Hotărârea nr. 36/2009

HCL 36 Privind concesionarea directa catre S.C. Eriline S.R.L. a terenului in suprafaia de 4,77 mp aflat in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 36

din 29 ianuarie 2009

privind concesionarea directa catre S.C. Eriline S.R.L. a terenului în suprafața de 4,77 mp aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 93 din 19.01.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. Eriline S.R.L., a terenului în suprafata de 4,77 mp, situat în B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 210/4.

Având în vedere prevederilor art. 15, lit. „e” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre S.C. Eriline S.R.L. a terenului în suprafata de 4,77 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, situat în B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 210/4, identificat prin C.F. nr. 50113, nr top 3675/1/4 în vederea extinderii salonului de coafura conform proiectului tehnic, fara afectarea zonelor verzi cuprinse în planurile urbanistice.

Art. 2. Redeventa se va stabili potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria