Hotărârea nr. 353/2009

HCL 353 Privind completarea Hotaririlor Consiliului local municipal nr. 224/2002 ¦i 403/2007 referitoare la modificarea ¦i completarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 133/2001 privind stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodariri,pastrarea curaieniei,respectarea normelor de igiena ¦i infrumuseiarea municipiului Tirgu Mure¦ cu modificarile ¦i completarile ulterioare. -------------Revocat prin HCL 200/27.06.2019

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 353

din 10 septembrie 2009

privind completarea Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 224/2002 și 403/2007 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 133/2001 privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea municipiului Tîrgu Mureș cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. _____ din ___________2009 prezentată de

prof. dr. Benedek Istvăn și jrs. Peti Andrei - consilieri locali, privind completarea Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 224/2002 și 403/2007 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 133/2001 privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea municipiului Tîrgu Mureș cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, cu modificările ulterioare, a O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. “c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 7, alin. (9), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Hotărârea Consiliului local municipal nr. 224/2002 și 403/2007 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 133/2001 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea municipiului Tîrgu Mureș, se modifică și se completează după cum urmează:

La art. 13 se vor introduce două noi puncte:

lit. „i” Se interzice creșterea și întreținerea porumbeilor în blocuri de locuințe fără acordul asociației de proprietari și fără asigurarea condițiilor corespunzătoare de igienă.

lit. „j” Se interzice hrănirea porumbeilor sau a altor păsări sălbatice în balcoane sau pe pervazul ferestrelor, dacă prin aceasta se afectează starea de curățenie a imobilului sau a domeniului public.

Art. 2. Restul dispozițiilor din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 224/2002 și 403/2007 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 133/2001 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea municipiului Tîrgu Mureș, cu modificările și completările ulterioare rămân nemodificate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public Poliția Comunitară și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință

jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu    -____

Peti Andrei              - _____

Roman Ioana Dana      - _____

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban