Hotărârea nr. 363/2009

HCL 363 Privind completarea coniinutului cadru al documentaiiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construciii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 363 din 10 septembrie 2009

privind completarea conținutului cadru al documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

Consiliul local municipal Tîrgu M ureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11316/Din/12.08.2009, prin "Compartimentul Arhitect Șef” privind completarea conținutului cadru al documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) și alin. (2), art. 3 și art. 7 din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 2, alin. (2), din Ordonanța de urgență nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 și prevederile art. 25, alin. (1) și art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b” și „c”, alin. (4), litera ”d” și ”e”, alin. (5) litera ”c”, alin. (9), art. 45, alin. (2), litera „e” și art. 115, alin. (1), litera ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă ca la documentațiile tehnice solicitate în prezent pentru obținerea autorizaților de construire în vederea executării lucrărilor de construcții, emise de către autoritatea publică executivă, să se prezinte la piesele desenate de arhitectură toate fațadele redactate color, cu indicarea materialelor și finisajelor, inclusiv culorile, cotate și cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat.

Art. 2. Se interzice utilizarea culorilor stridente la executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii exterioare ale clădirilor .

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dr. Dorin Florea -Primarul municipiului Tîrgu Mureș prin Compartimentul Arhitect Șef .

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban