Hotărârea nr. 354/2009

HCL 354 Privind numirea unei comisii mixte, formata din membri ai Consiliului Local ¦i ai Executivului, pentru intocmirea documentaiiei ¦i efectuarea procedurilor in vederea elaborarii unui Regulament de montare ¦i gestiune a reielelor de transmitere a informaiiei intr-o canalizaiie unitara ¦i a unui Caiet de Sarcini pentru realizarea canalizaiiei respective.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 354

din 10 septembrie 2009

privind numirea unei comisii mixte, formată din membri ai Consiliului Local și ai

Executivului, pentru întocmirea documentației și efectuarea procedurilor în vederea elaborării unui Regulament de montare și gestiune a rețelelor de transmitere a informației într-o canalizație unitară și a unui Caiet de Sarcini pentru realizarea canalizației respective

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. __________din____________________2009 a Primarului

Municipiului Tîrgu Mureș prezentată de Administrația Domeniului Public, prin Biroul Energetic, cu privire la numirea unei comisii mixte formată din membri ai Consiliului local și ai Executivului, pentru întocmirea documentației și efectuarea procedurilor în vederea elaborării unui Regulament de montare și gestiune a rețelelor de transmitere a informației într-o canalizație unitară și a unui Caiet de Sarcini pentru realizarea canalizației respective,

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) , lit. “d”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Art. 1. Se aprobă înființarea unei comisii mixte formată din 5 membri, din care 2 membri ai Consiliului local și 3 membri ai Executivului, în vederea întocmirii documentației și efectuarea procedurilor în vederea elaborării unui Regulament de montare și gestiune a rețelelor de transmitere a informației într-o canalizație unitară și a unui Caiet de Sarcini pentru realizarea canalizației respective, după cum urmează:

Reprezentanții Executivului:

înlocuitor : ing. Moldovan Florin înlocuitor : cons. jur. Orosan Claudia înlocuitor : ing. Kardos Levente


  • 1. ing. Racz Lucian - președinte,

  • 2. cons.jur.Grama Maria,

  • 3. ing. Bugnar Andrei,

Reprezentanții Consiliului local:

înlocuitor : Csegzi Sandor

înlocuitor : Todoran Liviu Emil Nicu


  • 1. Mozes Levente,

  • 2. Urcan Gheorghe,

Art. 2. De executarea prezentei hotărâri pentru efectuarea procedurilor și întocmirii documentației pentru delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public, răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația domeniului public - Biroul energetic precum și comisia constituită la art. 1.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu

Peti Andrei

Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban