Hotărârea nr. 370/2009

HCL 370 Privind modificarea obiectivelor de investiiii ¦i reparaiii, ce se vor realiza prin credit furnizor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 370

din 10 septembrie 2009

privind modificarea obiectivelor de investiții și reparații, ce se vor realiza prin credit furnizor

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr._____din___________2009 privind modificarea obiectivelor

de investiții și reparații, ce se vor realiza prin credit furnizor,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), alin. (4), lit. “b”, art. 45, alin. (2), art. (63), alin. (1), lit. ”c” și alin. (4), lit. ”c” precum și art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), (5) și (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea obiectivelor de investiții și reparații, ce se vor contracta pentru executare prin credit furnizor, după cum urmează:

Nr.crt.

Obiective

HCL

Valoare în Euro cu TVA

1

Str.Papiu I.-înlocuire conducte apă canal

HCL 148/2008

781782.5

2

Supralărgire str.Insulei

HCL 169/2008

2506430

3

Reparații pod peste Mureș str.Călărașilor

HCL 310/2007

4038365.63

4

Modernizare 8 străzi ISPA

HCL 50/2008

2075127.43

5

Modernizare 16 străzi ISPA

HCL 78/2008

3450580

6

Modernizare 4 străzi ISPA

HCL 84/2008

2855962

7

Reparații capitale Str.Papiu Ilarian

HCL 11/2001

903157.49

8

Înlocuire conducte de apă 4 străzi-Unirii

HCL 197/2009

284289

9

Extindere conducte de apă 2 străzi Sf.Ioan și Sf. Ștefan

HCL 330/2009

40510

10

întreținere și reparații străzi

7038304.04

TOTAL

23974508.09

Art. 2. Obiectivele de investiții prevăzute la art.1, în anul 2009 se vor contracta la nivelul sumei de 8.000.000 Euro, restul urmând a face obiectul unor aprobări ulterioare în condițiile legii.

Art. 3. Hotărârea Consiliului local municipal nr. 212/2009 și 295/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul M unicipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul public Administrația domeniului public.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu          -_____________

Peti Andrei                     - _____________

Roman Ioana Dana           - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban