Hotărârea nr. 382/2009

HCL 382 Privind revocarea art. 2 din Hotarirea Consiliului local municipal nr. 325/30 iulie 2009 privind incheierea contractelor de inchiriere pentru spaiiile situate in str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, precum ¦i atribuirea cu titlu gratuit a spaiiului situat in str. Gh. Doja, nr. 9 in favoarea Serviciului stabilire incasare impozite ¦i taxe.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 382

din 7 octombrie 2009

privind revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 325/30 iulie 2009 privind încheierea contractelor de închiriere pentru spațiile situate în str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, precum și atribuirea cu titlu gratuit a spațiului situat în str. Gh. Doja, nr. 9 în favoarea Serviciului stabilire încasare impozite și taxe

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 2234B din 22.09.2009, pentru revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 325 din 30 iulie 2009, recomandarea comisiei pentru repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe formulată în ședința din data de 18 septembrie 2009, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. „a” și „b”, art. 45, alin. (3), precum și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă revocarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 325/2009.

Art. 2. Restul articolelor Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 325/2009 rămân nemodificate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale - Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban