Hotărârea nr. 39/2009

HCL 39 Privind concesionarea directa catre UNIVERSITATEA PETRU MAIOR a terenului in suprafaia de 180 mp, teren aflat in proprietatea Municipiului Tirgu-Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

COSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 39

din 29 ianuarie 2009

privind concesionarea directa catre UNIVERSITATEA PETRU MAIOR a terenului în suprafața de 180 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 99 din 20.01.2009 a Primarului municipiului Tîrgu-Mures, prin Administratia Complexului de Agrement si Sport „Muresul” privind concesionarea directa catre UNIVERSITATEA PETRU-MAIOR a terenului în suprafata de 180 mp,

Având în vedere prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 110 din 29 mai 2003, privind modul de concesionare a terenurilor din CASM, cu modificarile si completarile ulterioare din Hotarârea Consiliului Local nr. 68 din 28 februarie 2008,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (4), lit. „c”, alin. (5), lit. „a“ si art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 ani catre, UNIVERSITATEA PETRU MAIOR a terenului în suprafata de 180 mp. situat în Tîrgu Mures, str. Plutelor, nr. 2, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures si identificat prin C.F. 7859, - cabana de odihna .

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit H.C.L. nr.110/29.05.2003 este de 720 euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Complexului de Agrement si Sport « Muresul ».

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria