Hotărârea nr. 372/2009

HCL 372 Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tirgu Mure¦ pentru anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 372

din 10 septembrie 2009

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș pentru anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului M unicipiului Tîrgu Mureș nr.1007 din 08.09.2009 prin Direcția Economică, privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș, pe anul 2009,

Ținând seama de prevederile art. 41 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18 din 26.02.2009 publicată în M.O. nr. 121/27.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. “a”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. “a” și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2009, astfel:

VENITURI

RON

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006, Ordinul MFP nr.1954/2005

BUGET

APROBAT

2009

BUGET

RECTIFICAT

2009

Diferenta

(col.4-col.3)

0

1

2

3

4

5

VENITURI

427.979.376

429.379.376

+1.400.000

42.02.41

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

-

1.400.000

+1.400.000

CHELTUIELI                                                  RON

DENUMIRE INDICATOR

BUGET APROBAT 2009

BUGET RECTIFICAT 2009

Diferența (col.4-col.3)

1

2

3

4

T O T A L C H E L T U I E L I

427.979.376

429.379.376

+1.400.000

66.02.SANATATE

30.000

1.430.000

+1.400.000

Cheltuieli de personal

-

1.400.000

+1.400.000

66.02.08 Servicii de sănătate publică

-

1.400.000

+1.400.000

Cheltuieli de personal

-

1.400.000

+1.400.000

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

21.831.785

21.831.785

-

ALTE TRANSFERURI

105.000

363.000

+258.000

68.02.06 Asistenta sociala pentru copii

3.699.634

3.957.634

+258.000

ALTE TRANSFERURI

0

258.000

+258.000

68.02.15.01.Ajutor social

2.190.651

1.932.651

-258.000

ASISTENTA SOCIALA-venitul minim garantat

991.021

733.021

-258.000

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei și ceilalți ordonatori de credite, finanțați din bugetul local al municipiului.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu

Peti Andrei

Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban