Hotărârea nr. 362/2009

HCL 362 Privind aprobarea amplasarii bustului pentru comemorarea Generalului ¬tefan Gu¦a pe aleea pietonala de pe Bulevardul Cetaiii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 362

din 10 septembrie 2009

privind aprobarea amplasării bustului pentru comemorarea Generalului Ștefan Gușă pe aleea pietonală de pe Bulevardul Cetății

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11700 din 03.09.2009 prin ”Arhitect Șef”privind aprobarea amplasării bustului generalului Ștefan Gușă pe aleea pietonală de pe bdul Cetății și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă amplasarea bustului pentru comemorarea generalului Ștefan Gușă pe aleea pietonală de pe Bulevardul Cetății.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza în baza unui proiect tehnic întocmit și vizat în conformitate cu legislația în vigoare însoțit de avizele emise de către deținătorii de rețele de utilităti, Administrația Domeniului Public, Poliția Rutieră-Serviciul Circulație și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Arhitectul Șef.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban