Hotărârea nr. 358/2009

HCL 358 Privind aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre TURDAN AURELIA a cotei de 7/295 teren aferent locuiniei situate in Tirgu Mure¦, str. Tirgului nr. 13/I.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 358

din 10 septembrie 2009

privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către TURDAN AURELIA a cotei de 7/295 teren aferent locuinței situate în Tîrgu Mureș, str. Târgului nr. 13/I

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 1596/ DII/IV din 31.08.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Economică, Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării către Turdan Aurelia a cotei de 7/295 din terenul aferent casei de locuit, situată în Tîrgu Mureș, str. Târgului nr. 13/I.

Văzând HCL nr. 435 din 18 decembrie 2007 privind reglementarea procedurii vânzării unor categorii de terenuri,

Ținând cont de prevederile art. 123 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “b”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă vânzarea către Turdan Aurelia a cotei de teren de 7/295 situat în Tîrgu Mureș str. Târgului, nr. 13/I, identificat în CF individuală nr. 90218/I, nr. top 1664/I, 1676/1/I.

Art. 2. Prețul de vânzare al terenului este de 1.092 euro (conform fișei de evaluare).

Art. 3. Cumpărătorul va încheia contractul de vânzare-cumpărare și va achita integral prețul terenului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și Serviciul taxe și impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect șef.

Președinte de ședință,

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei               - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban