Hotărârea nr. 365/2009

HCL 365 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala, str. Posada, nr. 25" beneficiari Szilagyi Andrei ¦i Szilagyi Gyongyike.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 365 din 10 septembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. Posada, nr. 25” beneficiari Szilagyi Andrei și Szilagyi Gyongyike

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 10603 din 06.08.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef” pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. Posada, nr. 25”

și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu -studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. Posada, nr. 25”, clădire propusă pe terenul în suprafață de 1277 mp proprietatea privată a lui Szilagyi Andrei și Szilagyi Gyongyike, teren identificat ca cel înscris în CF nr.3563 Tîrgu Mureș, cu nr. top. A+3 = 3080/1, 3079/1, 3081/1, 3082/1, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 47.0/2009 întocmit de S.C. „PROIECT” S.R.L. Tîrgu Mureș, arh. urbanist Geza Keresztes - proiect anexat care împreună cu avizele prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Având în vedere că indicii urbanistici au fost calculați prin raportare la suprafața imobilului înscris în CF nr. 3563 - Tîrgu Mureș, nr. top 3080/1; 3079/1; 3081/1; 3082/1 și în raport cu mobilarea propusă pe parcelă, se instituie interdicția de a se interveni cu noi documentații cadastrale de dezlipire teren.

Art. 3. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

Indicatori urbanistici: UTR”LV”-subzonă locuințe individuale, cu regim de înălțime P,P+M,situate pe versanți slab construiți; Regim maxim de înălțime S+P+M (Înălțimea maximă la cornișă:7,0m); POTmax=15%; CUTmax=0,3.

Pentru eliberarea autorizației de construire vor fi prezentate: aviz Administrația Domeniului Public, aviz Grupul de Pompieri, declarația autentificată a proprietarilor privind donarea către Statul Român a cotei de teren necesară modernizării corpului de stradă (dovada înregistrării la Administrația Domeniului Public a actelor necesare donării către Statul Român a suprafeței de teren necesară lărgirii corpului de stradă), declarația autentificată prin care titularii își asumă responsabilitatea în cazul în care clădirile învecinate vor avea de suferit în timp datorită alunecării terenului, fenomen generat de construirea locuinței permanente, acordul autentificat al proprietarilor lotului vecin dreapta obținut pentru soluția de mobilare adoptată(nerespectarea distanței minime de 3,0m față de limita de proprietate).

Art. 4. Prevederile PUG Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezentul PUD.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin prin Arhitectul Șef.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_______

Peti Andrei               - _______

Roman Ioana Dana       - _______

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban