Hotărârea nr. 377/2009

HCL 377 Privind aprobarea amplasarii bustului scriitorului Suto Andras in Piaia Mara¦ti, Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 377

din 17 septembrie 2009

privind aprobarea amplasării bustului scriitorului Suto Andras în Piața Mărăști, Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11964 din 17.09.2009 prin ”Arhitect Șef” privind aprobarea amplasării bustului scriitorului Suto Andras în Piața Mărăști și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă amplasarea bustului scriitorului Suto Andras în Piața Mărăști, pe terenul aparținând domeniului public, identificat prin planul de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pentru emiterea autorizației de construire se va prezenta documentația tehnică întocmită conform legii, cu toate avizele și acordurile necesare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin Arhitectul Șef și Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____

Peti Andrei               - ______

Roman Ioana Dana       - ______

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban