Hotărârea nr. 360/2009

HCL 360 Privind concesionarea directa catre Mezei Erno Laszlo a terenului in suprafaia de 7,42 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 360 din 10 septembrie 2009

privind concesionarea directă către Mezei Erno Laszlo a terenului în suprafață de 7,42 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1563 din 25.08.2009, referitoare la aprobarea concesionării directe către dl. Mezei Erno Laszlo, a terenului în suprafață de 7,42 mp, situat în Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 196/1,

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare care permite concesionarea directă fără organizarea de licitație și ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H,o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 49 de ani către dl. Mezei Erno Laszlo a terenului în suprafată de 7,42 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș, situat în B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 196/1, identificat prin C.F. nr. 42886, nr top 3707/1 în vederea extinderii spațiului comercial în aliniamentul spațiilor învecinate, fără afectarea zonelor verzi cuprinse în planurile urbanistice.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Fișei tehnice de evaluare a terenului, fără TVA, este de 115 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban