Hotărârea nr. 371/2009

HCL 371 Privind finaniarea din bugetul local a indemnizaiiei in valuta pentru o delegaiie din partea Municipiului Tirgu Mure¦ - Serviciul Public Poliiia Comunitara, care se va deplasa la Budapesta, in perioada 01 - 04 octombrie 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 371

din 10 septembrie 2009

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Municipiului Tîrgu Mureș - Serviciul Public Poliția Comunitară, care se va deplasa la Budapesta, în perioada 01 - 04 octombrie 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată și completată de H.G. nr. 436/2002;

Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. ____________

din________________2009 prin Serviciul Public poliția Comunitară, privind finanțarea din bugetul

local a indemnizației în valută pentru o delegație de 5 persoane, din partea Municipiului Tîrgu Mureș - Serviciul Public Poliția Comunitară, care se va deplasa la Budapesta, în perioada 01 - 04 octombrie 2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare totală de 462,50 EURO pentru o delegație de 5 persoane din partea Municipiului Tîrgu Mureș -Serviciul Public Poliția Comunitară, cu ocazia deplasării la Budapesta - sectorul XI/Ungaria, pentru a participa la un schimb de experiență în perioada 01-04 octombrie 2009.

Art. 2. În ședința Consiliului local municipal imediat următoare, delegația va prezenta o informare cu privire la desfășurarea activităților și rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public Poliția Comunitară și Direcția Economică.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu    -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana      - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban