Hotărârea nr. 368/2009

HCL 368 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea Sighi¦oarei, fn" studiu de amplasament pentru construire sala de expoziiie ¦i conferinie beneficiar Fundaiia "Cultura ¦i Etica Cre¦tina".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 368 din 10 septembrie 2009

privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea Sighișoarei, fn” studiu de amplasament pentru construire sală de expoziție și conferințe beneficiar Fundația „Cultură și Etică Creștină”

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11270 din 27.08.2009 prin „Arhitect Șef” privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -str. Calea Sighișoarei, fn” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit.”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Calea Sighișoarei, fn”studiu de amplasament pentru construire sală de expoziție și conferințe pe terenul în suprafață totală de 7000mp proprietatea privată a Fundației „Cultură și Etică Creștină”(1/1), teren identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 123167(CF vechi nr. 96713) - Tîrgu Mureș, nr.top 3775/1/3/2 cu soluțiile urbanistice și reglementările cuprinse în proiectul nr. 28/2008 întocmit de S.C. ”Tektura” S.R.L. Tîrgu Mureș, arh. Raus Adriana, proiect anexat care împreună cu avizele deținătorilor de utilități face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Având în vedere că indicii urbanistici au fost calculați prin raportare la suprafața imobilului înscris în 123167 (CF vechi 96713) - Tîrgu Mureș, nr. top 3775/1/3/2 și în raport cu mobilarea propusă pe parcelă, se instituie interdicția de a se interveni cu noi documentații cadastrale de dezlipire teren.

Art. 3. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

5

Indicatori urbanistici: funcțiune-echipament public; amplasare clădire față de limitele laterale parcelă, min 5,0m; retragere min 22,0m din axul drumului; înălțime

clădire, P+1(max 8,0m la cornișă și 10,0m la coamă); POTmax=25%   și

CUTmax=0,5.

Pentru eliberarea autorizației de construire se vor prezenta: declarația autentificată a proprietarilor privind donarea către Statul Român a cotei de teren necesară modernizării corpului de stradă (dovada înregistrării la Administrația Domeniului Public a actelor necesare donării către Statul Român a suprafeței de teren necesară lărgirii corpului de stradă), aviz S.C. ”Romgaz” S.A., acordul proprietarilor drumului denumit ”drumul de sonde” din care se realizează accesul secundar la lotul mobilat, proiectul de sistematizare verticală a terenului.

Art. 4. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezentul plan urbanistic de detaliu.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Arhitectul Șef.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban