Hotărârea nr. 391/2009

HCL 391 Privind aprobarea aderarii comunei Craie¦ti la Asociaiia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURE¬.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 391 din 7 octombrie 2009

privind aprobarea aderării comunei Crăiești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Analizând Expunerea de motive nr. ______ din ____________ 2009 a

Primarului municipiului Tîrgu Mureș,

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. „c” și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, precum și art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,

În temeiul art. 11, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „e”, alin. (7), lit. „c”, art. 45, alin. (2) și art. 115, alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă aderarea comunei Crăiești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

Art. 2. Se mandatează domnul Todoran Liviu Emil Nicu, reprezentantul Consliliului Local Tîrgu Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la articolul 1 și a semna Actul adițional la Actul constitutiv al Asociației.

De executarea prezentei hotărâri răspunde dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

Președinte de ședință ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban