001 a administrației publice locale (denumită în continuare „Legea nr. 215/2001”) constituie „Principiile Generale ale Organizării Autonome a Administrației Publice Locale”. Acestea pun bazele legale ale organizării, întreținerii și dezvoltării

’                                                                                    5                                                                  ’

sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în cadrul limitelor teritoriale ale Localităților.

 • d) . Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările ulterioare, permite, conform art.10 alin.1 lit.d, autorităților administrației publice locale să delege gestiunea acestor servicii publice uneia sau mai multor persoane juridice, indiferent de organizarea și forma juridică a acestora, după cum autoritățile administrației publice locale sunt îndreptățite să dețină, să folosească și să dispună de domeniul public local, inclusiv în ceea ce privește organizarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • e) . Autoritatea delegantă și Operatorul declară că atingerea obiectivelor menționate la art. 3 de mai jos trebuie să se traducă prin respectarea de către Operator a criteriilor de performanță definite în Dispozițiile Speciale - Partea Comună, îndeosebi în ceea ce privește extinderea ariei de cuprindere a serviciilor și îmbunătățirea calității serviciilor. Operatorul declară că va adopta liniile directoare definite în planul previzional de investiții pentru înlocuirea activelor puse la dispoziție de Autoritatea delegantă pe durata Contractului de delegare.

Părțile menționează expres că cele prezentate mai sus au ca scop de a facilita interpretarea prezentului Contract, însă nu vor opera astfel încât să prevaleze față de prevederile prezentului Contract.

Ținând cont de aspectele menționate în Preambul, Părțile au convenit încheierea prezentului Contract de delegare.

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND DELEGAREA

9

CAPITOLUL I- DELEGAREA

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII

În scopul aplicării prezentului Contract de delegare, Părțile convin ca termenii și expresiile folosite în continuare, scrise cu majuscule, să fie definite după cum urmează:

Aria delegării” delimitează aria sau ariile din Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante, în cadrul căreia(cărora) sunt sau pot fi furnizate Serviciile. Aceasta va fi convenită periodic de Autoritatea delegantă și Operator. La Data Intrării în Vigoare, Aria minimă va cuprinde cel puțin suprafețele exterioare totale ale Perimetrului de Distribuție a Apei și a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate pentru rețelele aflate în interconexiune atunci când se suprapun.

„Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante” înseamnă teritoriul aflat în limitele administrative ale Autorității delegante;

„Aria de Dezvoltare” înseamnă Aria de Competență Teritorială a Localităților care vor intra în Asociație după semnarea prezentului Contract de delegare, care vor deveni parte la prezentul Contract de delegare, în calitate de Autoritate delegantă conform legislației în vigoare la data respectivă.

Branșament” înseamnă partea din rețeaua publică de distribuție care face legătura între rețeaua publică și rețeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparținând utilizatorilor. Branșamentul deservește un singur utilizator. Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparține rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

Bunuri de Preluare” înseamnă mijloacele fixe, bunurile imobile și mobile, dobândite sau construite de Operator având ca singur scop furnizarea Serviciilor, cu excepția celor menționate în art. 7.1.1., 7.1.2. și 7.1.3., la care se face referință și care sunt definite în art. 12 de mai jos.

Bunuri de Retur” înseamnă bunurile publice și/sau private ce includ terenurile, echipamentele și lucrările publice ale Autorității delegante, existente sau care urmează să fie construite, ce sunt puse la dispoziția Operatorului pentru întreaga durată a Contractului de delegare, la care se face referință și în special cele care sunt definite în art. 7 de mai jos.

Bunuri de Retur prin Accesiune” înseamnă bunuri construite și finanțate de către Operator care sunt integrate Bunurilor de Retur existente.

Bunurile Proprii” înseamnă alte bunuri decât cele menționate în art. 7 și 12 de mai jos și care aparțin Operatorului, la care se face referință și care sunt definite în art. 14 de mai jos. Acestea rămân în proprietatea Operatorului la expirarea prezentului Contract de delegare, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

„Bunuri Publice” înseamnă orice bunuri care, conform Constituției României și Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, constituie „bunuri proprietate publică” făcând parte din sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare atribuite Operatorului.

“Autoritate delegantă” înseamnă unitățile administrativ — teritoriale asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “AQUA INVEST MURES”.

„Operator” înseamnă SC Compania Aquaserv SA, desemnată de Autoritatea delegantă prin prezentul Contract de delegare să furnizeze serviciile publice locale de alimentare cu apă și de canalizare în temeiul legislației aplicabile;

„Delegarea” înseamnă:

dreptul exclusiv de a exploata, întreține și administra bunurile concesionate, precum și investițiile privind reabilitarea bunurilor existente și cu extinderea Ariei Delegării. Bunurile rămân în proprietatea autorităților administrației publice locale și după încetarea Contractului de delegare sunt returnate respectivului proprietar;

și

dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de alimentare cu apă și de canalizare în cadrul Ariei de Competență Teritorială a Autorității delegante.

Contractul de delegare” înseamnă prezentul Contract de delegare compus din preambul, Dispozițiile Generale și anexele sale: Dispozițiile Speciale; Caietul de Sarcini (Masterplanul); Inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente Serviciilor și care sunt transmise spre folosință Operatorului pe durata contractului; Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor; Regulamentele Serviciilor și alte anexe. Atunci când sensul frazei o cere, în special în cazul referințelor care se fac la articole, termenul „prezentul Contract” nu poate desemna decât prezentul Contract de delegare.

Data Intrării în Vigoare” înseamnă data prevăzută la art. 52.

Dispozițiile Speciale” înseamnă documentele numite astfel și care sunt anexate la Contractul de delegare. Dispozițiile Speciale se compun din trei părți distincte: „Dispozițiile Speciale - Partea Comună”, „Dispozițiile Speciale - Partea de Apă”, „Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare”, inclusiv anexele la acestea.

Drumuri Publice” înseamnă drumurile naționale, județene, municipale și comunale.

Drumuri Private” înseamnă drumuri aparținând unor persoane fizice sau juridice de drept privat.

Durata de Viață Tehnică” înseamnă durata de viață în condiții de utilizare normală a fiecărui bun. Pentru Bunurile de Retur, aceasta este specificată pe categorii de bunuri în anexa 3 a Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă și în anexa 3 a Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare.

„Furnizarea Serviciilor” înseamnă exercitarea tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor Operatorului născute din prezentul Contract de delegare pentru a asigura continuitatea serviciilor delegate pe baze exclusive.

Instalații Interioare de Apă Potabilă” înseamnă totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de branșament, în sensul de curgere a apei, sau, dacă branșamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară de utilizare a apei, și care asigură transportul apei potabile preluate din rețeaua publică la punctele de consum și/sau la instalațiile de utilizare.

Instalații Interioare de Canalizare” înseamnă totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei până la căminul de racord din rețeaua publică

Lucrări de Extindere sau Consolidare” înseamnă lucrările definite în art. 8 din Dispozițiile Speciale - Partea comună.

Lucrări de Înlocuire” înseamnă lucrările definite în art. 7 din Dispozițiile Speciale - Partea comună.

Lucrări Planificate de Întreținere” înseamnă lucrările definite în art. 6.2 din Dispozițiile Speciale - Partea comună.

Perimetrul de Colectare a Apei Uzate” înseamnă limita rețelei /rețelelor publice de canalizare a(le) fiecărei Zone Urbane și, prin extrapolare, toate suprafețele incluse în această limită a rețelei /rețelelor conform art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare. Acesta se va întinde pe cel puțin 100 metri în orice direcție, măsurați de la orice punct al rețelei publice de canalizare.

„Perimetrul de Distribuție a Apei” înseamnă limita rețelei / rețelelor publice de alimentare cu apă potabilă a(le) fiecărei Zone Urbane și, prin extrapolare, toate suprafețele incluse în această limită a rețelei /rețelelor conform art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă. Acesta se va întinde pe cel puțin 100 metri în orice direcție, măsurați de la orice punct al rețelei publice de alimentare cu apă potabilă.

Perioada de Tranziție” înseamnă o perioadă de timp în cursul căreia Părțile sprijină organizarea Operatorului; mai ales, Operatorul trebuie să întreprindă acțiuni prioritare în scopul de a repara și îmbunătăți tehnic echipamentele și lucrările pe care le consideră necesare în vederea furnizării corecte a Serviciilor, astfel cum sunt definite în art. 22.1 de mai jos.

„Proporționalitatea” înseamnă repartizarea sumelor pe care le datorează Părțile contractante una celeilalte în temeiul prezentului Contract de delegare în funcție de numărul de beneficiari finali ai Serviciilor.

Provizionul pentru Uzura Morală” Provizionul pentru Uzura Morală se aplică oricărui Bun de Retur, care poate fi reînnoit sau nu, finanțat de Operator și definit în art. 43.2 de mai jos.

Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator” locul în care instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se racordează la instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea Operatorului furnizor de servicii. Delimitarea dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componentă a rețelei publice, în sensul de curgere a apei uzate.

„Racord” înseamnă partea din rețeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre utilizator și canalizarea publică. Racordul de la cămin spre rețea, inclusiv căminul de racord, aparține rețelei publice de canalizare indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

„Dezvoltarea Regională” înseamnă implementarea unui model instituțional la nivel regional, adecvat pentru a grupa serviciile de alimentare cu apă și de canalizare legate de Ariile de Dezvoltare în cadrul unui operator comun.

Rețeaua Publică de Alimentare cu Apă sau de Canalizare” partea din sistemul public de alimentare cu apă, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită din rețeaua de conducte, armături și construcții anexe care asigură distribuția apei, respectiv preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai mulți utilizatori independenți, respectiv de la două sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la două sau mai multe persoane juridice care administrează câte un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege.

Serviciile” înseamnă serviciile de alimentare cu apă și de canalizare a căror gestiune este încredințată Operatorului de către Autoritate delegantă, definite în art. 5.1 și 5.2 de mai jos.

Suma în caz de Încetare Înainte de Termen” înseamnă suma care trebuie plătită de către Autoritatea delegantă sau de orice Localitate semnatară în cazurile prevăzute de art. 65, care urmează să fie determinată de un auditor independent. Această sumă va acoperi cel puțin investițiile legate de Bunurile Publice finanțate de Operator, altele decât cele finanțate din fonduri publice puse direct la dispoziția Operatorului, care nu sunt integral amortizate la data încetării prezentului Contract înainte de termen sau la data retragerii oricăreia dintre Localitățile semnatare (în acest caz, legate de Bunurile Publice care aparțin Localității respective).

„Utilizator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, având branșament propriu de apă și/sau racord de canalizare, și care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile Operatorului.

Zona Urbană” înseamnă teritoriul zonelor populate incluse în Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante și definit în art. 4 al Dispozițiilor Speciale - Partea Comună.

Articolul 2 - Valoarea preambulului și a anexelor

1 - Preambulul de mai sus și anexele menționate în lista din art. 76 de mai jos fac parte integrantă din prezentul Contract de delegare. Anexele la prezentul Contract de delegare au aceeași valoare contractuală între Părți ca și Dispozițiile Generale. Împreună constituie Documentele Delegării.

Anexele își vor produce efectele de la Data Intrării în Vigoare sau, dacă la data respectivă nu sunt definitivate sau complete, de la data semnării lor.

2 - Pentru a facilita aplicarea și interpretarea prezentului Contract de delegare și a anexelor sale, ordinea de preferință a documentelor contractuale se stabilește astfel:

 • - Contractul de delegare - Dispoziții Generale

 • - Dispozițiile Speciale - Partea Comună și fiecare dintre Dispozițiile Speciale - Partea de Apă, respectiv de Canalizare

Prin urmare, în situația apariției unor probleme de interpretare sau aplicare a oricăreia dintre prevederile acestor documente, izvorâtă dintr-o contradicție în formulare, aparentă sau de fond, între articole din documente diferite, atâta timp cât acele articole au același obiect, se va ține cont de ordinea de preferință mai sus menționată și părțile trebuie să se conformeze prevederilor acelui document față de prevederile documentelor inferioare.

Articolul 3 - Scopul, principii generale și obiective ale prezentului Contract de delegare

 • 1) . Scopul prezentului Contract de delegare este de a defini termenii și condițiile delegării gestiunii Serviciilor în Aria delegării de către Autoritatea delegantă Operatorului.

 • 2) . Părțile se angajează să aplice prezentul Contract de delegare, în măsura în care este fiecare implicată, respectând echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor și principiile de bază ale continuității și adaptabilității Serviciilor, precum și al egalității de tratament a Utilizatorilor.

 • 3) . În schimbul dreptului de a încasa integral veniturile obținute din furnizarea Serviciilor și în urma acestora, Operatorul trebuie, pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare, să acopere cererea de servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare a populației din Aria delegării și să furnizeze serviciile la o calitate care să corespundă obligațiilor stabilite prin prezentul Contract de delegare.

 • 4) . Autoritatea delegantă îi va acorda Operatorului dreptul de acces nelimitat, oricând, la toate terenurile din interiorul Ariei de Competență Teritorială a Autorității delegante în subsolul cărora sau pe suprafața cărora sunt situate instalații de producție, transport sau distribuție de apă potabilă și de colectare, transport sau tratare a apei uzate, inclusiv toate terenurile învecinate și drepturile de trecere asociate instalațiilor și necesare în vederea gestionării și furnizării Serviciilor, astfel cum sunt definite în art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 5) . Autoritățile administrației publice locale, reprezentate prin Aquainvest Mureș, parte în acest Contract, păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare concesionate prin acest Contract, precum și dreptul de a urmări, controla și supraveghea:

 • a.  modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către Operator;

 • b.  calitatea și eficiența serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în prezentul Contract de delegare;

 • c.  modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin Contractul de delegare;

 • d. modul de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 6) . Autoritatea delegantă și Operatorul convin asupra faptului că următoarele elemente constituie obiective esențiale și comune :

 • a) . îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b) .realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale;

 • c) .dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • d) .protecția mediului;

 • e) .asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;

 • f) .menținerea în stare funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare delegat;

 • g) .îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • h) .echilibrul financiar al Delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor;

 • i) .creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a Delegării;

 • j) .calitatea bună a Serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă;

 • k) .menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și lucrărilor cuprinse în Serviciile;

 • 7) . Obiectivul pe termen mediu și lung al prezentului Contract de delegare este, de asemenea, Dezvoltarea Regională.

Articolul 4 - Obiectul Contractului

 • a) Obiectul contractului îl constituie delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria delegării, pe durata prevăzută la art. 53 de mai jos.

 • b) Operatorul își asumă răspunderea furnizării Serviciilor, sub controlul Autorității delegante, în condițiile și termenii Contractului de delegare și în conformitate cu normele legale și reglementare aplicabile.

 • c)  Dispozițiile Speciale - Partea Comună stabilește regulile privind principiile generale ale furnizării Serviciilor, modul de realizare a Lucrărilor, prețurile și tarifele, obiectivele de calitate ale Serviciilor și relațiile cu Utilizatorii.

 • d)  Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare stabilesc îndeosebi termenii și condițiile furnizării fiecărui Serviciu Concesionat, definiția Perimetrelor Concesionate, modul de furnizare a Serviciilor, prețurile, tarifele și calitatea serviciilor furnizate Utilizatorilor.

Articolul 5 - Serviciile

 • 1. Serviciile în exclusivitate:

Operatorul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante. Serviciile în exclusivitate cuprind:

 • - Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă

 • - Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate și pluviale în Aria delegării

- Lucrări de extindere și reabilitare în Perimetrul de Distribuție a Apei Potabile și în Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate, acolo unde este cazul.

2. Operatorul regional poate sub-delega, cu acordul Autorității Delegante, prin licitație, parte a serviciului de operare către alte companii dacă rațiuni de eficientizare a costurilor impun acest lucru.

Articolul 6 - Aria delegării

 • 1. Aria delegării

Aria delegării delimitează întregul teritoriu unde sunt furnizate Serviciile în cadrul Ariei de Competență Teritorială a Autorității delegante. Acesta este compusă din Zonele Urbane specificate în art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Lista Zonelor Urbane, care constituie Aria delegării este definitivă, indiferent de evoluția demografică din cadrul acestor zone.

Părțile convin expres că prin prezentul Contract Operatorului îi revine responsabilitatea pentru gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare exclusiv în teritoriile din Aria delegării.

 • 2. Redefinirea Ariei Delegării

Aria delegării poate fi extinsă printr-un act adițional încheiat de părți, în cazurile următoare:

 • 1) în cazul extinderii teritoriului Autorității delegante,

 • 2) în cazul creării/adăugării de noi Zone Urbane de către Autoritatea delegantă sau

 • 3) în cazul în care noi Localități semnează Contractul de delegare.

În ceea ce privește orice modificare a Ariei delegării atunci când modificările planificate nu sunt justificate de amplasarea rețelelor existente, activitatea lor economică sau densitatea populației, Părțile vor aplica prevederile art. 63 din prezentul Contract de delegare.

 • 3. Perimetrele de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate și Pluviale

Perimetrul de Distribuție a Apei este definit în art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă, iar Perimetrul de Colectare a Apei Uzate este definit în art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

După finalizarea unor noi lucrări de producție sau transport de către Operator, pentru a include zona din jurul acestor lucrări Perimetrul de Distribuție a Apei/ de Colectare a Apei Uzate pot fi extinse în mod corespunzător după cum consideră părțile. Redefinirea periodică a Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate nu modifică nici natura Ariei Delegării, nici obligațiile Operatorului, în special în ceea ce privește Indicatorii de Performanță ai Serviciilor.

CAPITOLUL II- BUNURILE DELEGĂRII

Articolul 7 - Bunurile de Retur

 • 1) Bunurile de Retur

Bunurile de Retur constau în bunurile Autorității delegante aferente și necesare furnizării Serviciilor, existente și puse la dispoziția Operatorul conform Contractului de delegare sau care vor fi construite, care vor fi puse la dispoziția Operatorului pe întreaga durata a prezentului Contract de delegare.

Bunurile de Retur includ:

 • 1) Bunuri Publice și/sau private puse la dispoziția Operatorului de către Autoritatea delegantă la Data Intrării în Vigoare sau ulterior acestei date;

 • 2) Bunuri noi, parte a sistemelor de apă și canalizare și care au o natură substanțial similară Bunurilor Publice, create și finanțate de către Operator, altele decât cele prevăzute la art.18 pct.15;

 • 3) Dacă este cazul, bunuri încorporate în domeniul public, finanțate de către Autoritatea delegantă sau de terți și puse la dispoziția Operatorului de către Autoritatea delegantă, ulterior Datei Intrării în Vigoare, în condițiile definite în art. 8.4 de mai jos.

 • 2) Identificarea Bunurilor de Retur

Bunurile de Retur sunt identificate mai jos. Ele includ Bunurile din Aria delegării, fie că există la Data Intrării în Vigoare, fie că urmează a fi create sau încorporate la o data ulterioară în domeniul public.

 • 1. Terenurile puse la dispoziția Operatorului sau cumpărate de Operator sunt compuse din:

 • a) terenuri aflate în proprietatea Autorității delegante, care aparțin domeniului public și pe care se află construcțiile și instalațiile/rețelele aferente serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

 • b) prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea echipamentelor și lucrărilor.

 • 2. Instalațiile și construcțiile puse la dispoziția Operatorului sau realizate și finanțate de Operator, altele decât cele prevăzute la art 18 pct.15 sunt compuse din:

 • a) pentru producția și distribuția de apă potab ilă: puțuri, conducte de transport, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare și sisteme de distribuție, contoare, precum și toate celelalte echipamente și instalații asociate;

 • b) pentru colectarea și tratarea apei uzate: sisteme de colectare, stații de pompare, stații de epurare, instalații de evacuare, contoare, precum și toate celelalte echipamente și instalații asociate;

 • 3. Construcțiile publice folosite ca ateliere, laboratoare, birouri, depozite sau locuințe de serviciu, care fac parte din Serviciile sau sunt construite pe domeniul public afectat Serviciilor, dacă este cazul, sunt de asemenea puse la dispoziția Operatorului.

Articolul 8 - Sistemul Bunurilor de Retur

 • 1. Părțile convin expres că Bunurile de Retur sunt puse la dispoziția Operatorului exclusiv pentru furnizarea Serviciilor prevăzute în prezentul Contract de delegare.

 • 2. Bunurile de Retur au următorul regim juridic special :

a) Bunurile de Retur, care există la Data Intrării în Vigoare sau vor fi construite sau încorporate domeniului public de către Autoritatea delegantă, constituie în prezent și vor constitui întregul patrimoniu al Autorității delegante afectat Serviciilor. Operatorul recunoaște că acestea sunt și vor rămâne în proprietatea Autorității delegante.

 • b) Bunurile de Retur realizate de Operator, altele decât cele prevăzute la art. 18 pct. 15 sunt de la început proprietatea Autorității delegante.

 • c) La încetarea prezentului Contract de delegare indiferent de motiv, Bunurile de Retur sunt înapoiate Autorității delegante, în condițiile prevăzute în art. 57 de mai jos.

 • d) Bunurilor de Retur li se aplică procedurile contabile specifice prevăzute în art. 44 de mai jos.

 • e) Durata de viață contabilă a Bunurilor de Retur este aceeași cu Durata de Viață Tehnică în măsura posibilului, în funcție de modalitatea de amortizare. În Perioada de Tranziție durata de viață contabilă va fi cea stabilită la Data Intrării în Vigoare și va fi ajustată în decurs de un an de la Data Intrării în Vigoare, după cum este stabilit în Anexa 3 a Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă și a Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare.

 • 3. Operatorul declară că are suficiente cunoștințe (relevarea sistemului și diagnosticarea corectă a acestuia, ca urmare a unei operări continue) despre Bunurile de Retur, la 3 ani de la Data Intrării în vigoare a prezentului contract.

În consecință:

 • a) .cu rezervele menționate în art. 22.3 de mai jos, renunță în mod irevocabil să se prevaleze de orice condiție, caracteristică ori situație a Bunurilor de Retur în scopul de a se elibera de obligațiile ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract de delegare,

 • b) .se angajează să își asume răspunderea pentru ele în condiția în care se află la 3 ani de la Data Intrării în Vigoare

 • c) .cu toate acestea, Operatorul beneficiază integral de garanțiile producătorului privind echipamentele și lucrările.

 • 4. După Data Intrării în Vigoare, echipamentele și construcțiile ce aparțin Autorității delegante sau terților și care folosesc Serviciilor nu pot fi puse la dispoziția Operatorului decât printr-un act adițional la prezentul Contract de delegare. În orice caz, acele bunuri vor fi mai întâi trecute în domeniul public al Autorității delegante.

Articolul 9 - Bunuri de Retur care pot fi reînnoite

 • 1) .În funcție de natura lor sau Durata lor de Viață Tehnică, Bunurile de Retur se împart în bunuri care pot reînnoite și bunuri care nu pot fi reînnoite.

 • 2) .Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite sunt bunuri a căror Durata de Viață Tehnică, după cum este stabilită în Registrul Mijloacelor Fixe, expiră înainte de termenul normal de expirare stabilit în art. 53.1 de mai jos. Bunurile de Retur care pot fi reînnoite, trebuie să fie înlocuite sau reabilitate de Operator cel puțin o dată în cursul prezentului Contract de delegare.

 • 3) .Bunurile de Retur, care nu pot fi reînnoite de către Operator, sunt celelalte Bunuri de Retur care, fie prin natura lor, fie din cauza Duratei de Viață Tehnică, nu pot fi reînnoite înainte de data normală de expirare a Duratei prezentului Contract de delegare.

Articolul 10 - Inventarul Bunurilor de Retur

 • 1. O listă cu Bunurile de Retur la Data Intrării în Vigoare se anexează la prezentul contract.

 • 2. În curs de 3 ani de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea delegantă și Operatorul vor elabora împreună o listă detaliată care să descrie Bunurile de Retur convenite de părți. Inventarul Bunurilor de Retur trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații pentru fiecare bun: număr de inventar, denumirea, amplasarea geografică, dacă pot fi reînnoite sau nu, data achiziționării, costul de achiziție, condiția tehnică, amortizarea, valoarea contabilă netă.

Ulterior inventarierii și acordului părților, valoarea contabilă netă a fiecărui bun este înregistrată în conturi din afara bilanțului în contabilitatea Operatorului cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data finalizării inventarului, dar nu mai mult de 36 luni de la Data Intrării în Vigoare. Valoarea contabilă netă poate fi modificată datorită uzurii morale sau a capacității de funcționare slabe, prin acordul părților sau, în absența acestuia, prin expertiză.

 • 3. În timpul inventarierii, Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite, care nu au fost reînnoite înainte de Data Intrării în Vigoare, conform datelor din Registrul Mijloacelor Fixe, fac obiectul unei hotărâri: fie de casare, fie de efectuare de lucrări de reabilitare sau îmbunătățire, așa cum se prevede în art. 22.2 de mai jos, fie de menținere a lor în exploatare după expirarea Duratei Tehnice de Viață.

 • 4. Un raport asupra inventarului Bunurilor de Retur indică modificările ce trebuie operate în Registrul Mijloacelor Fixe. Raportul asupra inventarului Bunurilor de Retur constituie anexă la prezentul Contract de delegare.

 • 5. Inventarul Bunurilor de Retur este folosit pentru a ține la zi Registrul Mijloacelor Fixe, în care Durata de Viață Tehnică a fiecărui Bun de Retur este prevăzută de legislația în vigoare.

 • 6. Registrul Mijloacelor Fixe trebuie să fie pus în permanență la dispoziția Autorității delegante, în format electronic.

 • 7. În cel mult 3 ani de la stabilirea listei prevăzute la punctul 2 de mai sus, fiecare Localitate își va înregistra Bunurile sale de Retur conform prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare și va furniza Operatorului dovezile privind această înregistrare. Operatorul își va înregistra și el în mod corespunzător drepturile sale de concesiune. Excepție fac acele bunuri care sunt obiectul unor programe investiționale, pentru care înregistrarea se va face în cel mai scurt timp posibil.

 • 8. Predarea se va face pe baza de proces verbal de predare - primire.

Articolul 11 - Grănițuirea

 • 1) .Din proprie inițiativă sau din inițiativa Autorității delegante, în plus față de obligația inventarierii Bunurilor de Retur, Operatorul se angajează să marcheze hotarele tuturor bunurilor corespunzătoare existente care sunt înregistrate în Inventarul anexat prezentului Contract de delegare, pe cheltuiala și sub controlul Autorității delegante. Aceste bunuri includ terenuri, lucrări aferente proceselor de producție și, acolo unde este cazul, lucrări semnificative de transport și distribuție. Această grănițuire se face cu acordul proprietarilor învecinați. Un raport va fi elaborat și predat Autorității delegante.

 • 2) .Operatorul se angajează să elaboreze un plan ale fiecăror hotare marcate pe cheltuiala sa și sub controlul Autorității delegante, o copie a acestui plan fiind transmisă Autorității delegante.

 • 3) .În cazul în care apar modificări privind acele terenuri, Operatorul se angajează să le grănițuiască din nou și să elaboreze noi planuri pe cheltuiala sa, sub controlul Autorității delegante.

 • 4). De fiecare dată când este necesar, Autoritatea delegantă îl sprijină pe Operator, în special în ceea ce privește comunicarea planurilor hotarelor marcate, în relația cu serviciile sale administrative și, obligatoriu, în cazul litigiilor având ca obiect dreptul de proprietate asupra bunurilor.

 • 5). În ceea ce privește aplicarea prevederilor prezentului articol, părțile vor colabora ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât Operatorul sa poată depune diligențele necesare în vederea identificării și protecției juridice a domeniului public, cu cheltuieli care să nu afecteze echilibrul economico-financiar al Serviciilor.

Articolul 12 - Bunuri de Preluare

 • 1. Definiția Bunurilor de Preluare

9

Mijloacele fixe, bunurile imobile și mobile cumpărate sau construite de Operator având ca unic scop furnizarea Serviciilor, cu excepția celor menționate în art. 7.1. de mai sus, sunt Bunuri de Preluare, în sensul prezentului Contract de delegare.

La expirarea prezentului Contract de delegare, Bunurile de Preluare pot fi preluate de Autoritatea delegantă, în schimbul contravalorii acestora de la Operator, în condițiile prevăzute de art. 58 de mai jos, iar Operatorul se angajează să predea Autorității delegante Bunurile de Preluare în schimbul contravalorii.

În situația rezilierii prezentului Contract de delegare din culpa Autorității delegante, acesta va fi obligat să preia Bunurile de Preluare în schimbul unei indemnizații acordate Operatorului.

 • 2. Identificarea Bunurilor de Preluare

Bunurile de Preluare sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din vehicule și mașini specializate, unelte, stocuri, aparatură și programe informatice specializate, fișiere și baze de date, precum și, dacă este cazul, clădiri folosite ca ateliere, birouri, laboratoare, depozite sau locuințe de serviciu ale Operatorului, construite pe terenurile Operatorului și altele decât cele identificate ca fiind Bunuri de Retur în art. 7.2 de mai sus.

Articolul 13 - Inventarul Bunurilor de Preluare

 • 1. În decurs de 6 (șase) până la 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare, Operatorul va întocmi un inventar ce descrie Bunurile de Preluare existente, evaluate la valoarea lor contabilă netă.

 • 2. Inventarul Bunurilor de Preluare este pus în permanență la dispoziția Autorității delegante, în format electronic.

Articolul 14 - Bunurile proprii

 • 1. Definiția Bunurilor Proprii

Celelalte Bunuri decât cele prevăzute în articolele 7 și 12 de mai sus și care aparțin Operatorului, constituie Bunurile sale Proprii. Ele rămân în proprietatea sa la data expirării Contractului de delegare, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

 • 2. Identificarea Bunurilor Proprii

Bunurile Proprii sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din anumite clădiri folosite ca birouri sau locuințe, de care, datorită amplasării sau situației lor, nu este nevoie în mod esențial să rămână ca o parte integrantă a furnizării Serviciilor la încetarea Contractului de delegare și, dacă este cazul, din vehicule cu motor ne-specializate, echipament și mobilă de birou și programe informatice ne-specializate.

Articolul 15 - Sistemul Bunurilor de Preluare și a Bunurilor Proprii

 • 1. Bunurile de Preluare și Bunurile Proprii sunt și rămân în proprietatea Operatorului.

 • 2. Operatorul nu poate înstrăina Bunurile de Preluare și nu le poate ipoteca fără aprobarea expresă prealabilă a Autorității delegante.

 • 3. Operatorul poate cumpăra sau înstrăina oricând Bunuri Proprii, însă doar dacă acest lucru nu are un efect negativ asupra furnizării corespunzătoare a Serviciilor.

 • 4. Operatorul poate folosi Bunurile sale Proprii și, cu condiția autorizării de partea Autorității delegante, conform art. 58.1, anumite Bunuri de Preluare, în vederea furnizării altor servicii decât Serviciile.

CAPITOLUL III - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Secțiunea 1 - Drepturile și Obligațiile Autorității delegante

Articolul 16 - Drepturile Autorității delegante

 • 16.1. Autoritatea delegantă are următoarele drepturi:

 • 1. să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • 2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 3.  să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu;

 • 4.  să realizeze investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin asociere intercomunală;

 • 5. să finanțeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 6. să contracteze și să garanteze în condițiile legii împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 7.  să inspecteze bunurile, activitățile și serviciile publice concesionate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public, să verifice respectarea obligațiilor asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă a Operatorului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 8.  să își manifeste intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și de a solicita operatorului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri;

 • 9.  să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare din motive excepționale legate de interesul național sau local, conform Art. 62;

 • 10. să aprobe structura și ajustările de tarife propuse de către Operator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile prezentului contract;

 • 11. să rezilieze Contractul în cazul în care Operatorul nu își respectă obligațiile asumate prin prezentul Contract de delegare.

 • 16.2. Asociația, creată în conformitate cu Legea 215/2001 de către Localitățile semnatare în scopul pregătirii și promovării proiectelor de modernizare și de extindere a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la nivel local și regional, se va substitui autorităților administrației publice locale și este Autoritatea delegantă, prin transfer al competențelor autorităților administrației publice locale privind Serviciile către Asociație.

Articolul 17 - Obligațiile Autorității delegante

Obligațiile Autorității delegante sunt:

 • 1.  să elaboreze și să aprobe normele locale și regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pe baza normelor-cadru, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 2.  să aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, conform prevederilor prezentului contract,

 • 3.  să verifice periodic următoarele:

 • a.  serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate și nivelul de calitate al acestora;

 • b.  îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora;

 • c.  menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație și stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • d.  asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Operator și Utilizatori;

 • e.  clauzele de administrare, întreținere și predare a Bunurilor Publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;

 • f.  independența managerială a Operatorului față de orice ingerințe ale autorităților și instituțiilor publice;

 • 4. să predea Operatorului la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • 5. să notifice părților interesate informații referitoare la încheierea prezentului Contract;

 • 6. să faciliteze Operatorului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 7. să-și asume pe perioada derulării Contractului toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina Operatorului prin Contractul de delegare;

 • 8. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în așa fel încât capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare să rămână cel puțin constantă pe toată durata delegării;

 • 9. să nu-l tulbure pe Operator în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract de delegare;

 • 10. să nu modifice în mod unilateral Contractul de delegare în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • 11. să notifice Operatorului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor Operatorului.

 • 12. să pună în momentul începerii operării la dispoziția Operatorului toate documentațiile , avizele și autorizațiile privind sistemul de apă și canalizare delegat, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Secțiunea 2 - Obligațiile Operatorului

Articolul 18 -Principiile de bază ale Serviciilor

În conformitate cu principiile operaționale generale definite în art. 1, 2 și 3 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună și cu respectarea echilibrului economico-financiar al Serviciilor, Operatorul trebuie:

 • a) .să furnizeze Utilizatorilor în mod permanent, continuu și constant, Serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare;

 • b) .să adapteze Serviciile la noile cerințe ale Utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar și în termene de timp rezonabile din punct de vedere tehnic;

 • c) .să trateze Utilizatorii în mod echitabil, să nu ofere în mod preferențial accesul la Serviciile și să le furnizeze Serviciile conform Contractului.

și are, în special, următoarele obligații:

1). să obțină după începerea operării de la autoritățile competente:

 • a.  autorizația de funcționare, potrivit legii;

 • b.  autorizația eliberată de autoritatea teritorială pentru protecția mediului;

 • c. autorizația de gospodărire a apelor eliberată de Administrația Națională "Apele Române", conform competențelor legale;

 • 2) .să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, anexat prezentului contract;

 • 3) .să servească toți Utilizatorii din aria de acoperire pentru care au obținut Delegarea în condițiile prezentului Contract și ale regulamentului local de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 4) .să monteze pe cheltuială proprie câte un contor la branșamentul fiecărui Utilizator casnic, în termenele și în condițiile stabilite în caietele de sarcini de autoritățile administrației publice locale semnatare ale prezentului Contract de delegare;

 • 5) .să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanță conform prezentului contract;

 • 6) .să furnizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu clauzele Contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

 • 7).să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • 8) .să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați, prelevând și utilizând anual o sumă de cel puțin 0,5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli;

 • 9) . să furnizeze serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, conform prevederilor din caietul de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • 10) .să fundamenteze și să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 11) . să plătească Dividendele și Impozitul pe profit (care sunt surse de constituire a fondului IID conform OUG 198/2005), direct în fondul MRD (IID) deschis al Operatorului, fără a mai vira la bugetele locale.

 • 12) . să efectueze întreținerea, reparațiile curente, planificate și accidentale, ce se impun la bunurile din patrimoniul delegat;

 • 13) .operatorul va lua toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încheierea Contractului de delegare, capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare a Autorității delegante să fie cel puțin egală cu cea existentă la Data Intrării în Vigoare a acestuia;

 • 14) . să întocmească programele anuale de dotări și investiții de natura domeniului public, pe care să le supună spre aprobare Autorității delegante;

 • 15) . să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii. Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata Contractului de delegare, dacă nu s-a convenit altfel la semnarea acestuia; se va menționa explicit modul de repartiție a acestor bunuri.

 • 16) .să propună Autorității delegante scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

 • 17) .să transmită Autorității delegante modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea Autorității delegante;

 • 18) . să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea Contractului de delegare;

 • 19) .să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • 20) .să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru bunurile din patrimoniul public, conform legislației în vigoare privind asigurările, în cazul în care acestea au fost incluse și aprobate în tarif;

 • 21) .să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

 • 22) .să predea la încheierea Contractului de delegare toată documentația tehnico-economică referitoare la Serviciile;

 • 23) . să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în acest sens Operatorul preia prin cumpărare materialele și obiectele de inventar de la fostul operator, existente în stoc sau în folosință la data începerii prezentului Contract.

 • 24) . să realizeze investițiile care vor fi aprobate conform legii și anexelor la prezentul Contractul de delegare;

 • 25) .la încetarea Contractului de delegare, să încheie cu Autoritatea delegantă un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect Bunurile de Preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini și stabilite prin prezentul Contract de delegare, în privința cărora Autoritatea delegantă și-a manifestat intenția de a le dobândi;

 • 26) . în termen de 90 de zile de la data aprobării, Operatorul este obligat să constituie și să depună garanția prevăzută la art. 40;

 • 27) .la încetarea Contractului de delegare din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră, Operatorul este obligat să asigure continuitatea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea delegantă;

 • 28) .în cazul în care Operatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării Serviciilor, va notifica de îndată acest fapt Autorității delegante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asiguarea continuității Serviciilor;

Operatorul nu va acorda nici unei persoane angajate de Autoritatea delegantă sau de subcontractanții sau mandatarii acestuia, nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract.

Articolul 19 - Obligația de a încheia contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Operatorul se obligă să încheie un contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și în urma acestuia să furnizeze servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare la cererea oricărui proprietar sau chiriaș din clădirile amplasate în interiorul Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate, dacă aceștia îndeplinesc condițiile stabilite în art. 46 - 48 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Articolul 20 - Obligații generale privind lucrările

 • 1. Operatorul are obligația generală de a executa lucrările necesare pentru furnizarea, adaptarea și extinderea Serviciilor în mod corespunzător, în condițiile financiare prevăzute în articolele 9-12 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună, indiferent de natura lucrărilor ce trebuie efectuate și indiferent de bunurile aferente acelor lucrări. Aceasta obligație generală a Operatorului decurge în mod direct din obligația prevăzută în art. 18 de mai sus privind furnizarea Serviciilor în mod permanent, continuu și constant.

Pentru a asigura executarea corespunzătoare a acestei obligații, ea este însoțită de:

 • a. obligația permanentă de a întreține Bunurile de Retur în stare funcțională normală în vederea îndeplinirii funcțiilor cărora le sunt destinate.

 • b. obligația de întreține Bunurile de Preluare și eventual de a le înlocui pentru a permite Autorității delegante să-și exercite efectiv dreptul de preluare a acestor bunuri la încetarea prezentului Contract de delegare.

 • 2. Pentru executarea corespunzătoare a prezentului Contract de delegare și pentru controlul său, lucrările efectuate de Operator trebuie să facă parte dintr-una dintre categoriile definite în articolele 6, 7 și 8 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună, adică:

 • a. Întreținere

 • b. Înlocuire

 • c. Reabilitare, extindere, modernizare

 • 3. Operatorul trebuie să efectueze lucrările de investiții stabilite în Planul de Investiții, în condițiile și la termenele prevăzute de acesta.

Articolul 21 - Obligații financiare privind Lucrările de Înlocuire

Bugetul minim al Lucrărilor de Înlocuire ce trebuie efectuate pe Durata prezentului Contract de delegare va fi stabilit la sfârșitul Perioadei de Tranziție, după ce se convine asupra inventarierii bunurilor și va fi ajustat la sfârșitul fiecărei perioade de cinci ani.

Articolul 22 - Obligații specifice în cursul Perioadei de Tranziție

 • 1. Perioada de Tranziție se întinde de la Data Intrării în Vigoare pe o perioadă de 3 ani și are ca scop implementarea Planului de Acțiuni Prioritarq care va fi anexat la prezentul Contract de delegare după elaborarea și semnarea sa, cel mai târziu la 3_ani de la Data Intrării în Vigoare.

 • 2. În cursul Perioadei de Tranziție, Operatorul trebuie să execute lucrările de reabilitare și modernizare, pe care le consideră necesare pentru furnizarea corespunzătoare a Serviciilor, pe care le identifică cu ocazia inventarierii menționate în art. 10.2 și 10.3 de mai sus și pentru care dispune de resursele necesare.

Operatorul este în special obligat să prezinte un plan de îmbunătățire a continuității Serviciilor în termen de 1 an de la Data Intrării în Vigoare. Acest plan va cuprinde o descriere în detaliu a dispozitivelor de protecție și va recomanda lucrări de reabilitare și îmbunătățiri tehnice.

La sfârșitul Perioadei de Tranziție, Operatorul va face o descriere amănunțită, în raportul său anual către Autoritate delegantă, menționat în art. 48 de mai jos, a tuturor investițiilor realizate în cursul Perioadei de Tranziție, precum și despre rezultatele planului de îmbunătățire prevăzut mai sus.

 • 3. În cazul în care anumite bunuri prezintă deficiențe grave în cursul Perioadei de Tranziție, pe care Operatorul nu le poate îndrepta prin executarea de lucrări de reabilitare și modernizare sau prin executarea de Lucrări de Înlocuire, Părțile convin să colaboreze în vederea identificării unei soluții tehnice și financiare care să remedieze deficiența. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile art. 63 de mai jos.

Articolul 23 - Exercitarea drepturilor și intereselor contractuale ale părților

 • 1. Operatorul se obligă să informeze Autoritatea delegantă în legătură cu orice schimbare a structurii capitalului social sau al acționariatului Operatorului, care ar putea conduce la o exercitare a controlului asupra Operatorului în condiții diferite față de cele existente la Data Intrării în Vigoare.

 • 2. Operatorul trebuie să gestioneze și să furnizeze singur Serviciile. Dacă există riscul pierderii drepturilor sale, Operatorul nu poate să transfere sau să cesioneze nici în întregime, nici în parte drepturile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare și nici să-și substituie, prin propria putere, un terț în exercitarea integrală sau în parte a drepturilor și competențelor acordate de către Autoritatea delegantă prin operarea Serviciilor, fără acordul prealabil și explicit al Autorității delegante.

În cazul în care Operatorul recurge la terți în executarea unor atribuții, obligații sau competențe ce îi revin în virtutea prezentului Contract de delegare, rămâne singurul răspunzător în fața Autoritatii delegante.

Articolul 24 - Respectarea prevederilor legale

 • 1. Pe întreaga durată a Contractului de delegare, Operatorul se obligă să respecte prevederile legale și reglementare în vigoare. Se reamintește expres că, din proprie inițiativă, Autoritatea delegantă poate stabili astfel de standarde atunci când interesul public o cere. În acest scop, Operatorul trebuie să adapteze modul de furnizare a Serviciilor și bunurile care fac parte din aceste servicii la noile reglementari și standarde, în concordanță cu principiul adaptabilității menționat în art. 2 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 2. Operatorul nu se poate prevala de nici o modificare sau completare a prevederilor legale și reglementare și a standardelor aplicabile la Data Intrării în Vigoare pentru a se exonera de vreuna dintre obligațiile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare, fără a se limita prin aceasta aplicarea, dacă este cazul, a art. 63 de mai jos și a prevederilor Dispozițiilor Speciale legate de modificarea și/sau ajustarea prețurilor și tarifelor, mai ales dacă durata și obiectul lucrărilor de conformare pot genera un dezechilibru economico-financiar în furnizarea Serviciilor.

Articolul 25 - Responsabilitățile și asigurările Operatorului

 • 1. Responsabilitatea generală a Operatorului

Operatorul este singurul responsabil pentru furnizarea Serviciilor, pe care le gestionează pe propriul său risc, în conformitate cu Contractul de delegare.

Orice răspundere care ar putea rezulta din furnizarea Serviciilor sau care ar putea interveni în urma exploatării sau deținerii bunurilor aferente Serviciilor este transferată Operatorului.

 • 2. Obligația de a se asigura

De la Data la care costurile cu asigurările vor fi incluse și aprobate în tarif și pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare, Operatorul este obligat să se asigure, prin polițe de asigurare încheiate cu societăți de asigurare înregistrate în România, împotriva tuturor riscurilor financiare rezultate din daunele pe care le-ar putea provoca pierderea parțială sau totală a instalațiilor de producție și transport de apă și de canalizare, când riscul reprezintă mai mult de 2,5^ (doi virgulă cinci la mie) din fondurile proprii ale Operatorului. În scopul asigurării, beneficiarul asigurării este Autoritatea delegantă și acele fonduri proprii sunt cuprinse în contabilitatea Operatorului.

Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, inclusiv cele care sunt consecința unor fenomene naturale.

Acoperirea altor riscuri, în special cele legate de Utilizatori, este lăsată la latitudinea Operatorului, luând în considerare capacitatea sa financiară. Totuși, acest aspect nu poate în nici un caz sa exonereze Operatorul de responsabilitatea sa față de Autoritatea delegantă și terți.

În mod regulat și cel puțin o dată pe an, Operatorul va comunica Autorității delegante un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare, ca anexă la raportul anual menționat în art. 48 de mai jos. Polițele și modificările lor sunt ținute în permanență la dispoziția Autorității delegante. Operatorul se obligă să informeze Autoritatea delegantă despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Operatorul va aviza Autoritatea delegantă, precum și pe asigurătorul respectiv ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător.

Oricând consideră că este necesar, Autoritatea delegantă poate recomanda Operatorului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor.

 • 3. Obligația de a realiza indicatorii de performanță

1.Indicatorii de performanță, cantitatea și calitatea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare vor fi stabilite de Autoritatea Delegantă, în condițiile legii și vor face parte integrantă din contract.

 • 2. Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de Operator în asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 3. Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

Articolul 26 - Obligațiile față de terți și contracte cu terții

 • 1. Operatorul poate semna orice contract cu terți în scopul asigurării furnizării Serviciilor, în special pentru achiziția apei, conform termenilor art. 23.2 de mai sus.

 • 2. La Data Intrării în Vigoare, se preiau de către Operator doar obligațiile de operare, nu și obligațiile financiare față de terți, contractate de operatorii existenți la data semnării prezentului Contract de delegare.

Părțile convin expres că aplicarea prezentului articol nu poate limita sau reduce obligațiile Operatorului, care rezultă din Contractul de delegare.

 • 3. De fiecare dată când Operatorul încheie un contract cu terți în legătură cu Serviciile, Autoritatea delegantă va putea să ia locul Operatorului, în cazul încetării prezentului Contract de delegare din orice motiv.

Secțiunea 3- Drepturile și atribuțiile Operatorului

Articolul 27 - Drepturile Operatorului

Operatorul are următoarele drepturi:

 • 1. să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice ce fac obiectul contractului de delegare;

 • 2. să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate;

3. să aplice tariful aprobat conform prevederilor legale;

4. să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

5. să folosească sursele sale proprii și pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea Bunurilor Proprii.

Articolul 28 - Întinderea exclusivității furnizării Serviciilor

 • 1. Pe durata prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă deleagă în mod exclusiv Operatorului furnizarea Serviciilor în Aria delegării, conform prevederilor punctului 2 de mai jos. Prin urmare, Autoritatea delegantă se obligă să nu acorde nici o autorizație administrativă sau de altă natură, care ar putea duce la limitarea sau împiedicarea Operatorului în exercitarea drepturilor sale de furnizare în exclusivitate a Serviciilor.

Autoritatea delegantă se obligă de asemenea să depună toate eforturile pentru a-l proteja pe Operator împotriva atingerilor de orice natură aduse exercițiului drepturilor sale exclusive în Aria delegării și, în cazul litigiilor, să-l sprijine pe Operator până la soluționarea acestora.

 • 2. Operatorul nu poate în nici un caz să ceară tragerea la răspundere Autoritatea delegantă în temeiul punctului 1 de mai sus, cu excepția cazului în care nerespectarea exclusivității ar fi provocată de un act săvârșit cu intenție de Autoritate delegantă sau de neîndeplinirea de către acesta a obligațiilor sale prevăzute în prezentul Contract de delegare. Astfel, Operatorul se obligă să exercite orice acțiune și cale de atac pentru a obține respectarea de către terți a dreptului său de exclusivitate și pentru ca obligațiile ce incumbă acelor terți să fie îndeplinite de către aceștia.

Articolul 29 - Atribuțiile Operatorului privind lucrările

 • 1. Conform art. 24 de mai sus, Operatorul deține, prin delegare de la Autoritatea delegantă, integralitatea atribuțiilor și competențelor prevăzute de dispozițiile legale și reglementare aplicabile și, în special, de legislația privind regimul juridic al proprietății publice și private, în scopul executării lucrărilor menționate în art. 20 de mai sus. Operatorul nu poate exercita competențele respective decât atunci când acestea sunt necesare pentru realizarea acelor lucrări ce fac parte din Contractul de delegare și pentru exploatarea echipamentelor și instalațiilor rezultate din lucrările respective.

 • 2. Operatorul își poate exercita atribuțiile și competențele menționate la punctul 1 de mai sus numai dacă respectă toate prevederile legale și reglementare precum și cu procedurile aplicabile și regulile speciale impuse de Autoritatea delegantă pentru realizarea echipamentelor și lucrărilor specifice.

 • 3. În plus, Operatorul trebuie mai întâi să informeze Utilizatorii și alte persoane implicate despre orice lucrări efectuate pe terenurile lor sau despre limitarea drepturilor de proprietate, așa cum se prevede în art. 17 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 4. Autoritatea delegantă se angajează să plătească o indemnizație oricărui terț pentru lipsirea sau limitarea (servitute) exercitării drepturilor acestuia asupra unui teren, ca o consecință a unei exproprieri necesare executării lucrărilor respective. Fiecare procedură de expropriere se desfășoară în strânsă colaborare cu Autoritatea delegantă și Operatorul, iar Autoritatea delegantă îl va sprijini pe Operator în orice litigiu ce ar putea rezulta din aceasta.

 • 5. Autoritatea delegantă trebuie să plătească o despăgubire oricărui terț în cazul luării unor hotărâri ce ar conduce la restrângerea furnizării de către Operator a Serviciilor.

Articolul 30 - Atribuțiile Operatorului privind aprovizionarea sa cu apă brută

 • 1. În ceea ce privește serviciul public de alimentare cu apă, Operatorul deține toate autorizațiile necesare pentru aprovizionarea sa cu apă brută.

 • 2. Operatorul se angajează să mențină, să gestioneze și să exploateze potențialul resurselor naturale, menționate la punctul 1 de mai sus, pentru producția de apă potabilă, prin implementarea unui plan de management corespunzător, elaborat împreună cu Autoritatea delegantă.

 • 3. Operatorul și autoritățile competente stabilesc de comun acord perimetrele reglementare de protecție a instalațiilor de apă ce vor fi folosite pentru apă potabilă și canalizare. În cadrul perimetrului Operatorul răspunde de întreținerea și consolidarea interdicțiilor de acces. În afara perimetrelor, întreținerea bazinelor de apă, a malurilor râurilor și a lagunelor rămâne responsabilitatea autorităților publice de specialitate și/sau a Autorității delegante.

Secțiunea 4 - Personalul Operatorului și Politica de Resurse Umane

Articolul 31- Personalul

 • a) Personalul Operatorului va fi angajat de către acesta, conform Codului Muncii și este supus legilor și reglementărilor aplicabile din România, precum și contractelor colective de muncă aplicabile sectorului de activitate respectiv.

 • b) Operatorul se angajează să aplice o gestiune a resurselor umane corespunzătoare, să dezvolte un management corespunzător în scopul utilizării cât mai eficiente a resurselor umane existente.

 • c) Operatorul va include o evaluare a acțiunilor sale întreprinse în domeniul resurselor umane în raportul anual definit la art. 48 de mai jos.

Articolul 32 - Personalul și pregătirea profesională

 • 1. Evoluția numărului de angajați

Personalul necesar asigurării Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract de Delegare va fi angajat de Operator conform Codului Muncii și a altor prevederi legale în vigoare.

 • 2. Pregătirea profesională

În ceea ce privește cadrele de conducere, Operatorul se angajează să continue și să îmbunătățească politica de pregătire profesională, în special sub aspectele organizării industriale și socio-profesionale, precum și managementului. În ceea ce privește personalul de execuție, Operatorul se angajează să continue și să îmbunătățească politica de pregătire profesională, în special sub aspectele tehnice și profesionale.

Articolul 33 - Atribuțiile specifice ale agenților Operatorului

 • 1. Fiecare dintre agenții angajați de Operator, conform legislației în vigoare, pentru monitorizarea și supravegherea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, trebuie să poarte un semn distinctiv și vizibil, precum și o legitimație pe care să fie menționat postul pe care îl ocupă.

 • 2. Agenții Operatorului au, pe răspunderea Operatorului, acces la Branșamentele și Racordurile Utilizatorilor pentru citirea, verificarea și lucrările utile în vederea furnizării Serviciilor, cu respectarea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și clădirilor.

CAPITOLUL IV - CONTRACTE DE ALIMENTARE CU APĂ CU TERȚII

Articolul 34 - Condiții specifice de producție

 • 1. De fiecare dată când Operatorul stabilește că o creștere planificată a cererii de apă necesită realizarea unor instalații de producție suplimentare, părțile sunt de acord să procedeze după cum urmează:

 • a) . Operatorul va fundamenta necesitățile de instalații suplimentare și va defini caracteristicile instalației de producție ce va fi realizată și le va transmite Autorității delegante. Toate informațiile tehnice necesare achiziției publice vor fi puse la dispoziția Autorității delegante de către Operator.

 • b) . Toate contractele încheiate de către Operator trebuie să fie conforme cu legislația în vigoare. În acest sens, Operatorul trebuie să pregătească documentația pentru achiziții publice, care trebuie să conțină termenii și condițiile pentru achiziționarea de instalații de producție suplimentare și parametrii în care trebuie să se încadreze acestea din punct de vedere calitativ și cantitativ.

 • c) . La caracteristici tehnice echivalente, alegerea câștigătorului se va face în funcție de prețul serviciilor/lucrărilor, care vor fi executate.

 • d) . Un contract de achiziții publice va fi încheiat între Operator și câștigătorul procedurii de achiziții publice, în conformitate cu art. 14 din Dispoziții Speciale - Partea Comună.

 • e) . Operatorul trebuie să evidențieze impactul prețului serviciilor/lucrărilor achiziționate în prețuri și tarife și să raporteze în mod expres acesta Autorității delegante.

 • f) . După recepționarea noilor lucrări Operatorul va avea responsabilitatea gestionării infrastructurii nou create.

Articolul 35 - Continuarea contractelor

Contractele încheiate de foștii operatori înainte de Data Intrării în Vigoare al prezentului contract vor rămâne valabile până la reînnoirea contractelor cu noul Operator. Reînnoirea se va realiza conform înțelegerii ulterioare între Operator și Autoritatea delegantă.

TITLUL II- SISTEMUL FINANCIAR ȘI SISTEMUL CONTABIL

CAPITOLUL 1 - SISTEMUL FINANCIAR

Articolul 36 - Prețurile, Tarifele și alte surse de venit

 • 1. Operatorul este autorizat să furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în condițiile stipulate în titlul III al Dispozițiilor Speciale - Partea Comună.

La Data Intrării în Vigoare, Operatorul va aplica prețurile și tarifele avizate și aprobate conform reglementărilor legale pentru fiecare localitate în parte valabile la aceea dată, și care sunt indicate în anexele 1 și 2 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 2. Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din prestarea și facturarea Serviciilor precum și veniturile din prestarea și facturarea serviciilor conexe și orice alte drepturi bănești prevăzute de legislația în vigoare.

 • 3. Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților:

* costuri de operare;

 • * costuri de întreținere și reparații;

 • * costuri financiare;

 • * redevența;

 • * realizarea de investiții;

 • * plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile și comisioanele aferente);

 • * impozite și taxe

 • * alte costuri

Prețurile și tarifele includ o cotă de profit stabilită conform legii.

Structura tarifelor și nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces, și trebuie să fie stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor.

În cazul în care gradul de suportabilitate al consumatorilor nu permite stabilirea unor prețuri și tarife față de aceștia care să acopere toate elementele prevăzute la acest punct 3, părțile vor cădea de acord asupra diminuării diferitelor elemente de cost, astfel încât echilibrul financiar al Operatorului să fie menținut și utilizatorii să plătească prețuri și tarife la gradul de suportabilitate.

Operatorul va pregăti un plan de afaceri pe baza căruia se va stabili o strategie de tarifare pentru următorii trei ani. Strategia de stabilire a tarifelor începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract va incorpora și prevederile Hotărârii nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

Strategia de tarifare va presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an la data de 1 ianuarie și 1 iulie atat cu inflatia cumulata de la ultima ajustare, cat si in termeni reali. In contractul de delegare va fi inclus un tabel cu ajustari ale tarifelor in termeni reali necesare pentru a asigura o dezvoltare durabila a operatorului, realizarea de investitii pentru a indeplini cerintele Directivelor Europene si accesarea fondurilor de coeziune pentru primii trei ani avand urmatoarea forma:

Tarif Apă potabilă

Ajustări tarife in termeni reali

1 ian

2010

1 iul 2010

1 ian 2011

1 iul 2011

1 ian 2012

1 iul 2012

Tîrgu Mureș, Sîngeorgiu de Mureș, Cristești, Ungheni, Corunca

%

%

%

%

%

%

lernut, Sînpaul

%

%

%

%

%

%

Luduș

%

%

%

%

%

%

Sighișoara, Albești, Daneș

%

%

%

%

%

%

Reghin, Gornești, Ibănești

%

%

%

%

%

%

Tîrnăveni, Gănești

%

%

%

%

%

%

Cristuru Secuiesc, Porumbeni

%

%

%

%

%

%

Ceuașu de Cîmpie, Rîciu, Șincai, Crăiești, Pogăceaua, Sînpetru de Cîmpie, Sărmașu, Fînațe

%

%

%

%

%

%

Deda, Aluniș, Rușii - Munți, Brîncovenești

%

%

%

%

%

%

Alți Operatori (Distribuitori)

%

%

%

%

%

%

Tarif canalizare-epurare ape uzate

Ajustări tarife in termeni reali

1 ian 2010

1 iul 2010

1 ian 2011

1 iul 2011

1 ian 2012

1 iul 2012

Tîrgu Mureș, Sîngeorgiu de Mureș, Cristești, Ungheni, Corunca

%

%

%

%

%

%

Iernut

%

%

%

%

%

%

Luduș

%

%

%

%

%

%

Sighișoara

%

%

%

%

%

%

Reghin

%

%

%

%

%

%

Tîrnăveni

%

%

%

%

%

%

Cristuru Secuiesc

%

%

%

%

%

%

Șincai, Sărmașu

%

%

%

%

%

%

Alți Operatori (Distribuitori)

%

%

%

%

%

%

Tarif canalizare pluvială

Ajustari tarife in termeni reali

1 ian 2010

1 iul 2010

1 ian 2011

1 iul 2011

1 ian 2012

1 iul 2012

Tîrgu Mureș, Sîngeorgiu de Mureș, Cristești, Corunca

%

%

%

%

%

%

Iernut

%

%

%

%

%

%

Luduș

%

%

%

%

%

%

Sighișoara

%

%

%

%

%

%

Reghin

%

%

%

%

%

%

Tîrnăveni

%

%

%

%

%

%

Cristuru Secuiesc

%

%

%

%

%

%

Tarifele mai sus menționate reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare luând în considerare evoluția viitoare a costurilor de operare și impactul proiectului de investiții finanțat din fonduri de coeziune. Aceste tarife pot suferi ajustări și modificări în funcție de următoarele elemente:

 • -   condiționalitățile incluse în decizie/contract de finanțare pentru obținerea finanțării din fonduri de coeziune sau de la bugetul de stat;

 • -  condiționalitățile incluse în contractul de împrumut pentru co-finanțarea proiectului finanțat din fonduri de coeziune;

 • -   rezultatele proiecțiilor financiare din planul de afaceri realizat de Societate

 • -  impactul strategiilor viitoare de investiții în conformitate cu master planul

 • -  rezultatele Analizei Cost-Beneficiu

 • -  reducerea volumului de vânzări într-o masura semnificativă

 • -  Cresterea costurilor operatorului ca urmare a redeventei, a impactului cursului de schimb valutar, a cresterii de preturi la energie electrica, gaz, combustibili, apa bruta, materii prime si materiale, a modificarilor de legislatie si a imbunatatirii tehnologiilor sau operarii sistemelor de apa-canal

Toate aceste majorari se vor face de la un tarif initial (TI) ce va fi stabilit in cadrul contractului de delegare si care se va aplica de la data intrarii in vigoare a contractului.

Prin acceptarea și semnarea prezentului contract de delegare, Consiliile Locale ale Unităților Administrativ Teritoriale acceptă acest mecanism de tarifare. Acceptarea mecanismului de tarifare prezentat reprezintă automat și hotărâre de aprobare a tarifelor viitoare pe care Operatorul le va calcula conform metodologiei prezentate.

În prima jumătate a fiecărui an, prin actualizarea planului de afaceri al operatorului, se va estima necesitatea de ajustări de tarife suplimentare. În cazul în care aceste creșteri de tarife suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregăti un studiu în acest sens, care va fi supus aprobării fiecărei Unități Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociației.

Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile apărute ulterior semnării delegării gestiunii.

Operatorul are obligația de a prezenta Autorității Delegante metodologia de calcul a tarifelor de apă și canalizare înaintea fiecărei majorări. Autoritatea Delegantă are obligația ca în termen de 15 zile de la depunerea documentației de către Operator să aprobe noile tarife propuse sau să prezinte eventualele obiecțiuni la modalitatea de calcul către Operator.În cazul în care Autoritatea Delegantă nu prezintă un răpuns în termenul stipulat se va considera că aceasta a acceptat noile tarife.

Conform prevederilor legale, Autoritatea Delegantă va prezenta ANRSC documentația de ajustare a tarifelor conform legislației în vigoare și metodologiei de calcul prezentate.

În toate cazurile, Autoritatea Delegantă va împuternici Operatorul să aplice tarifele rezultate din contractul de delegare a gestiunii și să furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în condițiile stipulate în titlul III al Dispozițiilor Speciale - Partea Comună.

Mecanismul de stabilire ajustare/modificare a prețurilor și tarifelor este detailat în Anexa - Politica Tarifară, care face parte integrantă în prezentul contract.

Articolul 37 - Obligațiile Fiscale ale Operatorului

 • 1).Operatorul este supus legislației fiscale și contabile aplicabile. În baza acestor prevederi, acesta trebuie sa plătească toate impozitele, taxele și cheltuielile ce-i revin.

 • 2) .În ceea ce privește legislația fiscală, Autoritatea delegantă va sprijini la obținerea de facilități fiscale legale pentru impozitele pe bunurile imobile ce aparțin, prin natura sau scopul lor, Autorității delegante, precum și pentru alte impozite care se reflectă în nivelul prețurilor și tarifelor.

 • 3) .Pentru aplicarea Contractului de delegare, se prevede expres că:

 • a) . Amortizările definite în art. 43.1 de mai jos sunt deductibile fiscal;

 • b) . Provizioanele definite în art. 43. de mai jos nu sunt deductibile fiscal la data semnării prezentului Contract;

 • c) . Operatorul recuperează taxa pe valoarea adăugată;

 • d) . În situația realizării unor proiecte de investiții cu asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene se vor aplica prevederile legale în vigoare privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare.

 • 4) .Prevederile art. 36 de mai sus legate de prețuri și tarife au fost stabilite în special în considerarea prevederilor art. 37.3, care sunt o consecință directă a regulilor contabile aplicabile prezentului Contract de delegare.

 • 5) .În consecință, în cazul în care prevederile referitoare la fiscalitate din art. 37.3 nu ar fi incluse explicit sau implicit în reglementările fiscale aplicabile, Autoritatea delegantă se obligă să dezvolte o astfel de politică și practică administrativă încât, prin instrucțiuni adecvate, aplicarea prevederilor art. 37.3 să se facă în conformitate cu legea.

 • 6) .Toate taxele și costurile, indiferent de natura lor, trebuie incluse în prețul lucrărilor/serviciilor facturate de către Operator, în condițiile legii.

 • 7) .Prevederile art. 37 și ale articolelor care au legătură cu acesta, menționate aici, care nu sunt conforme legislației în vigoare la Data Intrării în Vigoare vor fi aplicabile imediat după aprobarea noilor norme legale ce permit aplicarea lor.

Articolul 38 - Cheltuieli pentru ocuparea domeniului public

Operatorului i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public, în condițiile reglementărilor legale în vigoare.

Articolul 39 - Alte costuri, taxe și suprataxe

 • 1. Introducerea de noi costuri, taxe și creșterea sau reducerea taxelor și costurilor existente constituie circumstanțe neprevăzute în sensul art. 63 de mai jos și vor conduce la negocieri între Operator și Autoritatea delegantă privind posibile modificări ale mecanismului de modificare/ajustare a prețurilor și tarifelor.

 • 2. Redevența

Pe perioada derulării Contractului de delegare Operatorul datorează redevență de la data începerii operării Serviciilor în baza acestui Contract.

 • 1. Redevența datorată de Operator se stabilește după cum urmează:

 • i). Pentru Localitățile ale căror infrastructură de apă-canal este reabilitată/modernizată/extinsă prin programele MUDP I, ISPA și SAMTID și pentru cofinanțarea cărora au fost contractate împrumuturi, Redevența anuală este egală cu suma anuală a Serviciului Datoriei externe, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte cheltuieli aferente împrumuturilor respective. Pentru Localitățile ale căror infrastructură se reabilitează/modernizează/extinde prin alte programe pentru cofinanțarea cărora se contractează alte împrumuturi, Redevența se stabilește la nivelul Serviciului Datoriei reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte cheltuieli aferente împrumuturilor respective, împărțirea pe localități efectuându-se proporțional cu valoarea lucrărilor aferente localității respective față de valoarea totală a programului.Valoarea efectivă de plată a redevenței este suma comunicată de bancă, mai puțin eventualele sume virate în plus la scadența anterioară pentru acoperirea diferențelor de curs valutar sau din orice alt motiv. În vederea efectuării plății redevenței la termen, Operatorului trebuie să i se comunice sumele cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data scadentă pentru rambursarea împrumutului.

Dacă Operatorul nu primește comunicarea privind sumele datorate până la data arătată mai sus, va plăti o redevență egală cu cea plătită la data scadenței anterioare a serviciului datoriei, eventualele diferențe urmând a fi plătite în termen de 5 zile calendaristice de la primirea comunicării.

Dacă Contractul/Acordul de împrumut stipulează astfel, sumele în valută comunicate de bancă se transformă în lei la cursul BNR din data plății redevenței, majorat cu 5% pentru acoperirea eventualelor diferențe de curs valutar intervenite între data plății redevenței și data scadenței la bancă. Eventualele sume virate în plus determinate de diferența de curs valutar înregistrată între data plății redevenței și data plății la bancă, se vor regulariza la următoarea dată de scadență a plății redevenței. În vederea efectuării regularizării se va comunica către Operator în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței la bancă, sumele exprimate în lei efectiv plătite băncii.

ii). Pentru alte Localități decât cele de la punctul precedent i) Redevența este egală cu 0,1% din veniturile din apă-canal facturate de Operator utilizatorilor din Localitățile respective și va fi folosit conform OUG 198/2005 ca sursă de finanțare a investițiilor în infrastructura de apă și canalizare.

 • 2) . În conformitate cu Ordonanța de Urgență 198/2005 redevența constituie una din sursele de alimentare a fondului de rezervă IID (MRD) al Operatorului sau al Unității Administrativ-Teritoriale care rambursează împrumuturile de cofinanțare a programelor de dezvoltare a infrastructurii.

 • 3) . Ca o consecință directă a punctului anterior 2) plata redevenței se va face astfel:

 • i) . În cazul în care redevența este aferentă unor împrumuturi la care împrumutați sau subîmprumutați sunt Unitățile Administrativ-Teritoriale, plata redevenței se face către bugetele locale respective.

 • ii) . În alte cazuri decât cele prevăzute la punctul anterior i) redevența se plătește direct în fondul MRD (IID) deschis al Operatorului, fără a mai vira la bugetele locale.

 • 4) .Termenul de plată a redevenței

 • i) . Redevența stabilită la nivelul serviciului datoriei se plătește până la scadența stabilită în Acordurile/Contractele de împrumut.

 • ii) . Redevența stabilită în funcție de valoarea serviciilor facturate se plătește semestrial, în termen de 60 de zile de la încheierea semestrului.

 • 5) . Plata Redevenței va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea dreptul să considere faptul că Autoritatea delegantă nu a solicitat efectuarea plății ca un motiv pentru neefectuarea de către Operator la timp a plăților privind Redevența.

 • 6) . Valoarea și scadența Redevenței pot fi modificate prin acordul Părților.

 • 7) . Redevența reprezintă element de cheltuială conform legii și trebuie reflectată în prețul/tariful serviciilor de apă și canalizare, care se revizuiește ori de câte ori este necesar pentru a acoperi creșterea redevenței.

Articolul 40 - Garanțiile oferite de Operator

1 .Pentru a asigura buna executare a prezentului Contract de delegare și pentru a permite, în toate situațiile, continuitatea Serviciilor pe întreaga durată a Contractului de delegare, Operatorul trebuie să încheie un Acord de executare a Garanției prevăzute în anexa la prezentul Contract de delegare și să depună o sumă inițială care va fi fixată la data semnării contractului de executare a Garanției. Aceasta sumă reprezintă un depozit cu valoare de garanție constituit în beneficiul Autorității delegante. Operatorul are dreptul să încaseze dobânzile la depozitul de garanție. Cuantumul acestui depozit este ajustat la sfârșitul Perioadei de Tranziție și a fiecărui an fiscal, după cum este indicat în art. 41 de mai jos.

2.Operatorul are dreptul de a substitui depozitul de garanție pentru valoarea Garanției actuale oricând pe Durata prezentului Contract de delegare cu o scrisoare de garanție bancară, la prima cerere, emisă de o instituție bancară agreată de către Autoritatea delegantă.

3.Operatorul se obligă în mod irevocabil să asigure valabilitatea acestei garanții, pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare.

În acest scop:

 • a) Înainte de sfârșitul Perioadei de Tranziție, Operatorul trebuie să procedeze astfel încât să majoreze suma inițială depusă sau valoarea Garanției. De la sfârșitul Perioadei de Tranziție, valoarea depozitului la vedere sau a Garanției nu trebuie să fie niciodată, la început de an fiscal, mai mică decât 4% (patru la sută) din veniturile nete ale Operatorului provenind din Serviciile pentru anul fiscal și, de la sfârșitul primei perioade de cinci ani imediat ulterioare sfârșitului Perioadei de Tranziție, această valoare va fi majorată anual în funcție de rata medie a inflației înregistrate pe perioada anterioară de cinci ani.

 • b) .În situația în care Operatorul nu a actualizat sau constituit o nouă Garanție la data prevăzută mai sus, Operatorul are la dispoziție cel mult 2 (două) luni pentru a constitui un depozit de valoare egală cu suma suplimentară în condițiile prevăzute la punctul 1 de mai sus. În situația în care Operatorul nu a constituit acest depozit până la această dată, Autoritatea delegantă poate să execute garanția constituită de Operator, la prima cerere.

 • 4. Părțile precizează că prevederile referitoare la Garanții din prezentul articol se vor aplica începând cu data la care costurile aferente acestora vor fi incluse și aprobate în tarife.

Articolul 41 - Sistemul de Garanții

 • 1.Autoritatea delegantă sau fiecare Localitate semnatară, în mod Proporțional, are dreptul să rețină din valoarea Garanției în cazul în care Operatorul nu plătește unele sume datorate Autorității delegante, în temeiul prezentului Contract de delegare, în special în cazurile prevăzute în art. 39.4, 51.2 și 57.6, în condițiile și la termenele stabilite prin Acordul de executare a garanției menționat în punctul 2 de mai jos.

 • 2. Termenele și condițiile în care se recurge la Garanție de către Autoritatea delegantă, în special în cazul unui dezacord asupra faptului care a determinat executarea acesteia, fac obiectul Acordului de executare a garanției pe care părțile se obligă să îl semneze.

 • 3. În cazul executării Garanției, Operatorul trebuie să reconstituie în întregime valoarea Garanției în termen de 6 luni de la data fiecărei rețineri de către Autoritatea delegantă sau de către oricare dintre Localitățile semnatare.

 • 4. În cazul în care Operatorul nu reîntregește valoarea Garanției în termenul prevăzut la punctul 3 de mai sus, Autoritatea delegantă, după o notificare oficială de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, are dreptul să hotărească încetarea Contractului prevăzută în art. 65 de mai jos.

 • 5. Părțile precizează că prevederile referitoare la Sistemul de Garanții din prezentul articol se vor aplica începând cu data la care costurile aferente acestora vor fi incluse și aprobate în tarife.

CAPITOLUL II- SISTEMUL CONTABIL

Articolul 42 - Principiul separației între activități

 • 1. Operatorul se obligă să țină un sistem de contabilitate general conform normelor legale și reglementare aplicabile în România privind ținerea evidențelor contabile specifice scopului prezentului Contract de delegare.

 • 2. În cursul Perioadei de Tranziție, Operatorul trebuie de asemenea să implementeze un sistem operațional de contabilitate analitică, conform prevederilor art. 28 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Articolul 43 - Amortizare și Provizioane
 • 1. Amortizarea definită conform legislației fiscale, se aplică la valoarea de intrare a unui bun și se întinde pe întreaga durată de viață contabilă a sa. Doar Bunurilor de Preluare și Bunurilor Proprii li se aplică amortizarea.

 • 2. Provizioanele pentru Uzura Morală se aplică tuturor Bunurilor de Retur, care pot sau nu să fie reînnoite, finanțate de Operator. Scopul lor este acela de a permite reconstituirea capitalului investit de către Operator în numele Autorității delegante. Acestea se aplică doar primului bun nou achiziționat de Operator, cu excluderea acelor bunuri achiziționate în scopul înlocuirii bunurilor concesionate inițial de către Autoritatea delegantă.

Rata anuală a acestor provizioane, reprezintă raportul dintre valoarea de achiziție a bunului, pe de o parte, și numărul de ani rămași până la expirarea duratei normale a Contractului de delegare sau numărul 10 (zece) dacă au rămas mai puțin de 10 ani până la data respectivă, pe de altă parte.

 • 3. Provizioanele de înlocuire se aplică fiecărui Bun de Retur ce poate fi înlocuit. Acestea se constituie în anticiparea înlocuirii bunului de către Operator.

Când bunul este înlocuit, valoarea de achiziție a bunului este înregistrată în bilanț la activ și provizionul acumulat în bilanț la pasiv este transferat, după ajustare, în contul „Drepturilor Autorității delegante”, un cont de debit al bilanțului ce privește partea Autorității delegante din Bunurilor de Retur fixe.

Ajustări vor fi operate fie prin majorarea rezervelor de depreciere ale provizionului de înlocuire, dacă provizionul este insuficient, cu un debit ce corespunde contului de profit și pierderi, fie prin retragerea rezervelor de depreciere din contul provizionului de înlocuire, dacă acesta este excedentar, cu un credit ce corespunde contului de profit și pierderi.

Deficitul sau excedentul provizionului de înlocuire este definit astfel:

 • a) pentru bunuri primite de la Autoritatea delegantă sau finanțate de terți, ca diferență între valoarea de achiziție a bunului ce rezultă din înlocuire și valoarea totală a provizionului acumulat în pasivul bilanțului.

 • b) pentru bunuri finanțate de Operator, ca diferență între pe de o parte, diferența dintre valoarea de achiziție a bunului ce rezultă din înlocuire și cea a bunului înlocuit anterior, și pe de alta parte, valoarea totală a provizionului acumulat în pasivul bilanțului.

Evoluția costului de înlocuire previzionat al Bunurilor de Retur ce vor fi înlocuite este stabilit prin utilizarea unui index. Aceasta metodă este propusă de Operator și poate fi aprobată de Autoritatea delegantă.

 • 4. Provizionul pentru Lucrările Planificate de Întreținere permite repartizarea Lucrărilor Planificate de Întreținere pe mai mulți ani, conform regulilor contabile și legislației fiscale.

 • 5. Durata de Viață Tehnică trebuie să fie cea fixată în anexa 3 a Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă și/sau a Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare pentru bunurile luate în considerare.

6. Părțile precizează că dispozițiile de mai sus ale prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

7. Prevederile referitoare la Provizioane și Uzura Morală din prezentul articol se vor aplica începând cu data la care costurile aferente vor fi incluse și aprobate în tarife.

Articolul 44 - Proceduri contabile specifice pentru Bunurile de Retur

Bunurile de retur sunt înregistrate în contabilitatea Operatorului conform legii de mai sus.

Părțile precizează că dispozițiile de mai jos ale prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

 • 1). Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite

Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite concesionate de Autoritate delegantă sunt înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe în activul bilanțului, și ca „Drepturi ale Autorității delegante” în pasivul bilanțului, sau, dacă acele bunuri sunt finanțate de terți, în contul de pasiv „Finanțări din partea Terților”.

Acele bunuri fac obiectul amortizărilor pe perioada Duratei de Viață Tehnică, prin deduceri ale rezervelor de depreciere corespunzătoare din contul „Drepturile Autorității delegante”, sau, dacă este cazul, din contul „Finanțări din partea Terților”, fără a afecta contul de profit și pierderi.

 • 2). Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite

Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite de Autoritatea delegantă sunt înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe în activul bilanțului și ca „Drepturi ale Autorității delegante” în pasivul bilanțului.

Acele Bunuri de Retur fac obiectul:

 • a) . unei amortizări pe parcursul Duratei lor de Viață Tehnică, prin deducerea rezervelor aferente deprecierii din contul „Drepturile Autorității delegante” sau, dacă este cazul, din contul „Finanțări din partea Terților”, fără să afecteze contul de profit și pierderi.

 • b) . unui provizion de înlocuire înregistrat în contabilitate în activul bilanțului și ca o cheltuială în contul de profit și pierderi. Deprecierea anuală corespunzătoare este egală cu suma dintre valoarea de achiziție repartizată pe Durata de Viață Tehnică pe de o parte și a variației anuale a valorii de înlocuire previzionate, pe de altă parte.

După înlocuire, bunul este transferat în categoria definită la punctul 1 de mai sus sau la punctul 4 de mai jos.

La Data Intrării în Vigoare, pentru Bunurile de Retur concesionate de Autoritate delegantă, un provizion de înlocuire inițial este înregistrat în pasivul bilanțului Operatorului și înregistrat contabil în Bunurile de Retur pentru a crește Durata de Viață Tehnică reziduală.

 • 3) . Bunuri de Retur ce nu pot fi înlocuite, finanțate de Operator

Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite, finanțate de Operator, sunt înregistrate contabil ca mijloace fixe în activul bilanțului, fără a afecta „Drepturile Autorității delegante”.

Acele Bunuri de Retur fac obiectul:

 • a) .unui Provizion pentru Uzură Morală înregistrat contabil în activul bilanțului și ca o cheltuială în contul de profit și pierderi;

 • b) .unui Provizion pentru depreciere deductibil din „Provizioanele pentru Uzură Morală” din pasiv, fără a afecta contul de profit și pierderi.

 • 4) . Bunuri de Retur ce pot fi înlocuite, finanțate de Operator

Bunurile de Retur ce pot fi Înlocuite, finanțate de Operator sunt înregistrate contabil ca mijloace fixe în activul bilanțului, fără a afecta „Drepturile Autorității delegante”.

Acele Bunuri de Retur fac obiectul:

 • a) .unui Provizion pentru Uzură Morală înregistrat contabil în pasivul bilanțului și ca o cheltuială în contul de profit și pierderi.

 • b) .unui Provizion pentru depreciere înregistrat ca o cheltuială în contul de profit și pierderi.

 • c) .unui Provizion de înlocuire înregistrat contabil în pasivul bilanțului și ca o cheltuială în contul de profit și pierderi. Deprecierea anuală corespunzătoare este egală cu variația anuală a valorii de înlocuire previzionate.

 • 5) . Bunurile de Retur prin accesiune

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Retur prin accesiune, astfel cum sunt definite mai sus, este aceeași ca pentru Bunurile de Retur finanțate de Operator, conform punctelor 3 sau 4 de mai sus.

 • 6). Bunurile de Retur finanțate de terți

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Retur finanțate de terți este aceeași ca pentru bunurile atribuite de către Autoritatea delegantă, conform punctelor 1 sau 2 de mai sus.

Articolul 45 - Procedura de înregistrare contabilă a bunurilor Operatorului

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Preluare și a Bunurilor Proprii este cea prevăzută de legislația fiscală și contabilă aplicabilă societăților comerciale.

TITLUL III - CONTROLUL SERVICIILOR

Articolul 46 - Întinderea controlului exercitat de Autoritatea delegantă

 • 1) . Autoritatea delegantă are competența generală de exercitare a controlului economic, financiar și tehnic asupra Operatorului. Operatorul consimte să se supună controlului exercitat de Autoritatea delegantă în ceea ce privește executarea prezentului Contract de delegare. Controlul este pe de o parte tehnic și pe de altă parte economico-financiar, ținând seama de faptul că exercitarea controlului de către Autoritatea delegantă nu trebuie să aducă atingere autonomiei de gestiune a Operatorului.

 • 2) . Autoritatea delegantă, în conformitate cu prevederile legale și reglementare aplicabile, stabilește termenii și condițiile de exercitare a controlului său asupra modul de gestiune și de furnizare de către Operator a Serviciilor.

Autoritatea delegantă poate delega uneia sau mai multor persoane exercitarea, integral sau în parte, a controlului sau să apeleze în acest scop la orice persoană, consultant sau expert, la alegerea sa. În mod special, ori de câte ori consideră că este necesar, Autoritatea delegantă poate recurge, periodic sau permanent, la expertiză exterioară, prin delegarea, integral sau în parte a atribuțiilor sale de control. Din momentul în care este notificat în legătură cu delegarea și obiectul acesteia, Operatorul este ținut de aceleași obligații privind controlul față de expertul exterior ca și față de Autoritatea delegantă.

 • 3) . Autoritatea delegantă își exercită controlul în scopul de a evalua respectarea pe teren și în evidențele reale ale Operatorului a obligațiilor ce-i revin conform prezentului Contract de delegare, și, în special, obiectivele de performanță definite în art. 27- 41 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 4) . Operatorul nu poate sub nici o formă să se prevaleze de acest control sau de oricare dintre prevederile prezentului Contract de delegare pentru a fi exonerat, integral sau parțial, de obligațiile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare.

 • 5) . Operatorul se angajează să depună toate diligențele, din proprie inițiativă, pentru exercitarea controlului de către Autoritatea delegantă în condiții normale și să nu împiedice în nici un fel efectuarea acestui control.

 • 6) . Exercitarea atribuțiilor de control de către Autoritatea delegantă nu poate prejudicia gestiunea sau furnizarea de către Operator a Serviciilor.

Articolul 47 - Monitorizarea gestiunii și furnizării Serviciilor

 • 1 Controlul asupra gestiunii și furnizării Serviciilor este asigurat, în numele și pe seama Autorității delegante.

 • 2 Autoritatea delegantă își exercită controlul și toate atribuțiile sale conform prevederilor legale și reglementare ce guvernează activitatea Operatorului, precum și prezentului Contract de delegare.

 • 3 Pentru a permite Autorității delegante să își exercite controlul, Operatorul se angajează să îi pună la dispoziție orice documente contabile, tehnice sau alte documente oficiale în conformitate cu legislația în vigoare și să îi permită accesul, la fața locului, la orice evidențe sau registre în legătură cu furnizarea Serviciilor. Aceasta atribuție de control a Autorității delegante trebuie exercitată cu respectarea autonomiei de gestiune a Operatorului și fără a interveni în domeniul deciziilor de conducere și funcționării societății.

 • 4 Autoritatea delegantă poate inspecta la fața locului sau prin intermediul probelor, (), astfel cum este menționat la punctul 1 de mai sus sau, prin delegarea unor experți independenți având competența necesară, toate conturile Operatorului.

Articolul 48 - Rapoartele Anuale

 • 1. Pentru a permite controlul economic, financiar și tehnic al Contractului de delegare, Operatorul se angajează să prezinte anual Autorității delegante următoarele rapoarte:

 • a) cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul fiecărui exercițiu financiar, programul activităților planificate. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la începutul anului financiar, Operatorul va prezenta raportul actualizat incluzând prețurile și tarifele fixate pentru următorul an financiar;

 • b) în termen de o lună de la aprobarea conturilor de către organul decizional al Operatorului, la încheierea anului financiar, un raport de gestiune, un raport tehnic, un raport de performanță și planul financiar pe 5 (cinci) ani.

 • 2. Programul activităților planificate include și planul previzional de producție pentru anul următor, care este transmis Autorității delegante cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul noului an fiscal și planul de investiții inclus în bugetul previzional.

 • 3. Raportul de gestiune include și bilanțul, contul de profit și pierderi, planul financiar, raportul de audit, o trecere în revistă a acțiunilor sociale și, dacă este cazul, modificările aduse de Operator procedurilor interne de achiziții publice menționate în art. 14.3 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Raportul Anual va cuprinde cel puțin următorii indicatori financiari: debite, credite, necesarul pentru trezorerie.

După terminarea Perioadei de Tranziție raportul anual va include o perspectivă dinamică ce va arăta evoluția și tendința facturilor neplătite pentru ultimele perioade, dacă este necesar.

În cazul în care Autoritatea delegantă va considera că indicatorii financiari pot pune în pericol continuitatea afacerii, Operatorul va prezenta un plan de acțiune pentru a îmbunătăți indicatorii financiari pentru perioada următoare. În cazul în care Operatorul nu reușește să amelioreze situația, Autoritatea delegantă poate hotărî să preia gestiunea Serviciilor pentru a le asigura continuitatea.

 • 4. Raportul tehnic privește separat, pe de o parte apa potabilă și canalizarea, iar pe de altă parte fiecare grup de Zone Urbane din Aria delegării. Acest raport va cuprinde următoarele elemente, cu detalii despre evoluția lor în ultimele patru exerciții financiare:

 • - numărul de Utilizatori;

 • - volumele facturate;

 • - numărul de Branșamente și Racorduri cu contor și fără contor realizate în cursul exercițiului financiar, pentru fiecare tip și diametru, pentru apă și canalizare precum și investițiile în legătură cu Branșamentele și Racordurile noi, conform prevederilor art. 40.2 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună;

 • - lungimea rețelelor;

 • - rezultatul tehnic în ceea ce privește producția și diferitele modalități de transport și alimentare, cu precizarea obiectivelor de îmbunătățiri stabilite pentru următorul exercițiu financiar și a rezultatelor pentru anul precedent;

 • - statisticile privind întreruperile în furnizarea serviciului și timpul de așteptare;

 • - rata Indicatorilor de Performanță estimată la sfârșitul exercițiului financiar, conform prevederilor art. 40.2 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 5. Raportul de performanță evidențiază rezultatele gestiunii Utilizatorilor, gestiunii comerciale și productivității, conform criteriilor definite în art. 31, 32 și 33 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 6. Planul financiar pe cinci ani detaliază evoluția prețurilor și veniturilor, previziunile pentru costuri și investiții pe categorii de lucrări și planul de finanțare. Acest plan este actualizat anual și este elaborat în scop informativ.

 • 7. Refuzul Operatorului de a prezenta oricare dintre documentele menționate în prezentul capitol la termenele prevăzute constituie o încălcare a contractului.

Articolul 49 - Revizuirea la cinci ani

Înainte de încheierea Perioadei de Tranziție și a fiecărei perioade de cinci ani ce urmează acesteia, Autoritatea delegantă verifică rezultatele Operatorului, conform prevederilor Titlului IV din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Părțile se întâlnesc pentru a verifica starea Serviciilor, evaluează observațiile rezultate din controlul efectuat de Autoritatea delegantă, convin asupra eventualelor penalități și elaborează de comun acord modificările necesare la prezentul Contract de delegare, în special în ceea ce privește prețurile și tarifele.

Autoritatea delegantă îi va transmite Operatorului comentariile sale cel mai târziu în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii documentului ce prezintă verificarea din cinci în cinci ani. Operatorul îi va răspunde Autorității delegante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

Articolul 50 - Finanțarea costurilor cu studiile

 • 1. Operatorul poate contribui anual la finanțarea costurilor aferente studiilor pe care Autoritatea delegantă le-a întreprins prin intermediul unor terți, în aplicarea prezentului articol, în legătură exclusiv cu furnizarea Serviciilor, până la:

0,2% (zero virgulă doi la sută) din cifra de afaceri a exercițiului financiar anterior;

Procentajul de mai sus sunt stabilite pentru Perioada de Tranziție precum și pentru următoarea perioada de cinci ani, la sfârșitul căreia vor fi ajustate de către Autoritatea delegantă și Operator, putând fi modificate pentru următoarele perioade, prin acordul Părților.

 • 2. Fără a aduce atingere aplicării prevederilor punctului 1 de mai sus, finanțarea studiului care, conform prevederilor art. 38.3 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună, trebuie să stabilească metodologia verificărilor întreprinse o dată la cinci ani și să definească obiectivele Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor pentru sfârșitul Perioadei de Tranziție, poate fi de asemenea pus în sarcina Operatorului, până la un prag de 0,2% din cifra de afaceri a exercițiului financiar anterior Datei Intrării în Vigoare.

 • 3. În limita sumelor ce rezultă din aplicarea punctelor 1 și 2 de mai sus, Operatorul va plăti conform legii persoanele care efectuează studiile, la cererea Autorității delegante.

Articolul 51- Penalități Contractuale

 • 1. Penalitățile prevăzute în Titlul IV din Dispozițiile Speciale - Partea Comună sunt impuse, dacă este cazul, Operatorului, fără a aduce atingere aplicării art. 64, 65 și 66 de mai jos.

Operatorul este exonerat de plata penalităților contractuale, în cazurile prevăzute de art. 70 de mai jos și în art. 43 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună sau în situația în care încălcarea este direct legată de factori care au justificat, din inițiativa Operatorului, o cerere de aplicare a art. 63 de mai jos.

 • 2. Penalitățile prevăzute la punctul 1 de mai sus sunt sume globale și pot fi cerute Operatorului imediat. În nici un caz Operatorul nu poate recurge la aceste plăți în scopul limitării răspunderii sale. Penalitățile se aplică independent de eventualele daune interese. Ele pot fi reținute de Autoritatea delegantă sau de oricare dintre Localitățile semnatare din valoarea garanției, conform art. 41 de mai sus.

 • 3. Autoritatea delegantă răspunde pentru acțiunile nejustificate, care afectează furnizarea Serviciilor și provoacă prejudicii, îndeosebi în ceea ce privește procedurile de aprobare a prețurilor și tarifelor și anexele propuse de Operator. În aceste cazuri Autoritatea delegantă va plăti Operatorului daune interese, fără alte penalități.

TITLUL IV- DISPOZIȚII FINALE

9

CAPITOLUL I - DURATA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 52 - Data Intrării în Vigoare și Condiții

Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract de delegare este data începerii operării.

Începerea operării are loc după îndeplinirea următoarelor condiții:

 • -  semnarea Procesului verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor;

 • -   existența autorizațiilor necesare operării sistemului;

Începerea operării poate avea loc eșalonat în funcție de îndeplinirea condițiilor de mai sus.

Notificarea înregistrării oficiale a contractului de către Autoritatea delegantă va fi efectuată în termen de 10 (zece) zile de la data semnării și trimisă Operatorului de către Autoritatea delegantă.

În cazul în care depunerea garanției este necesară și lipsesc garanțiile astfel cum sunt definite de art. 40 și 41, Părțile inițiază semnarea Contractului de Garanție în 30 (treizeci) de zile de la data definită în art. 40.1, anume înregistrarea Operatorului.

În cazul în care limita de timp nu este prelungită, prezentul Contract de delegare va fi reziliat așa cum este specificat în art. 65 de mai jos.

Articolul 53 - Durata și prelungirea

 • 1 Prezentul Contract de delegare este încheiat pe o perioada de 49 (patruzeci și nouă)de ani de la Data Intrării în Vigoare. Sfârșitul acestei perioade marchează data de expirare normală a prezentului Contract de delegare.

 • 2 Prezentul Contract de delegare poate fi prelungit prin act adițional la prezentul Contract de delegare, conform legislației în vigoare.

Partea care propune prelungirea prezentului Contract de delegare trebuie să notifice celeilalte Părți intenția sa cu cel puțin 2 ani înainte de expirarea duratei inițiale a prezentului Contract de delegare.

Lipsa unui răspuns din partea celeilalte Părți, în decurs de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzute la alineatul precedent, care să exprime intenția sa de a prelungi prezentul Contract de delegare echivalează cu un refuz al prelungirii propuse.

Articolul 54 - Reînnoirea prezentului Contract de delegare

Dacă legislația în vigoare o permite, cu cel puțin 3 (trei) ani înainte de expirarea Contractului de delegare inițial, Operatorul trebuie să-l informeze Autoritatea delegantă despre intenția sa de a obține sau nu reînnoirea prezentului Contract de delegare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin scrisoare remisă prin curier cu dovadă de primire.

Autoritatea delegantă trebuie să-i comunice Operatorului răspunsul său cel mai târziu după 1 (un) an de la data primirii notificării despre cererea de reînnoire.

Lipsa notificării de către Operator sau lipsa răspunsului Autoritatea delegantă privind reînnoirea prezentului Contract de delegare în termenele prevăzute în alineatele precedente echivalează cu un refuz de reînnoire.

CAPITOLUL II - EXPIRAREA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 55 - Motive de încetare a Prezentului Contract de delegare

Prezentul Contract de delegare încetează fie la data normală prevăzută în art. 53 sau 54 de mai sus, fie înaintea acesteia în cazurile prevăzute de art. 59, 63, 64, 65 sau 70 de mai jos.

Articolul 56 - Continuitatea Serviciilor

Indiferent de modul de expirare a prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă este îndreptățită, în cursul ultimelor 6 (șase) luni ale Contractului de delegare, să ia toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor și, în special, toate măsurile utile în vederea facilitării tranziției de la prezentul Contract de delegare la un nou sistem operațional, fără ca prin aceasta Operatorul să aibă dreptul la vreo indemnizație sau compensație.

Articolul 57 - Returnarea Bunurilor către Autoritate delegantă

 • 1. La data încetării prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă se substituie de drept Operatorului în privința tuturor drepturilor sale în legătură cu Bunurile de Retur.

 • 2. La aceeași dată, Operatorul trebuie să înapoieze Autorității delegante toate Bunurile de Retur, cu titlu gratuit, bine întreținute și în stare de funcționare în vederea îndeplinirii funcțiilor corespunzătoare până la expirarea duratei lor de viață tehnică.

 • 3. Oricare ar fi motivul încetării prezentului Contract de delegare, Uzura Morală care nu a fost amortizată constituie o datorie a Autorității delegante față de Operator, neimpozabilă din punct de vedere al impozitului pe profit.

 • 4. Oricare ar fi motivul expirării prezentului Contract de delegare, provizioanele pentru înlocuire înregistrate în bilanțul Operatorului constituie o datorie a Operatorului față de Autoritatea delegantă.

 • 5. Oricare ar fi motivul încetării prezentului Contract de delegare, deficitul potențial al investițiilor contractuale legate de Lucrările de Înlocuire constituie o datorie a Operatorului față de Autoritatea delegantă. Acel deficit apare în cazul unei diferențe pozitive între valoarea curentă a bugetului contractual prevăzut în art. 21 de mai sus, dacă este cazul ajustat pro rata pentru perioada de timp scursă de la Data Intrării în Vigoare, pe de o parte, și valoarea actuală a tuturor Lucrărilor de Înlocuire efectuate de la Data Intrării în Vigoare, la care se adaugă provizioanele de înlocuire înregistrate în bilanțul Operatorului la data expirării, pe de altă parte.

 • 6. Dacă este necesar, se va opera compensația între sumele pe care Părțile și le datorează reciproc, în temeiul prezentului Contract de delegare și ca o consecință a expirării sale. Autoritatea delegantă poate pretinde sumele restante ce îi sunt datorate din garanție, dacă a fost aprobată constituirea acesteia, respectiv a fost inclusă și aprobată în tarif.

 • 7. Prevederile prezentului articol referitoare la Uzura Morală și Provizioane se vor aplica dacă legislația în vigoare o va permite.

Articolul 58 - Luarea în primire a Bunurilor de către Autoritatea delegantă

 • 1). La data expirării prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă poate să preia, integral sau în parte, Bunurile de Preluare, precum și stocurile necesare gestiunii normale a Serviciilor, în schimbul contravalorii acestora.

În cazurile de expirare prevăzute în art. 53 și 54 de mai sus și 59 de mai jos, Autoritatea delegantă va notifica Operatorului intenția sa de a răscumpăra Bunurile de Preluare cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de data expirării și, în alte cazuri, la data expirării prezentului Contract de delegare.

 • 2) .Valoarea Bunurilor de Preluare este stabilită pe cale amiabilă de către Părți ori, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de un către un expert ales de Părți de comun acord.

 • 3) .Termenele și condițiile de plată sunt stabilite prin acordul părților, iar dacă nu se ajunge la un astfel de acord plata va fi efectuată la data returnării bunurilor, dar nu mai târziu de data expirării prezentului Contract de delegare.

Articolul 59 - Rezilierea prezentului Contract de delegare

 • 1. Autoritatea delegantă are dreptul de a rezilia (răscumpăra în terminologia limbii engleze) a prezentul Contract de delegare. Rezilierea Contractului înseamnă încetarea acestuia înainte de termen, din inițiativa Autorității delegante, în schimbul unei compensații. Rezilierea poate avea loc numai atunci când Autoritatea delegantă îi notifică Operatorului despre intenția sa cu cel puțin 2 (doi) ani înainte de data planificată pentru reziliere și aceasta notificare nu este făcută înainte de împlinirea a 10 (zece) ani de la Data Intrării în Vigoare.

 • 2. În acest caz, fără a aduce atingere aplicării prevederilor art. 57 și 58 de mai sus, părțile vor încheia un contract special de reziliere a prezentului Contract de delegare, pentru a stabili compensația datorată Operatorului, precum și termenele și condițiile plății.

Această compensație va fi calculată prin însumarea următoarelor valori:

 • a) produsul dintre numărul de ani rămași de la data rezilierii până la data normală de expirare a prezentului Contract de delegare, conform art. 53.1 de mai sus și media profitului net al Operatorului, rezultat după plata impozitelor, corespunzător anilor trecuți de la sfârșitul Perioadei de Tranziție.

 • b) o ajustare ce va ține cont de variațiile profitului său; această ajustare, pozitivă în cazul unei creșteri a profiturilor și negativă în cazul unei scăderi, este egală, pentru prima rată anuală a rezilierii, cu jumătate din variația medie anuală a profiturilor pentru ultimii 12 (doisprezece) ani financiari de dinaintea notificării de rezilierii, pentru a doua rată anuală cu dublul acelei jumătăți, pentru a treia rată anuală cu triplul, pentru ratele rămase suma menționată mai sus păstrându-se aceeași.

 • c) în cazul în care personalul nu este reangajat de către Autoritatea delegantă sau de viitorul Operator, o sumă egală cu sumele plătite personalului disponibilizat, conform Codului Muncii.

 • 3. Dacă își exercită dreptul prevăzut la punctul 1 de mai sus, Autoritatea delegantă trebuie să se substituie Operatorului în executarea contractelor încheiate, în condiții normale, pentru furnizarea Serviciilor. Cu toate acestea, aceste substituiri vor avea loc doar în ceea ce privește contractele încheiate înainte de data notificării de reziliere și pentru o durată care să nu depășească data normală de expirare.

 • 4. Dacă își exercită dreptul prevăzut la punctul 1 de mai sus, Autoritatea delegantă trebuie să răscumpere stocurile la o valoare stabilită pe cale amiabilă sau de către un expert acceptat de ambele părți.

Articolul 60 - Luarea în primire a bunurilor în cazul încetării înainte de termen a prezentului Contract

În cazul încetării înainte de termen sau al rezilierii prezentului Contract de delegare, Operatorul se obligă să pună la dispoziția Autorității delegante, în stare de funcționare normală în vederea îndeplinirii funcțiilor corespunzătoare până la expirarea duratei lor de viață tehnică, toate Bunurile de Retur și Bunurile de Preluare, fără a se aduce prin aceasta atingere aplicării, dacă e cazul, art. 55 și 58 de mai sus.

CAPITOLUL III - MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 61 - Modificarea de comun acord

Autoritatea delegantă și Operatorul pot, oricând, prin act adițional la prezentul Contract de delegare, să modifice de comun acord prevederile prezentului Contract de delegare.

Articolul 62 - Modificarea unilaterală

În interesul Serviciilor, Autoritatea delegantă poate impune modificări unilaterale ale condițiilor prezentului Contract de delegare. În cazul în care aceste modificări îi provoacă prejudicii Operatorului, Autoritatea delegantă îi va plăti acestuia o despăgubire pentru pierderile sale și/sau sau părțile vor conveni modificări financiare corespunzătoare ale prezentului Contract de delegare.

Articolul 63 - Modificarea datorată unei schimbări semnificative a condițiilor economice

 • 1. În situația în care, independent de Operator și de voința sa, prevederi legale noi, constrângeri tehnice de orice natură sau, în general, evenimente grave și neprevăzute, alterează echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de prețuri și tarife prevăzute în Titlul III al Dispozițiilor Speciale - Partea Comună, părțile convin să renegocieze termenii și condițiile Contractului de delegare, în urma notificării scrise provenind de la oricare dintre părți, în scopul revenirii la echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor.

În acest caz, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru a ajunge la o înțelegere privind modificarea termenilor prezentului Contract de delegare în termen de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzute în alineatul precedent. Acest termen poate fi prelungit cu încă atât o singură dată, la cererea oricăreia dintre părți.

 • 2. În cazul unor schimbări semnificative ale condițiilor economice, astfel cum sunt acestea definite la punctul 1 de mai sus și până la ajungerea la înțelegerea prevăzută în la punctul 1 de mai sus, Operatorul se angajează să ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura continuitatea Serviciilor, fără a aduce atingere, corelativ obligației de furnizare a mijloacelor adecvate, dreptului său la o dreaptă compensație egală cu pierderile suferite în perioada cuprinsă între data notificării schimbării condițiilor economice și data intrării în vigoare a modificării contractuale.

 • 3. În cazul în care, după maximum 6 (șase) luni de la data notificării prevăzute la punctul 1 de mai sus, schimbarea condițiilor economice nu a fost remediată și una dintre părți consideră că un acord este improbabil, mai ales dacă Operatorul estimează că echilibrul financiar al furnizării Serviciilor este în mod iremediabil distrus, prezentul Contract de delegare poate înceta prin notificarea scrisă trimisă de oricare dintre părți cu cel puțin 30 (treizeci) zile calendaristice în prealabil.

 • 4. În cazul încetării Contractului de delegare prin aplicarea prezentului articol, fără a aduce atingere aplicării, după caz, a art. 55 și 56 de mai sus, Autoritatea delegantă va plăti Operatorului:

 • a) o despăgubire egală cu pierderile suferite în perioada cuprinsă între data notificării schimbării condițiilor economice și data încetării Contractului de delegare;

 • b) o despăgubire anuală în cursul perioadei cuprinse între data încetării Contractului de delegare și data expirării normale a prezentului Contract de delegare, calculată conform contractului special de răscumpărare definit de art. 59.2 de mai sus, și majorată, dacă este cazul, cu contribuțiile la contul curent și împrumuturi accesorii ale acționarilor contractate cu cel puțin 12 (douăsprezece) luni înainte de data notificării schimbării condițiilor economice.

CAPITOLUL IV - MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALITĂȚI

Articolul 64 - Suspendarea în cazul unei gestiuni externe aplicate de Autoritatea delegantă și substituirea Operatorului

 • 1) .În cazul unor nerespectări frecvente sau unei neexecutări ori a unei încălcări grave din partea Operatorului în ceea ce privește obligațiile ce-i incumbă conform prezentului Contract de delegare, în special dacă amenință siguranța publică sau dacă Serviciile sunt furnizate doar parțial, Autoritatea delegantă îi va soma pe Operator printr-o notificare scrisă, care va arăta cu precizie care sunt faptele ce-i sunt imputate, să remedieze această situație într-un termen fixat, care începe să curgă din ziua primirii notificării și care nu poate fi mai mare de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, cu excepția unor circumstanțe excepționale.

 • 2) .Dacă la data expirării termenului fixat în somație, Operatorul nu și-a îndeplinit obligațiile pe care nu le executase sau le executase necorespunzător, Autoritatea delegantă, pe cheltuiala și pe riscul Operatorului, sa recurgă la una dintre următoarele măsuri:

 • a. Să preia drepturile și obligațiile Operatorului legate de prezentul Contract de delegare prin stabilirea unui control temporar al autorităților administrației publice locale, parțial sau integral, pe răspunderea, cheltuiala și riscul Operatorului, sau

 • b. Să îl înlocuiască pe acel Operator care nu și-a respectat obligațiile cu o altă societate, în scopul de a remedia neexecutarea sau încălcarea ce a condus la notificare, până la restabilirea situației normale.

 • 3) .În cazul prevăzut la punctul 2 litera a) de mai sus, în timpul exercitării controlului extern temporar al autorității administrației publice locale sau până la restabilirea situației normale, prezentul Contract de delegare este suspendat, integral sau în parte.

 • 4) .În cazul înlocuirii Operatorului care nu și-a respectat obligațiile contractuale, prezentul Contract de delegare încetează conform art. 65 din prezentul Contract de delegare.

 • 5) .Fără efectuarea altor formalități, Autoritatea delegantă poate deduce orice cheltuială, necesară punerii în aplicare prezentului articol, din suma garanției specificate în art. 40 și 41 de mai sus.

Articolul 65 - Încetarea Contractului de delegare din vina Operatorului

 • 1).În cazul unei neexecutări nejustificate sau a unei încălcări grave din partea Operatorului în îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile ce-i incumbă conform prezentului Contract de delegare și, în special, într-unul din următoarele cazuri:

 • a) . absența depunerii sau furnizării garanției, începând cu îndeplinirea condițiilor pentru constituirea ei, respectiv dacă aceasta a fost inclusă și aprobată în tarif;

 • b) . nerespectarea repetată sau prelungită a exigențelor tehnice aplicabile în furnizarea Serviciilor;

 • c) . nerespectarea normelor de siguranță;

 • d) . neglijarea sau întreruperea furnizării Serviciilor din vina Operatorului;

 • e) . obstrucționarea voluntară a controlului exercitat de către Autoritatea delegantă;

 • f) . refuzul de a se supune somațiilor Autorității delegante

sau în cazul în care, în situația unui litigiu, nu se ajunge la un acord ca rezultat al aplicării procedurii prevăzute în art. 69.1 de mai jos, Autoritatea delegantă îl obligă pe Operator, prin notificare scrisă, în care se arată cu precizie faptele ce-i sunt imputate acestuia, să remedieze situația într-un termen rezonabil, adaptat situației, care începe să curgă din ziua primirii notificării fără a putea fi mai mare de 30 (treizeci) zile calendaristice, cu excepția unor circumstanțe excepționale.

Termenul de 30 (treizeci) de zile prevăzut mai sus poate fi redus la 15(cincisprezece) zile calendaristice în cazul unei neexecutări sau a unei încălcări grave care poate avea un impact imediat asupra siguranței persoanelor sau a bunurilor afectate Serviciilor sau care poate conduce la întreruperea furnizării acestora.

 • 2). Dacă, la data expirării termenului fixat Operatorului prin notificarea efectuată de către Autoritatea delegantă, Operatorul nu își îndeplinește obligațiile pe care nu și le executase sau le încălcase, Contractul de delegare poate înceta printr-o a doua notificare transmisă de către Autoritatea delegantă Operatorului, din vina și pe cheltuiala și riscul acestuia din urmă.

Articolul 66 - Alte cazuri de încetare a Contractului de delegare

 • 1. Contractul de delegare poate înceta imediat în cazul lichidării judiciare, reorganizării judiciare cu sau fără autorizarea continuării activității, faliment în ceea ce-l privește pe Operator sau legat de aceasta și în cazul unei schimbări în condițiile de control al capitalului său de către acționari față de situația de la data semnării prezentului Contract de delegare, dacă acea schimbare ar putea pune în pericol buna furnizare a Serviciilor.

Încetarea are loc din vina, pe cheltuiala și pe riscul Operatorului, în condițiile prevăzute în art. 65 de mai sus și cu efectele stabilite în art. 67 de mai jos.

 • 2. Contractul de delegare poate înceta în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Autoritatea delegantă, prin reziliere de către Operator, cu plata de despăgubiri în sarcina Autorității delegante. Operatorul va avea dreptul (dar nu obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Autoritatea delegantă, a oricăreia din obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Operatorului, în baza prezentului Contract. În cazul în care Operatorul are dreptul să rezilieze prezentul Contract, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la art. 65 punctele 1 și 2.

Articolul 67 - Efectele încetării

1). La încetarea, Contractului de delegare, din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră, Operatorul va continua să furnizeze servicii în Aria de delegare până când noul Operator își va începe activitatea, dar nu mai mult de 6 (șase) luni de la notificarea de către Autoritatea Delegantă privind intenția de reziliere a contractului.

 • 2).Toate consecințele financiare ale operațiunilor necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor în cursul perioadei în care este implementat un nou sistem operațional, vor fi bazate pe condițiile convenite, fără a aduce atingere aplicării, dacă este cazul, a art. 57, 58 și 65 de mai sus.

CAPITOLUL V- DIVERSE

Articolul 68 - Legislația aplicabilă

Acest Contract de delegare este guvernat de legea română.

În cazul controverselor asupra termenilor și definițiilor din prezentul Contract de delegare, Părțile vor folosi termenii și definițiile folosite în legislația română; când nu exista un astfel de echivalent, se va folosi sensul literal al termenilor și definițiilor specificate în prezentul Contract de delegare.

Autoritatea delegantă și Operatorul convin că prezentul Contract de delegare trebuie executat în conformitate cu toate standardele și normele legale și reglementare aplicabile, precum și cu standardele descrise sau menționate în Dispozițiile Speciale.

Articolul 69 - Soluționarea neînțelegerilor și litigiilor

Orice neînțelegere între părți legată de prezentul Contract de delegare trebuie negociată în conformitate cu termenii prezentului Contract de delegare, acordurilor internaționale și legislației române. Dacă nu se găsește o soluție pe cale amiabilă, neînțelegerea va fi soluționată de Instanțele Competente din România.

Articolul 70 - Forța Majoră sau Fait du Prince

 • 1. Penalitățile stabilite în art. 51, 64 și 65 de mai sus și în Dispozițiile Speciale nu se aplică dacă cauza nerespectării sau neîndeplinirii este una dintre următoarele:

 • - forța majoră, care înseamnă un eveniment imprevizibil și insurmontabil, independent de controlul Autorității delegante sau a Operatorului, și în special situațiile de război civil, cataclisme naturale.

 • - Fait du Prince, care înseamnă luarea unei hotărâri unilaterale din partea Autorității delegantă, imposibil de prevăzut la data semnării prezentului Contract de delegare și care face executarea sa mai dificilă sau mai costisitoare, ducându-l pe Operator la imposibilitatea de a asigura executarea tuturor sau a unei părți importante din obligațiile ce-i incumbă conform prezentului Contract de delegare.

 • 2. În cazul în care survine un eveniment precum cel descris la punctul 1 de mai sus, Operatorul trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura continuitatea Serviciilor, pană la dispariția acelui eveniment și revenirea la condiții normale de furnizare. Apariția unui astfel de eveniment dă dreptul Operatorului la o justă compensație, în cazul în care prejudiciul nu ar fi compensat de aplicarea art. 63 de mai sus.

Dacă problema persistă mai mult de 6 (șase) luni de la data apariției evenimentului, fiecare dintre părți este îndreptățită să pună capăt prezentului Contract de delegare, prin notificare scrisă cu un termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, fără a prejudicia aplicarea, dacă este cazul, art. 57 și 58 de mai sus, în caz de Forță Majoră, și a art. 59 și 63.4 de mai sus, în caz de Fait du Prince.

Articolul 71 - Integralitatea prezentului Contract

Prezentul Contract de delegare, inclusiv Dispozițiile Speciale și Anexele sale, constituie întreaga bază contractuală de delegare a gestiunii Serviciilor de către Autoritate delegantă Operatorului.

Articolul 72 - Sediul

Pentru necesitățile prezentului Contract de delegare:

 • a) Operatorul își stabilește sediul la în Tîrgu Mureș, str. Kos Karoly nr.1. Autoritatea delegantă poate fi ținută să ia în considerare modificările acestui sediu doar după 7 (șapte) zile calendaristice de la data primirii notificării corespunzătoare.

Autoritatea delegantă prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST MUREȘ, își stabilește sediul în Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr. 2

Articolul 73 - Notificări

 • 1) .Orice notificare sau cerere în temeiul prezentului Contract de delegare trebuie făcută prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau înmânată prin curier cu confirmare de primire.

 • 2) .Notificările și cererile stabilite la punctul 1 de mai sus sunt valide dacă sunt făcute la adresele sediilor.

 • 3) .Orice notificare transmisă Autorității delegante în temeiul prezentului Contract de delegare și a prelungirii sau efectelor sale este validă dacă se face la următoarea adresă : Tîrgu Mureș, str. Primăriei n

r.2

Autoritatea delegantă îl va informa pe Operator despre orice schimbare a acestor detalii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă cu 7 (șapte) zile calendaristice înainte la adresa sediului său, în atenția conducătorului organului executiv.

Articolul 74 - Împărțirea responsabilităților de mediu între Autoritatea delegantă și Operator

Începând cu Data Intrării în Vigoare, Operatorul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după Data Intrării în Vigoare.

Operatorul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Autorității delegante, cauzate anterior Datei Intrării în Vigoare și care au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei dispoziții legale privind mediul înconjurător. Autoritatea delegantă se obligă să-l despăgubească pe Operator pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

Articolul 75 - Înregistrarea și diverse cheltuieli

Prezentul Contract de delegare s-a întocmit în 45 (patruzecișicinci_) exemplare originale, câte două pentru ADI AQUAINVEST MUREȘ și SC Compania „AQUASERV” SA și câte unul pentru membri asociați prevăzuți în prezentul contract. Cheltuielile, drepturile și taxele care pot rezulta din elaborarea și înregistrarea prezentului Contract de delegare vor fi suportate de Operator.

CAPITOLUL VI - LISTA ANEXELOR

Articolul 76 - Documente anexate prezentului Contract

1) Documentele de mai jos sunt anexate prezentului Contract de delegare la Data Semnării prezentului Contract:

 • a) . Dispoziții Speciale - Partea Comună, Dispoziții Speciale - Partea de Apă, Dispoziții Speciale - Partea de Canalizare și anexele lor;

 • b) . Master Planul și Lista de Investiții aferentă;

 • c) . Politica Tarifară;

 • d) . Caiet de Sarcini;

 • 2) . Documentele de mai jos sunt anexate prezentului Contract de delegare în momentul intrării acesteia în vigoare, adică momentul începerii operării:

a). Regulamentul Serviciilor;

 • b) . Lista bunurilor proprietate publică și privată, aferente Serviciilor și care sunt transmise spre folosință Operatorului pe durata contractului

 • c) . Proiectul de Acord de executare a garanției, menționat în art. 40.1 de mai sus în momentul aprobării includerii costurilor aferente în tarif;

 • d) . Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor;

 • 3) . Documentele de mai jos pot fi completate și atașate ulterior Datei Semnării și Datei Intrării în Vigoare a prezentului Contract, dar nu mai târziu de sfârșitul Perioadei Tranzitorii:

 • a) . Inventarul detaliat al Bunurilor de Retur din care să rezulte starea acestora, menționat în art.

10 de mai sus;

 • b) . Planul de Acțiuni Prioritare menționat în art. 22 de mai sus;

 • c) . Anexa de Condiții Specifice fiecărei Localități semnatare

Încheiat la____________în_____(___________) exemplare originale.

AUTORITATEA DELEGANTĂ PRIN PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

9

Semnătura

Ștampila

Operatorul

Director General

Semnătura

Ștampila

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA COMUNĂ

CONTRACT DE DELEGARE GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA COMUNĂ

9

TITLUL I- PRINCIPII OPERAȚIONALE

.................................................’

CAPITOLUL I - PRINCIPII

Articolul 1 - Permanența și continuitatea

Articolul 2 - Adaptabilitatea

Articolul 3 - Egalitatea de tratament a Utilizatorilor

CAPITOLUL II - ARIA DELEGARII

Articolul 4 - Definiția Ariei Delegarii

Articolul 5 - Evidențe și detalii tehnice

TITLUL II - SISTEMUL DE LUCRĂRI

CAPITOLUL I - NATURA LUCRĂRILOR

Articolul 6 - Lucrările de Întreținere și Modernizare

Articolul 7 - Lucrări de Înlocuire

Articolul 8 - Lucrări de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare)

CAPITOLUL II - FINANȚAREA LUCRĂRILOR

Articolul 9 - Principiul General

Articolul 10 - Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanțate de Operator

Articolul 11 - Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanțate de Utilizatori

Articolul 12 - Zonele de dezvoltare armonizată industrială sau rezidențială

CAPITOLUL III - EXECUTAREA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR

Articolul 13 - Reguli general aplicabile executării lucrărilor

Articolul 14 - Achizițiile publice de lucrări și executarea lucrărilor

Articolul 15 - Informarea Autoritatii delegante în cursul lucrărilor efectuate asupra Bunurilor de Retur12 Articolul 16 - Neexecutarea de către Operator a lucrărilor în termen

CAPITOLUL IV - RESPECTAREA DREPTURILOR DE TRECERE

Articolul 17 - Definiția dreptului de trecere

Articolul 18 - Exercitarea drepturilor de trecere

Articolul 19 - Despăgubirile pentru prejudiciile provocate de drepturile de trecere

Articolul 20 - Folosința drumurilor publice și private

Articolul 21 - Protecția Mediului

CAPITOLUL V - EVALUAREA LUCRĂRILOR

Articolul 22 - Evaluarea lucrărilor referitoare la Bunurile de Retur

Articolul 23 - Facturarea Lucrărilor finanțate de Utilizatori

TITLUL III - SISTEMUL DE PREȚURI ȘI TARIFE

Articolul 24 - Prețurile și Tarifele

Articolul 25 - Modificarea / Ajustarea Prețurilor și Tarifelor

Articolul 26 - Revizuirea la cinci ani

TITLUL IV - CALITATEA SERVICIILOR

CAPITOLUL I - GESTIUNEA SERVICIILOR

Articolul 27 - Calitatea gestiunii

Articolul 28 - Contabilitatea analitică

Articolul 29 - Gestiunea mijloacelor fixe

Articolul 30 - Gestiunea Utilizatorilor

Articolul 31 - Eficiența Sistemului

Articolul 32 - Gestiunea Comercială

CAPITOLUL II - CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE UTILIZATORILOR

Articolul 33 - Standardele de furnizare a Serviciilor

Articolul 34 - Controlul și Sancțiunile

CAPITOLUL III - OBIECTIVELE SERVICIULUI

Articolul 35 -Indicatorii de Performanță ai Serviciului

Articolul 36 - Calculul Indicatorilor de Performanță


..............................................................21


Articolul 37 - Obiectivele Indicatorilor de Performanță


..........................................................21


Articolul 38 - Anchetele de cinci ani


..................................................................................36


Articolul 39 - Evaluarea financiară a neîndeplinirii Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor

Articolul 40 - Penalități aplicabile

Articolul 41 - Monitorizarea anuală a Serviciilor

CAPITOLUL IV - SISTEMUL PERIOADEI DE TRANZIȚIE

Articolul 42 -Perioada de Tranziție

TITLUL V - RELAȚIILE CU UTILIZATORII

.......................................’

CAPITOLUL I - REGULAMENTELE SERVICIILOR

Articolul 43 - Scopul Regulamentelor Serviciilor

Articolul 44 - Normele privind Regulamentele Serviciilor

Articolul 45 - Comunicarea Regulamentului Serviciilor

Articolul 46 - Dispoziții Tranzitorii

CAPITOLUL II - SISTEMUL GENERAL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE

BRANȘARE/RACORDARE ȘI UTILIZARE DE SERVICII

Articolul 47 - Obligația de a consimți la încheierea contractelor de branșare/racordare și utilizare de servicii ..............................................

Articolul 48 - Sistemul încheierii contractelor de branșare/racordare și utilizare de servicii

Articolul 49 - Dispoziții speciale

Articolul 50 - Plata facturilor de către Autorități

Articolul 51 - Recepția Utilizatorilor

ANEXE

...........................43

Prezentele Dispoziții Speciale fac parte din Contractul de Delegare și privesc obligațiile si responsabilitățile Autoritatii delegante și Operatorului în legătură cu serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare din Aglomerațiile Urbane Asociate din

Acest document va fi aplicat în coroborare cu

- Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare

- Dispozițiile Speciale - Partea de Apă

- Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare

Termenii utilizați în aceste Dispoziții Speciale sunt definiți în cadrul Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare

TITLUL I - PRINCIPII OPERAȚIONALE

9

CAPITOLUL I - PRINCIPII

Articolul 1 - Permanența și continuitatea

 • 1.1 Operatorul este obligat să implementeze toate prevederile necesare pentru a asigura o furnizare continuă și constantă a Serviciilor.

În acest scop, Operatorul se angajează să satisfacă din punct de vedere cantitativ și calitativ cererea Utilizatorilor de servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în limita posibilităților tehnice.

 • 1.2 În zonele unde Serviciile au început să fie recent furnizate, precum și în zonele izolate, Operatorul poate ca, în urma unei convenții exprese cu Autoritate delegantă, să stabilească un serviciu adaptat.

 • 1.3. Serviciile pot fi suspendate temporar și parțial în scopul de a proteja toate lucrările definite în art. 6, 7 și 8 de mai jos sau de a executa lucrări de branșare/racordare sau lucrări în legătură cu echipamentele și instalațiile, care trebuie să fie scoase din funcțiune.

Operatorul se angajează ca numărul și durata acelor operațiuni să fie minime și să limiteze suspendarea temporară și parțială a Serviciilor strict la lucrările necesare. Asemenea operațiuni vor fi executate în acele perioade și acele momente când întreruperile ar fi cel mai puțin susceptibile de a provoca neajunsuri Utilizatorilor.

Operatorul trebuie, în prealabil, să-i informeze pe Utilizatori despre datele și perioadele acestor întreruperi, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Atunci când împrejurări neașteptate reclamă o intervenție urgentă, Operatorului, în mod excepțional, îi este permis să efectueze o intervenție fără notificare prealabilă. Dacă este posibil, Operatorul trebuie să-i informeze pe Utilizatori și dacă este necesar să transmită Autorității delegante un raport asupra situației la cererea acesteia.

Articolul 2 - Adaptabilitatea

 • 2.1  Operatorul este obligat să recurgă la mijloacele rezonabile și să ia toate măsurile adecvate în scopul de a adapta echipamentele și instalațiile ce formează Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare la evoluția standardelor și tehnicilor și, în general, să îmbunătățească furnizarea Serviciilor către Utilizatori.

 • 2.2  De îndată ce este identificată o deficiență sau un risc în acest sens, Operatorul trebuie să efectueze lucrările necesare în vederea menținerii funcționării Serviciilor, cu o marjă de siguranță suficientă.

 • 2.3  Atunci când prevederi legale sau regulamente noi impun modificarea echipamentelor sau instalațiilor existente, Operatorul trebuie ca, în termenele prevăzute în dispozițiile mai sus menționate și, în cazul imposibilității nerespectării acestora, într-un termen rezonabil, să efectueze lucrările de punere în conformitate, potrivit Articolului 25.5 din Dispozițiile Speciale -Partea Comună. Operatorul va ține la dispoziția Autorității delegante planul și programele lucrărilor respective.

 • 2.4   În cazul apariției unei situații în care ar putea fi pusă în pericol siguranța persoanelor și a bunurilor, Autoritatea delegantă poate da Operatorului instrucțiuni pentru efectuarea lucrărilor necesare, cu o programare în timp pe care o stabilește de comun acord cu Operatorul.

În situația în care Operatorul nu respectă aceste termene, Autoritatea delegantă poate încredința aceste lucrări unui contractant ales de el, pe cheltuiala Operatorului.

 • 2.5  Autoritatea delegantă și Operatorul trebuie să colaboreze pentru studierea noilor prevederi și standarde, în scopul de a conveni în ceea ce privește consecințele financiare și tehnice specifice asupra furnizării Serviciilor, anterior implementării lor.

 • 2.6  Prevederile prezentului articol nu împiedică punerea în aplicare a modificării/ajustării prețurilor și tarifelor, conform prevederilor articolului 25 de mai jos și, dacă este necesar, ale articolelor 36 și 61din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare, în situația în care modificările necesare ar avea un impact semnificativ asupra costurilor operaționale sau costurilor investițiilor pentru Serviciile.

Articolul 3 - Egalitatea de tratament a Utilizatorilor

 • 3.1. Operatorul este obligat să trateze cu strictă egalitate Utilizatorii, mai ales în ceea ce privește

condițiile de furnizare și de preț pentru apa potabilă și canalizare, în funcție de caracteristicile ofertei Operatorului și ale nevoilor Utilizatorilor, aceste nevoi fiind definite de caracteristicile furnizării Serviciilor.

 • 3.2. Prin excepție de la articolul 3.1 de mai sus, Operatorul poate oferi un tratament diferențiat pentru

aplicarea noilor prețuri și tarife după Data Intrării în Vigoare, conform prevederilor Articolului 16 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și ale Articolului 12 din Dispozițiile Speciale -Partea de Canalizare, dacă legislația în vigoare o permite.

CAPITOLUL II - ARIA DELEGĂRII

Articolul 4 - Definiția Ariei Delegării

 • 4.1  Aria delegării este definită ca fiind totalitatea Zonelor Urbane expres menționate în anexa 1 (a) de mai jos pentru apa potabilă și anexa 1 (b) de mai jos pentru canalizare.

 • 4.2  Limitele Ariei Delegării includ zonele urbanizate la Data Intrării în Vigoare, situate în Zonele Urbane menționate în Articolul 4.1 de mai sus, precum și acelea a căror urbanizare este probabil să aibă loc pe parcursul Duratei Contractului de Delegare și care se află în aceleași Zone Urbane.

Zonele a căror urbanizare este probabilă nu includ doar zonele care pot fi dezvoltate conform planului local de dezvoltare, ci și zonele pe care deși nu se poate construi, li s-ar putea permite dezvoltarea ulterioară, pe Durata contractului de delegare.

În toate situațiile, Aria delegării include toate perimetrele existente de Distribuție a Apei si de Colectare a Apelor Uzate, la Data Intrării în Vigoare, astfel cum este definită în articolele 4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă, respectiv Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 4.3 Aria delegării poate fi extinsă la alte Zone Urbane, integral sau în parte, decât cele menționate mai sus, conform prevederilor articolului 6.2 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 5 - Evidențe și detalii tehnice

 • 5.1  Pentru fiecare dintre Zonele Urbane menționate în articolul 4.2 de mai sus, Operatorul va întreprinde următoarele acțiuni:

 • a) să analizeze evidențele și informațiile tehnice existente deținute de Autoritatea delegantă privind bunurile aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în fiecare Zonă Urbană;

 • b) să efectueze orice anchete și măsurători cerute pentru completarea acestor informații în vederea furnizării detaliilor fizice și tehnice complete privind toate echipamentele de apă și canalizare instalate, inclusiv structuri, construcții, echipamente mecanice și electrice, precum și detalii privind lungimile, diametrele și materialele din care sunt realizate rețelele de transport, alimentare și distribuție a apei potabile sau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricația, capacitatea proiectată și data instalării dacă aceste informații sunt disponibile. Aceste acțiuni vor fi efectuate astfel încât să furnizeze informații corespunzătoare pentru Registrul Mijloacelor Fixe și să permită exploatarea, întreținerea și înlocuirea acestora.

 • c) să actualizeze Perimetrul de Distribuție a Apei și Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate aplicabile pentru Zona Urbană,

 • d) dacă este cazul, să actualizeze valoarea raportului dintre nevoile de Servicii și densitatea populației astfel cum rezultă aceasta din anchetele efectuate din cinci în cinci ani menționate în Articolul 38 de mai jos.

 • 5.2 Operatorul trebuie ca până la sfârșitul Perioadei de Tranziție să finalizeze planurile a) și b) de mai sus.

TITLUL II - SISTEMUL DE LUCRĂRI

CAPITOLUL I - NATURA LUCRĂRILOR

Articolul 6 - Lucrările de Întreținere

 • 6.1  Lucrările de Întreținere Standard sunt constituite din totalitatea acțiunilor/lucrărilor necesare în vederea întreținerii echipamentelor sau instalațiilor în stare de bună funcționare având în vedere optimizarea duratei lor de viață, astfel încât, mai ales, aceasta să nu fie în nici un caz inferioară Duratelor de Viață Tehnice prevăzute în anexa 3 a Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă și în anexa 3 a Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare.

 • 6.2  Lucrările de Întreținere Planificate efectuate asupra unor bunuri se referă la lucrări care nu duc la o creștere a valorii acestora sau la o prelungire a duratei lor de viață. Procedurile contabile pentru Lucrările de Întreținere Planificate sunt stabilite în conformitate cu regulile contabile și cu prevederile fiscale în vigoare.

Articolul 7 - Lucrări de Înlocuire

 • 7.1 Lucrările de Înlocuire constau în totalitatea lucrărilor care sunt necesare datorită înlocuirii complete sau parțiale a Bunurilor de Retur care pot fi reînnoite.

 • 7.2  Operatorul este obligat să efectueze Lucrările de Înlocuire asupra Bunurilor de Retur care pot fi reînnoite la termenul prevăzut, în principiu conform planului stabilit conform Duratelor Tehnice de Viață înregistrate în Registrul Mijloacelor Fixe în baza planurilor anuale de dotări și investiții de natura domeniului public întocmite în baza pct. 14 al art. 18 din Dispoziții Generale.

 • 7.3  Operatorul poate devansa sau amâna Lucrările de Înlocuire care sunt specificate în Registrul Mijloacelor Fixe, în condițiile în care Bunurile de Retur aferente să fie întreținute în condiții de lucru corespunzătoare.

Articolul 8 - Lucrări de Extindere, Consolidare (Reabilitare)și Modernizare

 • 8.1  Lucrările de Extindere constau în lucrări privind un nou echipament sau o nouă instalație, care nu se efectuează în vederea reînnoirii unui echipament sau unei instalații existente. Îndeosebi, extinderea fie a Perimetrului de Distribuție a Apei, fie a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate constituie Lucrări de Extindere.

 • 8.2  Lucrările de Consolidare (Reabilitare) sunt acele lucrări care modifică un echipament sau o instalație existente, în vederea creșterii capacității sale tehnice.

 • 8.3  Acea parte a lucrărilor, în privința cărora reînnoirea are ca rezultat creșterea capacității bunului reînnoit, se consideră că sunt Lucrări de Consolidare (Reabilitare). În cazul în care aceste lucrări nu pot fi identificate din punct de vedere fizic cu echipamentul sau instalația principală, este creat un nou mijloc fix, de îndată ce costul Lucrărilor de Înlocuire depășește jumătate (50%) din valoarea de înlocuire a bunului. Dacă lucrările pot fi identificate din punct de vedere fizic, atunci ele fac obiectul unei amortizări specifice.

 • 8.4  Lucrările de Modernizare se referă la orice lucrări semnificative care duc la o creștere a valorii sau la o prelungire a duratei normale de viață operaționale a unui bun peste termenul planificat pentru reînnoire sau înlocuire. Lucrările de Modernizare se amortizează conform regulilor contabile și prevederilor fiscale aplicabile.

CAPITOLUL II - FINANȚAREA LUCRĂRILOR ȘI INVESTIȚIILOR

9                                            7                     9

Articolul 9 - Principii Generale

 • 9.1.  Toate lucrările definite în Articolele 6 si 7 Capitolului I de mai sus sunt efectuate de Operator pe cheltuiala lui în funcție de fondurile de care dispune și în funcție de fondurile puse la dispoziție de către Autoritatea Delegantă sau, în mod excepțional, de Utilizator în acele situații prevăzute în Articolul 11 de mai jos, iar lucrările definite în articolul 8 cad în sarcina și sunt finanțate de Autoritatea Delegantă.

 • 9.2.  Operatorul este liber să definească metoda sa de finanțare, luând în considerare necesitatea echilibrului economic și financiar al Serviciilor.

 • 9.3 Finanțarea investițiilor se va realiza din următoarele surse:

 • a) Granturi de la Uniunea Europeană sau subvenții de la Bugetul de Stat sau Bugetele Locale. În acest sens Operatorul va desfășura toate diligențele necesare, cu sprijinul Autorității Delegante, pentru a obține aceste surse de finantare;

 • b) Contractarea de împrumuturi de la Bănci Locale sau Instituții Financiare Internaționale.

 • c)  Surse proprii ale operatorului obținute din eficientizare economică sau creșteri de tarife.

 • 9.4. Conform Ordonanței de urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a acordurilor de împrumut cu BERD, impozitul pe profit, vărsămintele de profit net, toate dividentele și redevența plătite de Operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta fondul IID.

Pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursarea a împrumuturilor, Autoritatea Delegantă este de acord, ca impozitul pe profit, toate dividendele și redevența arătată la art. 39 puntul 2. sub pct. 3) ii) din Dispoziții Generale să fie direct virate în fondul IID al operatorului, fără a mai fi virate la bugetele locale.

Operatorul va utiliza fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități:

 • a) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente diverselor programe de investiții (dacă e cazul);

 • b) întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor concesionate, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de concedent sau cu programul specific de operare și întreținere din prezentul contract.

 • c) pregătirea documentației necesare asigurării finanțării invesțitiilor prioritare din master plan (studii de fezabilitate, aplicații, etc).

 • 9.5.    Împărțirea Investițiilor Între Unitățile Administrativ Teritoriale

Împărțirea viitoarelor investiții între unitățile administrativ teritoriale delegante se va face pe baza următoarelor principii generale (în ordinea priorității):

 • a) Conform prioritizării din Master Planul aprobat și transmis Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile;

 • b) Conform perioadelor de tranziție pentru conformarea cu Directivele Uniunii Europene;

 • c) Conform strategiei de eficientizare a operării propusă de operator în planul de afaceri;

 • d)  Conform planurilor de dezvoltare ale fiecărei unități administrativ teritoriale și proporțional cu participarea la finanțare.

 • 9.6. Pe durata prezentului contract, operatorul va derula investițiile în domeniul public specificate în Planul de Investiții anexat. Aceste investiții rezultă din Planul Master al apei și canalului.

Operatorul întocmește anual “ Lista cu utilaje și lucrări de investiții în domeniul public“, listă defalcată din Planul de Investitii anexat la prezentul contract, pe care o supune aprobării Autorității Delegante.

Părțile de comun acord pot modifica pe perioada derulării contractului Planul de Investitii anexat la prezentul contract și „Lista anuală cu utilaje si lucrări de investiții în domeniul public” în funcție de necesități.

Stabilirea valorilor de finanțare se va face anual, odată cu aprobarea „Listei cu utilaje și lucrări de investiții în domeniul public“.

Articolul 10 - Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanțate de Operator/ Autoritate Delegantă

În cadrul Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate, Operatorul se angajează să execute Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) necesare în vederea furnizării corespunzătoare a Serviciilor conform Planului Anual de Investiții aprobat, imediat la finalizarea lucrărilor, efectuate sub sau în lungul unui Drum Public Corespunzător Traficului Vehiculelor, indiferent de distanța dintre ultimul punct de legătură posibil și oricare dintre rețelele de alimentare cu apă sau de canalizare.

Articolul 11 - Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanțate de Utilizatori

Părțile precizează că dispozițiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

 • 11.1 Lucrări în Perimetrele de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate

În interiorul Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate Lucrările de Extindere trebuie executate de Operator conform Planurilor de investiții anuale aprobate. Excepție fac acele porțiuni de lucrări care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 9.4 din Dispozițiile Speciale -Partea de Apă și în articolul 8.4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare, care sunt finanțate de Utilizatori.

 • 11.2 Finanțarea Lucrărilor de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) în afara Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate

În afara Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate, Lucrările de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) sunt efectuate de către Operator în cadrul limitelor stabilite în articolul 9.5 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și în articolul 8.5 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

Toate Lucrările de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) în afara Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate sunt plătibile în avans de către Utilizatori.

 • 11.3 Condițiile de Rambursare a Utilizatorilor pentru Lucrările de Extindere

Un Utilizator nou poate fi branșat/racordat la o prelungire finanțată deja de unul sau mai mulți Utilizatori doar dacă, în prealabil, rambursează acestor Utilizatori o sumă proporțională cu debitul de apă potabilă sau de apă uzată pe care contractează să o utilizeze, conform cotei-părți utilizate din echipamente și instalații, dacă Utilizatorii nu au convenit altfel. Calculul acestei sume trebuie să țină cont de suma totală a cheltuielilor pentru prima branșare/racordare, care au fost suportate de Utilizatorii antemenționați, din care se scade o șaizecime (1/60) pentru fiecare lună scursă de la data punerii în funcțiune a prelungirii.

Articolul 12 - Zonele de dezvoltare armonizată industrială sau rezidențială

9

Părțile precizează că dispozițiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

 • 12.1 Anterior dezvoltării oricărei noi zone de dezvoltare armonizată pentru care este necesară o cerere din partea a cel puțin 100 locuitori, părțile convin să colaboreze cu cel puțin 1 (un) an înainte de începutul prevăzut pentru furnizarea noilor servicii, în scopul de a permite integrarea acestor noi zone în Perimetrele de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate, conform unui plan stabilit prin acordul părților(Autoritatea delegantă, Operatorul, Dezvoltatorul imobiliar).

 • 12.2 În urma discuțiilor prevăzute în articolul 12.1 de mai sus, orice zonă de dezvoltare armonizată industrială sau rezidențială, care s-ar afla situată în interiorul sau în afara Perimetrelor de Distribuție a Apei sau de Colectare a Apelor Uzate, îl obligă pe dezvoltatorul imobiliar, care inițiază o asemenea dezvoltare, să acorde suma integrală Operatorului, care să acopere costurile pentru branșarea/racordarea noii zone și pentru dezvoltarea rețelelor din cadrul zonei până la nivelul Branșamentelor/Racordurilor Utilizatorilor cu care sunt conectați.

 • 12.3 Părțile conform art. 12.1 vor elabora un contract de pre-finanțare a lucrărilor și vor rambursa după caz dezvoltatorului imobiliar cheltuielile sale la data când sunt puse în funcțiune Branșamentele/Racordurile noilor Utilizatori, proporțional cu capacitățile puse în funcțiune, în funcție de capacitatea integrală planificată și pentru o perioadă ce nu poate depăși 15 (cincisprezece) ani.

 • 12.4 Dacă este necesar, persoanele private menționate în articolul 12.2 de mai sus, acționând în numele lor sau în numele viitorilor Utilizatori, trebuie să pună la dispoziția Operatorului, cu titlu gratuit, la alegerea lor, fie terenul necesar instalării echipamentului de distribuție și lucrărilor, fie mijloacele corespunzătoare tuturor exigențelor pentru instalarea și folosirea acestor echipamente și lucrări. Operatorul poate folosi, cu titlu gratuit, echipamentele și instalațiile astfel construite, mai ales în scopul de a alimenta rețeaua de distribuție.

CAPITOLUL III - EXECUTAREA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR

Articolul 13 - Reguli generale aplicabile executării lucrărilor

 • 13.1. În ceea ce privește efectuarea lucrărilor menționate în prezentul titlu, Operatorul este obligat să respecte prevederile legale, îndeosebi acelea care reglementează domeniul public, construcțiile și planurile de urbanism, drumurile publice și standardele tehnice în utilizarea materialelor și tehnologiilor.

 • 13.2. În toate situațiile, oricare ar fi termenele și condițiile de efectuare a lucrărilor, materialele și echipamentele care sunt prevăzute a fi incorporate în Bunurile de Retur trebuie să fie alese și folosite în conformitate cu nivelul de dezvoltare al tehnicii și cu standardele în vigoare.

Articolul 14 - Achizițiile publice de lucrări și executarea lucrărilor

 • 14.1 Operatorul organizează achizițiile publice și execută lucrările prevăzute în prezentul titlu, conform legii și procedurilor sale interne pentru achiziții și executare a lucrărilor.

 • 14.2 În funcție de natura lucrărilor și de condițiile specifice ale achizițiilor publice, procedurile interne pentru achiziții și executare de lucrări vor specifica, în particular, obligația Operatorului:

 • a) să aplice proceduri concurențiale conform principiului transparenței;

 • b) să informeze Autoritate delegantă despre termenele și condițiile achizițiilor publice de lucrări și despre costurile acestora;

 • c) să organizeze achiziții publice pentru orice contract, conform exigențelor directivelor Uniunii Europene.

 • 14.3 Operatorul este obligat să comunice Autorității delegante procedurile sale interne de achiziții publice și executare de lucrări în termen de 6 (șase) luni de la Data Intrării în Vigoare. Operatorul trebuie să informeze Autoritatea delegantă cu precizie despre orice modificare adusă acestor proceduri, în raportul său anual sau printr-un act adițional la raport.

 • 14.4. Înainte de semnarea oricărui contract în legătură cu un Bun de Retur și a cărui valoare depășește 0,5% (zero virgulă cinci la sută) din cifra de afaceri a anului precedent, Operatorul va comunica proiectul de contract Autoritatea delegantă, în scop informativ.

 • 14.5. La finalizarea oricărei lucrări referitoare la Bunurile de Retur, recepția mijloacelor fixe se va face în comun de către Operator și Autoritatea Delegantă beneficiară al investiției, mijloacele fixe se vor înscrie în domeniul public în contabilitatea Unității Administrativ Teritoriale și se predă spre exploatare Operatorului prin Act adițional la prezentul Contract de Delegare în vederea prestării Serviciilor.

14.6 Ca urmare a alocării pentru Serviciile a echipamentelor și instalațiilor astfel executate, Operatorul nu va putea sub nicio formă să recurgă la caracteristicile și situația acestor echipamente și instalații pentru a evita îndeplinirea obligațiilor ce-i incumbă potrivit prezentului Contract de delegare, fără a se aduce atingere dreptului său de acționa împotriva contractanților și furnizorilor, conform legislației și reglementărilor aplicabile.

Articolul 15 - Informarea Autorității delegante în cursul lucrărilor efectuate asupra Bunurilor de Retur

 • 15.1 Autoritatea delegantă controlează studiile legate de lucrările ce urmează a fi executate asupra Bunurilor de Retur, precum și executarea acestor lucrări.

În acest scop, Operatorul informează Autoritatea delegantă asupra lucrărilor pe care le execută sau le-a executat asupra Bunurilor de Retur și pune la dispoziția acesteia, îndeosebi, studiile preliminare, documentele tehnice și financiare, inclusiv procesele verbale ale întâlnirilor de la șantierele unde se execută lucrările și evidențele contabile detaliate periodice.

 • 15.2 Autoritatea delegantă are dreptul de acces la șantierele Operatorului, cu condiția ca vizitele să fie efectuate împreună cu un reprezentant al Operatorului, să respecte toate regulile de securitate a

personalului și de protecție a instalațiilor și să nu producă tulburări exagerate Operatorului. Ori de câte ori consideră necesar, Autoritatea delegantă va fi prezent la recepția provizorie și/sau finală a echipamentelor și lucrărilor. Operatorul este obligat să informeze Autoritatea delegantă despre datele recepției echipamentelor și lucrărilor menționate mai sus, într-un termen suficient ca să permită organizarea vizitelor.

 • 15.3 Când, cu ocazia vreunei inspecții, Autoritate delegantă descoperă lipsuri sau defecțiuni care pot afecta furnizarea Serviciilor, el trebuie să-i notifice Operatorului acest aspect în termen de cel mult 7 (șapte) zile calendaristice de la data descoperirii.

Articolul 16 - Neexecutarea de către Operator a lucrărilor în termen

 • 16.1 În cazul neexecutării de către Operator a uneia dintre lucrările definite în prezentul titlu, în termen, care are drept rezultat o întrerupere de durată a tuturor sau a unei părți dintre Serviciile, Autoritatea delegantă poate să execute lucrările necesare, fără îndeplinirea altor formalități, pe cheltuiala și pe riscul Operatorului, în scopul asigurării funcționării corespunzătoare a Serviciilor, într-un termen rezonabil din punct de vedere tehnic și după o notificare care nu s-a soldat cu niciun rezultat.

 • 16.2 Aceeași procedură poate fi aplicată în cazul unui defect sau a unei deficiențe în refacerea drumurilor publice sau private și a lucrărilor conexe, în limita lărgimii șanțurilor și cu respectarea regulilor aplicabile. Într-o asemenea situație, termenul de notificare este de 7 (șapte) zile lucrătoare.

CAPITOLUL IV - RESPECTAREA DREPTURILOR DE TRECERE

Articolul 17 - Definiția dreptului de trecere

 • 17.1 În temeiul dreptului de trecere și cu respectarea siguranței și confortului persoanelor fizice, Operatorul este îndreptățit :

 • a) să instaleze suporturi permanente sau ancorări pentru conducte de suprafață, fie în exteriorul pereților care sunt situați în lungul drumurilor publice, fie pe acoperișurile sau terasele clădirilor, cu condiția ca accesul din exterior la acestea să fie posibil și să fie respectate normelor de urbanism și de întreținere a drumurilor;

 • b) să aibă conducte care să treacă pe deasupra ori sub terenuri private;

 • c) să instaleze conducte subterane permanente pentru apă potabilă și canalizare sau suporturi pentru conducte aeriene pe terenuri private fără construcții care nu sunt îngrădite cu pereți sau alte îngrădiri echivalente;

 • d) să taie ramurile și rădăcinile copacilor din apropierea conductelor aeriene, care ar putea să prejudicieze lucrările prin mișcarea, creșterea sau căderea lor.

O notificare va fi trimisă părților interesate cu cel puțin 1 (o) lună înainte de începerea lucrărilor. Acest termen este redus la 7 (șapte) zile lucrătoare în cazul prevăzut la litera d) de mai sus.

 • 17.2 Dreptul de trecere nu conduce la nicio deposedare. Cu toate acestea el este însoțit de un drept de acces și de întreținere a instalațiilor. Montarea de suporturi pe ziduri nu poate aduce atingere dreptului proprietarului de a demola, repara sau înălța. Existența conductelor sau suporturilor pe un teren deschis, fără construcții, nu aduce atingere dreptului proprietarului de a îngrădi sau de a construi pe terenul său. Aceste drepturi vor fi exercitate fără a se abuza de ele. Cu 6 (șase) luni înainte de efectuarea lucrărilor de demolare, reparații, înălțare, îngrădire sau construcție, proprietarul este obligat să-l informeze pe Operator, cu notificare de primire, lucrările în legătură cu rețeaua fiind plătite de Operator. Aceste lucrări vor fi efectuate dacă situația tehnică o permite și există acceptul proprietarului vecin, dacă este nevoie.

Articolul 18 - Exercitarea drepturilor de trecere

 • 18.1 Un proiect care să detalieze planul conductelor de apă și canalizare va fi elaborat de Operator. Acesta va fi aprobat de departamentele competente din cadrul Autoritatea delegantă, după consultarea autorităților implicate.

 • 18.2 Ulterior notificării părților interesate despre lucrările planificate, o anchetă va fi deschisă pe căi oficiale, a cărei durată va fi de 14 (paisprezece) zile lucrătoare. Funcționarul numit de departamentul competent din cadrul Autorității delegante va strânge informațiile și va elabora un raport.

 • 18.3 Ancheta este condusă de serviciile competente din cadrul Autorității delegante la cererea Operatorului. Printre documentele anchetei se vor număra un plan topografic care să detalieze toate proprietățile sau terenurile afectate de drepturile de trecere, cu menționarea numelor părților interesate, ale proprietarilor, ale operatorilor terenurilor sau posesorilor legali și vor furniza informații despre starea actuală, despre natura și întinderea a drepturilor de trecere care vor fi instituite.

 • 18.4 Raportul se înaintează Operatorului în vederea unor eventuale modificări ale planului rețelelor. În cel de-al doilea caz, dacă sunt afectate și alte proprietăți, se desfășoară o nouă anchetă. Dacă aceasta din urmă eșuează, procedura de expropriere se aplică pentru primul plan.

 • 18.5 Aprobarea planului dă naștere drepturilor de trecere care vor fi înregistrate în Cartea Funciară.

 • 18.6 Lucrările menționate în prezentul titlu se prezumă că au fost executate în trecut și că vor fi executate în viitor în condiții care să le permită să suporte, fără vreun prejudiciu, toate consecințele normalei repartizări a drumurilor publice și, dacă este cazul, ale folosinței proprietății private, astfel cum este definită, dacă este necesar, de convențiile asupra dreptului de trecere, în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 19 - Despăgubirile pentru prejudiciile provocate de drepturile de trecere

În cazul în care studiile privind modalitățile de dezvoltare sau întreținere a instalațiilor, ce duc la o modificare a situației existente, includ (i) o preluare permanentă a construcțiilor sau terenurilor afectate ori (ii) o scădere a capacității lor de a fi utilizate eficient și provoacă un prejudiciu direct, cert și actual, părțile interesate sunt îndreptățite să primească o despăgubire. Despăgubirea va fi plătită de către Autoritatea delegantă în situația prevăzută la lit. (i) și de Operator în situația prevăzută la lit. (ii). În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere, despăgubirea va fi stabilită de instanța judecătorească competentă.

Articolul 20 - Folosința drumurilor publice și private

 • 20.1 În legătură cu furnizarea Serviciilor, Operatorul are numai dreptul de a executa lucrările definite în prezentul titlu, fie că se află la suprafața sau în subteranul drumurilor publice sau instalațiilor legate de acestea, fără a prejudicia aplicarea, dacă este cazul, a articolului 29.5 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare.

 • 20.2 Execuția lucrărilor de către Operator pe drumurile publice este condiționată de acordarea autorizațiilor necesare, pe care acesta trebuie să le solicite, pe răspunderea sa.

 • 20.3 Autoritatea delegantă se angajează să depună toate diligențele în vederea obținerii autorizațiilor pentru realizarea lucrărilor de către Operator pe acele drumuri care nu fac parte din domeniul public sau privat al Autorității delegante.

 • 20.4 Operatorul este obligat să restabilească comunicațiile și traficul, în cazul în care acestea sunt întrerupte, diminuate sau perturbate pentru a permite executarea lucrărilor definite în prezentul capitol, cu excepția situației în care o dispensă în acest sens este prevăzută de Dispozițiile Speciale - Partea de Apă sau Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 20.5. Oricine execută lucrări pe drumurile publice este obligat să aducă la starea inițială conductele și lucrările aferente acestora (de exemplu aducerea la adâncimea de pozare a conductei și aducerea la cota drumului a tuturor lucrărilor conform cotei drumului anterior).

Articolul 21 - Protecția Mediului

!

 • 21.1 Operatorul este obligat să respecte legislația aplicabilă privind protecția siturilor și a mediului. Pe cheltuiala sa va trebui să ia măsurile necesare în vederea restaurării și reabilitării siturilor și terenurilor unde lucrările și echipamentele pe care le utilizează au un impact asupra mediului care reprezintă o încălcare a prevederilor mai sus menționate.

 • 21.2 Operatorul este obligat să mențină gradul poluării de orice natură la un nivel minim care poate fi atins în mod rezonabil, îndeosebi cea legată de depunerile de nămol și emisiile de gaze. În orice caz, această poluare trebuie să se încadreze în limitele fixate de legislația aplicabilă sau, în lipsa acestora în recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

 • 21.3 În cazul în care echipamente sau lucrări sunt distruse sau scoase din funcțiune, Operatorul va lua măsurile necesare pentru reducerea și remedierea impactului potențial ce rezultă din acestea asupra siturilor sau terenurilor, conform normelor legale și reglementare aplicabile.

CAPITOLUL V - EVALUAREA LUCRĂRILOR

Articolul 22 - Evaluarea lucrărilor referitoare la Bunurile de Retur

 • 22.1 Lucrările executate de către Operator în aplicarea articolului 9 de mai sus sunt evaluate la valoarea lor de piață sau de execuție, în scopul evaluării patrimoniului Autorității delegante.

 • 22.2 Lucrările executate de Operator asupra Bunurilor de Retur, fără a recurge la o procedură concurențială, sunt evaluate după cum urmează, în scopul evaluării patrimoniului Autorității delegante:

 • a) pentru furnizarea de materiale și echipamente, conform datelor din contabilitatea analitică;

 • b) pentru Branșamente/Racorduri, în conformitate cu lista de prețuri unitare cuprinsă în anexa 2 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și anexa 2 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare fie, în lipsa unei liste de prețuri, conform unei cotații sau urmărind datele din contabilitatea analitică privind costurile din trecut.

 • 22.3 În cazul executării lucrărilor pe baza unei cotații sau datelor din contabilitate, Operatorul va pune la dispoziția Autorității delegante toate informațiile necesare evaluării.

Articolul 23 - Facturarea Lucrărilor finanțate de Utilizatori

9

 • 23.1. Lucrările de branșare/racordare, precum și Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), finanțate de Utilizatori în condițiile legii și executate de Operator, sunt facturate Utilizatorilor fie conform unei liste de prețuri unitare, fie pe baza unei situații de lucrări.

 • 23.2. În cazul în care prețul unui echipament specific nu ar fi inclus pe o listă de prețuri, facturarea trebuie făcută conform unei situații de lucrări.

TITLUL III - SISTEMUL DE PREȚURI ȘI TARIFE

Articolul 24 - Prețurile și Tarifele

 • 24.1 Operatorul este obligat să furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, practicând prețuri și tarife aprobate conform prevederilor legal aplicabile. La fundamentarea prețurilor și tarifelor se va lua în considerare și o cotă de dezvoltare stabilită conform prevederilor legale aplicabile.

La Data Intrării în Vigoare, listele de prețuri și tarife sunt formate din_____ tabele pentru apă

potabilă și___tabele pentru canalizare. De asemenea, în cazul unui consum industrial cu cerințe

speciale în termeni de volum și caracteristici ale nevoilor sale, Operatorului îi este permis să stabilească un preț sau tarif specific pe baza costurilor reale de furnizare și urmărind principiile generale ale serviciului public, îndeosebi egalitatea de tratament a Utilizatorilor.

 • 24.2 Prețurile și tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru furnizarea Serviciilor.

 • 24.3 Prețurile și tarifele pot fi modificate și/sau ajustate de Operator în conformitate cu articolele 25 și 26 de mai jos și articolul 36 din Dispoziții Generale. Orice preț sau tarif nou se aplică contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în vigoare, fără posibilitatea de a avea vreun efect retroactiv.

Articolul 25 - Modificarea / Ajustarea Prețurilor și Tarifelor

 • 25.1 În fiecare an, prețurile și tarifele sunt fundamentate pe baza unui plan financiar de 3 ani.

În fiecare an Operatorul va supune Autorității delegante spre aprobare un plan financiar actualizat pe 3 ani și prețurile/tarifele serviciului. Orice modificare a prețului sau tarifului față de previziunile anterioare trebuie justificată.

Variațiile costurilor de producție, cum ar fi costul apei brute, al electricității, impozitele, etc. pot fi folosite în vederea modificării/ajustării prețurilor și tarifelor.

Cu toate acestea lipsa performanței în gestiunea operațiilor nu va fi acceptată ca justificare pentru modificarea/ajustarea prețurilor și tarifelor. Pe de altă parte, creșterea eficienței este considerată ca o performanță internă a Operatorului și prin urmare nu poate fi utilizată pentru a obține o scădere a nivelurilor prețurilor și tarifelor. Un auditor autorizat va evalua eficiența gestiunii Serviciilor pe baza reglementărilor aprobate.

 • 25.2 Prețurile sau tarifele vor fi modificate/ajustate plecând de la prețurile, respectiv tarifele incluse în anexele 1 ale Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă și respectiv Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare.

 • 25.3 Cu cel puțin 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a noilor prețuri/tarife rezultând din modificarea/ajustarea, Operatorul informează Autoritatea delegantă despre aceasta și prezintă dovada cererii pentru modificarea/ajustarea prețului/tarifului.

 • 25.4 Se reamintește în mod expres că modificarea/ajustarea prețurilor și tarifelor permisă Operatorului de prezentul articol trebuie aplicată conform principiului egalității Utilizatorilor.

 • 25.5 În situațiile în care aplicarea obligatorie a unor prevederi legale sau reglementare noi sau mijloace de producție noi sau utilizarea de noi surse de energie conduc la o variație semnificativă a costurilor operaționale ale Operatorului, care nu sunt luate în calcul de condițiile de modificare/ajustare precizate în articolele 26 și 28.1 de mai jos, articolul 36 Dispoziții Generale. Operatorul și Autoritatea delegantă vor colabora în scopul de a evalua și de a conveni asupra unui amendament la modificarea/ajustarea prețurilor și tarifelor.

 • 25.6 Modificarea și ajustarea prețurilor și tarifelor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 26 - Revizuirea la cinci ani

 • 26.1 La fiecare 5 (cinci) ani, la datele prevăzute în articolul 49 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare, Părțile vor colabora în vederea negocierii, dacă este necesar, a structurii prețurilor și tarifelor, a nivelurilor prețurilor și tarifelor sau a condițiilor de modificare și/sau ajustare a prețurilor și tarifelor, fără a aduce atingere aplicării, atunci când este cazul, a articolului 63 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare.

 • 26.2 În cazul unui acord asupra modificărilor potențiale ale sistemului de prețuri și tarife ce rezultă din revizuirea la cinci ani, modificările fac obiectul unui act adițional la Dispozițiile Speciale. În lipsa acordului, prețurile și tarifele, precum și regulile referitoare la prețuri și tarife vor continua să se aplice.

TITLUL IV - CALITATEA SERVICIILOR

CAPITOLUL I - GESTIUNEA SERVICIILOR

Articolul 27 - Calitatea gestiunii

 • 27.1 Operatorul este obligat să gestioneze Serviciile folosind instrumente moderne și adaptate de management, îndeosebi instrumente informatice, conform normelor aplicabile și uzanțelor comerciale, în vederea atingerii Indicatorilor de Performanță ai Serviciului, definiți în articolele 33-37 de mai jos.

 • 27.2 Nivelurile de performanță atinse de Operator în gestiunea sa economico-financiară sunt indicatori ai calității furnizării Serviciilor. Acești indicatori sunt monitorizați, nu și aprobați, de Autoritatea delegantă cu ocazia controlului anual pe care îl efectuează asupra managementului Operatorului.

Articolul 28 - Contabilitatea analitică

 • 28.1 Conform prevederilor articolului 42 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul trebuie să pună în aplicare contabilitatea analitică pentru operațiile sale. O astfel de contabilitate analitică este avută în vedere pe de o parte pentru a permite gestiunea eficientă a Serviciilor de către Operator și pe de altă parte pentru a facilita controlul efectuat de Autoritatea delegantă sau de terții desemnați în acest scop. Sistemele informatizate vor fi implementate în cursul Perioadei de Tranziție.

Contabilitatea analitică a Serviciilor include următorul nivel minim de detaliere:

 • a) pe activitate : apă și canalizare

 • b) pe activitate : producție, transport și furnizare

 • c) pe gruparea Zonelor Urbane, conform definiției Ariei Delegării.

 • 28.2 Contabilitatea analitică descrie de asemenea pe de o parte gestiunea mijloacelor fixe prevăzute în articolul 29 de mai jos și pe de altă parte procesul de producție.

 • 28.3 Contabilitatea analitică se integrează în contabilitatea generală sau este în legătură cu aceasta printr-o interfață automatică, îndeosebi pentru mijloacele fixe și mijloacele circulante. Orice consum de mijloace circulante trebuie să fie înregistrat sub forma unei cheltuieli în conturi. Rezultatele din contabilitatea generală și cele din contabilitatea analitică vor fi, dacă este necesar, armonizate periodic.

Articolul 29 - Gestiunea mijloacelor fixe

 • 29.1 Operatorul gestionează totalitatea activelor Delegării în detaliu, pentru fiecare mijloc fix, prin intermediul unui Registru al Mijloacelor Fixe, care va conține:

 • a) informațiile descriptive și tehnice necesare identificării fiecărui mijloc fix;

 • b) detalii fizice și tehnice despre toate echipamentele de apă și canalizare instalate, inclusiv structuri, construcții, echipamente mecanice și electrice, precum și detalii privind lungimile, diametrele și materialele din care sunt realizate rețelele de transport, alimentare, distribuție a apei sau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricația, capacitatea proiectată și data instalării;

 • c) informații contabile privind fiecare Bun de Retur, mai ales amortizările, provizioanele și cheltuielile pentru Lucrările de Consolidare (Reabilitare), Lucrările de Înlocuire, Lucrările Planificate de Întreținere și Lucrările de Modernizare.

 • 29.2 Instrumentul de gestiune a mijloacelor fixe este informatizat și permite generarea valorilor totale la fiecare nivel, conform legislației și pe gruparea zonelor urbane, îndeosebi pe grupuri și sub-grupuri, pe coduri de conturi.

Articolul 30 - Gestiunea Utilizatorilor

 • 30.1 Gestiunea Utilizatorilor cuprinde totalitatea activităților tehnice, financiare și administrative legate de relația dintre Operator și Utilizatori.

 • 30.2 Instrumentul informatizat de gestiune folosit pentru gestiunea Utilizatorilor are o interfață cu contabilitatea generală.

 • 30.3 Funcțiile gestiunii Utilizatorilor cuprind mai ales:

 • a) Dosarele Utilizatorilor, cu detalii despre localizarea acestora în măsura în care au legătură cu zonele tehnice;

 • b) Caracteristicile Branșamentelor/Racordurilor, gestiunea branșărilor/racordurilor individuale, a cererilor de branșare/racordare și a realizării Branșamentelor/ Racordurilor;

 • c) Monitorizarea contoarelor, caracteristicile tehnice ale acestora și calibrarea lor periodică, împreună cu un control al performanței de măsurare a fiecărui tip de contor în timp;

 • d) Citirea contoarelor;

 • e) Controlul consumurilor și estimarea automată a consumului în caz de probleme la citirea contoarelor;

 • f) Facturarea, inclusiv următoarele elemente: datele Utilizatorilor, data citirii contorului, data facturării, data plății, indexul și codul de citire, consumul real sau estimat, consumul mediu în trecut, valoarea factorilor prețului, metoda de evaluare;

 • g) Soluționarea și gestiunea litigiilor;

 • h) Modul de tratare a plângerilor;

 • i) Trimiterea facturilor și chitanțelor, cu rapoarte lunare care să includă: bilanțul anterior, suma facturată, suma recuperată, valoarea creditului și debitului, provizioanele pentru rău platnici și bilanțul lor (Operatorul este obligat să înscrie în contabilitate automat provizioane pentru rău platnici, în funcție de plăți și conform unui grafic precis stabilit pe categorii de clienți).

Articolul 31 - Eficiența Sistemului

!

 • 31.1 „Eficiența sistemului” sau „rata vânzărilor în funcție de producția netă” reprezintă raportul dintre volumul facturat Utilizatorilor și volumul producției nete înregistrate, adică fără pierderile din producție.

Pierderile totale, care sunt folosite în definirea eficienței sistemului, includ atât pierderile materiale cu transportul, pierderile materiale cu furnizarea și pierderile comerciale. Cele din urmă se compun din pierderi datorită branșamentelor/racordurilor ilegale, fraudelor la înregistrările contoarelor și pierderilor la facturare.

 • 31.2 În raportul său anual către Autoritate delegantă, prevăzut în articolul 48.4 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul va arăta eficiența furnizării Serviciilor și obiectivele îmbunătățirilor.

Articolul 32 - Gestiunea Comercială

Criteriile calitative ale gestiunii comerciale a Serviciilor includ:

 • a) Acoperirea Contorizării: raportul dintre numărul de contoare instalate și numărul de Branșamente/Racorduri funcționale, în cursul ultimei luni a perioadei avute în vedere.

 • b) Rata de Citire: raportul dintre numărul de citiri ale contoarelor și numărul contoarelor funcționale, în medie pentru toate citirile din anul anterior.

 • c) Nivelul facturării în funcție de consumul real: raportul dintre consumul facturat pe baza unui index real al citirilor, fără luarea în considerare a consumului estimat, și consumul total facturat.

 • d) Nivelul recuperării pe categorii de clienți: procentul de facturi într-o anumită lună care sunt recuperate lună de lună în lunile următoare.

CAPITOLUL II - CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE UTILIZATORILOR

Articolul 33 - Standardele de furnizare a Serviciilor

 • 33.1. Calitatea Serviciilor furnizate Utilizatorilor se definește prin standardele de furnizare, standardele de întrerupere a serviciilor și timpul de răspuns la cererile clienților.

 • 33.2. Standardele de furnizare sunt stabilite prin reglementările aplicabile și prin garanțiile furnizate Utilizatorilor de către Operator prin Contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor. Acestea sunt prevăzute în articolul 17 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și în articolul 13 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare. Aceste standarde au un regim permanent și obligatoriu.

 • 33.3. Întreruperea serviciului și standardele de timp ale serviciului sunt definite ca o garanție a serviciului acordată de Operator Utilizatorilor. Acestea sunt prevăzute în Articolele 18 și 19 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă, respectiv articolele 14 și 15 din Dispozițiile Speciale -Partea de Canalizare.

Articolul 34 - Controlul și Sancțiunile

 • 34.1 Autoritatea delegantă va efectua controalele necesare în scopul de a verifica respectarea de către Operator a standardelor de calitate a Serviciilor furnizate Utilizatorilor.

Autoritatea delegantă exercită controlul prin serviciile sale administrative sau prin intermediul unor terți pe care îi desemnează.

 • 34.2 Dacă este descoperită o deficiență flagrantă în calitatea Serviciilor furnizate Utilizatorilor și dacă această deficiență nu este rezultatul unui caz de forță majoră, nici s-a produs din vina unui terț identificat, se vor aplica sancțiuni, conform prevederilor articolelor 18 și 19 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și articolele 14 și 15 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

CAPITOLUL III - OBIECTIVELE SERVICIULUI

Articolul 35 -Indicatorii de Performanță ai Serviciului

 • 35.1 Indicatorii de Performanță ai Serviciului, pentru o anumită Zonă Urbană, sunt dați de numărul Utilizatorilor direcți ai Serviciului furnizat de Operator raportat la cifra populației totale a Zonei Urbane.

 • 35.2 La calculul Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor nu vor fi luați în considerare Utilizatorii indirecți, adică aceia care folosesc un punct de alimentare fără a domicilia acolo ori se alimentează din rețea fără un contract de branșare/racordare și utilizare de servicii încheiat cu Operatorul, chiar în cazul în care plătesc pentru acest serviciu Utilizatorului care îi alimentează.

Articolul 36 - Calculul Indicatorilor de Performanță

9

 • 36.1 Cifra populației din fiecare Zonă Urbană din Aria delegării rezultă din recensămintele oficiale ori din anchetele demografice menționate în articolele 37.3 și 38 de mai jos. Aceste anchete stabilesc de asemenea și caracteristicile serviciului.

 • 36.2 Indicatorii de Performanță ai Serviciilor, pentru fiecare dintre grupele de Zone Urbane din Aria delegării se calculează ca raport între pe de o parte numărul Utilizatorilor deserviți furnizată de ancheta demografică pe o perioadă de cinci ani menționată în articolele 37.3 și 38 de mai jos, astfel cum se prevede în articolul 37 de mai jos, și pe de altă parte cifra populației furnizată de recensăminte sau de ancheta demografică antemenționată.

Articolul 37 - Obiectivele Indicatorilor de Performanță

9

 • 37.1 Obiectivele Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor, începând din Perioada de Tranziție, și apoi la finalul fiecărei perioade de cinci ani, vor fi prevăzute după efectuarea anchetelor.

 • 37.2 Obiectivele Indicatorilor de Performanță Serviciilor sunt obligatorii. Acestea sunt specifice fiecărei grupe de Zone Urbane și nu pot fi compensate între aceste grupe. Ele pot fi ajustate, prin acordul Părților, conform prevederilor Articolului 38.5 de mai jos.

 • 37.3 În decursul primelor 12 (douăsprezece) luni ale Perioadei de Tranziție, o anchetă de tipul celor pe cinci ani va fi desfășurată prin acordul Părților. Scopul acesteia este, pe de o parte să stabilească, să confirme sau să revizuiască Obiectivele Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor pentru sfârșitul Perioadei de Tranziție și, pe de altă parte să specifice metodologia pentru următoarele anchete de cinci ani. În situația în care se observă diferențe semnificative între rezultatele acestei anchete și cifrele prevăzute, va fi ajustată evoluția Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor în timp între sfârșitul Perioadei de Tranziție și cel de-al zecelea an de la Data Intrării în Vigoare, cu toate că Indicatorii de Performanță ai Serviciilor pentru cel de-al zecelea an de la Data Intrării în Vigoare nu pot fi modificați.

 • 37.4. Pentru a monitoriza performanța operatorului s-au selectat o serie de indicatori de performanță operaționali, financiari, de management al activelor si manageriali.

 • 37.5. Indicatorii de performanță sunt monitorizați trimestrial de către Autoritatea Delegantă

 • 37.6. Indicatorii de performanță sunt cei enumerați in tabelul de mai jos:

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Indicatori financiari

  1

  SC Compania Aquaserv SA

  Marja de Profit Brut

  %

  3,03

  1

  1

  Lichiditatea Curenta

  1,20

  1,05

  1,05

  Durata de colectare a creantelor

  zile

  114

  113

  113

  Durata de plata a datoriilor

  zile

  73

  72

  72

  Datorii totale/Active totale

  0,33

  0,66

  0,66

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Indicatori operaționali, manageriali, ai managementului activelor

  2

  SC Compania Aquaserv SA

  Populația Deservita pe Angajat

  345

  351

  365

  3

  Sistem Tirgu Mures

  Conformitatea cu Calitatea Apei

  %

  90

  98

  100

  Conformitatea cu Calitatea Apei Uzate

  %

  96,1

  100

  100

  Apa nefacturata

  %

  38

  33

  29

  4

  Sistem Bistra Mureșului**

  Conformitatea cu Calitatea Apei

  %

  90

  98

  100

  Conformitatea cu Calitatea Apei Uzate

  %

  Apa nefacturata

  %

  48,4

  33

  29

  5

  Sistem Sighisoara

  Conformitatea cu Calitatea Apei

  %

  89

  98

  100

  Conformitatea cu Calitatea Apei Uzate

  %

  94

  100

  100

  Apa nefacturata

  %

  48,35

  35

  25

  6

  Sistem Tirnaveni

  Conformitatea cu Calitatea Apei

  %

  75,8

  98

  100

  Conformitatea cu Calitatea Apei Uzate

  %

  92,8

  100

  100

  Apa nefacturata

  %

  45,3

  35

  25

  7

  Sistem Ludus****

  Conformitatea cu Calitatea Apei

  %

  70

  98

  100

  Conformitatea cu Calitatea Apei Uzate

  %

  100

  100

  Apa nefacturata

  %

  49,15

  35

  28

  8

  Sistem Iernut

  Conformitatea cu Calitatea Apei

  %

  73

  98

  100

  Conformitatea cu Calitatea Apei Uzate

  %

  79

  100

  100

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Apa nefacturata

  %

  23

  21

  20

  9

  Sistem Cristuru Secuiesc

  Conformitatea cu Calitatea Apei

  %

  86

  98

  100

  Conformitatea cu Calitatea Apei Uzate

  %

  97

  100

  100

  Apa nefacturata

  %

  26

  24

  20

  10

  Sistem Reghin*

  Conformitatea cu Calitatea Apei

  %

  Conformitatea cu Calitatea Apei Uzate

  %

  Apa nefacturata

  %

  11

  UAT Tirgu Mures

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  93

  95

  98

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  84

  90

  95

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  100

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0,02

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  0,452

  2

  2

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  2,02

  1,8

  1,5

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  0,119

  0,1

  0,1

  12

  UAT Reghin*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  13

  UAT Tîrnăveni

  Populația conectata la rețeaua de apa

  %

  85,6

  90

  95

  Populația conectata la rețeaua de canalizare

  %

  66,5

  90

  95

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  99,9

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  2,85

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  3,87

  1,8

  1,2

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  3,3

  0,1

  0,1

  14

  UAT Sighișoara

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  97

  98

  99

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  78,98

  90

  95

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  88

  98

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  2,8

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  1,8

  2

  2

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  4,73

  1,8

  1,5

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  3,7

  0,1

  0,1

  15

  UAT Iernut

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  66

  90

  95

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  56

  75

  85

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  100

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  22

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  2,25

  1,8

  1,5

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  0,12

  0,1

  0,1

  16

  UAT Luduș

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  92,06

  94

  96

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Populația conectata la rețeaua de canalizare

  %

  55,75

  90

  95

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  97,83

  99

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  13,89

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  1,3

  1,0

  0,8

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  1,68

  0,1

  0,1

  17

  UAT Miercurea Nirajului*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  18

  UAT Sîngeorgiu de Pădure*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  19

  UAT Sărmașu**

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  39,67

  55

  75

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  98

  100

  100

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Procentajul rețelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul rețelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparații legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  1,56

  1,1

  0,8

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  20

  UAT Aluniș**

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  46

  60

  78

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  98

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  1,12

  0,7

  0,3

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  21

  UAT Band*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  22

  UAT Ceuașu de Câmpie**

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  69,5

  75

  88

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  98

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Numărul de reparații legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  1,1

  0,7

  0,3

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  23

  UAT Cristești

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  36,4

  65

  85

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  68,21

  90

  95

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  99

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  3,9

  3.2

  2.2

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  0

  0,1

  0,1

  24

  UAT Corunca***

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  8

  65

  85

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  0,434

  0,1

  0,1

  25

  UAT Daneș*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Numărul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  26

  UAT Deda**

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  54,56

  70

  86

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  98

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  0,97

  0,5

  0,1

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  27

  UAT Ernei*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  28

  UAT Gornești*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Numărul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  29

  UAT Livezeni*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  30

  UAT Mădăraș*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  31

  UAT Pănet*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Numărul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  32

  UAT Pogăceaua**

  Populația conectata la rețeaua de apa

  %

  67,41

  75

  88

  Populația conectata la rețeaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  98

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  1,43

  1

  0,5

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  33

  UAT Rîciu**

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  68

  76

  88

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  99

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  1,02

  0,8

  0,4

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  34

  UAT Rușii Munți**

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  79

  84

  90

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  99

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  0,55

  0,2

  0,01

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  35

  UAT Sîngeorgiu de Mureș

  Populația conectata la rețeaua de apa

  %

  59,89

  75

  88

  Populația conectata la rețeaua de canalizare

  %

  62,55

  90

  95

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  99

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  3,5

  2,3

  1,5

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  0,625

  0,1

  0,1

  36

  UAT Sînpetru de Câmpie**

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  39,5

  60

  80

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  97

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  2,8

  1,2

  0,9

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  37

  UAT Șincai**

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  38,9

  60

  80

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  98

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  1,98

  1,5

  1

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  38

  UAT Acățari*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Populația conectata la rețeaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  39

  UAT Crăciunești*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  40

  UAT Gheorghe Doja*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  41

  UAT Cristuru Secuiesc

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  89

  90

  95

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  80

  90

  95

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  99

  100

  100

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Procentajul rețelei de apa inlocuite anual

  %

  32

  2

  2

  Procentajul rețelei de canalizare inlocuite anual

  %

  0,07

  2

  2

  Numarul de reparații legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  0,7

  0,5

  0,3

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  0,1

  0.1

  0.1

  42

  UAT Ungheni**

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  56,9

  73

  88

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  98

  100

  100

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  0

  2

  2

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  1,98

  1,58

  1,28

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  43

  UAT Adămuș*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  44

  UAT Albești*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite

  %

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  anual

  Numărul de reparații legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  45

  UAT Brîncovenești*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  46

  UAT Gănești*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  47

  UAT Ibănești*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Numărul de reparații legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  48

  UAT Porumbeni*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  49

  UAT Sînpaul*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Numarul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

  50

  UAT Zau de Cîmpie*

  Populatia conectata la reteaua de apa

  %

  Populatia conectata la reteaua de canalizare

  %

  Procentul de Consumatori Contorizati

  %

  Procentajul retelei de apa inlocuite anual

  %

  Procentajul retelei de canalizare inlocuite anual

  %

  Numarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa

  nr./ km. /an

  Nr crt.

  Indicatori de performanta

  Unit.

  31-Dec-2008

  31-Dec-2015

  30-Oct-2032

  Numărul de blocaje sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

  nr. /km. /an

* S.C. Compania Aquaserv S.A. nu operează momentan în aceste localități. Informațiile specifice sistemului de apă și canalizare în aceste zone, vor fi transmise în termen de 1 an de la preluarea operării.

** S.C. Compania Aquaserv S.A. nu operează momentan în aceste localități serviciul de canalizare. Informațiile specifice sistemului de canalizare în aceste zone, vor fi transmise în termen de 1 an de la preluarea operării.

*** S.C. Compania Aquaserv S.A. nu operează momentan în aceste localități serviciul de alimentare cu apa. Informațiile specifice sistemului de de alimentare cu apa în aceste zone, vor fi transmise în termen de 1 an de la preluarea operării.

**** S.C. Compania Aquaserv S.A. nu operează momentan în aceasta localitate statia de epurare. Conformitatea cu calitatea apei uzate va fi transmisa în termen de 1 an de la punerea in functiune a statiei de epurare municipale.

Articolul 38 - Anchetele de cinci ani

 • 38.1 La fiecare 5 (cinci) ani după sfârșitul Perioadei de Tranziție, conform graficului prevăzut în articolul 49 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare, Autoritatea delegantă va efectua o anchetă demografică în scopul de a stabili, pentru fiecare grup de Zone Urbane, populația totală și numărul de Utilizatori deserviți de Operator.

 • 38.2 Ancheta de cinci ani va fi efectuată de experți independenți desemnați de către Autoritatea delegantă și aprobați de Operator, cu luarea în considerare a competenței lor. Metodologia stabilită de prima anchetă menționată în articolul 37.3 de mai sus trebuie respectată cu ocazia următoarelor anchete, cu excepția modificărilor convenite de părți. Ancheta de cinci ani poate fi efectuată prin intermediul sondajelor, folosind eșantioane reprezentative.

 • 38.3 Rezultatele anchetei vor fi revizuite de Operator. Prin acordul Părților, elemente suplimentare pot fi cerute expertului care efectuează ancheta, dacă este necesar.

 • 38.4 La finalul fiecărei perioade de cinci ani luate în considerare și pentru fiecare grup de Zone Urbane care definesc Aria delegării, stabilirea următoarelor date prin constatările făcute în anchetă este finală:

 • a) populația totală,

 • b) populația deservită, conform definiției din articolul 35 de mai sus,

 • c) numărul Branșamentelor/Racordurilor existente,

 • d) Indicatorii de Performanță ai Serviciilor, conform calculului prevăzut în articolul 36 de mai sus.

 • 38.5 La finalul fiecărei perioade de cinci ani obiectivele Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor pentru următoarea perioadă de cinci ani sunt ajustate, dacă este necesar, prin acordul Părților, luând în considerare mai ales evoluția previziunilor privind urbanizarea, dezvoltarea infrastructurii și puterea de cumpărare a Utilizatorilor.

Indicatorii de Performanță ai Serviciilor stabiliți prin acordul Părților pentru următoarea perioadă de cinci ani sunt obligatorii. În lipsa unui acord, Indicatorii de Performanță ai Serviciilor previzionați cu ocazia ultimului acord pe cinci ani rămân aplicabili și obligatorii.

Indicatorii de Performanță ai Serviciilor țintă pentru al zecelea an de la Data Intrării în Vigoare nu pot fi modificați decât dacă, prin acordul părților, ei sunt ajustați cu ocazia revizuirii care are loc la fiecare cinci ani.

 • 38.6 În cazul unui dezacord insurmontabil între părți cu privire la constatările anchetei de cinci ani, se va apela la un al doilea expert, ale cărui constatări vor fi transmise în termen de cel mult 3 (trei) luni de la data finalizării primei anchete. În cazul unui dezacord cu privire la constatările celei dea doua anchete, părțile vor soluționa disputa lor conform articolului 69 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 39 - Evaluarea financiară a neîndeplinirii Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor

 • 39.1 Pentru fiecare grup de Zone Urbane neîndeplinirea Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor la sfârșitul unei perioade de cinci ani este definit de numărul Branșamentelor/Racordurilor suplimentare care ar fi necesare pentru atingerea Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor aplicabili și obligatorii. Acest număr de Branșamente/Racorduri se calculează pe baza rezultatelor anchetei de cinci ani, astfel cum este definită în articolele 37.3 și 38 de mai sus.

 • 39.2 Investiția medie făcută de Operator pentru fiecare nou Branșament/Racord se calculează prin

raportarea valorii curente a cheltuielilor de capital, în perioada exercițiilor financiare antemenționate, pentru Lucrări de Extindere și Consolidare (Reabilitare) pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare, exceptând Lucrările de Înlocuire și Lucrările de Modernizare, la numărul total de noi Branșamente/Racorduri din ultimul ___(___) exercițiu financiar, separat

pentru apă și canalizare,

În raportul său anual către Autoritate delegantă, Operatorul este obligat să arate în detaliu investițiile aferente și Branșamentele/Racordurile efectuate, astfel încât să arate care este media investițiilor efectuate de Operator pe fiecare Branșament/Racord, astfel cum sunt definite mai sus.

 • 39.3 „Valoarea investițiilor nefinalizate” reprezintă produsul dintre media investițiilor Operatorului pentru fiecare nou Branșament/Racord, astfel cum se definește în articolul 39.2 de mai sus, și numărul de Branșamente/Racorduri nefinalizate, astfel cum sunt definite în articolul 39.1 de mai sus.

Articolul 40 - Penalități aplicabile

 • 40.1 La sfârșitul Perioadei de Tranziție sau a fiecărei perioade ulterioare de cinci ani, în cazul unei neîndepliniri în furnizarea Serviciului din vina Operatorului, astfel cum este acesta definit în articolul 39.1 de mai sus, Autoritatea delegantă va aplica, prin notificare și fără alte formalități, o penalitate egală cu 2% (doi la sută) din valoarea investițiilor nerealizate, astfel cum sunt acestea definite în articolul 39.3 de mai sus.

În plus, Autoritatea delegantă îi va notifica de îndată Operatorului obligația de efectua investițiile necesare în termen de cel mult 18 (optsprezece) luni în scopul de a atinge Indicatorii de Performanță ai Serviciilor obligatorii corespunzători perioadei de cinci ani.

 • 40.2 În cazul în care, la expirarea termenului stabilit în articolul 40.1 de mai sus, în ciuda notificării prevăzute în articolul 40.1 de mai sus, investițiile necesare nu au fost realizate de Operator și Indicatorii de Performanță ai Serviciilor obligatorii pentru perioada de cinci ani nu au fost atinși pentru unul sau mai multe grupuri de Zone Urbane, poate fi pusă în aplicare procedura de încetare prevăzută în articolul 65 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 41 - Monitorizarea anuală a Serviciilor

 • 41.1 La sfârșitul fiecărei anchete definite în articolele 38.3 și 39 de mai sus, sumele previzionate pentru noile Branșamente/Racorduri, pe grupe de Zone Urbane, anual pentru următoarea perioadă de cinci ani, sunt calculate prin interpolarea lineară a obiectivelor Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor care au fost conveniți.

 • 41.2 În raportul său anual către Autoritate delegantă, Operatorul va arăta numărul de noi Branșamente/Racorduri pe grupe de Zone Urbane, realizate în cursul ultimului exercițiu financiar, numărul total de Branșamente/Racorduri la sfârșitul exercițiului financiar și Indicatorii de Performanță ai Serviciilor estimați la sfârșitul exercițiului financiar.

CAPITOLUL IV - SISTEMUL PERIOADEI DE TRANZIȚIE

9

Articolul 42 -Perioada de Tranziție

9

 • 42.1 În cursul Perioadei de Tranziție, astfel cum este definită în articolul 22.1 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul este obligat să respecte standardele de calitate astfel cum sunt acestea definite în articolul 33 de mai sus, fără a aduce atingere aplicării prevederilor articolului 17.3 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și articolului 13.1 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 42.2 În cursul Perioadei de Tranziție, Operatorul se angajează să respecte obiectivele de calitate privind întreruperea Serviciului care sunt prevăzute în articolul 32 de mai sus, fără a aduce atingere aplicării prevederilor articolului 18.2 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și articolului 14.1 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 42.3 Prin derogare de la articolele 42.1 și 42.2 de mai sus, în situația în care calitatea necorespunzătoare a furnizării sau întreruperile Serviciului pun în pericol sănătatea sau siguranța persoanelor, Operatorul, de urgență, va lua măsurile de prevenire și va executa lucrările necesare în scopul remedierii situației în cel mai scurt termen posibil din punct de vedere tehnic. Operatorul este obligat să-l informeze pe Autoritate delegantă în legătură cu această situație și cu măsurile luate.

 • 42.4 În cursul Perioadei de Tranziție, Operatorul este obligat să respecte în permanență termenele Serviciilor prevăzute în articolul 33 de mai sus.

 • 42.5 În cursul Perioadei de Tranziție, Operatorul este exonerat de obligațiile prevăzute în articolele 42.1, 42.2 și 42.4 de mai sus în cazul în care nu poate fi angajată răspunderea sa directă pentru deficiențele Serviciului sau aceste deficiențe se datorează în mod direct unei deficiențe sau unei capacități insuficiente a unui echipament ori a unei instalații care face obiectul unor lucrări de reparații, actualizare sau consolidare (reabilitare) tehnică identificate la data inventarierii Bunurilor de Retur prevăzute în articolul 10.3 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare.

TITLUL V - RELAȚIILE CU UTILIZATORII

9

CAPITOLUL I - REGULAMENTELE SERVICIILOR

Articolul 43 - Scopul Regulamentului Serviciilor

 • 43.1 Regulamentul Serviciilor reunește norme administrative, tehnice și juridice privind alimentarea cu apă potabilă și canalizarea, astfel cum sunt reglementate în linii generale de Dispozițiile Generale din Contractul de Delegare și Dispozițiile Speciale, și care au legătură cu relațiile dintre Operator și Utilizatori.

 • 43.2 Regulamentul Serviciilor descriu, îndeosebi, sistemul de încheiere a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prevederile tehnice privind Branșamentele/Racordurile, Sistemele de Contorizare și Control, condițiile de plată pentru Utilizatori, penalizările și orice alte prevederi aplicabile Utilizatorilor.

Articolul 44 - Normele privind Regulamentul Serviciilor

 • 44.1 Autoritatea delegantă va aproba Regulamentul Serviciilor, în termen de 1 (un) an de la Data Intrării în Vigoare. Până la elaborarea acestui Regulament, Operatorul pentru zonele preluate de la SC SURM SA va aplica Regulamentul valabil în Tg. Mureș.

 • 44.2 După aprobarea sa de către Autoritatea delegantă, Regulamentul Serviciilor va fi anexat la Contractul de Delegare.

Articolul 45 - Comunicarea Regulamentului Serviciilor

Regulamentul Serviciilor trebuie să fie disponibil în vederea consultării sale de către Utilizatori la orice moment, la sediul Operatorului.

Articolul 46 - Dispoziții Tranzitorii

Până la aprobarea de către Autoritatea delegantă a Regulamentului Serviciilor conform articolului 44 de mai sus, regulamentul în vigoare la data semnării Contractului de Delegare rămâne aplicabil.

CAPITOLUL II - SISTEMUL GENERAL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Articolul 47 - Obligația de a consimți la încheierea contractelor de branșare/racordare și utilizare de servicii

 • 47.1 Operatorul trebuie să consimtă la încheierea unui contract cu orice persoană care solicită să devină Utilizator, aflat în interiorul Perimetrului de Distribuție a Apei și al Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, conform prevederilor articolului 19 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare și în termenele și condițiile prezentului articol.

 • 47.2 De asemenea, Operatorul trebuie să analizeze cererea de branșare a oricărei persoane ce dorește să devină Utilizator, aflată în interiorul Ariei Concesiunii, dar în exteriorul Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate aplicabile.

Această solicitare va fi tratată în termenului stabilit în anexa 4 la Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și în anexa 4 la Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare. În răspunsul său către persoana care dorește să devină Utilizator, Operatorul va arăta condițiile de cost și timp pentru realizarea Branșamentului/Racordului, conform tipului de branșare/racordare solicitată.

Dacă este cazul, Operatorul trebuie să explice în scris motivele pentru care nu va da curs solicitării venite din partea persoanei care dorește să devină Utilizator

 • 47.3 Obligația Operatorului menționată în Articolul 47.1 de mai sus este însoțită de obligația Utilizatorului de a plăti Operatorului în avans:

 • a) cheltuielile de branșare/racordare, atunci când este cazul, conform listei de prețuri din anexa 2 la Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și anexa 2 la Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare;

 • b) o sumă ce corespunde finanțării integrale sau în parte a Lucrărilor de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), doar în situațiile prevăzute de articolele 11 și 12 de mai sus.

 • 47.4 Orice persoană care solicită încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sau orice Utilizator care solicită modificarea caracteristicilor unui Branșament existent trebuie să plătească Operatorului cheltuielile aferente modificării solicitate.

 • 47.5 Operatorul poate amâna obligația sa de a încheia contractul până la soluționarea tuturor potențialelor datorii sau litigii în legătură cu contracte anterioare, înregistrate în evidențele Operatorului, în legătură cu respectivul Utilizator sau cu respectiva persoană ce dorește să devină Utilizator.

 • 47.6 Cu respectarea prevederilor articolului 47.7 de mai jos, Operatorul se angajează să asigure furnizarea apei potabile și canalizării:

 • a) Dacă există un Branșament/Racord, în termenul maxim prevăzut în anexa 4 la Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și în anexa 4 la Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare

 • b) Dacă trebuie realizat un nou Branșament/Racord, în termenul maxim prevăzut în anexa 4 la Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și în anexa 4 la Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare, care curge de la una dintre următoarele date:

- plata taxelor de branșare/racordare,

- dacă este cazul, executarea Lucrărilor de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare).

În sensul Contractului de Delegare, un Branșament/Racord nou înseamnă un branșament/racord realizat pentru prima dată într-un anumit amplasament.

 • 47.7 În situația în care un Branșament/Racord nou necesită executarea de Lucrări de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), Operatorul va analiza modalitățile în care poate să dea curs acestei solicitări și îl informează pe solicitant asupra condițiilor de costuri și de timp. Dacă cererea nu poate fi satisfăcută într-un termen și cu un cost rezonabile, Operatorul va notifica solicitantului motivele refuzului, în termen de 30 (treizeci) zile de la data cererii. Operatorul va ține la dispoziția Autorității delegante toate documentele în legătură cu cererile de branșare/racordare refuzate.

 • 47.8 Orice depășire nejustificată de către Operator a termenelor stabilite în articolele 47.6 și 47.7 de mai sus constituie o nerespectare de către Operator a obligațiilor sale născute din Contractul de Delegare, fără vreo limitare a obligațiilor sale față de solicitant.

 • 47.9 Orice litigiu dintre Operator și solicitant în legătură cu un refuz al Operatorului de a consimți la branșarea/racordare respectivului solicitant sau în legătură cu termenele prevăzute de articolul 47.6(b) de mai sus, va fi dedus judecății instanței judecătorești competente.

Articolul 48 - Sistemul încheierii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

 • 48.1 Contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se încheie pe o durată nedeterminată și în orice moment al anului.

 • 48.2 Utilizatorii pot pune capăt contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în orice moment, cu notificarea prealabilă a Operatorului cu 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte.

 • 48.3 Operatorul poate pune capăt contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în situațiile prevăzute de legislația în vigoare și de acordurile părților, precum și conform termenilor contractului.

 • 48.4 Contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pot cuprinde, pe o perioadă determinată și justificată, prevederi limitative sau de excepție stabilite prin Regulamentul Serviciului Delegat, atunci când Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator se află într-o zonă în care Operatorului i se permite să furnizeze un serviciu adaptat, conform articolului 49.5 de mai jos. Oricărui litigiu născut din determinarea perioadei prevăzute i se aplică prevederile articolului 47.9 de mai sus.

 • 48.5 Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să indice nivelurile de prețuri și tarife pentru toate pragurile de consum care pot fi aplicate și metoda de calcul și de facturare a cantităților de apă potabilă și uzată.

 • 48.6 Operatorul va supune Autorității delegante pentru aprobare un model de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în termen de 1 (un) an de la Data Intrării în Vigoare.

Lipsa unui răspuns din partea Autorității delegante în termen de 1 (o) lună de la data primirii propunerii elaborate de Operator echivalează cu aprobarea.

Modelul aprobat va fi cuprins într-un act adițional la Contractul de Delegare.

 • 48.7 Până la aprobarea modelului de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de către Autoritatea delegantă conform articolului 48.6 de mai sus, modelul de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în vigoare se aplică în continuare.

 • 48.8 Operatorul va factura Utilizatorii pentru :

 • a) serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, conform prețurilor și tarifelor aplicabile,

 • b) serviciile furnizate de Operator Utilizatorilor, conform prețurilor și tarifelor aplicabile. Perioada de facturare este stabilită de Operator, cu informarea Autorității delegante.

 • 48.9 Operatorului îi este permis să introducă și alte sisteme de plată.

Articolul 49 - Dispoziții speciale

 • 49.1 Modificările/ajustările de prețuri și tarife se aplică contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în vigoare de îndată ce aceste modificări/ajustări intră în vigoare. În nici un caz acestea nu pot avea efect retroactiv.

 • 49.2 Operatorului i se permite de către Autoritatea delegantă să suspende furnizarea apei potabile oricărui Utilizator care nu și-a achitat facturile, la termenele și în condițiile prevăzute de articolul 44.

49.3. Fără a aduce atingere aplicării articolului 49.2 de mai sus, Operatorul poate aplica penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplată la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

 • 49.4 Se interzice orice contract care are obiectul vânzării de apă potabilă de către Utilizator uneia sau mai multor persoane care au calitatea de terți față de contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de motiv sau modalitate, este nul, cu excepția cazului în care există autorizația prealabilă scrisă din partea Operatorului. Această interdicție este prevăzută de Regulamentul Serviciului Delegat, care stabilește de asemenea și sancțiunile pe care Operatorul i le poate aplica celui care încalcă interdicția.

 • 49.5 Operatorul poate oferi un serviciu adaptat anumitor categorii de Utilizatori sau în anumite Zone Urbane, cu aprobarea Autorității delegante.

 • 49.6 În cazul în care se descoperă o fraudă în legătură cu un Utilizator sau se constată fapte care coroborate duc la o prezumție de fraudă în legătură cu un Utilizator, Operatorul va aplica măsurile prevăzute în Regulamentul Serviciului.

Articolul 50 - Plata facturilor de către Autorități

50.1 Autoritățile administrației centrale și locale vor plăti Operatorului pentru consumurile de apă și canalizare ale lor și ale compartimentelor pentru care răspund din punct de vedere bugetar, conform termenelor și condițiilor specifice stabilite printr-un protocol încheiat între Operator și respectivele autorități administrative în termen de 1 (un) an de la Data Intrării în Vigoare.

 • 50.2 În caz de neplată a facturilor la termen, conform protocolului prevăzut în articolul 50.1 de mai sus sau în lipsa acestor dispoziții în condițiile contractului de branșare/racordare și utilizare de servicii, Operatorul este îndreptățit să suspende furnizarea apei potabile respectivelor compartimente sau autorității administrative aflate în culpă.

Articolul 51 - Recepția Utilizatorilor

În fiecare Zonă Urbană din Aria delegării unde Operatorul nu are o structură permanentă, acesta va lua măsurile necesare pentru a asigura regulat funcția de relație, adaptată nevoilor Utilizatorilor.

ANEXE

Anexa 1 (a) - Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă Potabilă

Anexa 1 (b) - Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Canalizare

ANEXA 1 (A) -LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII -DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA COMUNĂ

ZONELE URBANE - PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ POTABI


Zona

Urbană


Unitatea Administrativ-

Teritorială de Bază


Populația

UAT


Localități


Sursa de apă


Situația operării la data semnării contractului
TÂRGU MUREȘ


LIVEZENI


CORUNCA


ERNEI


SĂRMAȘU


BAND


145,943


2,255


1,889


5,467


7581


6,532


TÂRGU MUREȘ


MUREȘENI REMETEA


LIVEZENI IVĂNEȘTI POIENIȚA SĂNIȘOR BOZENI CORUNCA


ERNEI

CĂLUȘERI DUMBRAVIOAR _____A_____ ICLAND SĂCĂRENI SÂNGERU DE

PĂDURE SĂRMAȘU BALDA LARGA MORUT SĂRMĂȘEL SĂRMĂȘEL -garĂ

TITIANA VIȘINELU BAND DRACULEA BANDULUI

FÂNAȚE FÂNAȚELE mădărAșului ISTAN - TAU MĂRAȘEȘTI NEGRENII DE CÂMPIE OROIU PETEA

TIPTELNIC

VALEA MARE

VALEA RECE

CRĂIEȘTI

1024

CRĂIEȘTI

LEFAIA

MILĂȘEL

NIMA

MILĂȘELULUI

CRISTEȘTI

5,762

CRISTEȘTI

VĂLURENI

CEUAȘU DE

CÂMPIE

5,651

CEUAȘU DE

CÂMPIE

BOZED

CÂMPENIȚA

CULPIU

HERGHELIA

PORUMBENI

SABED

VOINICENI

PĂNET

6,132

PĂNET

BERGHIA

CUIEȘD

HARTĂU

SÂNTIOANA DE

MUREȘ

POGĂCEAUA

2,03

POGĂCEAUA

BOLOGAIA

CIULEA

DELENI

FÂNTÂNA BABII

PÂRÂU CRUCII

SCURTA

SICELE

VALEA

SÂNPETRULUI

VĂLENI

RÂCIU

3,647

RÂCIU

CĂCIULATA

COASTA MARE

COTORINĂU

CURETE

HÂGĂU

LENIȘ

NIMA RÂCIULUI

OBĂRȘIE

PÂRÂU CRUCII

SÂNMARTINU

DE CÂMPIE

ULIEȘ

VALEA SEACĂ

VALEA


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


SÂNGEORGIU DE

MUREȘ


ȘINCAI


SĂNPETRU DE

CĂMPIE


MĂDĂRĂȘ

UNGHENI


BRÂNCOVENEȘTI


ALUNIȘ


DEDA


RUȘII - MUNȚI


8,592


1,601


3,068


1,265


6,888


4,501


SÂNMARTINUL

UI VALEA ULIEȘULUI SÂNGEORGIU DE MUREȘ COTUȘ TOFALĂU


ȘINCAI LECHINCIOARA

PUSTA

ȘINCAI -FÂNATE


SÂNPETRU DE CÂMPIE

BĂRLIBAȘ DÂMBU

SATU NOU SÂNGEORGIU DE CÂMPIE TUȘINU

MĂDĂRAȘ


UNGHENI

CERGHID CERGHIZEL

MOREȘTI

RECEA

SĂUȘA VIDRASĂU


BRÂNCOVENEȘ

TI


IDICEL

IDICEL -PĂDURE

SĂCALU DE

PĂDURE

VĂLENII DE __MUREȘ 3,251       ALUNIȘ

FIȚCȘU

LUNCA

__MUREȘULUI

4,437       DEDA

BISTRA -

MUREȘULUI FILEA

PIETRIȘ


2,287 RUȘII - MUNȚI


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


U.A. BISTRA MUREȘULUIREGHIN


IBĂNEȘTI


GORNEȘTI


SIGHIȘOARA


ALBEȘTI


36,741


4,441


5,757


32,57


MAIORESTI MORARENI SEBES REGHIN APALINA IERNUȚENI IBĂNEȘTI BLIDIREASA BRĂDEȚELU DULCEA IBĂNEȘTI -PĂDURE LAPUȘNA PÂRÂU MARE TIREU TISIEU ZIMȚI GORNEȘTI IARA DE MUREȘ ILIOARA MURA MARE MURA MICĂ PĂDURENI PERIȘ PETRILACA DE MUREȘ TELEAC SIGHIȘOARA


5,696

ANGOFA

AUREL VLAICU

RORA

SOROMICLEA

VENCHI

VIILOR

HETIUR

ALBEȘTI

BÂRLIBĂȘOAIA

BOIU

JACU

SĂPĂRTOC

TOPA

VALEA

ALBEȘTIULUIVALEA DĂII

VALEA

SĂPĂRTOCULUI

DANEȘ

4,947

DANEȘ

LOCALĂ -

PUȚURI

X

CRIȘ

SELEUȘ

STEJARENII

4

TÂRNĂVENI

TÂRNĂVENI

26,504

TÂRNĂVENI

U.A.

TARNAVENI

X

BOTORCA

BOBOHALMA

CUSTELNIC

GĂNEȘTI

3,987

GĂNEȘTI

PĂUCIȘOARA

SUB PĂDURE

ADĂMUȘ

6,036

ADĂMUȘ

CHINCIUȘ

CORNEȘTI

CRĂIEȘTI

DÂMBU

HEREPEA

5

CRISTURU

SECUIESC

CRISTURU

SECUIESC

10,37

CRISTURU

SECUIESC

U.A.

CRISTURU

SECUIESC

X

FILIAȘ

X

BETEȘTI

X

PORUMBENII

1,722

PORUMBENII MARI

X

PORUMBENII

MICI

X

6

LUDUȘ

LUDUȘ

17,724

LUDUȘ

U.A.

LUDUȘ

X

AVRĂMEȘTI

CIOARGA

CIURGĂU

FUNDĂTURA

GHEJA

ROȘIORI

ZAU DE CÂMPIE

3,447

ZAU DE CÂMPIE

BARBOȘI


IERNUT


SÂNPAUL


MIERCUREA

NIRAJULUI


CRĂCIUNEȘTI


GHEORGHE DOJA


9,658


4,246


6,206


4,291


2,889


BOTEI BUJOR -HODAIE CIRETEA

GAURA

SÂNGERULUI

MALEA

ȘTEFĂNEACA TAU IERNUT


CIPĂU

DEAG

LECHINȚA OARBA DE MUREȘ PORUMBAC

RĂCĂMET SALCUD SFÂNTU GHEORGHE SÂNPAUL CHIRILEU DILEU NOU SÂNMARGHITA VALEA IZVOARELOR MIERCUREA NIRAJULUI


BEU DUMITREȘTII LĂURENI MOȘUNI SARDU NIRAJULUI TÂMPA VETA CRĂCIUNEȘTI BUDIU MIC CINTA CORNEȘTI TIRIMIOARA GHEORGHE

X

X

X

X
ACĂȚARI


4,884


SÂNGEORGIU DE

PĂDURE


5,571


DOJA

ILIENI


LEORDENI SATU NOU TIRIMIA ACĂȚARI CORBEȘTI GĂIEȘTI GRUIȘOR MURGEȘTI ROTENI STEJERIS SUVEICA VĂLENII SÂNGEORGIU DE PĂDURE


BEZID

BEZIDU NOU

LOTU


ANEXA 1 (B) - LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII -

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTE COMUNĂ

ZONELE URBANE - PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE CANALIZARE


Nr. crt.Zona

Urbană

Unitatea

Administrativ-

Teritorială de Bază

Populația UAT

Localități

TÂRGU MUREȘ

145,943

TÂRGU MUREȘ

MUREȘENI

REMETEA

LIVEZENI

2,255

LIVEZENI IVĂNEȘTI POIENIȚA SĂNIȘOR

CORUNCA

1,889

BOZENI

CORUNCA

ERNEI

5,467

ERNEI

CĂLUȘERI DUMBRAVIOA RA ICLAND

SĂCĂRENI SÂNGERU DE PĂDURE

SĂRMAȘU

7581

SĂRMAȘU

BÂLDA

LARGĂ MORUT SĂRMĂȘEL SĂRMĂȘEL -

GARĂ TITIANA VIȘINELU

BAND

6,532

BAND

DRACULEA BANDULUI FÂNAȚE FÂNAȚELE MĂDĂRAȘULU I

ISTAN - TAU MĂRĂȘEȘTI NEGRENII DE CÂMPIE OROIU PETEA

Stații de Epurare


Situația operării la data semnării contractuluiX

X

X


TIPTELNIC

VALEA MARE

VALEA RECE

CRĂIEȘTI

1024

CRĂIEȘTI LEFAIA

MILĂȘEL NIMA MILĂȘELULUI

CRISTEȘTI

5,762

CRISTEȘTI VĂLURENI

CEUAȘU DE

CÂMPIE

5,651

CEUAȘU DE

CÂMPIE BOZED CÂMPENIȚA

CULPIU HERGHELIA PORUMBENI

SABED VOINICENI

PĂNET

6,132

PĂNET

BERGHIA CUIESD

HARTĂU SÂNTIOANA DE MUREȘ

POGĂCEAUA

2,03

POGĂCEAUA

BOLOGAIA

CIULEA

DELENI

FÂNTÂNA

BABII

PÂRÂU CRUCII

SCURTA

SICELE

VALEA

SÂNPETRULUI

VĂLENI

RÂCIU

3,647

RÂCIU CĂCIULATA COASTA MARE COTORINĂU CURETE HAGĂU LENIȘ NIMA RÂCIULUI OBĂRȘIE PÂRÂU CRUCII SÂNMARTINU DE CÂMPIE ULIEȘ


X


VALEA SEACĂ

VALEA SÂNMARTINUL UI

VALEA

ULIEȘULUI

SÂNGEORGIU DE MUREȘ

8,592

SÂNGEORGIU

DE MUREȘ

X

COTUȘ

X

TOFALAU

X

ȘINCAI

1,601

ȘINCAI

X

LECHINCIOAR

A

PUSTA

ȘINCAI -

FÂNAȚE

SÂNPETRU DE CÂMPIE

3,068

SÂNPETRU DE CÂMPIE

BARLIBAȘ

DÂMBU

SATU NOU

SÂNGEORGIU DE CÂMPIE

TUȘINU

MĂDĂRAȘ

1,265

MĂDĂRAȘ

UNGHENI

6,888

UNGHENI

CERGHID

CERGHIZEL

MOREȘTI

RECEA

SĂUȘA

VIDRASĂU

2

REGHIN

BRÂNCOVENEȘT

I

4,501

BRÂNCOVENE

ȘTI

STAȚIA DE EPURARE REGHIN

IDICEL

IDICEL -

PĂDURE

SACĂLU DE

PĂDURE

VĂLENII DE

MUREȘ

ALUNIȘ

3,251

ALUNIȘ

FITCAU

LUNCA

MURESULUI

DEDA

4,437

DEDA

BISTRA -

MUREȘULUI

FILEA

PIETRIȘ

RUȘII - MUNȚI

2,287

RUȘII - MUNȚI

MAIOREȘTI

MORĂRENI

SEBEL

REGHIN

36,741

REGHIN APALINA IERNUȚENI

IBĂNEȘTI

4,441

IBĂNEȘTI BLIDIREASA BRĂDEȚELU DULCEA IBĂNEȘTI -

PĂDURE

LĂPUȘNA PĂRÂU MARE TIREU TIȘIEU ZIMȚI

GORNEȘTI

5,757

GORNEȘTI IARA DE MUREȘ ILIOARA MURA MARE MURA MICĂ PĂDURENI PERIȘ PETRILACA DE MUREȘ TELEAC

3

SIGHIȘOARA

SIGHIȘOARA

32,57

SIGHIȘOARA

ANGOFA AUREL VLAICU

RORA SOROMICLEA VENCHI VIILOR HETIUR

ALBEȘTI

5,696

ALBEȘTI BĂRLIBĂȘOAI A

BOIU

JACU

SĂPĂRTOC
TOPA

VALEA

ALBEȘTIULUI

VALEA DĂII

VALEA

SĂPĂRTOCULU

I

DANEȘ

4,947

DANEȘ

CRIȘ

SELEUȘ

STEJĂRENII

4

TÂRNĂVENI

TÂRNĂVENI

26,504

TÂRNĂVENI

STAȚIE DE EPURARE TÂRNĂVENI

X

BOTORCA

BOBOHALMA

CUSTELNIC

GĂNEȘTI

3,987

GĂNEȘTI

PĂUCIȘOARA

SUB PĂDURE

ADĂMUȘ

6,036

ADȘMUȘ

CHINCIUL

CORNELTI

CRĂIEȘTI

DÂMBU

HEREPEA

5

CRISTURU

SECUIESC

CRISTURU

SECUIESC

10,37

CRISTURU

SECUIESC

STAȚIE DE EPURARE CRISTURU -SECUIESC

X

FILIAȘ

BETEȘTI

PORUMBENII

1,722

PORUMBENII MARI

PORUMBENII

MICI

6

LUDUȘ

LUDUȘ

17,724

LUDUȘ

STAȚIE DE EPURARE IERNUT

X

AVRĂMEȘTI

CIOARGA

CIURGĂU

FUNDĂTURA

GHEJA

ZAU DE CÂMPIE


3,447IERNUT


9,658


ROȘIORI ZAU DE CÂMPIE

BĂRBOȘI BOTEI BUJOR -HODAIE CIRETEA

GAURA

SÂNGERULUI

MALEA

ȘTEFÂNEACA TAU

IERNUTSÂNPAUL        4,246


MIERCUREA

NIRAJULUI


6,206


CIPÂU DEAG LECHINȚA OARBA DE MUREȘ PORUMBAC RĂCĂMET SALCUD SFÂNTU GHEORGHE SÂNPAUL CHIRILEU DILEU NOU SÂNMARGHIT VALEA IZVOARELOR MIERCUREA NIRAJULUI


CRĂCIUNEȘTI


4,291


BEU DUMITREȘTII LÂURENI MOȘUNI SARDU NIRAJULUI TÂMPA VETA CRĂCIUNEȘTI BUDIU MIC CINTA

CORNEȘTI

TIRIMIOARA

GHEORGHE

DOJA

2,889

GHEORGHE

DOJA

ILIENI

LEORDENI SATU NOU

TIRIMIA

ACĂȚARI

4,884

ACĂȚARI

CORBEȘTI

GĂIEȘTI

GRUIȘOR

MURGEȘTI

ROTENI

STEJERIȘ

SUVEICA

VĂLENII

9

SÂNGEORGIU DE PĂDURE

SÂNGEORGIU DE

PĂDURE

5,571

SÂNGEORGIU

DE PĂDURE

BEZID

BEZIDU NOU

LOTU

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII

SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE

CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE APĂ

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE APĂ

9

TITLUL I - SCOPUL ȘI ARIA.....................................................................


Articolul 1 - Scopul

Articolul 2 - Definiții

Articolul 3 - Aria Delegării

Articolul 4 - Perimetrul de Distribuție a Apei

TITLUL II - FURNIZAREA SERVICIILOR ...................................................

Articolul 5 - Definiția rețelelor de apă potabilă

Articolul 6 - Reamplasarea rețelei

Articolul 7 - Protecția instalațiilor de apă potabilă

Articolul 8 - Caracteristicile alimentării cu apă potabilă

Articolul 9 - Branșamentele

Articolul 10 - Contoarele

Articolul 11 - Verificarea Contoarelor

Articolul 12 - Instalațiile Interioare

Articolul 13 - Instalații destinate uzului public

Articolul 14 - Inspectarea Instalațiilor Interioare

Articolul 15 - Rețelele aflate sub drumurile publice

TITLUL III - PREȚUL......................................................................

Articolul 16 - Reguli

TITLUL IV - CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR

Articolul 17 - Standardele de alimentare

Articolul 18 - Întreruperile Serviciului

Articolul 19 - Termenele Serviciului

ANEXE .................................................................................

ANEXA 1 - PREȚUL PENTRU APĂ................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

9

ANEXA 2 - PREȚUL PENTRU BRANȘARE ȘI ALTE SERVICII - APA

ANEXA 3 - DURATELE DE VIAȚĂ TEHNICĂ - ECHIPAMENTE ȘI LUCRĂRI - APĂ

ANEXA 4 - TERMENELE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Prezentele Dispoziții Speciale fac parte din Contractul de Delegare și privesc obligațiile și responsabilitățile Autorității delegante și ale Operatorului în legătură cu serviciile publice de alimentare cu apă din Aglomerațiile Urbane Asociate __________________________________

Acest document va fi aplicat în coroborare cu

- Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare

- Dispozițiile Speciale - Partea Comună

- Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare

Termenii utilizați în aceste Dispoziții Speciale sunt definiți în cadrul Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare

TITLUL I - SCOPUL ȘI ARIA

Articolul 1 - Scopul

Prezentele Dispoziții Speciale - Partea de Apă prevăd condițiile pentru aplicarea Contractului de Delegare în ceea ce privește Serviciile Delegate de alimentare cu apă potabilă.

Articolul 2 - Definiții

„Apa Potabilă” înseamnă apa care îndeplinește indicatorii de potabilitate prevăzuți de legislația în vigoare.

„Branșament” - este definit în art. 1 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator” -este definit în art. 1 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

Sistemul de Contorizare și de Control” - desemnează instalațiile constituite din contoare, accesoriile acestora și dispozitivele aflate în legătură cu ele.

Articolul 3 — Aria delegării

Aria delegării este definită în articolul 6 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare și descrisă în articolul 4 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună. Autoritatea delegantă este obligat să furnizeze Operatorului toate informațiile topografice în termen de 6 (șase) luni de la Data Intrării în Vigoare, cu localizarea tuturor Zonelor Urbane expres indicate în anexa 1 la Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Articolul 4 — Perimetrul de Distribuție a Apei

 • 4.1.   Perimetrul de Distribuție a Apei desemnează limita rețelei(lor) de apă potabilă a(le) fiecărei Zone Urbane și, prin extensie, toate suprafețele incluse între aceste limite. Acesta se va întinde până la o distanță de cel puțin 100 (o sută) de metri calculați in orice direcție de la oricare punct al rețelei(lelor) de apă potabilă.

 • 4.2.   Această limită este definită în contractul dintre Autoritatea delegantă și Operator.

 • 4.3.   Perimetrele de Distribuție a Apei sunt extinse în mod regulat prin acordul Operatorului cu Autoritatea delegantă, anticipând dezvoltarea noilor zone urbane și industriale și pentru a permite Operatorului să își atingă obiectivele Serviciului.

TITLUL II - FURNIZAREA SERVICIULUI CONCESIONAT

Articolul 5 — Definiția rețelelor de apă potabilă

5.1 Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde de regulă următoarele componente:

 • a) captări;

 • b) aducțiuni;

 • c) stații de tratare a apei brute;

 • d) rețele de transport;

 • d) stații de pompare, cu sau fără hidrofor;

 • e) rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile;

 • f) rețele de distribuție;

 • g) branșamente până la punctul de delimitare;

5.2 Rețeaua publică de alimentare cu apă este definită în art. 1 din Dispozițiile Generale ale prezentului Contract.

 • 5.3.  Apa nefacturată

Operatorul, ca o parte a planului său de investiții, va identifica și va finanța un program de detectare a pierderilor și de reducere a apei nefacturate din rețelele de distribuție a apei, inclusiv orice echipament necesar a fi achiziționat în acest scop. Echipamentul de specialitate poate fi considerat o resursă principală. Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanței Operatorului pe durata Contractului de Delegare.

Articolul 6 — Reamplasarea rețelei

 • 6.1   Reamplasările rețelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cerințe legate de Serviciu din partea unei administrații sau comunități sunt executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

 • 6.2  Reamplasările rețelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu din partea unei persoane fizice sunt hotărâte și executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

 • 6.3.  În situația în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute o rețea,Autoritatea delegantă va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei rețele.

Articolul 7 — Protecția instalațiilor de apă potabilă

 • 7.1  Operatorul va actualiza toate informațiile tehnice privind instalațiile de apă potabilă și lucrările aferente prevăzute în articolul 5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 7.2  Instalațiile de producție, transport și alimentare cu apă potabilă sunt Bunuri Publice. Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile și protejate, conform prevederilor legale, împotriva daunelor de orice natură.

 • 7.3  Când o autoritate administrativă sau o persoană fizică ori juridică intenționează să execute lucrări de excavație sau alte lucrări în proximitatea unei rețele de transport sau alimentare cu apă trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind protecția rețelelor de telecomunicații, de electricitate și apă. Acesta trebuie să obțină acordul prealabil scris al Operatorului. Costurile măsurilor de protecție rezonabile luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările respective.

 • 7.4  Este interzis oricărei persoane care nu are acceptul Operatorului, care nu face parte din personalul Operatorului, cu excepția controlorilor din partea Autorității delegante însoțiți de un reprezentat al Operatorului, să intre, sub orice pretext, în interiorul clădirilor și șantierelor aferente sau asociate Serviciului Delegat de apă.

 • 7.5  Orice acțiune sau inacțiune care produce o daună acestor instalații sau lucrări, în general orice prejudiciu, angajează răspunderea celui vinovat, conform prevederilor legale.

 • 7.6  Împreună cu Autoritatea delegantă, Operatorul va stabili, după necesități, perimetre de protecție împrejurul acestor instalații care fac parte din procesele de producție, transport și alimentare cu apă potabilă.

Articolul 8 — Caracteristicile alimentării cu apă potabilă

 • 8.1. Presiunea

Presiunea minimă a apei potabile în condiții normale de funcționare, cu excepția situațiilor când sunt deschiși hidranții de alimentare cu apă sau de incendiu sunt deschiși, va fi de 0,7 bar la punctul de alimentare situat în aval față de stația de pompare folosită de Operator.

În situațiile în care la etaje diferite ale unei clădiri apa potabilă nu poate fi furnizată în condiții normale la presiunea minimă mai sus menționată, o stație de hidrofor individuală va fi instalată pe cheltuiala solicitantului, care devine proprietarul acesteia și îi va asigura întreținerea, garanțiile și funcționarea.

Presiunea maximă a apei potabile, în condiții normale de funcționare a Serviciului, va fi de 6 bar la orice Branșament.

Operatorul este responsabil pentru pagubele potențiale ce ar rezulta din variațiile presiunii hidraulice peste limitele permise, dacă se poate dovedi legătura de cauzalitate între deficiențele în alimentarea cu apă și prejudiciu. În acest sens le revine Utilizatorilor să ia precauțiile împotriva acestui fenomen prin instalarea de dispozitive corespunzătoare de protecție (cum ar fi aparate de reducere a presiunii; dispozitive pentru prevenirea loviturilor provocate de forța hidraulică și așa mai departe).

 • 8.2.  Calitatea apei

Apa furnizată trebuie să fie potabilă și să respecte întotdeauna standardele prevăzute de normele legale și reglementare române în vigoare.

Răspunderea Operatorului în ceea ce privește calitatea apei este limitată la nivelul Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator. Le revine Utilizatorilor să efectueze și să întrețină Instalațiile lor Interioare astfel încât să nu se producă nici o degradare a calității apei.

Operatorul va monitoriza calitatea apei potabile ori de câte ori este necesar și va respecta în acest sens prevederile legale.

Operatorul este întotdeauna răspunzător pentru pagubele care ar rezulta din calitatea redusă a apei furnizate, având dreptul de regres împotriva persoanelor răspunzătoare de eventuala poluare, dacă este cazul.

 • 8.3. Debitul

Debitul oferit în contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare este debitul considerat de Utilizator ca necesar pentru consumul său și pe care Operatorul se obligă să-l pună în permanență la dispoziția sa. Acesta este ales din gama de debite oferită de Operator, care corespunde contoarelor specifice și diametrelor branșamentelor. Debitul trebuie corelat cu standardele prevăzute de normele legale și reglementare române în vigoare.

Gama debitelor disponibile poate fi modificată ca urmare a evoluțiilor tehnice sau a noilor politici adoptate de Operator în ceea ce privește contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Debitul poate fi întrerupt datorită lucrărilor sau incidentelor legate de rețelele publice.

Articolul 9 - Branșamentele

 • 9.1  Un Branșament deservește de regulă un singur Utilizator.

 • 9.2  Branșamentele sunt montate de Operator. Costurile montării sunt suportate de solicitant, conform cotelor estimate în urma prețurilor definite în anexa 2 de mai jos. Cheltuielile aferente se plătesc înainte de începerea lucrărilor. Orice cheltuieli legate de consolidarea unui Branșament datorită creșterii nevoilor cad în sarcina Utilizatorului.

 • 9.3  Branșamentele fac parte din bunurile încredințate Operatorului de către Autoritatea delegantă. Toate Branșamentele sunt întreținute, reparate pe cheltuiala sa. Cu toate acestea, modificările sau deplasările survenite ca urmare a executării de lucrări vor fi plătite de persoana care solicită lucrările antemenționate.

 • 9.4  În interiorul Perimetrului de Distribuție a Apei, Operatorul va executa toate Lucrările de Extindere necesare pentru noile Branșamente. Acele lucrări care nu sunt cuprinse în investițiile contractuale vor fi finanțate, în condițiile legii, de Utilizatorul care a solicitat branșarea și cu care s-a încheiat un contract, având în vedere condițiile tehnice ale Operatorului.

 • 9.5  În afara Perimetrului de Distribuție a Apei, Operatorul va executa Lucrările de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Branșamente; acestea vor fi finanțate, în condițiile legii, de Utilizatorul care a solicitat branșarea, având în vedere condițiile tehnice ale Operatorului.

Articolul 10 - Contoarele

 • 10.1 Utilizatorii sunt responsabili de protejarea contoarelor situate pe proprietatea acestora. Contoarele vor fi accesibile în permanență reprezentanților Operatorului.

 • 10.2 Tipul și modelul contoarelor vor fi aprobate de BRML (Aprobare de Model) și vor avea marje de erori maxime conform NML.

 • 10.3 Contoarele sunt furnizate, montate, adaptate, sigilate, verificate și întreținute de Operator pe baza contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Verificarea Contoarelor se face conform unei proceduri elaborate de Operator.

 • 10.4 Costurile cu verificarea și întreținerea Contoarelor sunt plătite de Operator și se regăsesc în structura prețului, cu excepția costurilor cu reparațiile care nu sunt o consecință a folosinței lor -asemenea costuri specifice sunt în sarcina Utilizatorului care este ținut să ia măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării Contoarelor.

 • 10.5 Operatorul poate, fără îndeplinirea vreunor formalități și fără a limita dreptul la acțiune în justiție, să întrerupă alimentarea cu apă potabilă de îndată ce descoperă că a fost adusă o modificare la aparatele și accesoriile Sistemelor de Contorizare și de Control de care este responsabil Utilizatorul sau dacă Utilizatorul îi împiedică accesul reprezentanților Operatorului la Contoarele sale.

 • 10.6 În cazul în care Contorul este blocat sau inaccesibil, Operatorul va estima consumul Utilizatorului luând ca referință consumurile înregistrate în lunile precedente sau prin intermediul altor măsurători sau date conform unei metode ce va fi aprobată de Autoritate delegantă.

 • 10.7 Diametrele Contoarelor sunt alese, în principiu, pe baza consumurilor medii zilnice ale Utilizatorilor. Cifrele de mai jos sunt date indicativ :

  Diametrele Contoarelor (mm)

  Consumul mediu zilnic (m3)

  Consumul standard pe oră (m3)

  15

  3

  1,5

  20

  5

  2,5

  30

  14

  5

  40

  35

  10

  50

  70

  25

  60

  100

  45

  80

  200

  60

  100

  450

  100

  150

  1000

  250

  200

  2000

  400

 • 10.8 Operatorul poate înlocui un Contor dacă se dovedește o diferență semnificativă între consum și debitul indicat în contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Articolul 11 — Verificarea Contoarelor

 • 11.1 Operatorul poate verifica Contoarele ori de câte ori consideră că este necesar. Sub nici o formă această verificare nu poate aduce vreun profit Operatorului. Contoarele vor fi verificate de Operator conform normelor legale.

 • 11.2 Utilizatorul este întotdeauna îndreptățit să ceară verificarea contoarelor sale, fie Operatorului, fie unui expert desemnat de comun acord sau, în lipsa unui acord, numit de Autoritatea delegantă. Cheltuielile făcute cu verificarea vor fi plătite de Utilizator dacă se constată că, în limitele marjei de eroare stabilite în articolul 10.2 de mai sus, Contoarele sunt corespunzătoare. Acestea vor fi plătite de Operator dacă un defect de înregistrare este descoperit în dauna Utilizatorului.

 • 11.3 Orice violare a sigiliilor, precum și orice faptă care are ca scop sau ca rezultat consumul de apă potabilă peste cantitățile înregistrate de contor sau modificarea indicațiilor contorului vor da dreptul la o acțiune în despăgubiri prin orice mijloace legitime, fără a fi limitat dreptul Operatorului de a întreprinde acțiunile legale și de înceta de îndată furnizarea apei potabile, fără îndeplinirea altor formalități. Operatorul va înregistra această violare într-o declarație făcută de reprezentanții săi. Cheltuielile pentru înregistrarea și întreruperea alimentării cu apă potabilă și redeschiderea alimentării vor fi plătite de Utilizator conform cheltuielilor înregistrate și listei de prețuri din anexa 2 pentru celelalte cheltuieli.

 • 11.4 În situația în care verificarea, indiferent cine a solicitat-o, scoate la iveală un defect de contorizare, indiferent în prejudiciul cărei părți, care are ca rezultat nereflectarea realității în facturi, sumele facturate vor fi regularizate până la concurența deficitului și luând în considerare constatările înregistrate, precum și, eventual, prin referire la perioade comparabile, anterioare sau ulterioare celor în legătură cu care s-a constatat deficitul. Orice litigiu referitor la compensație care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă va fi dedus judecății în fața instanței competente. În acest caz Operatorul nu poate întrerupe alimentarea cu apă potabilă.

Articolul 12 — Instalațiile Interioare

 • 12.1 Instalațiile Interioare, care prin definiție sunt situate în avalul Punctului de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator, nu fac parte din rețelele publice de alimentare. Ele sunt realizate, exploatate și întreținute pe cheltuiala și prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor și normelor tehnice aplicabile

Instalarea și întreținerea Instalațiilor Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcționarea serviciului public, să se prevină orice posibilă comunicare cu rețelele de apă uzată sau pluvială și să se prevină utilizarea ilicită și frauduloasă a apei potabile.

 • 12.2   Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de producție autonomă a apei potabile, printr-un puț sau un orificiu special, fără respectarea condițiilor tehnice specifice stabilite de Operator și fără obținerea autorizației din partea Autoritatii delegante în forma cerută de lege. Demararea acestui tip de lucrare este în toate cazurile supusă încheierii unui contract operațional special între Utilizator și Operator.

Instalațiile Interioare pot cuprinde aparate de pompare din rețele, cu condiția ca aceste aparate să respecte regulile stabilite de Operator și să fie puse în funcțiune de acord cu acesta.

 • 12.3 Nu vor exista Branșamente nici permanente și fixe, nici mobile între Instalațiile Interioare ale unui Utilizator care să se alimenteze din rețeaua publică și instalațiile alimentate de o sursă de producție autonomă. Orice instalație care constituie un pericol sau un inconvenient pentru funcționarea normală a Serviciului fie va fi remediată imediat de proprietar, fie Operatorul va suspenda alimentarea respectivei instalații.

 • 12.4 Operatorul este îndreptățit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele și normativele în vigoare.

Articolul 13 — Instalații destinate uzului public

 • 13.1 Instalațiile de alimentare cu apă potabilă pentru uz public, sau punctele de alimentare sunt considerate în cuprinsul Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă ca fiind Instalații Interioare.

 • 13.2 Tipologia Punctelor de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator va fi aprobată de Operator. Acestea sunt echipate cu contoare, iar construcția și întreținerea lor sunt responsabilitatea Localităților. Alimentarea de la Punctele de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator este permisă doar pentru uz menajer. Operatorul este îndreptățit să întrerupă furnizarea prin Punctele de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator, dacă exploatarea lor se descoperă a fi defectuoasă.

13.3 Operațiile de deschidere a hidranților sunt executate cu respectarea unui grafic stabilit de comun acord între Operator și autoritățile implicate. Hidranții fac parte din sistemul public .Articolul 14 - Inspectarea Instalațiilor Interioare

 • 14.1 Apa potabilă este furnizată Utilizatorilor numai dacă aceștia respectă standardele stabilite de

contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 14.2 După punerea sub presiune a Instalațiilor Interioare, Operatorul poate în orice moment să ceară inspecții la orice Utilizator, cu respectarea periodicității minime a inspecțiilor stabilite prin normele aplicabile. Un astfel de control va fi efectuat într-un termen comunicat în mod rezonabil, de către un organ ales de Utilizator printre cele aprobate de Autoritatea delegantă sau în lipsa acestora de către Operator sub controlul Autorității delegantă.

Atunci când cere inspectarea unei Instalații Interioare, Operatorul va indica expres motivul pentru care Instalațiile Interioare aduc atingere rețelei publice. Utilizatorul nu este obligat să dea curs cererii Operatorului dacă aceste motive nu îi sunt indicate. Dacă se constată cu ocazia controlului că cererea a fost justificată, costurile inspecției sunt suportate de Utilizator. În caz contrar, costurile inspecției sunt suportate de Operator.

 • 14.3 Operatorul poate, fără îndeplinirea altor formalități, să refuze sau să întrerupă alimentarea cu apă potabilă dacă Utilizatorul nu a dat curs cererii îndreptățite a Operatorului în termenul limită solicitat sau dacă organul de control aprobat descoperă că Instalațiile Interioare sunt defectuoase sau nu respectă standardele și normele aplicabile.

 • 14.4 Operatorul răspunde doar pentru deficiențele Instalațiilor Interioare care se datorează Operatorului.

Articolul 15 — Rețelele aflate sub drumurile publice

 • 15.1. Operatorul va asigura ca drumurile și pavajul să fie refăcute și readuse la o stare acceptabilă în acele locuri unde au fost săpate șanțuri conform Articolului 20.4 din Dispozițiile Speciale -Partea Comună și a normelor privind drumurile.

 • 15.2. Autoritatea delegantă va asigura readucerea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în starea lor inițială atunci când acestea suferă prejudicii ca urmare a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii. Autoritatea delegantă și Operatorul au obligația de informare reciprocă asupra lucrărilor întreprinse care pot afecta rețelele de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 15.3. Operatorul are obligația de a obține autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare.

TITLUL III - PREȚUL

9

Articolul 16 — Reguli

 • 16.1  Operatorul va aplica prețurile așa cum sunt prevăzute la art. 36 din Dispoziții Generale și indicate în anexa 1 de mai jos, cu posibilitatea modificării și/sau ajustării lor.

 • 16.2 Modificările/ajustările prețului se efectuează conform articolului 36 din Dispozițiile Generale și articolul 25.3 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 16.3 Utilizatorii vor fi facturați pe baza înregistrărilor contoarelor de Branșament și, prin excepție, în sistem paușal atunci când nu există contoare de Branșament, până la instalarea acestora.

TITLUL IV - CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR

Articolul 17 — Standardele de alimentare

 • 17.1 Operatorul este obligat să furnizeze alimentarea cu apă potabilă conform standardelor de calitate, presiune prevăzute în Articolul 8 de mai sus, fără a limita aplicarea Articolului 42.5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 17.2 Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale Autorității delegante sau de terți autorizați, îndeosebi în ceea ce privește controlul calității apei potabile.

 • 17.3 În termen de 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea delegantă și Operatorul vor conveni asupra procedurilor interne și externe necesare respectării graficului de lucrări, definite în Articolul 14.3.din Dispozițiile Speciale - Partea Comună și asigurării calității alimentării cu apă potabilă, precum și respectării standardelor sanitare și de securitate pentru Utilizatori și populație în general. Procedurile de Control vor fi face obiectul, după semnarea lor, unui act adițional la prezentul contract.

Articolul 18 — Întreruperile Serviciului

 • 18.1 Operatorul este obligat să furnizeze apă potabilă fiecărui Utilizator în permanență conform condițiilor fixate prin contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu respectarea articolului 42.5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 18.2 În termen de 24 (douăzeci și patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea delegantă și Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor fi implementați de Operator, pragurile statistice dincolo de care Serviciul este considerat ca fiind inadecvat și sancțiunile corespunzătoare în caz de neîndeplinire. Indicatorii, pragurile statistice și sancțiunile vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adițional la prezentul contract.

 • 18.3 Raportul anual adresat Autorității delegante de către Operator va cuprinde evidența întreruperilor Serviciului.

 • 18.4 Operatorul va ține la dispoziția Autorității delegante înregistrările și documentele referitoare la întreruperile Serviciului.

Articolul 19 — Termenele Serviciului

 • 19.1 Operatorul se obligă să respecte termenele Serviciului față de Utilizatori, fixate în anexa 4 de mai jos, cu respectarea aplicării articolului 42.5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 19.2 Pentru orice Branșament executat după expirarea termenelor indicate din culpa dovedită a sa, Operatorul va acorda o reducere Utilizatorului respectiv de 10% (zece la sută) din valoarea Branșamentului în cazul în care Branșamentul este instalat într-un termen ce depășește standardul, dar mai scurt decât dublul termenului garantat, și de 20% (douăzeci la sută) din valoarea Branșamentului dacă termenul depășește dublul termenului limită garantat.

 • 19.3 Raportul anual adresat Autorității delegante de către Operator va cuprinde evidența termenelor Serviciului față de Utilizatori, plângerilor și reducerilor acordate din pricina întârzierilor la Branșare.

ANEXE

Anexa 1 - Prețul pentru Apă

Anexa 2 - Prețurile pentru Branșare și alte servicii - Apă

Anexa 3 - Duratele de Viață Tehnică - Echipamente și Lucrări - Apă

Anexa 4 - Termenele Serviciului de alimentare cu apă

ANEXA 1 - LA CONTRACTUL DE DELEGARE AL GESTIUNII - DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE APĂ

PREȚUL PENTRU APĂ

9

lei/mc fără TVA

Apă potabilă

La data semnării

Contractului de delegare

1 iulie 2009

1 septembrie 2009

1 ianuarie 2010

Tîrgu Mureș,

Sîngeorgiu de

Mureș, Cristești,

Ungheni, Corunca

2.15

2.55

2.95

3.35

Iernut, Sînpaul

2.20

2.58

2.96

3.35

Luduș

2.20

2.58

2.96

3.35

Sighișoara, Albești, Daneș

1.95

2.42

2.89

3.35

Reghin, Gornești, Ibănești

1.77

2.30

2.83

3.35

Tîrnăveni, Gănești

2.20

2.58

2.96

3.35

Cristuru Secuiesc, Porumbeni

2.20

2.58

2.96

3.35

Ceuașu de Cîmpie, Rîciu, Șincai, Crăiești, Pogăceaua, Sînpetru de Cîmpie,

Sărmașu, Fînațe

4.28

3.97

3.66

3.35

Deda, Aluniș, Rușii -Munți, Brîncovenești

2.27

2.63

2.99

3.35

Alți Operatori

(Distribuitori)

1.34

2.01

2.68

3.35

ANEXA 2 - LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII - DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE APĂ

PREȚUL PENTRU BRANȘARE ȘI ALTE SERVICII - APĂ

PREȚURI FACTURATE CLIENȚILOR (fără TVA)

Prețul în Lei (fără TVA)

Debranșare-rebranșare

(demontare-remontare, sigilare

contor)

125,72

Demontarea-remontarea contoarelor de apă deteriorate

- dn 15-20 mm

62,35

- dn 32-42 mm

62,35

- dn 50-200 mm

146,80

Aviz de amplasament

37

Aviz de amplasament + schimbare destinație locuință

106

Aviz schimbare destinație locuință

31

Aviz extindere/modificare instalație interioară

31

Separarea consumului de apă potabilă

Contor Dn 15

423

Contor Dn 20

528

Contro Dn 32

734

Demontare-verificare-remontare contoare reclamate defecte:

- regim normal

dn 15-20 mm

100

dn 32-40 mm

115

dn 50-80 mm

221

dn 100-200 mm

223

- regim de urgență

dn 15-20 mm

150

dn 32-40 mm

172

dn 50-80 mm

332

dn 100-200 mm

334

PREȚURI DE BRANȘARE (lucrări la apă - fără TVA)

Serviciul

Prețul în Lei fără

TVA pe

branșament

PEHD-Pn10bar Dn 32 mm

Apă (valoare brută) pentru branșamente la

- cămin carosabil

4.021

o distanță mai mică de 10 metri lineari

- cămin necarosabil

3.681

PEHD-Pn10bar Dn 40 mm

- cămin carosabil

4.029

- cămin necarosabil

3.689

PEHD-Pn10bar Dn 50 mm

- cămin carosabil

4.044

- cămin necarosabil

3.704

PEHD-Pn10bar Dn 63 mm

- cămin carosabil

4.066

- cămin necarosabil

3.726

ml PEHD-Pn10bar Dn 32 mm

263

ml PEHD-Pn10bar Dn 40 mm

264

Costuri suplimentare pentru

ml PEHD-Pn10bar Dn 50 mm

266

1 metru linear la branșamente la o distanță mai mari de 10 metri lineari

ml PEHD-Pn10bar Dn 63 mm

270

ANEXA 3 - CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII - DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE APĂ

DURATELE DE VIAȚĂ TEHNICĂ - ECHIPAMENTE ȘI LUCRĂRI - APĂ

Acestea se stabilesc conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2139/2004.

Criteriile care au stat la baza stabilirii duratelor normale de funcționare, din intervalul indicat în catalog, sunt cele enumerate mai jos:

 • - ajustarea duratei normale de funcționare noi față de durata de funcționare veche să fie minimă,

 • - pentru mijloacele de transport se menține metoda calculul amortizării în funcție de durata normală de utilizare, rezultând amortizarea/an și amortizarea/lună.

Mijloacele fixe noi care se introduc în funcțiune după data încheierii prezentului Contract de Concesiune, și nu se regăsesc în Anexa 3, - neexistând la data elaborării mijloace fixe din grupa respectivă, - se vor încadra la

mijlocul intervalului di

n Catalogul de codificare conform Hotărârii nr.21

39/30.11.2004.

Cod de clasificare cf.HGR 2139/2004

Denumirea activelor fixe

Dur. Norm. fucționare stabilite

Intervalul din Catalog

0

1

2

3

1.1.

Construcții industriale

1.1.1.

Clădiri industriale în afară de clădirile din:

50

40:60

1.1.1.2.

- industria chimică.

35

24:36

1.1.2.

Construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.) în afară de:

1.1.2.1.

- barăci, șoproane etc.

10

8:12

1.1.3.

Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni, în afară de:

50

40:60

1.1.3.1.

- construcții speciale metalice;

1.1.3.2.

- construcții speciale din beton

1.3.

Construcții pentru transporturi poștă și telecomunicații

1.3.1.

Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, stații pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, în afară de:

40

32:48

1.3.1.1.

- clădiri ușoare cu structură metalică

1.3.7.

Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi și autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație):

1.3.7.1.

- cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam.

20

16:24

1.3.7.2.

- cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundație suplă.

25

20:30

1.3.7.3.

- cu îmbrăcăminte din beton de ciment.

35

28:42

1.3.17.

Poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte:

1.3.17.1.

- din lemn.

1.3.17.2.

- din zidărie, beton armat sau metal.

40

32:48

1.4.

Construcții hidrotehnice

1.4.2.

Diguri (de apărare; de compartimentare; de dirijare a curenților), consolidări de maluri, praguri; pinteni; anrocamente și căsoaie; cleonaje:

1.4.2.1.

- din fascine; lemn cu bolovan sau piatră;

1.4.2.2.

- din piatră brută; blocuri de beton; zidărie de piatră; beton armat.

30

24:36

1.5.

Construcții pentru afaceri, comerț, depozitare.

1.5.2.

Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare și distribuție. Magazine.

40

32:48

1.5.3.

Construcții pentru depozitarea mărfurilor de larg consum, a mărfurilor industriale, a materialelor de construcții și a produselor agricole.

30

24:36

1.5.4.

Construcții pentru depozitarea și comercializarea produselor petrolifere (benzinării etc.).

25

20:30

1.5.6.

Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, cărbuni, materiale pulverulente (ciment, var,ipsos) etc.

30

20:30

1.5.7.

Rezervoare și bazine pentru depozitare, în afară de:

30

20:30

1.5.12.

Construcții ușoare pentru afaceri, comerț, depozitare (barăci, magazii, șoproane etc.).

10

8:12

1.6.

Construcții de locuințe și social-culturale.

1.6.1.

Clădiri de locuit, hoteluri și cămine, în afară de:

50

40:60

1.6.3.

Împrejmuiri din:

1.6.3.1,

- lemn;

1.6.3.2,

- zidărie, beton armat, metal.

25

20:30

1.6.4.

Clădiri administrative.

50

40:60

1.6.5.

Construcții pentru centrale termice și puncte termice

36

24:36

1.7.

Construcții pentru transportul energiei electrice.

1.7.1.

Rețele de alimentare, de iluminat și linii de transport a energiei electrice:

1.7.1.1.

- aeriene pe stâlpi din lemn.

1.7.1.2.

- aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat.

40

32:48

1.7.1.3.

- subterane.

18

12:18

1.7.2.

Instalații electrice de forță:

1.7.2.1.

- aeriene sau aparente.

12

9:15

1.7.2.2.

- îngropate.

15

9:15

1.7.2.3.

- în tub, canal sau tunel de protecție.

30

24:36

1.8.

Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare.

1.8.1.

Puțuri săpate sau forate.

36

24:36

1.8.2.

Drenuri pentru alimentări cu apă.

30

24:36

1.8.3.

Captări și prize de apă.

48

32:48

1.8.4.

Canale pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor.

40

32:48

1.8.5.

Galerii pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor.

48

32:48

1.8.6.

Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; rețele de distribuție. Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare.

30

24:36

1.8.7.

Conducte pentru canalizare, în afară de:

40

32:48

1.8.8.

Stații de tratare, de neutralizare și de epurare aapelor.

36

24:36

1.8.9.

Castele de apă.

32

32:48

1.8.10.

Iazuri de depozitare; paturi de uscare a nămolului; câmpuri de irigare și infiltrare, în afară de:

20

16:24

1.8.11.

Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei.

50

40:60

1.8.12.

Stații de pompare și separare a apei, în afară de:

40

32:48

1.8.13.

Construcții și instalații tehnologice pentru alimentare cu apă și canalizare.

40

32:48

1.9.

Construcții pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoficare.

1.9.1.

Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor și a lichidelor industriale, inclusiv traversările și instalațiile tehnologice,în afară de:

25

20:30

1.9.2.

Conducte de termoficare.

1.9.2.1.

- aeriene sau în canale de protecție vizitabile.

25

20:30

1.9.2.2.

- în canale nevizitabile.

20

16:24

1.9.3.

Conducte, branșamente și instalații tehnologice pentru distribuția gazelor, produselor petroliere și a lichidelor industriale, apă sărată, din exteriorul și interiorul construcțiilor.

15

12:18

GRUPA 2. INSTALAȚII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE

2.1.

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII DE LUCRU)

2.1.5.

Mașini, utilaje și instalații pentru construcții de mașini și prelucrarea metalului

2.I.5.5.

Mașini, utilaje și instalații pentru sudarea metalului.

8

6:10

2.I.5.7.

Mașini portabile de polizat, șlefuit, tăiat, găurit etc.

3

2:4

2.1.6.

Mașini, utilaje și instalații pentru industria chimică și petrochimică

2.1.6.1.1.A.

Decantoare; Separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre și centrifuge; Mașini, utilaje și instalații pentru procese de destilare și rectificare a lichidelor; Mașini, utilaje și instalații pentru procese de încălzire, răcire și condensare; Mașini, utilaje și instalații pentru evaporare, uscare și cristalizare: A) mediu neutru sau ușor coroziv;

12

9:15

2.1.6.1.1.B.

B) mediu puternic coroziv

8

6:10

2.1.16.

Mașini de forță și utilaje energetice

2.1.16.1.

Mașini generatoare, în afară de:

28

22:34

2.1.16.1.1.

- instalații de preparare a prafului de cărbune, instalații de tratare a apei de alimentare, instalații de captare și evacuare a zgurei și cenușii;

20

16:24

2.1.16.1.2.2.

- grupuri electrogene staționare

12

9:15

2.1.16.1.2.3.

- grupuri electrogene mobile, grupuri de sudurămobile

8

6:10

2.1.16.3.

Transformatoare, redresoare, convertizoare, acumulatoare și compensatoare.

2.1.16.3.1.

- transformatoare și autotransformatoare, în afarăde:

20

16:24

2.1.16.3.1.1.

- transformatoare și autotransformatoare de sudură.

12

8:12

2.1.16.3.1.2.

- aparate de sudură electrică portabile.

5

4:6

2.1.16.3.2.

- instalații de redresare; - instalații de convertizoare, în afară de:

18

12:18

2.1.16.3.3.

- baterii de acumulatoare; instalații de compensare a puterii reactive;

12

8:12

2.1.16.4.

Compresoare și pompe de vid

2.1.16.4.1.

- compresoare cu piston, stabile.

12

8:12

2.1.16.4.2.

- compresoare cu piston, mobile.

8

4:8

2.1.16.4.3.

- compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative, rotative cu inel de lichid și centrifuge, stabile.

12

9:15

2.1.16.4.5.

- pompe de vid.

12

8:12

2.1.16.5.

Aparataje pentru stații electrice și posturi de transformare. Echipamente pentru centrale termice, electrice și nucleare.

12

8:12

2.1.17.

Mașini, utilaje și instalații comune care funcționează independent

2.1.17.1.

Pompe și aparate pentru vehicularea lichidelor

2.1.17.1.1.

- pompe centrifuge, în afară de:

2.1.17.1.1.1.

- pentru lichide slab corozive;

8

5:9

2.1.17.1.1.2.

- pentru lichide cu acțiune corozivă sau abrazivă

6

4:6

2.1.17.1.2.

- pompe axiale; - pompe de injecție; - pompe cu roți dințate; -aparate și dispozitive pentru vehicularea lichidelor.

10

8:12

2.1.17.1.3.1.

- pentru lichide necorozive;

8

6:10

2.1.17.1.3.2.

- pentru lichide cu acțiune abrazivă și corozivă;

6

4:8

2.1.17.3.

Ventilatoare, aeroterme și microcentrale termice murale sau de pardoseli, în afară de:

8

6:10

2.1.17.3.1.

- aparate de climatizare.

5

4:6

2.1.17.4.A

Mijloace de depozitare ( rezervoare, tancuri, buncăre, butelii industriale, etc) încadrate în flux tehnologic:       A) mediu

neutru sau ușor coroziv

20

16:24

2.1.17.4.B

B) mediu puternic coroziv

12

9:15

2.1.17.5.A

Amestăcătoare și omogenizatoare A) mediu neutru sau ușor coroziv

15

12:18

2.1.17.5.B

B) mediu puternic coroziv

10

8:12

2.1.19.

Unelte, dispozitive, instrumente și truse de scule specializate folosite în industrie.

4

2+4

2.1.20.

Mașini și utilaje pentru construcții

2.1.20.1.

Mașini și utilaje pentru săparea și pregătirea terenului.

Screpere, gredere, buldozere, buldoexcavatoare, săpătoare de șanțuri, săpătoare de gropi și scarificatoare. Excavatoare sub 150 kW, în afară de:

6

4:8

2.1.20.2.

Mașini și utilaje pentru lucrări de fundații, lucrări în stâncă și pentru tuneluri; Instalații de forat la secțiune plină; Berbeci mecanici și extractoare de piloți; Utilaje pentru executarea lucrărilor sub apă și mașini de forat și turnat piloți, în afară de:

2.1.20.2.2.

- ciocane pneumatice.

3

2:4

2.1.20.3.1.

- betoniere și malaxoare, autobetoniere, pompe și autopompe de beton;

6

4:8

2.1.20.4.

Mașini, utilaje și instalații pentru lucrări de zidărie, tencuieli, finisaje, izolații și instalații, în afară de:

2.1.20.4.1.

- unelte mecanice portabile (electrice, pneumatice, hidraulice);

3

2:4

2.1.20.6.

Mașini, utilaje și instalații pentru construcții și reparații de drumuri, în afară de:

8

6:10

2.1.20.6.1.

- compactoare tractate și autopropulsate vibratoare și mixte, mașini de tăiat asfalt, plăci vibratoare și maiuri mecanice.

4

3:5

2.1.20.10.

Unelte, dispozitive și instrumente folosite în construcții.

4

2:4

2.1.21.

Mașini, utilaje și instalații pentru agricultură

2.1.21.5.

Unelte, dispozitive și instrumente folosite în agricultură.

4

2:4

2.1.22.

Mașini, utilaje și instalații pentru transporturi și telecomunicații

2.1.22.2.

Mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța mijloacelor de transport rutier.

12

9:15

2.1.22.5.

Mașini, utilaje și instalații pentru poștă, presă și telecomunicații (telefonie, telegrafie), în afară de:

12

9:15

2.1.22.6.

Mașini, aparate și instalații pentru radio, televiziune și telecomunicații prin sateliți, telefonie mobilă, în afară de:

2.1.22.6.2.

 • - stații radio, radiotelefoane mobile, rame de radiorelee mobile;

 • - receptoare profesionale de trafic de bandă largă; -echipamente pentru telecomunicații prin sateliți;

10

8:12

2.1.22.7.

Echipamente, utilaje și aparate pentru studiouri de radio și televiziune, în afară de:

6

4:8

2.1.24.

Mașini, utilaje și instalații pentru gospodăria comunală și spălătorii.

2.1.24.1.

Mașini pentru spălătorii și curățătorii chimice.

10

6:10

2.1.24.2.

Mașini, utilaje și instalații de salubritate și îngrijirea spațiilor verzi.

8

6:10

2.1.24.3.

Mașini, echipamente și instalații pentru stins incendii, în afară de:

12

8:12

2.1.24.4.

Utilaje și instalații pentru alimentarea cu apă, pentru tratarea apelor de alimentare și epurarea apelor uzate, în afară de:

24

19:29

2.1.24.4.1.

- aparate de clorinare.

9

5:9

2.1.24.4.2.

- poduri racloare.

30

24:36

2.1.24.5.

Mașini, utilaje și instalații pentru tratarea deșeurilor menajere.

10

8:12

2.1.24.6.

Recipiente pentru depozitarea deșeurilor menajere,în afară de:

8

6:10

2.1.25.

Mașini, utilaje și instalații pentru ocrotirea sănătății.

2.1.25.1.

Aparate și instrumente pentru oftalmologie, pentruoto-rino-laringologie. Aparate și instrumente pentru stomatologie. Aparate și instalații pentru fizioterapie. Aparate și instalații de laborator pentru analize medicale. Utilaje, instalații și aparate pentru ocrotirea sănătății (sterilizare, dezinfecții, dezinsecții)

10

8:12

2.1.25.2.

Aparate și instrumente pentru diagnostic, pentru chirurgie, pentru narcoză și reanimare, în afară de:

10

8:12

2.1.25.2.1.

- aparate de înaltă tehnologie; - aparate pentru măsurarea presiunii arteriale.

2.1.26.

Alte mașini, utilaje și instalații.

2.1.27.

Accesorii de producție.

6

4+8

2.2.

APARATE ȘI INSTALAȚII PENTRU MĂSURARE CONTROL SI REGLARE

2.2.1.

Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor geometrice, mecanice și acustice.

2.2.1.1,

Aparate, instrumente și instalații pentru măsurarea mărimilor geometrice. Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor mecanice și acustice, în afară de:

10

8+12

2.2.1.1.2,

- aparate de cântărit și marcat.

5

4+6

2.2.2.

Aparate și instalații pentru măsurarea timpului, frecvenței și mărimilor cinematice.

2.2.2.1.

Aparate și instalații etalon mecanice și electromecanice pentru măsurarea timpului; cronografe și calculografe; ceasornice de semnalizare; instalații pentru verificarea cronometrelor; etaloane de frecvență.

12

9+15

2.2.2.2.

Punți de măsurat, comparatoare și analizoare de frecvență; instalații pentru verificarea frecvențmetrelor și aparate de măsurat deviația de frecvență, în afară de:

10

8+12

2.2.2.2.1.

- aparate portabile.

6

4+6

2.2.2.3.

Alte aparate și instalații pentru măsurarea timpului, frecvenței și mărimilor cinematice neregăsite în cadrul clasei 2.2.2.

10

8+12

2.2.3.

Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice și radiometrice.

2.2.3.1.

Elemente Waston; aparate portabile.

6

4+6

2.2.3.2.

Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice și radiometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.3.

10

8+12

2.2.4.

Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor termice și fotometrice.

2.2.4.1.

Termometre de sticlă și de cuarț; bimetalice și manometrice; termometre cu rezistență și termocupluri. Lămpi etalon de temperatură, de culoare și luxmetre.

5

4+6

2.2.4.2.

Contoare pentru apă caldă și energie termică.

8

4+8

2.2.4.3.

Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor termice și fotometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.4.

10

8+12

2.2.5.

Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor analitice (de materiale, de structură și de compoziție); aparate și instalații pentru încercarea materialelor, elementelor și a produselor.

2.2.5.2.

Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor analitice (de materiale, de structură și de compoziție); aparate și instalații pentru încercarea materialelor, elementelor și a produselor neregăsite în cadrul clasei 2.2.5.

10

8+12

2.2.6.

Utilaje și accesorii de laborator

2.2.6.2.

Alte utilaje și accesorii de laborator neregăsite în cadrul clasei

2.2.6.

10

8+12

2.2.7.

Aparate și instalații pentru cercetare științifică.

5

4+6

2.2.8.

Instalații pentru comanda și reglarea automată a proceselor tehnologice, pentru semnalizare și telemăsurare.

10

8+12

2.2.9.

Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, control și facturat.

3

2+4

2.3.

MIJLOACE DE TRANSPORT

2.3.2.

Mijloace de transport auto

2.3.2.1.

Mijloace de transport pentru persoane.

2.3.2.1.1.

- autoturisme, în afară de:

5

4+6

2.3.2.1.2.

- microbuze;

6

4+8

2.3.2.2.1.

- autocamioane și autocamionete cu platformă fixă,autofurgonete, autofurgoane și autodube de capacitate până la 4,5 t exclusiv.

5

4+6

2.3.2.2.2.

- autocamioane, autodube și autofurgoane cu platformă fixă, cu capacitatea de și peste 4,5 t;

6

4+8

2.3.2.2.3.

- autocamioane cu platformă basculantă și dumpere;-autocisterne; - autoizoterme și autofrigorifere.

5

4:6

2.3.2.2.5.

- tractoare pe roți și pe șenile.

5

4:6

2.3.2.2.6.

 • - remorci cu platformă fixă sau basculantă și remorci monoaxe.

 • - remorci: cisterne, izoterme și frigorifice. - semiremorci auto: platformă, furgon, cisterne, izoterme și frigorifice; port transcontainere. - remorci și semiremorci auto cu destinație specifică.

6

4:6

2.3.2.2.9.I.

- autoturnuri, autotelescoape, autoateliere și autodepanatoare,

6

4:8

2.3.2.2.9.2.

- autovehicule pentru transportul materialelor pulverulente; -autovehicule cu troliu pentru bușteni.

5

4:6

2.3.6.

Utilaje și instalații de transportat și ridicat

2.3.6.I.

Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii etc.). Macarale diverse și speciale, în afară de:

10

6:10

2.3.6.2.

Macarale rotitoare; macarale rulante cu platformă și poduri rulante, în afară de:

15

9:15

2.3.6.3.

Ascensoare:

2.3.6.3.I.

- de materiale și persoane pentru lucrări de construcții; de mărfuri.

7

5:9

2.3.6.4.

Transportoare și instalații de transport pneumatic, în afară de:

2.3.6.4.I.

- transportoare cu bandă și plăci; cu lanț (cablu), cu ghiare, cu role, suspendate și cu lanțuri de tracțiune, portante; transportare cu cupe și sisteme de transportoare utilizate în industrie pentru operații de prelucrare, asamblare și montaj.

11

7:11

2.3.6.4.3.

- transportoare elicoidale și cu raclete.

4

3:5

2.3.6.4.4.

- jgheaburi și topogane; instalații de transport hidraulic.

12

8:14

2.3.6.6.

Încărcătoare, împingătoare și basculatoare, în afară de:

10

6:10

2.3.6.6.I.

- încărcătoare frontale cu o cupă.

7

4:8

2.3.6.8.

Alte utilaje, instalații și echipamente de transportat și de ridicat, neregăsite în cadrul clasei 2.3.6., în afară de:

2.3.6.8.I.

- electro și motostivuitoare.

6

4:8

GRUPA 3. MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ,

SISTEME DE PROTECȚIE A VALORILORUMANE ȘI

MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE

3.2.

Aparatură birotică

3.2.1.

Mașini de scris, de francat, aparate de dictat și reprodus, aparate de desenat, heliografe, aparate de copiat și multiplicat, aparate de proiecție, aparate de citit microfilme etc.

5

4:6

3.2.2.

Aparate de telecomunicații pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalații de comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc.

5

3:5

3.2.3.

Mașini de numărat și identificat bani.

4

2:4

3.3.

Sisteme de protecție a valorilor umane și materiale

3.3.2.

Unități de depozitare valori și purtători de date (case de bani, seifuri, dulapuri ignifuge etc.).

24

16:24

3.3.4.

Sisteme de protecție la incendiu (elemente de detecție și de acționare, centrale de semnalizare și acționare etc.).

18

12:18

3.3.5.

Sisteme pentru identificare și controlul accesului, supraveghere și alarmă la efracție.

12

8:12

ANEXA 4 - LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII - DISPOZIȚII

SPECIALE - PARTEA DE APĂ

TERMENELE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Operația

Termenul limită

Data de la care începe să curgă termenul

Răspunsul la o cerere de încheiere a unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și pregătirea unei liste de prețuri

15 zile lucrătoare

Data primirii cererii și depunerea documentației (în cazul în care documentația este completă nu se oferă răspuns la cererea de încheiere a contractului)

Branșamente noi realizate

32 zile lucrătoare (prin cumularea perioadelor intermediare în care activitățile se află sub controlul Operatorului)

Data primirii cererii și depunerea documentației complete

Repunerea în funcțiune a unui Branșament existent

5 zile lucrătoare

Data plății cheltuielilor pentru punerea în funcțiune a Branșamentului

Răspuns la reclamațiile clienților

•   15 zile lucrătoare

De la data înregistrării reclamației

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ

ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE CANALIZARE

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE CANALIZARE 9

TITLUL I - SCOPUL ȘI ARIA

Articolul 1 - Scopul

Articolul 2 - Definiții

Articolul 3 - Aria delegării

Articolul 4 - Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate

TITLUL II - FURNIZAREA SERVICIUL

Articolul 5 - Definiția rețelelor de canalizare

Articolul 6 - Reamplasarea rețelei

Articolul 7 - Protecția instalațiilor de canalizare

Articolul 8 - Racordurile

Articolul 9 - Instalațiile Interioare

Articolul 10 - Inspectarea Instalațiilor Interioare

Articolul 11 - Canalele aflate sub drumurile publice

TITLUL III - TARIFUL

Articolul 12 - Reguli

TITLUl IV - CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR

Articolul 13 - Standardele de Furnizare a Serviciilor

Articolul 14 - Întreruperile Serviciului

Articolul 15 - Termenele Serviciului

ANEXE

ANEXA 1 - TARIFUL PENTRU CANALIZARE

ANEXA 2 - PREȚUL PENTRU RACORDARE ȘI ALTE SERVICII - CANALIZARE

ANEXA 3 - DURATELE DE VIATA TEHNICA - ECHIPAMENTE SI LUCRARI -

CANALIZARE

ANEXA 4 - TERMENELE SERVICIULUI DE CANALIZARE

Prezentele Dispoziții Speciale fac parte din Contractul de Delegare și privesc obligațiile și responsabilitățile Autorității delegante și Operatorului în legătură cu serviciile publice de canalizare din Aglomerațiile Urbane Asociate din

Acest document va fi aplicat în coroborare cu

- Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare

 • - Dispozițiile Speciale - Partea Comună

 • - Dispozițiile Speciale - Partea de Apă

Termenii utilizați în aceste Dispozițiile Speciale sunt definiți în cadrul Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

TITLUL I - SCOPUL ȘI ARIA

Articolul 1 - Scopul

Prezentele Dispoziții Speciale Condiții - Partea de Canalizare prevăd condițiile pentru aplicarea Contractului de Delegare în ceea ce privește Serviciile de colectare, transport și tratare a Apelor Uzate.

Articolul 2 - Definiții

9

„Racord” - este definit în art. 1 al Dispozițiilor Generale ale prezentului Contract de Delegare.

„Ape Uzate” înseamnă :

 • □  Ape Uzate Menajere” înseamnă apele rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții publice și servicii, care provin cu precădere din metabolismul uman și din activități menajere și igienico-sanitare;

 • □  Ape Uzate Provenite din Activitățile Economice” înseamnă toate deversările de ape folosite în activitățile economico-industriale sau corespunzătoare unei alte utilizări a apei decât cea menajeră.

 • □  „Ape Meteorice” înseamnă apele ce provin din precipitații atmosferice; sunt considerate ape meteorice și apele ce provin din stropirea și spălarea drumurilor publice sau private, a grădinilor și curților imobilelor.

Articolul 3 - Aria delegării

Aria delegării este definită în articolul 6 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare și descrisă în articolul 4 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună. Operatorul este obligat să furnizeze Autorității delegante toate informațiile topografice în termen de 6 (șase) luni de la Data Intrării în Vigoare, cu localizarea tuturor Zonelor Urbane expres indicate în anexa 1 la Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Articolul 4 - Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate

 • 4.1  Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate desemnează limita rețelei(lor) de canalizare a(le) fiecărei Zone Urbane și, prin extensie, toate suprafețele incluse între aceste limite. Aceasta se va întinde până la o distanță de cel puțin 100 (o sută) de metri calculată în orice direcție de la orice punct aflat pe rețeaua(lele) de transport al apei uzate.

 • 4.2  Această limită este definită în contractul dintre Operator și Autoritate delegantă.

 • 4.3  Perimetrele de Colectare a Apelor Uzate sunt extinse în mod regulat prin acordul Operatorului cu Autoritatea delegantă, anticipând dezvoltarea noilor zone urbane și industriale și pentru a permite Operatorului să își atingă obiectivele Serviciului.

TITLUL II - FURNIZAREA SERVICIUL

Articolul 5 - Definiția rețelelor de canalizare

9              9

5.1 Sistemul public de canalizare cuprinde ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regulă următoarele componente:

 • a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

 • b) rețele de canalizare;

 • c) guri de scurgere pluviale

 • d) bazine de retenție

 • e) stații de pompare a apelor uzate;

 • d) stații de epurare;

 • e) colectoare de evacuare spre emisar;

 • f) guri de vărsare în emisar;

 • g) depozite de nămol deshidratat.

 • 5.2     Rețeaua publică de canalizare este definită în art. 1 din Dispozițiile Generale ale prezentului Contract de Delegare.

 • 5.3    Infiltrații /Scurgeri

Operatorul, ca o parte a planului său de investiții, va identifica și va finanța un program pentru reducerea infiltrațiilor și/sau scurgerilor din orice sistem de colectare si transport, inclusiv orice echipament necesar atingerii acestui scop, atunci când fie una, fie ambele probleme sunt identificate ca atare de Autoritatea delegantă. Echipamentul de specialitate poate fi considerat ca resursă principală. Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanței Operatorului pe durata Contractului de Delegare.

Articolul 6 - Reamplasarea rețelei

 • 6.1  Reamplasările rețelelor de canalizare necesare atingerii unei cerințe legate de Serviciu din partea unei administrații sau comunități sunt executate de operator pe cheltuiala solicitantului.

 • 6.2  Reamplasările rețelelor de canalizare necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu din partea unei persoane fizice sunt hotărâte și executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

6.3. În situația în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute o rețea, Autoritatea delegantă va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei rețele.

Articolul 7 - Protecția instalațiilor de canalizare

 • 7.1  Operatorul va actualiza toate informațiile tehnice despre rețelele de canalizare și lucrărilor aferente, prevăzute în articolul 5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 7.2  Instalațiile de colectare a Apelor Uzate și de tratare sunt bunuri publice. Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile și protejate, conform prevederilor legale, împotriva daunelor de orice natură.

 • 7.3  Când o autoritate administrativă sau o persoană fizică ori juridică intenționează să execute lucrări de excavație sau alte lucrări în proximitatea unei rețele de canalizare, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind protecția rețelelor de telecomunicații, de electricitate și apă. Acesta trebuie să obțină acordul prealabil scris al Operatorului. Costurile măsurilor de protecție rezonabile luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările respective.

 • 7.4  Este interzis oricărei persoane care nu are acceptul Operatorului, care nu face parte din personalul Operatorului, cu excepția controlorilor din partea Autorității delegante însoțiți de un reprezentat al Operatorului, să intre, sub orice pretext, în interiorul clădirilor și șantierelor aferente sau asociate Serviciul de canalizare.

 • 7.5  Orice acțiune sau inacțiune care produce o daună acestor instalații sau lucrări, în general orice prejudiciu, angajează răspunderea celui vinovat, conform prevederilor legale.

 • 7.6  Împreună cu Autoritatea delegantă, Operatorul va stabili, după necesități, perimetre de protecție împrejurul acestor lucrări care fac parte din procesul de transport, tratare si deversare a apei uzate.

Articolul 8 - Racordurile

 • 8.1  Un Racord deservește de regulă un singur Utilizator.

 • 8.2  Racordurile sunt montate de Operator. Costurile montării sunt suportate de solicitant, conform cotelor estimate în urma prețurilor definite în anexa 2 de mai jos. Cheltuielile aferente se plătesc înainte de începerea lucrărilor. Orice cheltuieli legate de consolidarea unui Racord datorită creșterii nevoilor cad în sarcina Utilizatorului.

 • 8.3  Racordurile fac parte din bunurile încredințate Operatorului de către Autoritatea delegantă. Toate Racordurile sunt întreținute, reparate pe cheltuiala sa. Cu toate acestea, reparațiile, modificările sau deplasările survenite ca urmare a executării de lucrări vor fi plătite de persoana care solicită lucrările antemenționate.

 • 8.4  În interiorul Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa toate Lucrările de

Extindere necesare pentru noile Racorduri. Aceste lucrări care nu sunt cuprinse în investițiile contractuale vor fi finanțate, în condițiile legii, de Utilizatorul care a solicitat racordarea și cu care s-a încheiat un contract, având în vedere condițiile tehnice ale Operatorului.

 • 8.5  În afara Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa Lucrările de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Racorduri; acestea vor fi finanțate, în condițiile legii, de Utilizatorul care a solicitat racordarea, având în vedere condițiile tehnice ale Operatorului.

Articolul 9 - Instalațiile Interioare

9

 • 9.1  Instalațiile Interioare, care prin definiție sunt situate amonte față de Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Colectare Apă Uzată dintre Operator și Utilizator, nu fac parte din rețelele publice de canalizare. Ele sunt realizate, exploatate și întreținute pe cheltuiala și prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor și normelor tehnice aplicabile. Instalarea și întreținerea Instalațiilor Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcționarea serviciului public, să se prevină orice posibilă contaminare a rețelelor de apă potabilă și de canalizare.

 • 9.2  Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de salubrizare la fața locului, prin instalarea unui rezervor, fără respectarea condițiilor tehnice specifice stabilite de Operator și fără obținerea autorizației din partea Autoritatii delegante în forma cerută de lege. Demararea acestui tip de lucrare este în toate cazurile supusă încheierii unui contract operațional special între Utilizator și Operator.

 • 9.3  Operatorul este îndreptățit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele și normativele în vigoare.

Articolul 10 - Inspectarea Instalațiilor Interioare

 • 10.1 Apele Uzate sunt colectate de la Utilizatori numai dacă aceștia respectă standardele stabilite de contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

 • 10.2 Operatorul răspunde doar pentru deficiențele Instalațiilor Interioare care se datorează Operatorului.

Articolul 11 - Canalele aflate sub drumurile publice

Operatorul va asigura ca drumurile și pavajul să fie refăcute și readuse la o stare acceptabilă în acele locuri unde au fost săpate șanțuri conform Articolului 20.4 din Dispozițiile Speciale -Partea Comună și a normelor privind drumurile.

TITLUL III - TARIFUL

Articolul 12 - Reguli

 • 12.1 Operatorul va aplica tarifele așa cum sunt prevăzute la art. 36 din Dispoziții Generale și indicate în anexa 1 de mai jos, cu posibilitatea modificării și/sau ajustării lor.

 • 12.2 Modificările/ajustările tarifare se efectuează conform Articolului 36 din Dispozițiile Generale și articolul 25.3 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 12.3 Facturarea Utilizatorilor se face pe baza înregistrărilor contoarelor de canalizare acolo unde acestea există sau pentru cantitatea de Apă Uzată calculată ca procentaj din apa potabilă furnizată, conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, anexat prezentului contract, a clauzelor contractuale și a prevederilor legale și reglementărilor aplicabile, luându-se în considerare caracteristicile sistemului local de canalizare.

TITLUL IV - CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR

Articolul 13 - Standardele de Furnizare a Serviciilor

 • 13.1 În termen de 24 luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea delegantă și Operatorul vor conveni asupra procedurilor interne și externe necesare respectării graficului de lucrări, definite în articolul 14.3 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună și asigurării calității Serviciilor de Canalizare, precum și respectării standardelor de mediu, îndeosebi pentru depunerile de scurgeri și nămol tratate. Procedurile de control și penalitățile convenite vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adițional la prezentul contract.

 • 13.2 Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale Autorității delegante sau de terți autorizați.

 • 13.3. Autoritatea delegantă este obligată să facă toate demersurile în scopul încheierii unui contract între Operator și Administratorii Drumurilor Publice privind colectarea apei pluviale.

Articolul 14 - Întreruperile Serviciului

 • 14.1 În termen de 24 (douăzeci și patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea delegantă și Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor fi implementați de Operator, pragurile statistice dincolo de care Serviciul este considerat ca fiind inadecvat și sancțiunile corespunzătoare în caz de neîndeplinire. Indicatorii, pragurile statistice și sancțiunile vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adițional la prezentul contract.

 • 14.2 În raportul său anual adresat Autorității delegante, Operatorul va arăta statistica întreruperilor Serviciului.

 • 14.3 Operatorul va ține la dispoziția Autorității delegante înregistrările și documentele referitoare la depășirea debitelor de Apă Uzată.

Articolul 15 - Termenele Serviciului

 • 15.1 Operatorul se obligă să respecte termenele de furnizare a Serviciului către de Utilizatori, fixate în anexa 4 de mai jos, cu respectarea aplicării articolului 42.5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 15.2 Pentru orice Racord executat după expirarea termenelor indicate din culpa dovedită a sa, Operatorul va acorda o reducere Utilizatorului respectiv de 10% (zece la sută) din valoarea Racordului în cazul în care Racordul este instalat într-un termen ce depășește standardul, dar mai scurt decât dublul termenului garantat, și de 20% (douăzeci la sută) din valoarea Racordului dacă termenul depășește dublul termenului limită garantat.

 • 15.3 În raportul său anual adresat Autorității delegante, Operatorul va arăta statisticile privitoare la termenele de furnizare a Serviciului față de Utilizatori, plângerile și reducerile acordate din pricina întârzierilor la racordare.

ANEXE

Anexa 1 - Tariful pentru Canalizare

Anexa 2 - Prețurile pentru racordare și alte servicii - Canalizare

Anexa 3 - Duratele de Viață Tehnică - Echipamente și Lucrări - Canalizare

Anexa 4 - Termenele Serviciului de Canalizare

ANEXA 1 - LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII - DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE CANALIZARE

TARIFUL PENTRU CANALIZARE ȘI APĂ PLUVIALĂ

Tarifele la canalizare menajeră.lei/mc fără TVA

Canalizare menajeră

La data semnării Contractului de delegare

1 iulie 2009

1 septembrie

2009

1 ianuarie 2010

Tîrgu Mureș,

Sîngeorgiu de

Mureș, Cristești,

Corunca,

Ungheni

1.25

1.59

1.93

2.27

Iernut

1.00

1.42

1.84

2.27

Luduș

1.45

1.72

1.99

2.27

Sighișoara

1.00

1.42

1.84

2.27

Reghin

0.85

1.32

1.79

2.27

Tîrnâveni

1.45

1.72

1.99

2.27

Cristuru Secuiesc

1.45

1.72

1.99

2.27

Șincai, Sărmașu

1.61

1.83

2.05

2.27

Alți Operatori (Distribuitori)

0.77

1.27

1.77

2.27

Tarifele la canalizare pluvială., lei/mc fără TVA

Canalizare pluvială

La data semnării Contractului de delegare

1 iulie 2009

1 septembrie

2009

1 ianuarie 2010

Tîrgu Mureș, Sîngeorgiu de Mureș, Cristești, Corunca

0.63

0.71

0.79

0.86

Iernut

0.50

0.62

0.74

0.86

Luduș

0.50

0.62

0.74

0.86

Sighișoara

0.50

0.62

0.74

0.86

Reghin

0.50

0.62

0.74

0.86

Tîrnăveni

0.50

0.62

0.74

0.86

Cristuru Secuiesc

0.50

0.62

0.74

0.86

ANEXA 2 - LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII - DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE CANALIZARE

PREȚUL PENTRU RACORDARE ȘI ALTE SERVICII - CANALIZARE

Serviciul

Prețul (lei)

(fără TVA)

Racorduri lungime de max. 10 m

Dn 160 mm

Adâncime max 1.5 m

1.912

Adâncime max. 2 m

1.978

Adâncime peste 2 m

Conform deviz

Racorduri lungime de max.10 m

Dn 200 mm

Adâncime max 1.5 m

1.903

Adâncime max. 2 m

2.154

Adâncime peste 2 m

Conform deviz

Costuri suplimentare pentru

1 metru linear la racorduri la o distanță mai mare de 10 metri lineari

Dn 160 mm

Adâncime max 1.5 m

319

Adâncime max. 2 m

343

Adâncime peste 2 m

Conform deviz

Costuri suplimentare pentru

1 metru linear la racorduri la o distanță mai mare de 10 metri lineari

Dn 200 mm

Adâncime max 1.5 m

317

Adâncime max. 2 m

359

Adâncime peste 2 m

Conform deviz

ANEXA3 - LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII - DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE CANALIZARE

DURATELE DE VIAȚĂ TEHNICĂ - ECHIPAMENTE ȘI LUCRĂRI -CANALIZARE

Acestea se stabilesc conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2139/2004.

Criteriile care au stat la baza stabilirii duratelor normale de funcționare , din intervalul indicat în catalog, sunt cele enumerate mai jos:

 • - ajustarea duratei normale de funcționare noi față de durata de funcționare veche să fie minimă,

 • - pentru mijloacele de transport se menține metoda calculul amortizării în funcție de durata normală de utilizare, rezultând amortizarea/an și amortizarea/lună.

Mijloacele fixe noi care se introduc în funcțiune după data încheierii prezentului Contract de Concesiune, și nu se regăsesc în Anexa 3, - neexistând la data elaborării mijloace fixe din grupa respectivă, - se vor încadra la mijlocul intervalului din Catalogul de codificare conform Hotărârii nr.2139/30.11.2004.

Cod de clasificare cf.HGR 2139/2004

Denumirea activelor fixe

Dur. fuctionare stabilite

Norm.

Intervalul din

Catalog

0

1

2

3

1.1.

Construcții industriale

1.1.1.

Clădiri industriale în afară de clădirile din:

50

40-60

1.1.1.2.

- industria chimică.

35

24-36

1.1.2.

Construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.) în afară de:

1.1.2.1.

- barăci, șoproane etc.

10

8-12

1.1.3.

Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni, în afară de:

50

40-60

1.1.3.1.

- construcții speciale metalice;

1.1.3.2.

- construcții speciale din beton

1.3.

Construcții pentru transporturi poștă și telecomunicații

1.3.1.

Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, stații pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, în afară de:

40

32-48

1.3.1.1.

- clădiri ușoare cu structură metalică

1.3.7.

Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi și autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație):

1.3.7.1.

- cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam.

20

16-24

1.3.7.2.

- cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundație suplă.

25

20-30

1.3.7.3.

- cu îmbrăcăminte din beton de ciment.

35

28-42

1.3.17.

Poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte:

1.3.17.1.

- din lemn.

1.3.17.2.

- din zidărie, beton armat sau metal.

40

32-48

1.4.

Construcții hidrotehnice

1.4.2.

Diguri (de apărare; de compartimentare; de dirijare a curenților), consolidări de maluri, praguri; pinteni; anrocamente și căsoaie; cleonaje:

1.4.2.1.

- din fascine; lemn cu bolovan sau piatră;

1.4.2.2.

- din piatră brută; blocuri de beton; zidărie de piatră; beton armat.

30

24-36

1.5.

Construcții pentru afaceri, comerț, depozitare.

1.5.2.

Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare și distribuție. Magazine.

40

32-48

1.5.3.

Construcții pentru depozitarea mărfurilor de larg consum, a mărfurilor industriale, a materialelor de construcții și a produselor agricole.

30

24-36

1.5.4.

Construcții pentru depozitarea și comercializarea produselor petrolifere (benzinării etc.).

25

20-30

1.5.6.

Silozuri pentru agregate minerale, minereuri,cărbuni, materiale pulverulente (ciment, var,ipsos) etc.

30

20-30

1.5.7.

Rezervoare și bazine pentru depozitare, în afară de:

30

20-30

1.5.12.

Construcții ușoare pentru afaceri, comerț, depozitare (barăci, magazii, șoproane etc.).

10

8-12

1.6.

Construcții de locuințe și social-culturale.

1.6.1.

Clădiri de locuit, hoteluri și cămine, în afară de:

50

40-60

1.6.3.

Împrejmuiri din:

1.6.3.1,

- lemn;

1.6.3.2.

- zidărie, beton armat, metal.

25

20-30

1.6.4.

Clădiri administrative.

50

40-60

1.6.5.

Construcții pentru centrale termice și puncte termice

36

24-36

1.7.

Construcții pentru transportul energiei electrice.

1.7.1.

Rețele de alimentare, de iluminat și linii de transport a energiei electrice:

1.7.1.1.

- aeriene pe stâlpi din lemn.

1.7.1.2.

- aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat.

40

32-48

1.7.1.3.

- subterane.

18

12-18

1.7.2.

Instalații electrice de forță:

1.7.2.1.

- aeriene sau aparente.

12

9-15

1.7.2.2.

- îngropate.

15

9-15

1.7.2.3.

- în tub, canal sau tunel de protecție.

30

24-36

1.8.

Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare.

1.8.1.

Puțuri săpate sau forate.

36

24-36

1.8.2.

Drenuri pentru alimentări cu apă.

30

24-36

1.8.3.

Captări și prize de apă.

48

32-48

1.8.4.

Canale pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor.

40

32-48

1.8.5.

Galerii pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor.

48

32-48

1.8.6.

Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; rețele de distribuție. Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare.

30

24-36

1.8.7.

Conducte pentru canalizare, în afară de:

40

32-48

1.8.8.

Stații de tratare, de neutralizare și de epurare aapelor.

36

24-36

1.8.9.

Castele de apă.

32

32-48

1.8.10.

Iazuri de depozitare; paturi de uscare a nămolului; câmpuri de irigare și infiltrare, în afară de:

20

16-24

1.8.11.

Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei.

50

40-60

1.8.12.

Stații de pompare și separare a apei, în afară de:

40

32-48

1.8.13.

Construcții și instalații tehnologice pentru alimentare cu apă și canalizare.

40

32-48

1.9.

Construcții pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoflcare.

1.9.1.

Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor și a lichidelor industriale, inclusiv traversările și instalațiile tehnologice,în afară de:

25

20-30

1.9.2.

Conducte de termoficare.

1.9.2.1.

- aeriene sau în canale de protecție vizitabile.

25

20-30

1.9.2.2.

- în canale nevizitabile.

20

16-24

1.9.3.

Conducte, branșamente și instalații tehnologice pentru distribuția gazelor, produselor petroliere și a lichidelor industriale, apă sărată, din exteriorul și interiorul construcțiilor.

15

12-18

GRUPA 2. INSTALAȚII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE

2.1.

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII DE LUCRU)

2.1.5.

Mașini, utilaje și instalații pentru construcții de mașini și prelucrarea metalului

2.1.5.5.

Mașini, utilaje și instalații pentru sudarea metalului.

8

6-10

2.1.5.7.

Mașini portabile de polizat, șlefuit, tăiat, găurit etc.

3

2-4

2.1.6.

Mașini, utilaje și instalații pentru industria chimică și petrochimică

2.1.6.1.1.A.

Decantoare; Separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre și centrifuge; Mașini, utilaje și instalații pentru procese de destilare și rectificare a lichidelor; Mașini, utilaje și instalații pentru procese de încălzire, răcire și condensare; Mașini, utilaje și instalații pentru evaporare, uscare și cristalizare: A) mediu neutru sau ușor coroziv;

12

9-15

2.1.6.1.1.B.

B) mediu puternic coroziv

8

6-10

2.1.16.

Mașini de forță și utilaje energetice

2.1.16.1.

Mașini generatoare, în afară de:

28

22-34

2.1.16.1.1.

- instalații de preparare a prafului de cărbune, instalații de tratare a apei de alimentare, instalații de captare și evacuare a zgurei și cenușii;

20

16-24

2.1.16.1.2.2.

- grupuri electrogene staționare

12

9-15

2.1.16.1.2.3.

- grupuri electrogene mobile, grupuri de sudurămobile

8

6-10

2.1.16.3.

Transformatoare, redresoare, convertizoare, acumulatoare și compensatoare.

2.1.16.3.1.

- transformatoare și autotransformatoare, în afarăde:

20

16-24

2.1.16.3.1.1.

- transformatoare și autotransformatoare de sudură.

12

8-12

2.1.16.3.1.2.

- aparate de sudură electrică portabile.

5

4-6

2.1.16.3.2.

- instalații de redresare; - instalații de convertizoare, în afară de:

18

12-18

2.1.16.3.3.

- baterii de acumulatoare; instalații de compensare a puterii reactive;

12

8-12

2.1.16.4.

Compresoare și pompe de vid

2.1.16.4.1.

- compresoare cu piston, stabile.

12

8-12

2.1.16.4.2.

- compresoare cu piston, mobile.

8

4-8

2.1.16.4.3.

- compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative, rotative cu inel de lichid și centrifuge, stabile.

12

9-15

2.1.16.4.5.

- pompe de vid.

12

8-12

2.1.16.5.

Aparataje pentru stații electrice și posturi de transformare. Echipamente pentru centrale termice, electrice și nucleare.

12

8-12

2.1.17.

Mașini, utilaje și instalații comune care funcționează independent

2.1.17.1.

Pompe și aparate pentru vehicularea lichidelor

2.1.17.1.1.

- pompe centrifuge, în afară de:

2.1.17.1.1.1.

- pentru lichide slab corozive;

8

5-9

2.1.17.1.1.2.

- pentru lichide cu acțiune corozivă sau abrazivă

6

4-6

2.1.17.1.2.

 • - pompe axiale; - pompe de injecție; - pompe cu roți dințate;

 • - aparate și dispozitive pentru vehicularea lichidelor.

10

8-12

2.1.17.1.3.1.

- pentru lichide necorozive;

8

6-10

2.1.17.1.3.2.

- pentru lichide cu acțiune abrazivă și corozivă;

6

4-8

2.1.17.3.

Ventilatoare, aeroterme și microcentrale termice murale sau de pardoseli, în afară de:

8

6-10

2.1.17.3.1.

- aparate de climatizare.

5

4-6

2.1.17.4.A

Mijloace de depozitare ( rezervoare, tancuri, buncăre, butelii industriale, etc) încadrate în flux tehnologic:        A) mediu

neutru sau ușor coroziv

20

16-24

2.1.17.4.B

B) mediu puternic coroziv

12

9-15

2.1.17.5.A

Amestăcătoare și omogenizatoare    A) mediu neutru sau

ușor coroziv

15

12-18

2.1.17.5.B

B) mediu puternic coroziv

10

8-12

2.1.19.

Unelte, dispozitive, instrumente și truse de sculespecializate folosite în industrie.

4

2-4

2.1.20.

Mașini și utilaje pentru construcții

2.1.20.1.

Mașini și utilaje pentru săparea și pregătirea terenului. Screpere, gredere, buldozere, buldoexcavatoare, săpătoare de șanțuri, săpătoare de gropi și scarificatoare. Excavatoare sub 150 kW, în afară de:

6

4-8

2.1.20.2.

Mașini și utilaje pentru lucrări de fundații, lucrări în stâncă și pentru tuneluri; Instalații de forat la secțiune plină; Berbeci mecanici și extractoare de piloți; Utilaje pentru executarea lucrărilor sub apă și mașini de forat și turnat piloți, în afară de:

2.1.20.2.2.

- ciocane pneumatice.

3

2-4

2.1.20.3.1.

- betoniere și malaxoare, autobetoniere, pompe și autopompe de beton;

6

4-8

2.1.20.4.

Mașini, utilaje și instalații pentru lucrări de zidărie, tencuieli, finisaje, izolații și instalații, în afară de:

2.1.20.4.1.

- unelte mecanice portabile (electrice, pneumatice, hidraulice);

3

2-4

2.1.20.6.

Mașini, utilaje și instalații pentru construcții și reparații de drumuri, în afară de:

8

6-10

2.1.20.6.1.

- compactoare tractate și autopropulsate vibratoare și mixte, mașini de tăiat asfalt, plăci vibratoare și maiuri mecanice.

4

3-5

2.1.20.10.

Unelte, dispozitive și instrumente folosite în construcții.

4

2-4

2.1.21.

Mașini, utilaje și instalații pentru agricultură

2.1.21.5.

Unelte, dispozitive și instrumente folosite în agricultură.

4

2-4

2.1.22.

Mașini, utilaje și instalații pentru transporturi și telecomunicații

2.1.22.2.

Mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța mijloacelor de transport rutier.

12

9-15

2.1.22.5.

Mașini, utilaje și instalații pentru poștă, presă și telecomunicații (telefonie, telegrafie), în afară de:

12

9-15

2.1.22.6.

Mașini, aparate și instalații pentru radio, televiziune și telecomunicații prin sateliți, telefonie mobilă, în afară de:

2.1.22.6.2.

- stații radio, radiotelefoane mobile, rame de radiorelee mobile; - receptoare profesionale de trafic de bandă largă; -echipamente pentru telecomunicații prin sateliți;

10

8-12

2.1.22.7.

Echipamente, utilaje și aparate pentru studiouri de radio și televiziune, în afară de:

6

4-8

2.1.24.

Mașini, utilaje și instalații pentru gospodăria comunală și spălătorii.

2.1.24.1.

Mașini pentru spălătorii și curățătorii chimice.

10

6-10

2.1.24.2.

Mașini, utilaje și instalații de salubritate și îngrijirea spațiilor verzi.

8

6-10

2.1.24.3.

Mașini, echipamente și instalații pentru stins incendii, în afară de:

12

8-12

2.1.24.4.

Utilaje și instalații pentru alimentarea cu apă, pentru tratarea apelor de alimentare și epurarea apelor uzate, în afară de:

24

19-29

2.1.24.4.1.

- aparate de clorinare.

9

5-9

2.1.24.4.2.

- poduri racloare.

30

24-36

2.1.24.5.

Mașini, utilaje și instalații pentru tratarea deșeurilor menajere.

10

8-12

2.1.24.6.

Recipiente pentru depozitarea deșeurilor menajere,în afară de:

8

6-10

2.1.25.

Mașini, utilaje și instalații pentru ocrotirea sănătății.

2.1.25.1.

Aparate și instrumente pentru oftalmologie, pentruoto-rino-laringologie. Aparate și instrumente pentru stomatologie. Aparate și instalații pentru fizioterapie. Aparate și instalații de laborator pentru analize medicale. Utilaje, instalații și aparate pentru ocrotirea sănătății (sterilizare, dezinfecții, dezinsecții)

10

8-12

2.1.25.2.

Aparate și instrumente pentru diagnostic, pentru chirurgie, pentru narcoză și reanimare, în afară de:

10

8-12

2.1.25.2.1.

- aparate de înaltă tehnologie; - aparate pentru măsurarea presiunii arteriale.

2.1.26.

Alte mașini, utilaje și instalații.

2.1.27.

Accesorii de producție.

6

4-8

2.2.

APARATE ȘI INSTALAȚII PENTRU MĂSURARE

CONTROL SI REGLARE

2.2.1.

Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor geometrice, mecanice și acustice.

2.2.1.1.

Aparate, instrumente și instalații pentru măsurarea mărimilor geometrice. Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor mecanice și acustice, în afară de:

10

8-12

2.2.1.1.2.

- aparate de cântărit și marcat.

5

4-6

2.2.2.

Aparate și instalații pentru măsurarea timpului, frecvenței și mărimilor cinematice.

2.2.2.1.

Aparate și instalații etalon mecanice și electromecanice pentru măsurarea timpului; cronografe și calculografe; ceasornice de semnalizare; instalații pentru verificarea cronometrelor; etaloane de frecvență.

12

9-15

2.2.2.2.

Punți de măsurat, comparatoare și analizoare de frecvență; instalații pentru verificarea frecvențmetrelor și aparate de măsurat deviația de frecvență, în afară de:

10

8-12

2.2.2.2.I.

- aparate portabile.

6

4-6

2.2.2.3.

Alte aparate și instalații pentru măsurarea timpului, frecvenței și mărimilor cinematice neregăsite în cadrul clasei 2.2.2. ’

10

8-12

2.2.3.

Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice și radiometrice.

2.2.3.I.

Elemente Waston; aparate portabile.

6

4-6

2.2.3.2.

Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice și radiometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.3.

10

8-12

2.2.4.

Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor termice și fotometrice.

2.2.4.I.

Termometre de sticlă și de cuarț; bimetalice și manometrice; termometre cu rezistență și termocupluri. Lămpi etalon de temperatură, de culoare și luxmetre.

5

4-6

2.2.4.2.

Contoare pentru apă caldă și energie termică.

8

4-8

2.2.4.3.

Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor termice și fotometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.4.

10

8-12

2.2.5.

Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor analitice (de materiale, de structură și de compoziție); aparate și instalații pentru încercarea materialelor, elementelor și a produselor.

2.2.5.2.

Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor analitice (de materiale, de structură și de compoziție); aparate și instalații pentru încercarea materialelor, elementelor și a produselor neregăsite în cadrul clasei 2.2.5.

10

8-12

2.2.6.

Utilaje și accesorii de laborator

2.2.6.2.

Alte utilaje și accesorii de laborator neregăsite în cadrul clasei 2.2.6.

10

8-12

2.2.7.

Aparate și instalații pentru cercetare științifică.

5

4-6

2.2.8.

Instalații pentru comanda și reglarea automată a proceselor    tehnologice,    pentru semnalizare și

telemăsurare.

10

8-12

2.2.9.

Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, control și facturat.

3

2-4

2.3.

MIJLOACE DE TRANSPORT

2.3.2.

Mijloace de transport auto

2.3.2.I.

Mijloace de transport pentru persoane.

2.3.2.1.1.

- autoturisme, în afară de:

5

4-6

2.3.2.I.2.

- microbuze;

6

4-8

2.3.2.2.I.

- autocamioane și autocamionete cu platformă fixă,autofurgonete, autofurgoane și autodube de capacitate până la 4,5 t exclusiv.

5

4-6

2.3.2.2.2.

- autocamioane, autodube și autofurgoane cu platformă fixă, cu capacitatea de și peste 4,5 t;

6

4-8

2.3.2.2.3.

- autocamioane cu platformă basculantă și dumpere;-autocisterne; - autoizoterme și autofrigorifere.

5

4-6

2.3.2.2.5.

- tractoare pe roți și pe șenile.

5

4-6

2.3.2.2.6.

- remorci cu platformă fixă sau basculantă și remorci monoaxe. - remorci: cisterne, izoterme și frigorifice. -semiremorci auto: platformă, furgon, cisterne, izoterme și frigorifice; port transcontainere. - remorci și semiremorci auto cu destinație specifică.

6

4-6

2.3.2.2.9.1.

- autoturnuri, autotelescoape, autoateliere și autodepanatoare,

6

4-8

2.3.2.2.9.2.

- autovehicule pentru transportul materialelor pulverulente; -autovehicule cu troliu pentru bușteni.

5

4-6

2.3.6.

Utilaje și instalații de transportat și ridicat

2.3.6.I.

Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii etc.). Macarale diverse și speciale, în afară de:

10

6-10

2.3.6.2.

Macarale rotitoare; macarale rulante cu platformă și poduri rulante, în afară de:

15

9-15

2.3.6.3.

Ascensoare:

2.3.6.3.I.

- de materiale și persoane pentru lucrări de construcții; de mărfuri.

7

5-9

2.3.6.4.

Transportoare și instalații de transport pneumatic, în afară de:

2.3.6.4.I.

- transportoare cu bandă și plăci; cu lanț (cablu), cu ghiare, cu role, suspendate și cu lanțuri de tracțiune, portante; transportare cu cupe și sisteme de transportoare utilizate în industrie pentru operații de prelucrare, asamblare și montaj.

11

7-11

2.3.6.4.3.

- transportoare elicoidale și cu raclete.

4

3-5

2.3.6.4.4.

- jgheaburi și topogane; instalații de transport hidraulic.

12

8-14

2.3.6.6.

Încărcătoare, împingătoare și basculatoare, în afară de:

10

6-10

2.3.6.6.I.

- încărcătoare frontale cu o cupă.

7

4-8

2.3.6.8.

Alte utilaje, instalații și echipamente de transportat și de ridicat, neregăsite în cadrul clasei 2.3.6., în afară de:

2.3.6.8.I.

- electro și motostivuitoare.

6

4-8

GRUPA 3. MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, SISTEME DE PROTECȚIE A VALORILORUMANE ȘI MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE

3.2.

Aparatură birotică

3.2.1.

Mașini de scris, de francat, aparate de dictat și reprodus, aparate de desenat, heliografe, aparate de copiat și multiplicat, aparate de proiecție, aparate de citit microfilme etc.

5

4-6

3.2.2.

Aparate de telecomunicații pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalații de comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc.

5

3-5

3.2.3.

Mașini de numărat și identificat bani.

4

2-4

3.3.

Sisteme de protecție a valorilor umane și materiale

3.3.2.

Unități de depozitare valori și purtători de date (case de bani, seifuri, dulapuri ignifuge etc.).

24

16-24

3.3.4.

Sisteme de protecție la incendiu (elemente de detecție și de acționare, centrale de semnalizare și acționare etc.).

18

12-18

3.3.5.

Sisteme pentru identificare și controlul accesului, supraveghere și alarmă la efracție.

12

8-12

ANEXA 4 - LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII - DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE CANALIZARE

TERMENELE SERVICIULUI DE CANALIZARE

Operația

Termenul limită

Data de la care începe să curgă termenul

Răspunsul la o cerere de încheiere a unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare și pregătirea unei liste de prețuri

15 zile lucrătoare

Data primirii cererii și depunerea documentației (în cazul în care documentația este completă nu se oferă răspuns la cererea de încheiere a contractului)

Racordurile noi realizate

32 zile lucrătoare (prin cumularea perioadelor intermediare în care activitățile se află sub controlul operatorului)

Data primirii cererii și depunerea documentației complete

Răspuns la reclamațiile clienților

•   15 zile lucrătoare

De la data înregistrării reclamației