Hotărârea nr. 361/2009

HCL 361 Privind concesionarea directa catre Boer Csaba ¦i soiia Erika a terenului in suprafaia de 14,82 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 361

din 10 septembrie 2009

privind concesionarea directă către Boer Csaba și soția Erika a terenului în suprafață de 14,82 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1595 din 31.08.2009, referitoare la aprobarea concesionării directe către Boer Csaba și soția Erika, a terenului în suprafață de 14,82 mp, situat în B-dul 1 Dec. 1918 nr. 118/1,

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare care permite concesionarea directă fără organizarea de licitație și ale art. 123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 49 de ani către Boer Csaba și soția Erika a terenului în suprafată de 14,82 mp din cel aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș, situat în B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 118/1, identificat prin C.F. nr. 40050, nr. top 1505/28 în vederea extinderii spațiului comercial în aliniamentul spațiilor învecinate, cu asigurare cale de acces.

Art. 2. Lucrările de extindere se vor realiza fără afectarea zonelor verzi sau cu condiția refacerii acestora după executarea lucrărilor.

Art. 3. Redevența stabilită potrivit Fișei tehnice de evaluare a terenului, fără TVA, este de 258 Euro/an.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban