Hotărârea nr. 364/2009

HCL 364 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren pentru amplasarea a noua locuinie unifamiliale, zona str. Voinicenilor, fn" beneficiari Rus Iustinian ¦i Rus Angela.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 364 din 10 septembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren pentru amplasarea a nouă locuințe unifamiliale, zona str. Voinicenilor, fn” beneficiari Rus Iustinian și Rus Angela

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11276 din 17.08.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef” pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren pentru amplasarea a nouă locuințe unifamiliale, zona str. Voinicenilor, fn” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism pentru întocmire ”Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren pentru amplasarea a nouă locuințe unifamiliale, zona str. Voinicenilor, fn”, teren în suprafață totală de 4448 mp, proprietatea lui Rus Iustinian și Rus Angela identificat ca cel înscris în CF nr. 95869/N Tîrgu Mureș cu nr. cadastral 3966 și CF 94053/N Tîrgu Mureș cu nr. cadastral 2298, cu reglementările cuprinse în proiectul 99/2009 întocmit de S.C. ”Pac Proiect” S.R.L. Tîrgu Mureș, arh. urbanist Draga Camelia Pojan - proiect anexat care împreună cu avizele prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Având în vedere că indicii urbanistici au fost calculați prin raportare la suprafața imobilului înscris în CF nr. 95869/N Tîrgu Mureș cu nr. cadastral 3966 și CF 94053/N Tîrgu Mureș cu nr. cadastral 2298 și în raport cu mobilarea propusă pe parcelă, se instituie interdicția de a se interveni cu noi documentații cadastrale de dezlipire teren.

Art. 3. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

Caracter zonă: UTR ”L2cz”- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire izolat, continuu sau grupat situate în noile extinderi;

Indicatori urbanistici înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2(10,0m); POTmax=35% și CUTmax=0,6(P+1) și 0,9(P+2).

Pentru eliberarea autorizației de construire se va prezenta declarația autentificată a proprietarilor că vor dona domeniului public suprafața de teren necesară modernizării drumului și vor amenaja pe cheltuială proprie aleea semicarosabilă privată, avizul Administrației Domeniului Public pentru realizarea acceselor auto și pietonale la zona studiată.

Art. 4. Prevederile PUG Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezentul PUD.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Arhitectul Șef.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban