Hotărârea nr. 376/2009

HCL 376 Privind unele masuri pentru asigurarea deschiderii circulaiiei pietonale in pasajul subteran pietonal din P-ia Victoriei, nr. 14.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 376

din 17 septembrie 2009

privind unele măsuri pentru asigurarea deschiderii circulației pietonale în pasajul subteran pietonal din P-ța Victoriei, nr. 14

Consiliul local municipal Urgii Mures, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 1660/DII/IV din 14.09.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, privind unele măsuri pentru asigurarea deschiderii circulației pietonale în pasajul subteran pietonal din P-ța Victoriei, nr. 14,

Văzând prevederile art. 123, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “b”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se ia act de inițiativa S.C. Matrix Investments S.A., transmisă prin adresa nr. 2194/2009 și se aprobă deshiderea pasajului pietonal situat în Tîrgu Mureș, Piața Victoriei nr. 14, cu avizarea prealabilă a comisiei de circulație, pe cheltuiala acestei societăți, estimată la 17.582 euro, fără rambursarea investițiilor efectuate.

Art. 2. Adresa nr. 2194/2009 împreună cu devizul estimativ al lucrărilor face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă continuarea procedurilor de licitație a spațiilor comerciale din pasajul pietonal situat în P-ța Victoriei, nr. 14, în baza unui caiet de sarcini ce se va supune aprobării Consiliuluil Local al municipiului Tîrgu Mureș, la prima ședință ordinară.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Arhitect șef, Serviciul investiții, Direcția Economică prin Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu    -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana      - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban