Hotărârea nr. 387/2009

HCL 387 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare ¦i Modernizare Grup ¬colar Gheorghe ¬incai" Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 387 din 7 octombrie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și Modernizare Grup Școlar Gheorghe Șincai” Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în sedinta ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 277 din 28.09.2009, a Administrației domeniului public privind aprobarea Studiul de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și Modernizare Grup Școlar Gheorghe Șincai” din localitatea Tîrgu Mureș, jud. Mureș,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și „c”, alin. (4), lit. „b” și „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și Modernizare Grup Școlar Gheorghe Șincai din localitatea Tîrgu Mureș, jud. Mureș” în conformitate cu anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică și Serviciul public municipal - Administrația domeniului public.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.______din_______

Indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul

„Reabilitare și Modernizare Grup Școlar Gheorghe Șincai din localitatea Tîrgu-Mureș, jud. Mureș”

- valoare lucrării                       7.811.228 lei 1.831.472 EURO

din care C+M           7.161.873 lei 1.679.220 EURO

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,2650 lei/euro din data de 18.09.2009 Obiectivul este amplasat în intravilanul localității Tîrgu-Mures, jud Mures.

Reabilitarea și modernizarea constă în:

Lucrările de bază constau în curățirea pe porțiuni a pereților interiori, tencuire și gletuire în vederea executării zugrăvelilor, curățirea pe porțiuni a pereților exteriori, repararea tencuielilor pe porțiuni și izolarea pereților cu polistiren expandat. Înlocuirea geamurilor și ușilor cu tâmplărie din lemn stratificat cu sticlă termopan. Refacerea hidroizolației peste acoperișul terasă la cele 3 clădiri și refacerea pardoselilor cu parchet laminat. Placarea pardoselii de pe holuri cu gresie antiderapantă. Placarea grupurilor sanitare cu gresie și faianță.

Înlocuirea în totalitate a rețelei electrice, a corpurilor de iluminat, întrerupătoare și prize.

Înlocuirea în totalitate a instalației sanitare.

Executare unei rețele IT și de telefonie.

Înlocuirea instalației de încălzire.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

Lucrări de arhitectură

5.643.211 lei

1.323.144 EURO

Lucrări de izolație

386.775 lei

90.686 EURO

Instalații electrice

582.543 lei

136.587 EURO

Instalații sanitare

132.350 lei

31.032 EURO

Instalații termice

272.796 lei

63.962 EURO

II. MONTAJ UTILAJ

Montaj utilaj și echipamente tehnologice___________21.200 lei___________4.971 EURO

III DOTĂRI

Dotări___________________171.026 lei_________40.100 EURO

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI ESTE DE 14 LUNI Eșalonarea investiției : anul I 125.983 lei

anul II 7.685.245 lei

Forța de muncă ocupată prin realizarea investiției - 15 locuri în faza de execuție.