Hotărârea nr. 373/2009

HCL 373 Privind mandatarea Comisiei locative pentru soluiionarea cererilor domnului Nae Ion, revoluiionar, beneficiar al prevederilor Legii nr. 341/2004.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 373

din 10 septembrie 2009

privind mandatarea Comisiei locative pentru soluționarea cererilor domnului Nae Ion, revoluționar, beneficiar al prevederilor Legii nr. 341/2004

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Informarea Direcției activități social-culturale și patrimoniale nr. 20.283/2009 privind solicitările formulate de domnul Nae Ion, în calitate de beneficiar al Legii nr. 341/2004 precum și amendamentul propus în Plenul ședinței Consiliului local municipal Tîrgu Mureș de dl. consilier Vlas Florin,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17 și 19, alin. (9), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se mandatează Comisia pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale, de necesitate și chirie fond de stat, în vederea închirierii - numită prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 29/2004 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 25/31.07.2008, pentru soluționarea solicitărilor d-lui Nae Ion, revoluționar - beneficiar al prevederilor Legii nr. 341/2004.

Art. 2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale și Comisia locativă din cadrul autorității publice locale.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu    -_____________

Peti Andrei              - _____________

Roman Ioana Dana      - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban