Hotărârea nr. 389/2009

HCL 389 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul IReabilitare, Modernizare ¦i Mansardare Imobile Gimnaziu Dacia, Corp A ¦i Corp B din localitatea Tirgu Mure¦, Judeiul Mure¦I.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 389

din 7 octombrie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare, Modernizare și Mansardare Imobile Gimnaziu Dacia, Corp A și Corp B din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș"

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în sedinta ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 275 din 28.09.2009, a Administrației domeniului public privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare, Modernizare și Mansardare Imobile Gimnaziu Dacia, Corp A și Corp B din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș",

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și „c”, alin. (4), lit. „b” și „d”, art. 45, alin.(1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare, Modernizare și Mansardare Imobile Gimnaziu Dacia, Corp A și Corp B din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș" în conformitate cu anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul M unicipului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică și Serviciul public municipal - Administrația domeniului public.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXA NR.1 la Hotărârea nr._______din_______

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul

"Reabilitare, Modernizare și Mansardare Imobile Gimnaziu Dacia, Corp A și Corp B din localitatea Tîrgu-Mureș, Județul Mureș"

- valoare totală (inclusiv TVA)    11.083.221,00 lei adică 2.608.124 euro

din care C+M       9.537.619 lei adică 2.244.410 euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,2495 lei/euro din data de 10.09.2009

Lucrările ce urmează a se executa, vor fi amplasate pe terenul intravilan situat în localitatea Tîrgu-Mureș, pe strada Panseluțelor nr. 6, respectiv str. Tudor Vladimirescu nr. 122. Terenul intravilan pe care sunt amplasate cele 2 corpuri de clădiri a Gimnaziului Dacia este proprietate a Municipiului Tîrgu-Mureș, conform numărului cadastral: 1052/1/1/2/2/2 și extrasului CF 90387/N/LIX, respectiv numărului cadastral 3797/13/2 și extrasului CF. 90387/N.

Suprafața totală ocupată pentru cele două amplasamente este de 7.624 mp, din care

Corp A - suprafață construită existentă: 758,81 mp

 • - suprafață desfășurată: 3.052,02 mp

 • - suprafață nou construită la mansardă : 745,28 mp

Corp B - suprafață construită existentă: 774,26 mp

 • - suprafață desfășurată: 3.075,77 mp

 • - suprafață nou construită la mansardă: 752,99 mp

A) Investitia propusă pentru Gimnaziul Dacia - Corpul A constă în reabilitarea, modernizarea și mansardarea clădirii. Structurarea clădirii se face pe 4 nivele: Parter, Etaj I și Etaj II (existente) și Mansardă (proiectată) cuprinzând următoarele:

 • -   Parter (existent) : 3 săli de clasă, sală de grădiniță, vestiar, grup sanitar copii preșcolari, grup sanitar băieți, sală de sport, vestiar pentru sala de sport, 2 casa scării, grup sanitar profesori, bibliotecă, 2 debarale, centrala termică, cabinet medical, sală de așteptare, oficiu+întreținere, depozit

 • -   Etaj I (existent) : 4 săli de clasă, 2 grupuri sanitare cu WC și lavabou, direcțiune+secretariat, cabinet informatică, cameră pentru depozitarea alimentelor, contabilitate, cabinet documentare și informare, 2 casa scării, holuri și coridoare

 • -   Etaj II (existent) : 7 săli de clasă, cabinet psihopedagogie, logopedie, arhivă, 2 grupuri sanitare cu WC și lavabou, 2 casa scării și coridoare

 • -  Mansardă (proiectat) : 9 săli de clasă 2 grupuri sanitare cu WC și lavabou, spațiu pentru curățenie, 2 casa scării și coridoare

La clădirea existentă se va înlocui în totalitate instalația electrică și se vor înlocui instalațiile de apă rece, canalizare, apă caldă și instalații de încălzire. Sunt cuprinse finisajele interioare: vopsit, aplicare parchet de stejar, iar cele exterioare cu tencuială decorativă și soclu din piatră naturală.

B) Investiția propusă pentru Gimnaziul Dacia - Corpul B constă în reabilitarea, modernizarea și mansardarea clădirii. Structurarea clădirii se face pe 4 nivele: Parter, Etaj I și Etaj II (existente) și Mansardă (proiectată) cuprinzând următoarele:

 • - Parter (existent): 3 săli de clasă, centrala termică, atelier, grup sanitar profesori, 2 depozite materiale, cabinet informatică, 2 grupuri sanitare, vestiar fete, vestiar băieți, sală de sport, sală de așteptare, cabinet medical, 2 casa scării și coridoare

 • - Etaj I (existent): 4 săli de clasă, 2 grupuri sanitare cu WC și lavabou, direcțiune+secretariat, sala profesorală, bibliotecă, depozit, sală festivă, 2 casa scării, holuri și coridoare

 • - Etaj II (existent): 6 săli de clasă laborator chimie, depozit laborator chimie, arhivă, 2 grupuri sanitare cu WC și lavabou, 2 casa scării și coridoare

 • - Mansardă (proiectat) : 4 săli de clasă, 2 grupuri sanitare cu WC și lavabou, cabinet documentare și informare, laborator biologie, cabinet istorie-geografie, cabinet limbi moderne, 2 casa scării și coridoare

La clădirea existentă se va înlocui în totalitate instalația electrică și se vor înlocui instalațiile de apă rece, canalizare, apă caldă și instalații de încălzire. Sunt cuprinse finisajele interioare: vopsit, aplicare parchet de stejar, iar cele exterioare cu tencuială decorativă și soclu din piatră naturală.