Hotărârea nr. 37/2009

HCL 37 Privind concesionarea directa catre S.C. DEOVEX S.R.L. a terenului in suprafaia de 160 mp, aflat in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦, situat in str. Plutelor nr.2.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

COSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 37 din 29 ianuarie 2009

privind concesionarea directa catre S.C. DEOVEX S.R.L. a terenului în suprafața de 160 mp, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures, situat în str. Plutelor nr.2

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 101 din 20.01.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures, prin Administratia Complexului de Agrement si Sport „Muresul” privind concesionarea directa catre SC DEOVEX SRL a terenului în suprafata de 160 mp aflata sub luciu si respectiv peste luciul de apa,

Având în vedere prevederile Hotarârii Consiliului Local nr.110 din 29 mai 2003, privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M., cu modificarile si completarile ulterioare din Hotarârea Consiliului Local nr. 68 din 28 februarie 2008,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (4), lit.„c”, alin. (5), lit. „a“ si art. 45, alin. (1) si art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 5 ani catre S.C. DEOVEX S.R.L., a suprafetei de 160 mp teren, reprezentând terenul de sub constructie rezultat prin masurare la nivelul amprentei la sol a edificiului, situat în str. Plutelor, nr. 2, aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures si identificat prin C.F. 5963/II, suprafata existenta sub constructia numita „Comoara Piratilor“ - spatiu comercial .

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit art. 2 din H.C.L. nr. 110 din 29.05.2003 este de 4.480 Euro/an .

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Complexului de Agrement si Sport « Muresul ».

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria