Hotărârea nr. 351/2009

HCL 351 Privind susiinerea proiectului "Parcuri noi in municipiul Tirgu-Mure¦ - Aleea Carpaii, Aleea Haieg ¦i Aleea Vrancea".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 351

Din 10 septembrie 2009

privind susținerea proiectului

„Parcuri noi în municipiul Tîrgu-Mureș - Aleea Carpați, Aleea Hațeg și Aleea Vrancea”

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 248/31.08.2009 întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane privind susținerea cererii de finanțare pentru „Parcuri noi în municipiul Tîrgu-Mureș - Aleea Carpați, Aleea Hațeg și Aleea Vrancea” de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureș,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă aplicarea de către Municipiul Tîrgu-Mureș a proiectului „Parcuri noi în municipiul Tîrgu-Mureș - Aleea Carpați, Aleea Hațeg și Aleea Vrancea” în vederea contractării finanțării nerambursabile acordate de Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu prin “Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități”.

Art. 2. Se aprobă încheierea în termenul prevăzut, prin reprezentantul legal al Municipiului Tîrgu-Mureș, a contractului de finanțare nerambursabilă.

Art. 3. Se aprobă punerea la dispoziție pentru realizarea proiectului a terenului conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Municipiul Tîrgu-Mureș se angajează să întocmească documentația de achiziție publică, să organizeze și deruleze procedura de achiziție publică și să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 5. Se aprobă susținerea proiectului în valoare de 1.182.652 lei, cu o contribuție proprie de minim 120.000 lei.

Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică, Direcția Comunicare, Proiecte de Finanțare Internațională și Resurse Umane, și Serviciul public municipal -Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință,

jrs.Vlas Florin

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș

Maria Cioban

Anexa Nr. 1

la Hotărârea

nr. din 2009

1. Amenajare spațiu de joacă și odihnă zona Aleea Carpați nr. 33-37

Teren intravilan neamenajat, Stotala = 109753,00 mp, proprietate privată Statul Român, număr cadastral 5702/1/1/1/1/1/2/2/1/1, Carte funciară CF - 800/VI

din care:

 • -  Suprafață totală teren neamenajat = 6245 mp

 • -  Suprafață spațiu de joacă și odihnă = 6245 mp

 • -  Suprafață zonă covor cauciuc = 381,01 mp

 • -  Suprafață zonă nisip = 15 mp

 • -   Suprafață alei dale ecologice = 612 mp

 • -  Suprafață zona verde (gazon) = 5236,99 mp

2. Amenajare spațiu de joacă și odihnă zona Aleea Hațeg nr. 6-12

Teren intravilan neamenajat, Stotala = 19385 mp, proprietate privată Statul Român, extras CF - 705, număr cadastral 3735/73/62, extras CF - 234, număr cadastral 3735/73/64, extras CF - 705, număr cadastral 3735/73/63, extras CF - 705, număr cadastral 3735/73/61, extras CF - 705, număr cadastral 3735/73/44

din care:

 • -  Suprafață totală teren neamenajat = 433,71 mp

 • -   Suprafață spațiu de joacă și odihnă= 433,71 mp

 • -  Suprafață zonă covor cauciuc = 175,71 mp

 • -   Suprafață alei dale ecologice = 42,50 mp

 • -  Suprafață zona verde (gazon) = 215,50 mp

3. Amenajare spațiu de joacă și odihnă zona Aleea Vrancea

Teren intravilan liber, Stotala = 132528,00 mp, proprietate privată Statul Român, număr cadastral 3732/1/1/1, Carte funciară CF - 27021

din care:

 • -  Suprafață totală teren neamenajat = 2434 mp

 • -  Suprafață spațiu de joacă și odihnă = 2434 mp

 • -  Suprafață zonă covor cauciuc = 338,90 mp

 • -  Suprafață zonă nisip = 12 mp

 • -   Suprafață alei dale ecologice = 238,5 mp

 • -  Suprafață zona verde (gazon) = 1844,6 mp