Hotărârea nr. 355/2009

HCL 355 Privind rectificarea ¦i completarea unor poziiii din Hotarirea Consiliului Local nr. 125/2001 referitoare la modificarea ¦i completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tirgu Mure¦, aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr. 213/1999

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 355

din 10 septembrie 2009

privind rectificarea și completarea unor poziții din Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2001 referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 213/1999

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 567 din 01.09.2009 prezentată de Administrația Domeniului Public - Biroul juridic, privind rectificarea și completarea unor poziții din Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2001 referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 213/1999,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) și (2), lit. „c”, alin. (4), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (1) și art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se rectifică și completează poziția nr. 4141 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 125/31.05.2001 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care constituie domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213/1999 în sensul rectificării și completării corespunzătoare a rubricilor de inventar la poziția de mai sus, cu următoarea formulă:

,, Teren categoria de folosință curți — construcții situat în Tg. Mureș str. Rozmarinului nr. 36 (str. Gh. Doja nr. 160) în suprafață de 2872 mp, înscris în CF nr. 123998 Tg. Mureș, nr. top. 532/1/6/1, 532/3/1/1/1, 532/2/1”.

Art. 2. Cu aducurea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public, Direcția Economică și Direcția Juridică, contencios administrativ și administrație publică locală.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei                - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban