Hotărârea nr. 375/2009

HCL 375 Privind liniile de subveniionare prioritare in domeniul asisteniei sociale pentru anul 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 375

din 17 septembrie 2009

privind liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 2665/AS din 10.09.2009 prezentată de Serviciul public de asistență socială privind liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2010,

În baza prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 5, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă ca linii de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2010, următoarele:

  • -  asistența socială a persoanelor cu handicap;

  • -  asistența socială a persoanelor vârstnice;

  • -  asistența socială a copiilor, persoanelor singure și familiilor în dificultate.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public de Asistentă Socială, Direcția economică și Direcția de Activități Social Culturale și Patrimoniale.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu    -_____________

Peti Andrei              - _____________

Roman Ioana Dana      - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban