Hotărârea nr. 367/2009

HCL 367 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Cuza Voda, nr. 53"studiu de amplasament pentru construire casa de locuit cu garaj la parter beneficiar S.C. "Oligraf" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 367 din 10 septembrie 2009

privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic de Detaliu - str. Cuza Vodă, nr. 53” studiu de amplasament pentru construire casă de locuit cu garaj la parter beneficiar S.C. ”Oligraf” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu M ureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11393 din 27.08.2009 prin „Arhitect Șef” privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu - str. Cuza Vodă, nr. 53” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația „Plan Urbanistic de Detaliu - str. Cuza Vodă, nr. 53” studiu de amplasament pentru construire casă de locuit cu garaj la parter, pe terenul în suprafață de 760mp identificat ca cel înscris în CF nr. 120524( provenit din conversia CF nr. 90187) -Tîrgu Mureș nr. top 864 cu soluțiile urbanistice și reglementările cuprinse în proiectul nr. 127/2009 întocmit de S.C. ”Arhitecton” S.R.L. Tîrgu Mureș, arh. Kovacs Angela - proiect anexat care împreună cu avizele deținătorilor de utilități face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

5

Caracter zonă: UTR”CP1b” cu reglementările detaliate în RLU aferent PUG. Indicatori urbanistici:funcțiunea de locuință; înălțimea maximă a clădirilor, P+2; POTmax=50% și CUTmax=1,5.

Derogările de la RLU aferent PUG privind regimul de construire în raport cu limitele de proprietate sunt asimilate prin prezentul studiu și susținute de acordurile autentificate ale proprietarilor imobilelor vecine față de care nu se respectă distanțele minime impuse.

Pentru eliberarea autorizației de construire se va prezenta dovada deținerii în proprietate a întregii suprafețe de teren aferentă imobilului propus pentru mobilare și extrasul de carte funciară aferent lotului vecin cu notarea dreptului de servitute de trecere în favoarea lotului mobilat sau documentația cadastrală privind alipirea celor două loturi adiacente.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezentul plan urbanistic de detaliu.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin prin Arhitectul Șef.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -______

Peti Andrei               - _______

Roman Ioana Dana       - _______

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban