Hotărârea nr. 380/2009

HCL 380 Privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului Local nr. 113/25.09.2008.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 380

din 7 octombrie 2009

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/25.09.2008 referitoare la aprobarea inițierii procedurilor de contractare a unei finanțări rambursabile (împrumut obligatar) în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local și /sau asigurării fondurilor necesare co-fînanțării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1058 din 24.09.2009 prin Direcția Economică privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 113/25.09.2008,

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 113/25.09.2008, Ținând cont de situația de pe piața financiar bancară internă și internatională coroborată cu caracteristicile finanțărilor rambursabile acordate pentru autoritățile publice locale,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) și alin. (4), lit. „b”, ale art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. „c” și alin. (4), lit. „c”, precum și ale art. 115, alin. (1), lit. „b”, alin. (3), (5) și (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se abrogă anexa 2 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 113/25.09.2008 și se înlocuiește cu anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local municipal nr. 113/25.08.2008 ramân nemodificate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însărcinează Primarul, care va fi împuternicit să semneze toate documentele și actele necesare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului și Prefectului Județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Tîrgu Mureș, precum și pe pagina de internet www.tirgumures.ro.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban