Hotărârea nr. 366/2009

HCL 366 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Voinicenilor, nr. 154" studiu de amplasament pentru lotizarea terenului ¦i amplasarea de locuinie individuale pe terenul edificabil cuprins in P.U.D. aprobat prin H.C.L.M. nr. 69/2007 beneficiari Delian Avram Felician ¦i Delian Zina Maria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 366 din 10 septembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism “ Plan Urbanistic de Detaliu — str. Voinicenilor, nr. 154” studiu de amplasament pentru lotizarea terenului și amplasarea de locuințe individuale pe terenul edificabil cuprins în P.U.D. aprobat prin H.C.L.M. nr. 69/2007 beneficiari Delian Avram Felician și Delian Zina Maria

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 10765 din 06.08.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef’ pentru întocmire documentație de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Voinicenilor, nr. 154 „ și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism “ Plan Urbanistic de Detaliu -str. Voinicenilor, nr. 154”, studiu de amplasament pentru lotizarea terenului și amplasarea de locuințe individuale pe terenul edificabil cuprins în PUD aprobat prin H.C.L.M. nr. 69/2007, teren cu suprafața totală de 2818mp proprietatea privată a lui Delian Avram Felician și Delian Zina Maria, identificat ca cel înscris în CF nr. 122615 - Tîrgu Mureș, nr. cad. 122615, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 93/2009 întocmit de S.C. „PROIECT” S.R.L. Tîrgu Mureș, arh. urbanist Geza Keresztes - proiect anexat care împreună cu avizele prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Având în vedere că indicii urbanistici au fost calculați prin raportare la suprafața imobilului înscris în CF nr. 122615 - Tîrgu Mureș, nr. cad.122615 și în raport cu mobilarea propusă pe parcelă, se instituie interdicția de a se interveni cu noi documentații cadastrale de dezlipire teren.

Art. 3. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

5

Caracter zonă: UTR”L2z”- zonă locuințe individuale și colective mici cu P+1,2niveluri;

Indicatori urbanistici: înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2(10,0m); POTmax=35% (derogare 40% pentru regimul de construire înșiruit) și CUTmax=0,6(P+1) (cu derogare CUTmaxim =0,7 pentru regimul de construire înșiruit) și 0,9(p+2).

Pentru eliberarea autorizației de construire se va prezenta avizul Administrației Domeniului Public pentru realizarea acceselor caosabile și pietonale la zona studiată.

Art. 4. Prevederile P.U.G. Tîrgu M ureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezentul P.U.D.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin prin Arhitectul Șef.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -______

Peti Andrei               - _______

Roman Ioana Dana       - _______

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban