Hotărârea nr. 385/2009

HCL 385 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitarea ¦i modernizarea Colegiului Naiional IAl. Papiu IlarianI Tirgu Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 385 din 7 octombrie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național "Al. Papiu Ilarian" Tîrgu Mureș“

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în sedinta ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 273 din 28.09.2009 privind aprobarea Studiul de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național "Alexandru Papiu Ilarian" din localitatea Tîrgu Mureș“,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și „c”, alin. (4), lit. „b” și „d”, art. 45, alin.(1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național "Alexandru Papiu Ilarian" din localitatea Tîrgu Mureș“ care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică și Serviciul public municipal - Administrația domeniului public.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXA NR.1

la Hotararea nr. ______ din ______

Indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul

“Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național "Alexandru Papiu Ilarian " din localitatea Tîrgu-Mureș

-valoare lurării (inclusiv TVA)    12.368.963,00 lei echivalent 2.910.687,00 euro

din care C+M      10.961.932,00 lei echivalent 2.579.582,00 euro

Echivalența s-a realizat la cursul -RON/Euro: 4,24956 lei/euro din data de 10.09.2009

Obiectivul este amplasat în Tîrgu-Mureș, jud Mures, str. Bernady Gyorgy, nr. 12, clădirea fiind inclusă pe lista monumentelor istorice.

Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian ce se va reabilita și moderniza, este structurat pe șase niveluri: subsol, demisol, parter, etaj I, etaj II și mansardă, are o suprafață construită existentă de 2.182,93 mp și o suprafață totală desfășurată existentă de 10.933,60 mp. Clădirea este dotată cu instalații electrice, apă rece, canalizare, gaze natural și are încălzirea de la o centrală termică ce funcționează cu gazele natural.

Lucrările de bază care rezolvă problemele apărute la structura de rezistență și la arhitectura Colegiului constau în următoarele:

-reabilitarea exterioară a întregii clădiri, fără a se face modificări ale fațadelor, facându-se astfel lucrări de restaurare

-reparații la tencuieli și zugrăveli în interiorul clădirii, în toate sălile de clasă, casa scării principale, a celor două scări laterale și a scării de mansard

-înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie din lemn multistratificat și geam termopan, păstrându-se forma și dimensiunile existente

-înlocuirea ușilor interioare cu uși din lemn stratificat de esență tare, de acelasi dimensiuni

-înlocuirea lambriurilor în toate sălile de clasă și pe toate holurile

-înlocuirea parchetului din toate spațiile unde există, cu parchet din lemn de stejar de calitatea I

-schimbarea pardoselii pe toate holurile, refacerea mozaicului original

-înlocuirea câtorva trepte de pe scara principal de acces în clădire

-înlocuriea în totalitate a jgheaburilor și burlanelor din tablă existente, cu jgheaburi și burlane din tablă de oțel tratată și vopsită cu o culoare asemănătoare cu cea a acoperișului

-curățirea și restaurarea învelitorii deteriorate

-lucrări de izolație la subsol și refacerea zidăriei deteriorate

-înlocuirea instalațiilor electrice , inclusive a prizelor și a corpurilor de iluminat

-redimensionarea parțială a instalației termice

-refacerea trotoarulu de beton existent din jurul clăririi

-izolarea fundației față de zidărie

-tencuitul exterior cu tencuială decorarivă

-zugrăvitul interior cu vopsea lavabilă

-montarea în fiecare sală de clasă și în laboratoarele în care nu există, a unei chiuvete

-modernizarea și igienizarea tuturor grupurilor sanitare

-realizarea instalațiilor sanitare corespunzătoare pentru grupuri sanitare, conducta de canalizare urmând să se racordeze la rețeaua de canalizare existentă

-alimentarea cu apă caldă menajeră, preparearea acc. realizându-se cu un cazan de 35kW și un boiler de 350 l

-realizarea unui tavan fals din gipscarton la demisol

-realizarea rețelei de telefonie și cablu în spațiile unde acestea sunt necesare

Pentru a se păstra standardul ridicat la colegiul care a ajuns, este necesar dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătire profesională și echipamente IT.