Hotărârea nr. 379/2009

HCL 379 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mure¦ pentru anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 379

din 7 octombrie 2009

privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș pentru anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1054 din 23.09.2009 prin Direcția Economică, privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș, pe anul 2009,

Ținând seama de prevederile art. 41 din Legea 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18 din 26.02.2009 publicată în M.O. nr.121/27.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. “a”, art. 45, alin. (1) și alin. (2), lit. “a” și art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2009, astfel:

A.VENITURILE BUGETULUI LOCAL                             RON

DENUMIRE INDICATOR

Buget 2009

Influente

(+,-)

Buget

rectificat

2009

0

1

2

3

4

I

VENITURI PROPRII

249,732,111

1,400,000

251,132,111

II

SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT

106,545,861

106,545,861

III

SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT SI DE LA ALTE BUGETE

51,707,629

8,582,000

60,289,629

IV

DONATII SI SPONSORIZARI

300,000

300,000

V

SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE

21,093,775

21,093,775

TOTAL VENITURI

429,379,376

9,982,000

439,361,376

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Clasificatia aprobata incepand cu anul

2006, Ordinul MFP nr.1025/2005

Buget 2009

Influente

(+,-)

Buget rectificat 2009

0

1

2

3

4

VENITURI

429,379,376

9,982,000

439,361,376

I

VENITURI CURENTE

334,244,721

1,400,000

335,644,721

A

VENITURI FISCALE

313,043,349

313,043,349

A1

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

138,942,488

138,942,488

A1

1 .

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0

0

01.02.

Impozitul pe profit

0

0

01.02.01

Impozit pe profit de la agentii economici *)

0

0

03.02.18

Impozit pe veniturile din tranzactia proprietatilor imobiliare

0

0

A1

2

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

136,342,488

136,342,488

4.02

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

136,342,488

136,342,488

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

134,801,000

134,801,000

04.02.04

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

1,541,488

1,541,488

A1

3

ALTE IM]

CASTIGU

POZITE PE VENIT, PROFIT SI

RI DIN CAPITAL

2,600,000

2,600,000

5.02

Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital

2,600,000

2,600,000

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

2,600,000

2,600,000

A3

7.02

IMPOZITE SI TAXE PE

PROPRIETATE

46,945,000

46,945,000

07.02.01

Impozit pe cladiri

41,455,000

41,455,000

07.02.02

Impozit pe terenuri

3,890,000

3,890,000

07.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

1,200,000

1,200,000

07.02.50

Alte impozite si taxe pe proprietate

400,000

400,000

A4

IMPOZIT

E SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

127,045,861

127,045,861

11.02

Sume defalcate din TVA

106,545,861

106,545,861

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru acțiuni transferate sau noi cheltuieli publice, ch.pers.,invat.,burse,ch.pers.crese

105,489,000

105,489,000

11.02.03

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru contribuția la producerea energiei termice livrate populatiei

0

0

11.02.04

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

0

0

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adăugată pentru drumuri

0

0

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

1,056,861

1,056,861

11.02.07

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social și ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

0

0

12.02

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

600,000

600,000

12.02.07

Taxe hoteliere

600,000

600,000

15.02

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

4,200,000

4,200,000

15.02.01

Impozit pe spectacole

200,000

200,000

15.02.50

Alte taxe pe servicii specifice

4,000,000

4,000,000

16.02

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA

DE ACTIVITATI

15,700,000

15,700,000

16.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

13,100,000

13,100,000

16.02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de fUnctionare

1,400,000

1,400,000

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

1,200,000

1,200,000

A6

18.02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

110,000

110,000

18.02.50

Alte impozite si taxe

110,000

110,000

C

VENITURI NEFISCALE

21,201,372

1,400,000

22,601,372

C1

30.02.

VENITURI DIN PROPRIETATE

5,300,000

1,400,000

6,700,000

30.02.01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

400,000

400,000

30.02.03

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

0

0

30.02.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

4,200,000

4,200,000

30.02.08

Venituri din dividende

0

0

30.02.50

Alte venituri din proprietate-capital social SC ASFAMUR SRL

700,000

1,400,000

2,100,000

C1

31.02

Venituri din dobanzi

0

0

31.02.03

Alte venituri din dobanzi

0

0

C2

VANZAR

DE BUNURI SI SERVICII

15,901,372

15,901,372

33.02

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

5,150,000

5,150,000

33.02.08

Venituri din prestari de servicii

3,500,000

3,500,000

33.02.10

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

300,000

300,000

33.02.12

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

0

0

33.02.24

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

0

0

33.02.27

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

0

0

33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

150,000

150,000

33.02.50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

1,200,000

1,200,000

34.02

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERARI

PERMISE

3,401,372

3,401,372

34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

901,372

901,372

34.02.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

2,500,000

2,500,000

35.02

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

6,250,000

6,250,000

35.02.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

3,100,000

3,100,000

35.02.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe

150,000

150,000

35.02.03

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

0

0

35.02.50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

3,000,000

3,000,000

36.02

DIVERSE VENITURI

800,000

800,000

36.02.05

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

0

0

36.02.50

Alte venituri

800,000

800,000

37.02

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

DECAT SUBVENTIILE

300,000

300,000

37.02.01

Donatii si sponsorizari

300,000

300,000

37.02.50

Alte transferuri voluntare

0

0

II

VENITURI DIN CAPITAL

22,333,251

22,333,251

39.02

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

22,333,251

22,333,251

39.02.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

300,000

300,000

39.02.03

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

500,000

500,000

39.02.04

Venituri din privatizare

500,000

500,000

39.02.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

21,033,251

21,033,251

III

IMPRUM

UTURI OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

40.02

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02.06

Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

40.02.07

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

40.02.10

Imprumuturi temporare din trezoreria statului *)

40.02.11

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa *)

40.02.50

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

IV

SUBVENT

m

72,801,404

8,582,000

81,383,404

42.02

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

51,707,629

8,582,000

60,289,629

A.

DE CAPITAL

10,991,667

7,982,000

18,973,667

42.02.01

Subvenții primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

5,443,000

535,000

5,978,000

42.02.03

Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

0

0

42.02.04

Subvenții primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

0

0

42.02.05

Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism-zona metropolitana

0

0

42.02.06

Subventii primite de bugetele locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

0

0

42.02.07

Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

0

0

42.02.09

Subvenții primite pentru finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

0

0

42.02.10

Subvenții primite pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

20,000

20,000

42.02.12

Subventii din bugetul de stat pentru reabilitarea termica a locuintelor

0

7,000,000

7,000,000

42.02.14

Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

3,448,000

447,000

3,895,000

42.02.19

Subventii primite de bugetele locale pt.finantarea programului multianual de asistenta tehnica pt.pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin programul operational regional 2007-2013

2,080,667

2,080,667

B.

CURENTE

40,715,962

600,000

41,315,962

42.02.

Subventii pentru acordare sprijin fin.

40,291,962

600,000

40,891,962

42.02.20

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

14,626,962

14,626,962

42.02.21

Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

0

0

42.02.28

Subventii primite din Fondul de Interventie

0

0

42.02.29

Subvenții primite pentru lucrările de cadastru imobiliar

400,000

400,000

42.02.32

Subventii buget local compensare pret combustibil

22,835,000

22,835,000

42.02.33

Subventii pt.acordarea sprijin financiar la constituirea familiei

600,000

600,000

42.02.34

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzire

130,000

130,000

42.02.36

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru trusou nou nascuti

300,000

300,000

42.02.41

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

1,400,000

600,000

2,000,000

43.02

SUBVENTII DE LA ALTE

ADMINISTRATII

424,000

424,000

43.02.01

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru pentru protectia copilului

0

0

43.02.04

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea

424,000

424,000

temporară a fortei de munca

43.02.07

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru pers. cu handicap

0

0

43.02.08

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

0

0

V

45.02.

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

21,093,775

21,093,775

45.02.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala

20,466,320

20,466,320

45.02.02

Fondul Social European

627,455

627,455

B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Bugetul local pe anul 2009 a fost elaborat separat pe secțiunile de funcționare și secțiunile de dezvoltare, respectiv:

-secțiunea de funcționare cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege , specific fiecărei unități admministrativ-teritoriale;

  • - cheltuielile de personal au fost reduse cu 15 % față de anul 2008;

  • - cheltuielile de bunuri și servicii au fost reduse cu 29,5 % față de anul 2008;

  • - secțiunea de dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital.

RON

DENUMIRE INDICATOR

Buget 2009

Influente

(+,-)

Buget

rectificat

2009

1

2

3

4

T O T A L C H E L T U I E L I

429,379,376

9,982,000

439,361,376

CHELTUIELI DE PERSONAL

133,631,080

4,600,000

138,231,080

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

68,192,144

1,250,000

69,442,144

CHETUIELI DE REPARATII

39,615,331

641,940

40,257,271

DOBANZI

8,600,000

8,600,000

SUBVENTII

43,295,436

43,295,436

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

46,000

46,000

ALTE TRANSFERURI

22,440,767

22,440,767

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

34,164,633

506,104

34,670,737

ASISTENTA SOCIALA

2,695,671

0

2,695,671

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII, BURSE)

6,815,168

1,400,000

8,215,168

CHELTUIELI DE CAPITAL

65,358,962

-5,416,044

59,942,918

RAMBURSARI DE CREDITE

4,440,000

0

4,440,000

FOND DE REZERVA BUGETARA

84,184

7,000,000

7,084,184

DENUMIRE INDICATOR

Buget 2009

Influente

(+,-)

Buget rectificat 2009

1

2

3

4

T O T A L C H E L T U I E L I

429,379,376

9,982,000

439,361,376

51.02. Autorități executive și legislative

22,439,803

61,940

22,501,743

CHELTUIELI DE PERSONAL

9,651,507

9,651,507

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

8,635,041

8,635,041

-cheltuieli de reparatii-zugrăveli Taxe si Impozite-Damb și

112,907

-8,060

104,847

Unirii

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

870,801

870,801

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

3,169,547

70,000

3,239,547

-cadastru

0

200,000

200,000

-autoturism

130,000

-130,000

0

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4,007,894

6,295,300

10,303,194

CHELTUIELI DE PERSONAL

862,058

862,058

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

796,952

796,952

-cheltuieli de reparatii

20,000

20,000

CHELTUIELI DE CAPITAL- Amenajare clădire strada Voiniceni

704,700

-704,700

0

FOND DE REZERVA BUGETARA

84,184

7,000,000

7,084,184

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

1,540,000

1,540,000

54.02.05.Fond de rezerva bugetara

84,184

7,000,000

7,084,184

54.02.07.Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațile publice locale

1,540,000

0

1,540,000

54.02.10 - Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor

2,383,710

-704,700

1,679,010

CHELTUIELI DE PERSONAL

862,058

862,058

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

796,952

796,952

-cheltuieli de reparatii

20,000

20,000

CHELTUIELI DE CAPITAL-Amenajare clădire strada Voiniceni

704,700

-704,700

0

55.02.Dobanzi

8,600,000

8,600,000

DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE-

Obligatiuni municipale

8,600,000

8,600,000

56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

16,000

16,000

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE

16,000

16,000

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

8,079,922

1,950,000

10,029,922

CHELTUIELI DE PERSONAL

6,245,807

1,800,000

8,045,807

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

1,705,299

1,705,299

-cheltuieli de reparatii

22,000

150,000

172,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

106,816

106,816

61.02.03.04 - Politie Comunitara

7,624,453

1,950,000

9,574,453

CHELTUIELI DE PERSONAL

6,005,110

1,800,000

7,805,110

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

1,553,527

1,553,527

-cheltuieli de reparatii

20,000

150,000

170,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

45,816

45,816

61.02.05 Protectie civila

455,469

455,469

CHELTUIELI DE PERSONAL

240,697

240,697

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

151,772

151,772

-cheltuieli de reparatii

2,000

2,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

61,000

61,000

65.02. INVATAMINT

119,361,480

527,000

119,888,480

CHELTUIELI DE PERSONAL-premiere profesori distincția Gheorghe Lazăr

97,901,000

400,000

98,301,000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

12,072,093

12,072,093

-cheltuieli de reparatii

2,648,587

2,648,587

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

450,000

450,000

ASISTENTA SOCIALA

455,000

455,000

ALTE CHELTUIELI (BURSE)

296,800

296,800

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

5,538,000

127,000

5,665,000

Școala nr.13-reabilitare

0

100,000

100,000

Liceul Teoretic Bolyai Farkas-reabilitare

0

12,000

12,000

Liecul Al. Papiu Ilarian-reabilitare

53,000

15,000

68,000

66.02. SANATATE

1,430,000

600,000

2,030,000

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,400,000

1,400,000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

600,000

600,000

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30,000

30,000

66.02.06.Spitale generale

30,000

30,000

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

30,000

30,000

66.02.08 Servicii de sănătate publică

1,400,000

600,000

2,000,000

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,400,000

1,400,000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

600,000

600,000

67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

24,345,029

2,556,104

26,901,133

CHELTUIELI DE PERSONAL

4,029,010

4,029,010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

10,693,684

650,000

11,343,684

-cheltuieli de reparații

677,611

677,611

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

506,104

506,104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

6,518,368

1,400,000

7,918,368

CHELTUIELI DE CAPITAL

1,376,356

1,376,356

ALTE TRANSFERURI

1,050,000

1,050,000

67.02.03.30.Alte servicii culturale

2,904,320

2,904,320

BUNURI SI SERVICII

1,761,952

1,761,952

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

1,142,368

1,142,368

67.02.05.Servicii recreative si sportive

15,875,751

2,306,104

18,181,855

CHELTUIELI DE PERSONAL

4,029,010

4,029,010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

4,822,774

400,000

5,222,774

-cheltuieli de reparatii

677,611

0

677,611

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

506,104

506,104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

4,970,000

1,400,000

6,370,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

1,376,356

1,376,356

67.02.05.01.Sport

5,584,255

1,400,000

6,984,255

BUNURI SI SERVICII

664,255

664,255

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)-contracte de asociere B.CM și C.S.U.

4,920,000

1,400,000

6,320,000

67.02.05.02.Tineret

216,000

656,104

872,104

BUNURI SI SERVICII-transport elevi unități de învățământ

166,000

400,000

566,000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

256,104

256,104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

50,000

50,000

67.02.05.03. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

10,075,496

250,000

10,325,496

CHELTUIELI DE PERSONAL

4,029,010

4,029,010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

3,992,519

3,992,519

-cheltuieli de reparatii

677,611

677,611

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

250,000

250,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

1,376,356

1,376,356

67.02.05.03.01.Sere

4,527,687

4,527,687

CHELTUIELI DE PERSONAL

2,398,968

2,398,968

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

2,009,153

2,009,153

-cheltuieli de reparații

10,554

10,554

CHELTUIELI DE CAPITAL

109,012

109,012

67.02.05.03.02.CASM

5,547,809

250,000

5,797,809

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,630,042

1,630,042

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

1,983,366

1,983,366

-cheltuieli de reparatii

667,057

667,057

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

250,000

250,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

1,267,344

1,267,344

67.02.06.Servicii religioase

1,378,000

250,000

1,628,000

BUNURI SI SERVICII-trawsport grupuri culte

0

250,000

250,000

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

328,000

328,000

ALTE TRANSFERURI

1,050,000

1,050,000

67.02.50.Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei

4,186,958

4,186,958

BUNURI SI SERVICII

4,108,958

4,108,958

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

78,000

78,000

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

21,831,785

-300,000

21,531,785

CHELTUIELI DE PERSONAL

8,527,328

2,400,000

10,927,328

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

2,864,910

2,864,910

-cheltuieli de reparatii

241,418

241,418

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

1,203,000

1,203,000

ALTE TRANSFERURI

363,000

363,000

ASISTENTA SOCIALA

2,240,671

2,240,671

CHELTUIELI DE CAPITAL

6,391,458

-2,700,000

3,691,458

68.02.04.02.Asistenta acordata persoanelor in varsta

2,573,000

2,573,000

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,831,000

1,831,000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

400,000

400,000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

312,000

312,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

30,000

30,000

68.02.05.Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

4,694,335

2,400,000

7,094,335

CHELTUIELI DE PERSONAL

3,594,335

2,400,000

5,994,335

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

0

0

ASISTENTA SOCIALA

1,100,000

1,100,000

68.02.06 Asistenta sociala pentru copii (Centrul de zi Rozmarin)

3,957,634

-2,000,000

1,957,634

CHELTUIELI DE PERSONAL

423,318

423,318

BUNURI SI SERVICII

166,666

166,666

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

462,000

462,000

ASISTENTA SOCIALA

407,650

407,650

CHELTUIELI DE CAPITAL-cladire strada Ludușului

2,150,000

-2,000,000

150,000

ALTE TRANSFERURI

348,000

348,000

68.02.11.Crese

2,302,713

-150,000

2,152,713

CHELTUIELI DE PERSONAL

978,675

978,675

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

901,787

901,787

-cheltuieli de reparatii

241,418

241,418

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte +relevee creșe

180,833

-150,000

30,833

68.02.15.Prevenirea excluderii sociale

2,397,353

-550,000

1,847,353

BUNURI SI SERVICII

618,057

618,057

-cheltuieli de reparatii

0

0

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

429,000

429,000

ASISTENTA SOCIALA

733,021

733,021

CHELTUIELI DE CAPITAL- Mansardare Centru Social

617,275

-550,000

67,275

68.02.15.01.Ajutor social-Azil de Noapte

1,932,651

-550,000

1,382,651

BUNURI SI SERVICII

153,355

153,355

-cheltuieli de reparații

0

0

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

429,000

429,000

ASISTENTA SOCIALA

733,021

733,021

CHELTUIELI DE CAPITAL-Mansardare Centru Social

617,275

-550,000

67,275

68.02.15.02.Cantine de ajutor social

464,702

464,702

BUNURI SI SERVICII

464,702

464,702

68.02.50.Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

5,906,750

5,906,750

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,700,000

1,700,000

BUNURI SI SERVICII

778,400

778,400

ALTE TRANSFERURI

15,000

15,000

CHELTUIELI DE CAPITAL-Dispeceratul Integrat de Urgente-bilet la ordin

3,413,350

3,413,350

70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

71,272,921

1,708,344

69,564,577

CHELTUIELI DE PERSONAL

5,014,370

5,014,370

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

11,758,984

11,758,984

-cheltuieli de reparatii

13,987,582

500,000

14,487,582

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

9,935,564

9,935,564

ALTE TRANSFERURI

5,222,767

5,222,767

CHELTUIELI DE CAPITAL

24,753,654

-2,208,344

22,545,310

RAMBURSARI DE CREDITE

600,000

600,000

70.02.03.Locuinte

18,579,725

-2,208,344

16,371,381

-cheltuieli de reparatii

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL- reabilitare termică a locuințelor

18,579,725

-2,208,344

16,371,381

70.02.03.01.Dezvoltarea sistemului de locuinte

18,579,725

-2,208,344

16,371,381

-cheltuieli de reparatii

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL-reabilitare termică a locuințelor

18,579,725

-2,208,344

16,371,381

70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

5,587,767

5,587,767

ALTE TRANSFERURI

5,222,767

5,222,767

CHELTUIELI DE CAPITAL

365,000

365,000

70.02.06.Iluminat public si electrificari rurale

8,547,299

500,000

9,047,299

BUNURI SI SERVICII-

2,836,004

2,836,004

-cheltuieli de reparatii- separarea iluminatului public și controlul centralizat al consumului de energie electric în iluminatul public

5,181,295

500,000

5,681,295

CHELTUIELI DE CAPITAL

530,000

530,000

Extindere iluminat public

0

0

70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

38,558,130

38,558,130

CHELTUIELI DE PERSONAL

5,014,370

5,014,370

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

8,922,980

8,922,980

-cheltuieli de reparatii

8,806,287

8,806,287

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

9,935,564

9,935,564

CHELTUIELI DE CAPITAL

5,278,929

5,278,929

RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE

600,000

600,000

70.02.50.01.Adm.Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti

9,061,946

9,061,946

CHELTUIELI DE PERSONAL

814,917

814,917

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

1,327,321

1,327,321

-cheltuieli de reparații

213,081

213,081

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

6,701,627

6,701,627

CHELTUIELI DE CAPITAL

5,000

5,000

70.02.50.02.Serviciul Utilitati Municipale

6,327,847

6,327,847

CHELTUIELI DE PERSONAL

2,010,897

2,010,897

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

2,087,453

2,087,453

-cheltuieli de reparații

882,984

882,984

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

312,000

312,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

1,034,513

1,034,513

70.02.50.03.Administratia domeniului public

22,568,337

22,568,337

CHELTUIELI DE PERSONAL

2,188,556

2,188,556

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

5,508,206

5,508,206

-cheltuieli de reparatii

7,710,222

7,710,222

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

2,921,937

2,921,937

CHELTUIELI DE CAPITAL

4,239,416

4,239,416

70.02.50.04.Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții

600,000

600,000

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

600,000

600,000

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

25,727,167

25,727,167

BUNURI SI SERVICII

18,596,156

18,596,156

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

304,322

304,322

CHELTUIELI DE CAPITAL-Instalatie de compactare deseuri-bilet la ordin

6,826,689

6,826,689

74.02.05.Salubritate si gestiunea deseurilor

18,900,478

18,900,478

74.02.05.01.Salubritate

18,900,478

18,900,478

BUNURI SI SERVICII

18,596,156

18,596,156

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

304,322

304,322

74.02.05.02.Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

6,826,689

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

6,826,689

80.02.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

2,266,338

2,266,338

BUNURI SI SERVICII

812,520

812,520

ALTE TRANSFERURI (programe de dezvoltare)

150,000

150,000

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE

1,303,818

1,303,818

80.02.01.Actiuni generale economice si comerciale

1,453,818

1,453,818

80.02.01.10.Programe de dezvoltare regionala si sociala

1,453,818

1,453,818

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE, din care:

1,453,518

1,453,518

81.02. COMBUSTIBILI SI ENERGIE

43,690,000

43,690,000

81.02.06.Energie termica

43,690,000

43,690,000

CONTRIBUTIE DIFERENTE DE PRET ENERGIE TERMICA

32,835,000

32,835,000

ALTE TRANSFERURI-cartierul Unirii+lucr. executate

10,855,000

10,855,000

84.02.TRANSPORTURI

76,311,037

76,311,037

BUNURI SI SERVICII din care:

256,505

256,505

-cheltuieli de reparatii din care:

21,905,226

21,905,226

credit furnizor

4,500,000

4,500,000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

21,400,946

21,400,946

SUBVENTII

10,460,436

10,460,436

CHELTUIELI DE CAPITAL

15,187,924

15,187,924

ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze

4,800,000

4,800,000

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE

2,300,000

2,300,000

84.02.03. Transport rutier

76,311,037

76,311,037

BUNURI SI SERVICII din care:

256,505

256,505

-cheltuieli de reparații din care:

21,905,226

21,905,226

credit furnizor

4,500,000

4,500,000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

21,400,946

21,400,946

SUBVENTII

10,460,436

10,460,436

ALTE TRANSFERURI

4,800,000

4,800,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

15,187,924

15,187,924

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

2,300,000

2,300,000

84.02.03.01.Drumuri si poduri

1,295,405

1,295,405

-cheltuieli de reparatii

1,295,405

1,295,405

84.02.03.02.Transport in comun

15,260,436

15,260,436

SUBVENTII

10,460,436

10,460,436

ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze

4,800,000

4,800,000

84.02.03.03.Strazi

57,455,196

57,455,196

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

256,505

256,505

-cheltuieli de reparatii din care:

20,609,821

20,609,821

credit furnizor

4,500,000

4,500,000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

21,400,946

21,400,946

CHELTUIELI DE CAPITAL

15,187,924

15,187,924

84.02.03.50.Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii

2,300,000

2,300,000

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

2,300,000

2,300,000

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei și ceilalți ordonatori de credite, finanțați din bugetul local al municipiului.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban