Hotărârea nr. 359/2009

HCL 359 Privind concesionarea directa catre dl. Cazacu Bogdan ¦i soiia Cazacu Corina a terenului in suprafaia de 8,48 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 359

din 10 septembrie 2009

privind concesionarea directă către dl. Cazacu Bogdan și soția Cazacu Corina a terenului în suprafață de 8,48 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1564 din 25.08.2009, referitoare la aprobarea concesionării directe către dl. Cazacu Bogdan și soția Cazacu Corina, a terenului situat în B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 152/2,

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare care permite concesionarea directă fără organizarea de licitație și ale art.123 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 49 de ani către dl. Cazacu Bogdan și soția Cazacu Corina, a terenului în suprafață de 8,48 mp, situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 152/2, identificat prin C.F. nr. 48745/152, nr. top 3732/7 în vederea amenajării accesului la spațiu, pe lângă bloc, perpendicular pe aleea existentă.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Fișei tehnice de evaluare a terenului, fără TVA, este de 130 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban