Hotărârea nr. 383/2009

HCL 383 Privind aprobarea documentaiiei de licitaiie ¦i desemnarea reprezentaniilor Consiliului local ¦i a supleaniilor in cadrul comisiei constituite in vederea inchirierii prin licitaiie publica a spaiiilor situate in incinta imobilului Casa de Cultura Mihai Eminescu.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 383

din 7 octombrie 2009

privind aprobarea documentației de licitație și desemnarea reprezentanților Consiliului local și a supleanților în cadrul comisiei constituite în vederea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în incinta imobilului Casa de Cultură Mihai Eminescu

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1733 din 22.09.2009, referitoare la aprobarea documentațiilor de licitație și numirea Comisiei de licitație și membrii înlocuitori,

Având în vedere prevederile art. 123, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea spațiului situat în Tîrgu Mureș, str. N. Grigorescu, nr. 19 pentru desfășurarea activităților de club-discotecă.

Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea spațiului situat în Tîrgu Mureș, str. N. Grigorescu, nr. 19 pentru desfășurarea activităților de coafură-frizerie.

Art. 3. Se aprobă Comisia de licitație și membri înlocuitori în următoarea componență: Comisia de licitație:

 • - viceprimar

 • - director economic


 • 1. Csegzi Sandor

 • 2. Kiss Imola

  • 3. Grama Maria

  • 4. Borșan Rita Simona

  • 5. Nicolae Mihoc

  • 6. Todoran Liviu


  • - șef serviciu Concesiuni

  • - director adjunct

  • - consilier al primarului

  • - consilier local


 • 7. Balint Ștefan

Membrii înlocuitori:

 • 1. Sergiu Claudiu Maior

 • 2. Baba Violeta

 • 3. Szekely Klara

 • 4. Melika Maria

 • 5. Mozes Levente

 • 6. Roman Ioana Dana

  - consilier local


  • - viceprimar

  • - inspector

  • - inspector

  • - inspector

  • - consilier local

  • - consilier local


Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban