Hotărârea nr. 369/2009

HCL 369 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Depozitelor, nr. 26" studiu de amplasament pentru construire hala depozit ¦i sediu administrativ, beneficiar S.C. "Hali Alser" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 369 din 10 septembrie 2009

pentru aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu - str. Depozitelor, nr. 26” studiu de amplasament pentru construire hală depozit și sediu administrativ beneficiar S.C. ”Hali Alser” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11422 din 27.08.2009 prin „Arhitect Șef” privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu - str. Libertății, fn” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art.  45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația “ Plan Urbanistic de Detaliu - str. Depozitelor, nr. 26” studiu de amplasament pentru construire hală depozit și sediu administrativ, pe terenul cu suprafața de 1976 mp identificat ca cel înscris în CF nr. 2733/N/Mureșeni, nr. top 464/1/5 nr. cad 495/5, proprietatea privată a lui S.C. ”Hali Alser” S.R.L. (1/1), cu soluțiile urbanistice și reglementările cuprinse în proiectul nr. 76/2008 întocmit de S.C. „Pac Proiect” S.R.L. - Tîrgu Mureș, arh. Pojan Camelia, proiect anexat care împreună cu avizele deținătorilor de utilități face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

Indicatori urbanistici: funcțiune-hală depozit și sediu administrativ; înălțime clădire, P+1; POTmax=50%; CUTmax=0,54.

Pentru eliberarea autorizației de construire se vor prezenta: avizul Poliției Rutiere-Serviciul Circulație și avizul Administrației Domeniului Public obținute pentru soluționarea circulațiilor carosabile și pietonale la lotul mobilat, declarația titularului privind extinderea pe cheltuială proprie a rețelelor de utilități necesare funcționării obiectivului propus și privind neafectarea domeniului public prin parcarea autovehiculele propri sau ale clienților.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile

de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezentul plan urbanistic de detaliu.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează dr. Florea Dorin, primarul municipiului Tîrgu Mureș, prin Arhitectul Șef.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -___________

Peti Andrei                - ___________

Roman Ioana Dana       - ___________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban