Hotărârea nr. 378/2009

HCL 378 Privind CONSTATAREA incetarii de drept a mandatului de consilier local, a domnului FLOREA CONSTANTIN urmare a pierderii calitaiii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost ales, respectiv P.N.L., ¦i declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 378

din 1 octombrie 2009

privind CONSTATAREA încetării de drept a mandatului de consilier local, a domnului FLOREA CONSTANTIN urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales, respectiv P.N.L., și declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Luând în considerare adresa P.N.L. Mureș, înregistrată la Primăria Municipiului Tîrgu Mureș sub numărul 59.456 din 07.09.2009,

În baza referatului constatator din 01.10.2009 nesemnat de Secretarul și Primarul Municipiului Tîrgu Mureș și a discuțiilor din Plenul ședinței Consiliului local municipal Tîrgu Mureș,

În conformitate cu dispozițiile art. 9, alin. (2), lit. „a”, alin. (3) precum și ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Florea Constantin, începând cu data de azi 01.10.2009 și se declară vacant locul acestuia în Consiliul local municipal Tîrgu Mureș.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Florea Constantin, P.N.L. Mureș și Instituției Prefectului județului Mureș.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban