Hotărârea nr. 374/2009

HCL 374 Privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ¦ediniei Adunarii Generale a Aciionarilor extraordinare din data de 23.09.2009 ¦i a ¦ediniei Adunarii Generale a Aciionarilor ordinare din data de 23.09.2009 a S.C. Compania Aquaserv S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 374

din 17 septembrie 2009

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor extraordinare din data de 23.09.2009 și a ședinței Adunării Generale a Acționarilor ordinare din data de 23.09.2009 a S.C. Compania Aquaserv S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. _____din

____________privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor extraordinare din data de 23.09.2009. și a ședinței Adunării Generale a Acționarilor ordinare din data de 23.09.2009 a S.C. Compania Aquaserv S.A.

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d” și alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și prevederile HCLM nr. 306/2005 privind aprobarea unor măsuri în legătură cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV Tîrgu Mureș în societate comercială pe acțiuni,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A, conform Anexei nr. 1 și a amendamentelor cuprinse în Nota Secretarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 363/17.09.2009, care fac parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Modificările din art. 1 se vor cuprinde în actul constitutiv, a căror articole se vor renumerota, urmând a fi comunicat textul integral al acestuia, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul A.G.A. al municipiului Tîrgu Mureș, dl. Todoran Liviu Emil Nicu pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 23.09.2009, ora 11.00, înscrise în anexele nr. 1 - 4 (la convocatorul ședinței A.G.A.) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și pentru semnarea în numele și pe seama Municipiului Tîrgu Mureș a Actului Constitutiv modificat și completat al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Art. 4. Se mandatează reprezentantul A.G.A. al Municipiului Tîrgu Mureș, dl. Todoran

Liviu Emil Nicu pentru aprobarea documentelor referitoar la punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 23.09.2009, ora 12.00, înscrise în anexa nr. 5 (la convocatorul ședinței A.G.A.)care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează reprezentantul AGA al municipiului Tîrgu Mureș în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -____

Peti Andrei                - ____

Roman Ioana Dana       - ____

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban