Hotărârea nr. 356/2009

HCL 356 Privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre Municipiul Tirgu Mure¦ ¦i d-nii ¬tefan Eugen, ¬tefan Corina, Mure¦an Gheorghe Radu, in vederea amenajarii unui loc de joaca pentru copii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 356 din 10 septembrie 2009

privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Tîrgu Mureș și d-nii Ștefan Eugen, Ștefan Corina, Mureșan Gheorghe Radu, în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 597 din 31.08.2009 prin Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între dl. Ștefan Eugen, d-na Ștefan Corina, dl. Mureșan Gheorghe Radu și Municipiul Tîrgu Mureș,

Având în vedere amendamentul propus de d-nul consilier local Molnar Gabor Jozsef în plenul ședinței Consiliului local municipal Tîrgu Mureș,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. „c”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri de aceeași categorie de folosință, în suprafață de 2000 mp prin echivalență valorică între dl. Ștefan Eugen, d-na Ștefan Corina, dl. Mureșan Gheorghe Radu și Municipiul Tîrgu Mureș. Dl. Ștefan Eugen, d-na Ștefan Corina, dl. Mureșan Gheorghe Radu cedează Municipiului Tîrgu-Mureș cu titlu de schimb terenul înscris în Cartea Funciară nr. 90509/N, nr. Cad. 210 situat deasupra șoselei de centură (Calea Sighișoarei), iar Municipiul Tîrgu Mureș în schimbul acestuia cedează către sus-numiții terenul înscris în Cartea Funciară nr. 96200/N, nr. Cad. 3895 situat la limita Cartierului Belvedere (conform planurilor de situație anexate), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare numai în condițiile în care coschimbașii persoane fizice vor declara prin act autentic că schimbul nu se efectuează în scop comercial și că vor realiza pe cheltuială proprie și în mod corespunzător mobilarea urbană specifică a terenului cu destinația de teren de joacă pentru copii.

Art. 3. Contractul de schimb autentic se va încheia numai în condițiile în care lucrările din angajamentul prevăzut la art. 2 vor fi realizate.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei                - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș Maria Cioban