Hotărârea nr. 384/2009

HCL 384 Privind concesionarea directa catre S.C. Palas Com S.R.L. a terenului in suprafaia de 48,04 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 384 din 7 octombrie 2009

privind concesionarea directă către S.C. Palas Com S.R.L.

a terenului în suprafață de 48,04 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1731 din 22.09.2009, referitoare la aprobarea concesionării directe către S.C. Palas Com S.R.L., a terenului în suprafață de 48,04 mp, situat în B-dul Pandurilor, nr. 62,

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare care permite concesionarea directă fără organizarea de licitație și ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 49 de ani către S.C. Palas Com S.R.L., a terenului în suprafață de 48,04 mp, situat în Tîrgu Mureș, B-dul Pandurilor. nr. 62, identificat prin C.F. colectiv nr. 52228/P/II Tîrgu Mureș, nr top 3735/73/7 în vederea extinderii spațiului comercial conform proiectului tehnic anexat.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Fișei tehnice de evaluare a terenului, fără TVA, este de 490 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban