Hotărârea nr. 390/2009

HCL 390 Privind susiinera cererii de finaniare pentru proiectul "Reabilitare, modernizare ¦i mansardare imobile GIMNAZIUL DACIA , corp A ¦i corp B, din localitatea Tirgu Mure¦, judeiul Mure¦" de catre Consiliul local municipal Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 390

Din 7 octombrie 2009

privind susținera cererii de finanțare pentru proiectul

„Reabilitare, modernizare și mansardare imobile GIMNAZIUL DACIA , corp A și corp B, din localitatea Tîrgu Mureș, județul Mureș,, de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr.______din_____________2009 întocmită de

Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane privind susținerea cererii de finanțare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și ma nsardare imobile GIMNAZIUL DACIA , corp A și corp B, din localitatea Tîrgu Mureș, județul Mureș,,, de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă contractarea finanțării de către Municipiul Tîrgu Mureș a proiectului „Reabilitare, modernizare și mansardare imobile GIMNAZIUL DACIA, corp A și corp B, din localitatea Tîrgu Mureș, județul Mureș,,.

Art. 2. Se aprobă susținerea proiectului cu un buget total de 11.307.445,21 lei, din care finanțare nerambursabilă 8.826.100,30 lei și 2.481.344,91 lei, contribuția Municipiului Tîrgu Mureș.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică, Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane - prin Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban