Hotărârea nr. 381/2009

HCL 381 Privind completarea ¦i modificarea Hotaririi Consiliului local nr. 348/10.09.2009, prin preluarea de la Direciia Judeieana de Sanatate Publica Mure¦ a serviciilor de asistenia medicala ¦i de medicina dentara acordata studeniilor ¦i modificarea organigramei ¦i a statului de funciii al Serviciului Public de Asistenia Sociala.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 381

din 7 octombrie 2009

privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 348/10.09.2009, prin preluarea de la Direcția Județeană de Sănătate Publică Mureș a serviciilor de asistență medicală și de medicină dentară acordată studenților și modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Asistentă Socială

9

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 2866/24.09.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială, privind preluarea de la Direcția Județeană de Sănătate Publică Mureș a serviciilor de asistență medicală și de medicină dentară acordată studenților prin act adițional la protocolul nr. 3309/59399/03.09.2009, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2) din O.U.G. nr. 162 din 12 noiembrie 2008 și ale Normelor Metodologice de aplicare, aprobare prin H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 16 februarie 2009,

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și „c”, alin. (4), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct.17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 348/2009 cu prevederile protocolului nr. 3309/59399/2009 cuprins în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre respectiv prin preluarea în mod exclusiv a personalului medical, respectiv a cheltuielilor cu salariile, în mod temporar, respectiv pe perioada asigurării la nivel integral a fondurilor necesare plății acestora de la bugetul de stat.

Art. 2. Se aprobă suplimentarea personalului de la Serviciul Public de Asistență Socială, prin preluarea posturilor din statul de funcții al serviciilor de asistență medicală acordată studenților, conform anexei nr. 2 și prevederile art. 1.

Art. 3. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială, conform anexei nr. 3 și nr. 4 și prevederile art. 1.

Art. 4. În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei Hotărâri, se va actualiza Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială, dacă va fi cazul.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public de Asistență Socială, Direcția Comunicare, Programe de Finanțare Internațională și Resurse Umane, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban